LẬP TRÌNH NÂNG CAO PHÂN SỐ

4 10 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 19:52

#include #include #include class ts { private: float *a; int n; public: ts(); ~ts(); void nhap(); void xuat(); ts operator=(ts &); float tb(); float max(); friend int soso(ts &a,ts &b); }; ts::ts() { n=0;a=NULL; }; ts::~ts() { n=0;delete a; }; void ts::nhap() { cout>n; a=new float[n]; for(int i=0;i
- Xem thêm -

Xem thêm: LẬP TRÌNH NÂNG CAO PHÂN SỐ, LẬP TRÌNH NÂNG CAO PHÂN SỐ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay