LẬP TRÌNH NÂNG CAO

4 14 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 19:52

#include #include #include #include class matrix; class vect { private: float b[50]; int n; public: void xuat(); vect tonghang(matrix&); void sapxep(); }; class matrix { private: int m; int n; float a[50][50]; public: void nhap(); void xuat(); float tong(); float max(); friend vect vect::tonghang(matrix &); }; void matrix::nhap() { coutm; coutn; for(int i=0;i
- Xem thêm -

Xem thêm: LẬP TRÌNH NÂNG CAO, LẬP TRÌNH NÂNG CAO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay