Công văn ÔN THI

3 1 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 19:47

16/04/2007 BM-HAPI-09-01b NHÀ ĐẦU TƯ _ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc _ Số: / Hà Nội, ngày tháng năm V/v: Đề nghị gia hạn chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập thực dự án đầu tư (tên dự án ) Kính gửi: − Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội; − Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội Căn Luật Đất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10 /2004 Chính Phủ thi hành Luật Đất đai, Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27-01-2006 Chính phủ việc bổ sung, sửa đổi số điều Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Căn Luật Xây dựng năm 2003, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02 /2005 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình; Căn Luật Đầu tư năm 2005, Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật đầu tư; Căn Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND ngày 23/01/2007 UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy định Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực dự án có sử dụng đất địa bàn Thành phố Hà Nội Căn Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 09/2/2007 UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy định quy trình giải số thủ tục hành quản lý dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước địa bàn Thành phố Hà Nội Căn văn số: /UBND-KH&ĐT ngày / /200 UBND Thành phố việc chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập thực dự án ( tên dự án) nhà đầu tư (tên nhà đầu tư); Các khác ( có) …………… , (Tên nhà đầu tư) đề nghị UBND Thành phố gia hạn chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập thực dự án ( tên dự án) theo nội dung sau: Nội dung xin gia hạn chấp thuận: * Trường hợp văn chấp thuận cho nhà đầu tư nghiên cứu dự án đầu tư địa điểm xác định thực thủ tục thẩm tra theo Điều 22 Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND UBND Thành phố, hết hiệu lực 1/3 16/04/2007 BM-HAPI-09-01b - Đề nghị gia hạn hiệu lực văn chấp thuận: - Các đề nghị khác liên quan đến nội dung văn chấp thuận (nếu có) * Trường hợp văn chấp thuận cho nhà đầu tư nghiên cứu dự án đầu tư địa điểm xác định chưa thực thủ tục thẩm tra theo Điều 22 Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND UBND Thành phố, hết hiệu lực - Đề nghị gia hạn hiệu lực văn chấp thuận: - Các đề nghị khác liên quan đến nội dung văn chấp thuận: Cần nêu rõ nội dung thiếu văn chấp so với yêu cầu quy định Điều 22 Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND UBND Thành phố (nhu cầu sử dụng đất, phương thức giao cho thuê đất, lực tài khả nguồn vốn đầu tư cho dự án nhà đầu tư, cam kết nhà đầu tư ) * Giải trình lý việc nhà đầu tư chưa hoàn thành thủ tục phê duyệt dự án theo quy định thời hạn văn chấp thuận: - Lý khách quan: - Lý chủ quan: 2- Cam kết nhà đầu tư hoàn thành thủ tục phê duyệt dự án thời gian đề nghị gia hạn hiệu lực văn chấp thuận 3- Các văn bản, tài liệu kèm theo công văn: (1)- Văn số: /UB ngày / /200 UBND Thành phố việc chấp thuận cho nhà đầu tư nghiên cứu lập thực dự án địa điểm xác định hết hiệu lực (2)- Bản Quyết định thành lập Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tài liệu tương đương khác (3)- Thuyết minh nội dung ý tưởng đầu tư dự án (4)- Báo cáo lực tài nhà đầu tư kèm theo tài liệu chứng minh khả nguồn vốn đầu tư cho dự án nhà đầu tư: - Báo cáo lực tài nhà đầu tư - Báo cáo tài kiểm tốn hai năm gần báo cáo tài nhà đầu tư lập chịu trách nhiệm kèm theo xác nhận quan quản lý thuế việc thực nghĩa vụ thuế Nhà nước - Cam kết tổ chức tham gia góp vốn cho vay để đầu tư (5)- Báo cáo việc chấp hành pháp luật đất đai phần diện tích đất Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực dự án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (6)- Tài liệu liên quan đất đai, quy hoạch gồm: - Sơ đồ vị trí địa điểm xây dựng nhà đầu tư đề xuất - Các văn pháp lý liên quan chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với trường hợp chuyển đối mục đích sử dụng đất hợp pháp nhà đầu tư) 2/3 16/04/2007 BM-HAPI-09-01b - Các thông tin quy hoạch, đất đai quan có thẩm quyền (UBND Quận, Huyện, Sở Quy hoạch Kiến trúc) cung cấp (7)- Các thông tin khác liên quan đến dự án đề xuất khác nhà đầu tư (nếu có) (Tên nhà đầu tư) đề nghị UBND Thành phố xem xét gia hạn hiệu lực văn chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập thực dự án đầu tư theo nội dung nêu Nơi nhân: - Như trên; - Lưu NHÀ ĐẦU TƯ (Thủ trưởng ký tên, đóng dấu) 3/3 ... phố, hết hiệu lực - Đề nghị gia hạn hiệu lực văn chấp thuận: - Các đề nghị khác liên quan đến nội dung văn chấp thuận: Cần nêu rõ nội dung thi u văn chấp so với yêu cầu quy định Điều 22 Quyết... dự án thời gian đề nghị gia hạn hiệu lực văn chấp thuận 3- Các văn bản, tài liệu kèm theo công văn: (1)- Văn số: /UB ngày / /200 UBND Thành phố việc chấp thuận cho nhà đầu tư nghiên cứu lập thực... định thời hạn văn chấp thuận: - Lý khách quan: - Lý chủ quan: 2- Cam kết nhà đầu tư hoàn thành thủ tục phê duyệt dự án thời gian đề nghị gia hạn hiệu lực văn chấp thuận 3- Các văn bản, tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Công văn ÔN THI, Công văn ÔN THI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay