DOANH THU BÁN HÀNG

5 9 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 19:52

#include #include #include #include class matrix; class vect { int n; double v[50]; public: void nhap(); void xuat(); void sapxep(); double max(); vect tongh(matrix &); vect nhan( matrix &); }; class matrix { int n,m; double mat[50][50]; public: void nhap(); void xuat(); double max(); double tong(); friend vect vect::tongh(matrix &); friend vect vect::nhan(matrix &); }; void matrix::nhap() {coutn>>m; for( int i=0; i
- Xem thêm -

Xem thêm: DOANH THU BÁN HÀNG, DOANH THU BÁN HÀNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay