Mau dang ky kinh doanh cong ty nha nuoc

2 1 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 19:47

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -ĐƠN ĐĂNG KINH DOANH CƠNG TY NHÀ NƯỚC Kính gửi: Phòng đăng kinh doanh Tơi là: (ghi rõ họ tên chữ in hoa) Nam/Nữ: Sinh ngày: ./ ./ .Dân tộc: Quốc tịch: Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: Ngày cấp: / ./ Nơi cấp: Nơi đăng hộ thường trú: Chỗ tại: Điện thoại: Fax: Email: Website: Chức danh công ty: Là người đại diện theo pháp luật công ty Đăng kinh doanh công ty Nhà nước sau: Tên công ty nhà nước: (ghi chữ in hoa): Tên công ty nhà nước viết tiếng nước ngoài: Tên công ty nhà nước viết tắt: Quyết định thành lập công ty nhà nước số: ngày ./ / của: Địa trụ sở chính: Điện thoại: Fax: Email: Website: Ngành, nghề kinh doanh: Vốn điều lệ: Tên, địa trụ sở đơn vị thành viên công ty tổng công ty nhà nước (đối với tổng công ty): Tham khảo loại biểu mẫu mẫu đơn khác trang web http://www.kinhdoanh.com/ 7 Tên, địa trụ sở tổng cơng ty cấp trực tiếp (đối với cơng ty thành viên hạch tốn độc lập tổng công ty): Tên, địa chi nhánh: Tên, địa văn phòng đại diện: Tôi cam kết: - Trụ sở thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp công ty nhà nước; - Chịu trách nhiệm trước pháp luật tính xác, trung thực nội dung hồ sơ đăng kinh doanh , ngày tháng năm ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY (Ký ghi rõ họ tên) Kèm theo đơn: - - - Tham khảo loại biểu mẫu mẫu đơn khác trang web http://www.kinhdoanh.com/ ... dụng hợp pháp công ty nhà nước; - Chịu trách nhiệm trước pháp luật tính xác, trung thực nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh , ngày tháng năm ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY (Ký ghi rõ họ...7 Tên, địa trụ sở tổng cơng ty cấp trực tiếp (đối với công ty thành viên hạch tốn độc lập tổng cơng ty) : Tên, địa chi nhánh:... rõ họ tên) Kèm theo đơn: - - - Tham khảo loại biểu mẫu mẫu đơn khác trang web http://www.kinhdoanh.com/
- Xem thêm -

Xem thêm: Mau dang ky kinh doanh cong ty nha nuoc , Mau dang ky kinh doanh cong ty nha nuoc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay