LẬP TRÌNH NÂNG CAO LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI

4 6 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 19:52

#include #include #include #include class cmt { private: char *so; char *ten; int nam; public: cmt(); ~cmt(); cmt & operator = (cmt &); friend ostream & operator > (istream & is, cmt &); int namsinh(); }; cmt::cmt() { so= new char[11]; nam=0; ten= new char[25]; }; cmt::~cmt() { delete so; nam=0; delete ten; }; cmt&cmt:: operator = ( cmt &a) { so = new char [11]; ten = new char [25]; strcpy(so,a.so); nam=a.nam; strcpy(ten,a.ten); return a; }; ostream & operator
- Xem thêm -

Xem thêm: LẬP TRÌNH NÂNG CAO LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI, LẬP TRÌNH NÂNG CAO LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay