De cuong KTHQ 1 (24 câu)

25 1 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 19:47

1 Hoạt động hải quan, hoạt động chủ yếu hải quan Đối tượng chủ yếu hoạt động hquan  Hoạt động hải quan hoạt động quan hải quan liên quan đến quản lý, kiểm tra, giám sát quan nhà nước có thẩm quyền hoạt động xuất nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, cảnh qua lãnh thổ quốc gia nhằm góp phần thực sách nhà nước phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia,phát triển hợp tác giao lưu quốc tế  Các hoạt động chủ yếu hải quan + Các hoạt động quản lý nhà nước vè hải quan bao gồm xây dựng trình phủ, tài văn quy phạm pháp luật hải quan Kiểm tra, giám sát thực thi pháp luật hải quan + Các hoạt động nghiệp vụ hải quan, bao gồm nghiệp vụ thông quan, nghiệp vụ kiểm tra, giám sát , nghiệp vụ thu thuế xnk hàng hóa + Hoạt động phòng chống bn lậu, gian lận thương mại, bảo vệ sản xuất nước giữ gìn an ninh quốc gia + Hoạt động hợp tác quốc tế ngành hải quan Hoạt động khuôn khổ tổ chức hải quan giới hợp tác hải quan đa phương song phương khác  Đối tượng chủ yếu hoạt động hải quan +Cá nhân, tổ chức, hàng hóa, phương tiện có liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu, cảnh, xuất cảnh, nhập cảnh tài sản lưu giữ địa bàn hoạt động hải quan +Cơ quan hải quan công chức hải quan +Các quan khác nhà nước việc phối hợp quản lý hải quan Vai trò, nhiệm vụ, nguyên tắc chức hoạt động hải quan doanh nghiệp  Vai trò +Thi hành bắt buộc thi hành biện pháp liên kiểm soát hoạt động ngoại thương Tiến hành kiểm tra giám sát hải quan +Thông qua việc thực chế độ thuế quan hàng hóa xnk để điều tiết tiêu dùng xã hội Thực thông kê hải quan phục vụ điều hành kinh tế + Giám sát việc thi hành quy chế liên quan đến kiểm soát quan hệ tài với nước ngồi +Thi hành biện pháp điều tra chống buôn lậu, chống gian lận hải quan, chống vận chuyển hàng cấm qua biên giới, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng +Thi hành giám sát việc thi hành quy chế khác liên quan đến kiểm dịch động thực vật , vệ sinh dịch tễ, bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội  Nhiệm vụ hải quan quy định điều 11 luật hải quan 2005 + Thực kiểm sốt giám sát hàng hóa, phương tiện vận tải + Phòng chống bn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới +Tổ chức thực pháp luật thuế hàng hỗnk + Thơng kê hàng hóa xnk + Kiến nghị chủ trương, biện pháp quản lí nhà nước hải quan hoạt động xnk, xuất cảnh, nhập cảnh, cảnh sách thuế hàng hóa xnk  Ngun tắc Hải quan tố chức hoạt động theo nguyên tắc tập trung, thống Tổng cục trưởng tổng cục hải quan thống quản lí điều hành hoạt động hải quan cấp Hải quan cấp chịu quản lý, đạo hải quan cấp  Chức + Xuất phát từ chất mang tính khách quan nhiệm vụ ngành lĩnh vực kinh tế phụ thuộc vào thân chức ngành tùy vào điều kiện phát triển xã hội theo giai đoạn khác nhau, môi trường quốc tế phụ thuộc vào nhiệm vụ kế hoạch phát triển kt-xh giai đoạn + Xuất phát từ quản lí nhà nước lĩnh vực kinh tế lĩnh vực hải quan Tính cấp thiết hoạt động hóa hải quan Phương hướng, giải pháp đại hóa hquan doanh nghiệp giai đoạn  Tính cấp thiết hoạt động hóa hải quan Ngày quan hq giới nói chung, hq nói riêng thường phải xử lý khối lượng thương mại ngày gia tăng ko có phát triển tương xứng nhân lực hay vật lực Đặc biệt năm gần đây, tmqt, kttg trog nước có nhiều thay đổi đặt vấn đề cấp thiết phải đại hóa hqvn Hiện đại hóa hqvn xuất phát từ lý sau + Sự phát triển mạnh mẽ tmqt +Sự phát triển công nghệ thông tin Sự gia tăng thương mại điện tử việc sử dụng trao đổi liệu điện tử + Đòi hỏi phân công lao động hợp tác quốc tế hq Yêu cầu thống hóa, quốc tế hóa, thuận lợi hóa thủ tục hq + Sự tập trung vào an ninh thương mại ngày cao Bảo vệ thương mại nước, chống buôn lậu gian lận thương mại điều kiện hành vi vi phạm phát luật có chiều hướng gia tăng ngày tinh vi  Phương hướng đại hóa hq + Hồn thiện văn pháp luật liên quan đến hoạt động hq.Đào tạo nâng cao trình độ cho cơng chức hq xây dựng văn có chất lượng, đảm bảo tính hiệu lực văn + Đơn giản hóa, hài hòa cacsquy trình nghiệp vụ hq phù hợp với chuẩn mực quốc tế thực tiễn hq + Xây dựng sở liệu thơng tin tình báo hỗ trợ cho áp dụng quản lý rủi ro toàn ngành Hoàn thiện tiêu chí đánh giá rủi ro, triển khai áp dụng kĩ thuật quản lí rủi ro lĩnh vực hoạt động ngành +Tham gia xây dựng mở rộng hệ thông khai thuê hq để làm cầu nối có hiệu cho cộng đồng doanh nghiệp + Quy hoạch hoàn thiện thiết kế hạ tầng mạng ngành hq dảm bảo kết nối địa bàn, khâu nghiệp vụ tồn ngành Hồn thiện việc tích hợp chương trình, phần mềm ứng dụng , sở liệu nghiệp vụ +Xây dựng phương án đổi tổ chức máy, chuẩn hóa chức nhiệm vụ phương pháp điều chỉnh, quản lí phù hợp với yêu cầu quản lí hq đại +Xây dựng quản lí đội ngũ cán bộ, cơng chức hq có kỉ luật, trung thực, chun mơn nghiệp vụ cao + Hoàn thiện phương án đầu tư, xây dựng hệ thống trụ sở làm việc ngành hq từ tổng cục đến chi cục, địa điểm thông quan  Giải pháp +Hoàn thiện sở pháp lý cho hoạt động hq + Tiêu chuẩn hóa, hài hòa đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ hq theo chuẩn mực quốc tế phù hợp với đặc thù + Nâng cao lực quản lí điều hành + Áp dụng quản lí rủi ro tất mặt hoạt động hq + Sắp xếp, kiện toàn máy tổ chức + Hiện đại hóa sở vật chất trang thiết bị nghiệp vụ ngành Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn tổng cục hquan hquan tỉnh, thành phố  Chức Thực chức quản lý nhà nước hq địa phương nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật Bao gồm tổ chức giám sát quản lý hqtheo phạm vi địa lý phân công tổ chức thu thuế xnk địa bàn đấu tranh chống buôn lậu vận chuyển trái phép theo khu vực địa lí Kiến nghị đề xuất với tổng cục hq vấn đề sửa đổi bổ sung sách trình hoạt động hq địa phương tổ chức tra kiểm tra hq địa phương  Nhiệm vụ quyền hạn + Tổ chức giám sát, quản lí hải quan + Tổ chức thu thuế xnk thu khác + Tổ chức đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới xử lí vi phạm hải quan + Tổ chức thông kê nhà nước hải quan + Kiến nghị, đề xuất với tổng cục hq vấn đề sửa đổi, bổ sung sách, chế độ, quy trình nghiệp vụ hoạt động hq địa phương + Tổ chức công tác cán đào tạo + Tổ chức tra kiểm tra hải quan địa phương Những yếu tố tác động thực liêm hải quan Những hvi vi phạm liêm thực thi cơng tác cơng chức hải quan  Những yếu tố tác động thực liêm hải quan Yếu tố khách quan Trong thương mại, nhà xnk đặt lợi nhuận lên hàng đầu Cơng chức hq phải đối mặt với khó khăn nguy hiểm lợi nhuận kinh doanh nhà xnk Trong điều kiện pháp luật chưa điều chỉnh hết chưa kịp thời tạo nhiều kẽ hở cho việc lợi dụng sách để thu lợi bất Cơ sở vật chất trang bị cho công tác nhiệm vụ hq chưa đáp ứng yêu cầu quản lý hq đại Công tác tuyên truyền luật hq chưa sâu rộng, mang tính thụ động chiều Chính sách thuế xnk chưa đồng nhiều loại thuế suất cao Việt Nam vị trí thuận lợi giao thương quốc tế, nguy buôn lậu, gian lận thương mại tác động lớn việc thực thi liêm hải quan  Yếu tố chủ quan Đội ngũ cán bộ, công chức hq chưa giáo dục thường xun liêm hải quan, trình độ nghiệp vụ có hạn chế Điều kiện làm việc tương đối độc lập, địa bàn rộng, khó tổ chức cơng tác nghiệp vụ Chế độ dương liêm thấp, chưa khuyên khích ng thực tốt liêm Kỉ luật chưa nghiêm với công chức vi phạm, tiêu cực hoạt động xnk  Những hvi vi phạm liêm thực thi cơng tác cơng chức hải quan + Công chức thừa hành trực tiếp làm thủ tục hải quan tiếp nhận đăng ký tờ khai sai quy định, kiểm tra tính thuế sai, áp mã, giá sai thấp giá trị thực tế, xử lý vi phạm hq nhẹ so với hành vi vi phạm sai lệch hồ sơ xử lí + Cố ý kéo dài thời gian làm thủ tục hq + Đưa khó khan, u cầu vơ lý, gây phiền ha, vòi vĩnh, dọa dẫm chủ hàng +Móc nối với chủ hàng, nhận hối lộ, cố ý làm trái quy định pháp luật, thực sai lệch quy trình nghiệp vụ, lợi dụng sơ hở chế độ sách để tiếp tay cho bọn buôn lậu + Công chức phụ trách cấp thờ với cơng việc, lực yếu, thiếu trách nhiệm + Thấy cấp sai không dám đấu tranh, ngại va chạm dẫn đến buông lỏng quản lý + Biết sai cố làm, cố tình móc nối có tổ chức, có huy từ xuống thường dẫn đến sai phạm tập thể + Công chức khâu gián tiếp, phận phối hợp làm việc thờ thiếu trách nhiệm, không thực đầy đủ phối hợp, kiểm tra phận khác dây chuyền nghiệp vụ + Cán tham mưu ngại kiểm tra đôn đốc, khơng nắm tình hình, khơng phát sai sót nghiệp vụ để tham mưu đạo uốn nắn + Biết phận liên quan có vi phạm không ngăn chặn báo cáo cấp thiếu trách nhiệm lờ để chia, lợi ích lâu ngày trở thành đồng lõa Ảnh hưởng thực thi liêm hquan, qui định hquan vnam để thực liêm (10 điều kỉ luật hquan viện nam)  Ảnh hưởng thực thi liêm hquan Liêm hq không coi trọng, xã hội ngành hq hứng chịu thiệt thòi đáng kể sau : + Làm niềm tin Nhà nước, nhân dân ngành đội ngũ cán công chức hq + Gây thất thu cho ngân sách nhà nước + Kìm hãm tăng trưởng, phát triển kinh tế quốc gia + Gây căng thẳng quan hệ quốc tế, tạo rào cản cho thương mại, đầu tư quốc tế Ngăn cản giao lưu quốc tế, không đáp ứng yêu cầu hội nhập + Giảm hiệu cơng tác phòng, chống gian lận thương mại, bn lậu công tác hq Làm ảnh hưởng đến tự nguyện tuân thủ pháp luật cộng đồng doanh nghiệp + Làm tổn hại đến an ninh trị, xã hội, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng Làm sai lệch sách phát triển kinh tế Nhà nước  Những qui định hquan vnam để thực liêm Hq VN dã ban hành 10 điều kỉ luật hquan nhằm thực hiên tốt liêm hq  Các văn quy phạm pháp luật thiết yếu liên quan đến hoạt động hq phải công khai, ko từ chối hướng dẫn, trả lời yêu cầu hợp lý khách hàng thuộc chức năng, nhiệm vụ hq  Khơng vụ lợi cá nhân tình cảm riêng mà làm ko quy định pháp luật  Không lợi dụng chức quyền, nhiệm vụ giao gây phiền hà sách nhiễu để nhận tiền, quà biếu tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xnk  Khơng làm sai chức trách, đùn đẩy nhiệm vụ, làm việc cầm chừng kéo dài thời gian giải công việc  Khơng có lời nói hành vi thiếu văn minh, lịch ảnh hưởng đến uy tín ngành   Không uống rượi bia ko say rượi, bia làm việc Ko đánh bạc ko có sinh hoạt trái với phẩm chất đạo đức  Ko từ chối phân công nhiệm vụ tổ chức  Mặc trang phục hq vn, ko mặc thường phục làm việc làm nhiệm vụ cơng khai  Ko tham vọng chức quyền mà có hành vi gây rối, gây ổn định đoàn kết nội Ko đc viết đơn mạo danh nặc danh  Việc sai phạm xảy ngành, đơn vị sử lý biết mà vi pham coi tình tiết nặng xử lí Quan hệ hợp tác hquan chiều rộng chiều ngang (để hoạt động ngành hquan có hiệu ko thể thiếu mối quan hệ hợp tác chiều rộng chiều ngang cơng tác hải quan) e hiểu câu nói ntn? bình luận Mối quan hệ “dọc”: Hải quan VN đc tổ chức hoạt động theo nguyên tắc tập trung, thống Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thống quản lý điều hành hoạt động hải quan cấp Hải quan cấp chịu quản lý, đạo hải quan cấp Cán bộ, công chức hải quan đc tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng Luân chuyển, đề bạt, quyền lợi nghĩa vụ đc thống từ Tổng cục đến chi cục  Mối quan hệ “ngang”: Hoạt động HQ liên quan mật thiết đến hoạt động bộ, ngành khác thể phương diện: - Quan hệ phối hợp quản lí hàng hóa xuất nhập Phối hợp với Bộ Y tế quản lí hàng nhập thuốc chữa bệnh, hàng hóa thực phẩm Phối hợp vs Bộ Cơng Thương việc xây dựng, trình cấp thẩm quyền ban hành ban hành theo thẩm quyền văn quy phạm pháp luật kiểm tra xuất xứ hàng hóa xuất nhập Phối hợp vs Bộ Khoa học Công nghệ,… việc bảo vệ, kiểm tra, xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ Tóm lại, để quản lí tốt hàng hóa xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan phải phối hợp vs bộ, ngành, để xây dựng biện pháp quản lý trình phủ ban hành ban hành theo thẩm quyền để quản lý tốt hàng hóa xuất nhập - Cơ quan hải quan có trách nhiệm phối hợp với quan nhà nc hữu quan, thường xuyên tuần tra kiểm soát để kịp thời phát đối tượng, đường dây, ổ nhóm bn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới hành vi khác vi phạm pháp luật HQ theo chức năng, nhiệm vụ quan hải quan -Ngoài phạm vi địa bàn hoạt động HQ tuyến biên giới đường biển, phối hợp vs đội biên phòng chịu trách nhiệm chủ trì, cảnh sát biển phối hợp với quan chức Nhà nc để thực nhiệm vụ phòng, chống bn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan -Phối hợp vs quan công an công tác điều tra, bắt giữ, xử lí vụ án bn lậu , vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan -Phối hợp vs quan quản lí thị trường quan quản lí thị trường, lực lượng tra, kiểm tra, kiểm sốt chun ngành quan quản lí nhà nc hữu quan phạm vi trách nhiệm thực phòng, chống bn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan -Chấp hành đạo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW việc thực nhiệm vụ phòng, chống bn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan -Phối hợp vs UBND cấp địa phươmg thực chủ trương, sách Đảng, Nhà nc, quy định pháp luật phòng, chống bn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan Sự cần thiết nội dung quản lý hải quan? cần làm để tăng cường quản lý nhà nc hải quan  Sự cần thiết quản lý nhà nước hải quan Hải quan lĩnh vực mà nhà nước phải quản lú xuất phát từ lý sau đây: -Trước hết, xuất phát từ chất HQ hđ nhà nc, nhà nước tổ chức HQ ko thực chức KT-TC mà lquan đến chủ quyền, an ninh QG Mọi hđ HQ nhà nước qui định thực khuôn khổ qui định NN HQ đc làm qui định văn pháp luật văn qui phạm pháp luật NN -Thứ 2, HQ lĩnh vực hđ kt KTQD Tổ chức HQ theo ngành tập trung, thống phạm vi nc Nguyên tắc qly NN KTQD qly theo ngành, theo địa phương theo vùng lãnh thổ -Thứ 3, HQ lĩnh vực chứa đựng mâu thuẫn KTXH Các mâu thuẫn ko thể cán bộ, công chức HQ chủ thể hđ XNK hàng hóa tự giải đc mà phải có can thiệp, điều tiết NN -Thứ 4, HQ hđộng mang tính liên ngành, hđ có tính XH hóa cao Đó phân công hiệp tác lđộng quy mô XH Phải có lực lượng thay mặt XH để qly, NN  Nội dung quản lý NN HQ -Xây dựng đạo thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển HQVN -Ban hành tổ chức thực văn quy phạm PL HQVN -Hướng dẫn, thực tuyên truyền PLHQ -Quy định tổ chức hđ HQ -Đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ công chức HQ -Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, phương pháp quản lý hq đại -Thông kê nhà nước hq - Thanh tra, kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo xử lí vi phạm PL hq -Hợp tác quốc tế hq  Để tăng cường quản lý nhà nc hải quan cần -Để phát triển đại lý thủ tục hải quan phải có bảo đảm tờ khai đại lý hải quan làm có chất lượng tốt tờ khai cho DN XNK tự khai báo -Bồi dưỡng nghiệp vụ làm thủ tục HQ, cập nhật, chuyên sâu kiến thức nghiệp vụ HQ theo quy định NN cho nhân viên đại lý HQ -Tổ chức máy hoạt động đại lý HQ phát huy tác dụng đáp ứng yêu cầu: Cơ cấu tổ chức phải phù hợp với quy trình nghiệp vụ đại lý HQ, phải xđịnh rõ chức năng, nhiệm vụ khâu, phận tổ chức mối liên hệ chúng, không ngừng cải tiến máy cho phù hợp vs yêu cầu kinh doanh -Tổ chức máy tổ chức HQ cách KH, nhằm đáp ứng đòi hỏi thị trường -Cần tăng cường hỗ trợ quan HQ đại lý HQ -Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng KH CN, phương pháp qly HQ đại -Thống kê NN HQ -Thanh tra, kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo xử lý vi phạm PL HQ -Hợp tác QT HQ Trách nhiệm ktra hàng hóa, phg tiện vận tải địa bàn hoạt động hquan đc qui định luật hquan ntn, mục đích việc ktra sau thơng quan, trg hợp đc thực ktra sau thông quan  Trách nhiệm ktra hàng hóa, phg tiện vận tải địa bàn hoạt động hquan đc qui định luật hquan sau + Trong phạm vi địa bàn hoạt động hq, quan hq chịu trách nhiệm kiểm tra hàng hóa xnk, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh +Trường hợp theo quy định pháp luật phải kiểm tra chuyên ngành chất lượng, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật thực vật hàng hóa, phương tiện vận tải quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành thực + Chi cục trưởng hq cửa chủ trì phối hợp quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành cửa để bảo đảm thông quan nhanh chóng hàng hóa, phương tiện vận tải  Mục đích việc ktra sau thơng quan + Thẩm định tính xác, trung thực nội dung chứng từ mà chủ hàng, người chủ hàng ủy quyền, tổ chức, cá nhân trực tiếp xnk khai, nộp, xuất trình với quan hq hàng hóa xk, nk thông qua +Thẩm định việc tuân thủ pháp luật trình làm thủ tục hq hàng hóa xnk  Những trg hợp đc thực ktra sau thơng quan a.Có dấu hiệu gian lận thuế, gian lận thương mại, vi phậm quy định quản lý xnk b Đối với trường hợp không thuộc quy định điểm a khoản điều vào kết phân tích thơng tin từ sở liệu, từ trinh sát hq, từ quan, tổ chức, cá nhân hq nước để định kiểm tra sau thông quan + Trong thời hạn năm, kể từ ngày đăng kí tờ khai hq hàng hóa xnk thơng quan, Cục trưởng cụ hq tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyền định kiểm tra sau thông quan Trong trường hợp cần thiết, Tổng cục trưởng Tổng cục hq định kiểm tra sau thông quan 10 Các quan quản lý nhà nc hquan, phg pháp quản lý nhà nc hquan, phải sử dụng tổng hợp phg pháp quản lý nhà nc hquan  Các quan quản lý nhà nc hquan + Chính phủ thơng quản lý nhà nước hq +Bộ tài chịu trách nhiệm trước phủ, thực thông quản lý nhà nước hq , tổng cục hq quan thuộc tài chính, giúp thực chức quản lí nhà nước chuyên ngành hq, thực pháp luật hq phạm vi nước Tổng cục hq thực nhiệm vụ quyền hạn theo quy định luật hq quy định khác pháp luật nhiệm vụ quyền hạn cụ thể phủ tài quy đinh + Các bộ, quan Bộ phạm vi nhiệm vụ quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với tài việc quản lí nhà nước hq +Ủy ban nhân dân cấp phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm tổ chức thực pháp luật hq địa phương  Các phương pháp  Phương pháp hành : tác động trực tiếp quan quản lý hay người lãnh đạo đến quan bị quản lý hay người chấp hành nhằm mục đích bắt buộc thực hoạt động Bao gồm nội dung sau + Trước hết phải thiết lập hệ thống quan hệ phụ thuộc lẫn +Xác định chức nhiệm vụ rõ ràng phận hệ thống tổ chức + Sử dụng hệ thống pháp chế bao gồm quy định thị mệnh lệnh để quản lý thống từ xuống  Phương pháp kinh tế : tác động tới lợi ích tập thể hay nhân nhằm làm cho họ quan tâm đến kết hoạt động chịu trách nhiệm vật chất trước hành đồng Phương pháp đòi hỏi hệ sử dụng, hệ thống đòn bẩy kinh tế cách hiệu quả: tiền lương, thưởng, thu nhập, giá lợi nhuận, phương pháp tác động đến đối tượng quản lí khơng phải cưỡng hành mà lợi ích cao  Phương pháp giáo dục- trị- tư tưởng : tác động tới tinh thần lực chun mơn người lao động để từ nâng cao ý thức, hiệu công tác Phương pháp sử dụng quy luât tâm lý để khơi dậy ý thức, tinh thần trách nhiệm, tác động gián tiếp tới người lao động Phương pháp đòi hỏi ng quản lý phải có kế hoạch nâng cao trình độ chun mơn nhiệm vụ ng lao động, giáo dục đơn vị, doanh nghiệp để thể khen chê xử phạt lúc chỗ rõ ràng phải làm phong phú đời sống tinh thần ng lao động đơn vụ quản lí doanh nghiệp  Phải sử dụng tổng hợp phg pháp quản lý nhà nc hquan phương pháp có ưu điểm nhược điểm định, để phát huy mặt mạnh, hạn chế nhược điểm cần phải sử dụng tổng hợp phương pháp quản lí Việc vận dụng tổng hợp phương pháp quản lý cấp thể trình định quản lý tổ chức thực định Ở giai đoạn khác với đối tượng quản lý khác đặt trọng tâm vào phương pháp hay phương pháp khác tùy thuộc vào điều kiện cụ thể 11 Đại lý hải quan Vai trò điều kiện làm đại lý hquan  Đại lý hải quan Là thương nhân thay mặt cho người có hàng hóa xk, nk thực trách nhiệm người khai hải quan thực công việc khác thủ tục hq theo thỏa thuận hợp đồng Về chất, đại lý hq thương nhân kinh doanh lĩnh vực dịch vụ làm thủ tục hq  Vai trò +Sự đời phát triển đại lý hq đem lại nhiều lợi ích cho quan hq cho doanh nghiệp +Đại lý hq trở thành phận thiếu trình làm thủ tục hq Đại lý hq cầu nối hq doanh nghiệp +Đại lý hq chuyên hoạt động lĩnh vực làm thủ tục hq cách nhanh chóng, xác giúp quan hq có điều kiện để nắm bắt kịp thời, xác thơng tin hàng hóa xnk tạo thuận lợi cho cơng tác quản lý mà nhà nước giao phó , giảm thiểu gian lận thương mại hoạt động xnk hàng hóa chủ hàng thuận tiện hơn, xác , tiết kiệm thời gian thơng quan hàng hóa, giảm chi phí lưu kho bãi, đẩy nhanh hàng hóa lưu thơng  Điều kiện làm đại lý hải quan +Có đăng kí kinh doanh theo quy định pháp luật Đăng kí kinh doanh thực theo pháp luật + Có ngành nghề kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất khẩu, nhập dịch vụ khai thuế hải quan ghi giấy chứng nhận kinh doanh + Có nhân viên làm đại lý hải quan Nhân viên làm đại lý hq nhân viên đại lý hq, đáp ứng đủ điều kiện theo quy định + Đáp ứng điều kiện nối mạng với quan hải quan để thực thủ tục hq điện tử cục hq Tỉnh, Thành phố thực hq điện tử Các chứng từ hq điện tử tuân thủ theo chuẩn dự liệu hq hệ thống phần cứng phù hợp, thực việc truyền liệu đến quan hq nhận kết phản hồi từ quan hq theo tiêu chuẩn 12 Khái quát nội dung hợp đồng đại lý hải quan Gồm phần nội dung :  Phần mở đầu + Phần mở đầu hợp đồng đại lý hq doanh nghiệp nước kí kết với phải có Quốc hiệu Nếu hợp đồng vs doanh nghiệp nước, nước ngồi khơng cần Phần quốc hiệu nằm đầu trang, hợp đồng + Mối hợp đồng kí kết phải có số hợp đồng kí hiệu hợp đồng +Tên hợp đồng + Ngày tháng kí hợp đồng + Những để xây dựng hợp đồng: Luật thương mại, Luật hq, Nghị định số 79/2005/NĐ_CP điều kiện đăng kí hoạt động đại lý làm thủ tục hq , nhu cầu khả nawg bên + Thời gian địa điểm kí kết hợp đồng  Phần thông tin chủ thể hợp đống bao gồm Chủ thể hợp đồng Đại lý hq bao gồm bên chủ hàng có hàng hóa xnk cần kê khai hq bên đại lý hq Thông tin bên cần đề cập đến hợp đồng bao gồm Tên doanh nghiệp, địa doanh nghiệp, điện thoại, tax, telex, số hiệu tài khoản mở ngân hàng, mã số thuế, người đại diện kí kết hợp đồng  Phần điều khoản thỏa thuận Khi hợp đồng đại lý hq, bên thường đến cam kết với nội dung sau :  Điều khoản đối tượng hợp đồng: rõ công việc thủ tục hq mà chủ hàng ủy quyền cho đại lý hq thực  Điều khoản thời gian thực  Điều khoản giá dịch vụ  Điều khoản địa điểm thời gian giao chứng từ  Điều khoản phương thức toán thời hạn toán  Điều khoản cam kết bên chủ hàng độ tin cậy chứng từ hàng hóa  Điều khoản biện pháp đảm bảo thực hợp đồng  Điều khoản trách nhiệm vật chất, hiệu lực hợp đồng, giải tranh chấp hợp đồng  Phần cuối hợp đồng: cuối hợp đồng thường có +Số lượng hợp đồng ký có gí trị +Thời gian có hiệu lực + Đại diện bên kí vào hợp đồng 13 Khái niệm vai trò chức hải quan điện tử (tại áp dụng hquan điện tử xu tất yếu hải quan nc tgioi có vn, chức hquan điện tử gì) * Khái niệm: + Theo nghĩa hẹp: Hải quan điện tử việc ứng dụng công nghệ thông tin để xử lý thông tin quan trọng + Theo nghĩa rộng: Hải quan điện tử mơi trường quan hải quan áp dụng phương pháp, phương tiện, trang thiết bị đại, đặc biệt CNTT để điều hành hoạt động cung cấp fichj vụ thông quan hải quan cho người khai hải quan, phương tiện, hành khách xuất nhập cảnh bên có liên quan khác * Vai trò ( áp dụng hải quan điện tử xu hướng tất yếu hải quan nước giới có Việt Nam lợi ích sau mà hải quan điện tử mang lại): + Nâng cao hiệu công tác kiểm tra giám sát hải quan ( chức giám sát hàng hóa đăng kí tờ khai hải quan hàng hóa xuất nhập tự động hóa giúp khả phát gian lận tăng lên, xác định kì hơn) +Nâng cao hiệu công tác thông quan hàng hóa xuất nhập ( tăng suất làm việc, sử dụng hiệu nguồn lực, giảm chi phí, giảm ách tắc hàng hóa cảng/ cửa sân bay) + Thống việc thực Luật Hải quan ( thủ tục Hải quan thực theo cách thức định quy định Nhà nước hoạt động hải quan thực thống ) + Nâng cao hiệu công tác thu thuế ( tự động hóa q trình thu thuế giúp cho việc tính thu thuế kịp thời, đồng thời phát giải nhanh chóng khoản nợ thuế lớn có khả khó đòi, + Nâng cao hiệu số liệu thống kê ( tự động hóa hoạt động hải quan cho phép hải quan truy cập cập nhật thơng tin Tự động hóa hải quan nâng cao hiệu hoạt dộng kiểm tra sau thông quan quan hải quan cấp) + Nâng cao hiệu công tác thống kê hoạt động xuất nhập (các số liệu thống kê ngoại thương xếp theo cấu trúc định sẵn thực cửa xuất hay nhập, điều làm công việc thống kê đỡ tốn thơng tin thống kê thu xác cập nhật hơn) + Nâng cao chất lượng thông tin : mang lại tính xác cao cho thơng tin * Những chức hải quan điện tử : + Chức quản lí vận dụng đơn điện tử : Cơ quan hải quan giao tiếp với hệ thống hãng vận đại lý vận tải để truyền phân tích liệu phục vụ công tác kiểm tra hq +Chức khai hải quan điện tử : kiểm tra, phân tích luồng khai hq, phản hồi kết quả, hướng dẫn thông quan cho ng khai hq thông qua hệ thống mạng máy tính + Chức quản lý giám sát trước hàng hóa xnk: cung cấp thơng tin cho quan nhằm ngăn chặn sớm loại hàng hóa gây nguy hiểm, cấm nhập + Chức toán điện tử ( việc kết nối với hệ thống ngân hàng kho bạc khiến việc toán khoản thuế xuất nhập khoản thuế thu khác hình thức điện tử, 24 ngày ngày tuần) + Chức thông quan điện tử: thực đầy đủ nghĩa vụ thuế , lệ phí hệ thống gửi thông báo đến ng khai hq để đến làm thủ tục nhận hàng + Chức kết nối mạng với ngành có liên quan ( phối hợp, kết nối thông tin với ngành khác để tiến hành xử lí liệu tự động kết nối để lấy thông tin, liệu cần thiết) + Chức nối mạng với quan hải quan nước ( thực trao đổi liệu xuất nhập để nâng cao hiệu công tác quản lý tạo điều kiện cho thương mại hai nước ) 14 Vai trò nhiệm vụ tổ chức hải quan giới WCO, (hãy cho biết vc hình thành tổ chức hquan giới cần thiết (WCO) q trình ptrien kte tồn cầu, nvu mà WCO phải thực thi lĩnh vực hải quan giới) * Vai trò: -Là tổ chức liên phủ độc lập, Tổ chức Hải quan giới WCO giữ vai trò tăng cường tính hiệu quả, hiệu lực quan hải quan giới Ngày WCO đại diện cho 71 quan hải quan thành viên toàn cầu xử lí khoảng 98% thương mại giới WCO tổ chức quốc tế có lực vấn đề hải quan quan ngôn luận hội đồng hải quan quốc tế Bên cạnh vai trò thuận lợi cho thương mại hợp pháp, WCO cộng đồng quốc tế thừa nhận cố gắng đấu tranh chống gian lận thương mại -WCO giữ vai trò quan trọng cầu nối quan hải quan cá đối tác nhằm tạo môi trường hải quan dễ phán đoán, minh bạch tin cậy, tham gia trực tiếp vào phồn thịnh kinh tế xã hội nước thành viên * Nhiệm vụ: ( tăng cường bảo vệ xã hội lãnh thổ quốc gia, an ninh thuận lợi cho thương mại) + Nghiên cứu vấn đề có liên quan đến hợp tác hải quan mà bên ký kết thỏa thuận phát triển phù hợp với mục tiêu chung công ước, thỏa thuận quốc tế + Kiểm tra khía cạnh kỹ thuật chế độ hải quan nhân tố liên quan đến chúng, nhằm đề xuất phương tiện, biện pháp hiệu thực tiễn để đạt mức độ hài hòa thống cao + Soạn thảo dự thảo công ước, điều khaorn bổ sung công ước + Ban hành khuyến nghị nhằm đảm bảo giải thích áp dụng thống cơng ước ký + Ban hành khuyến nghị với tư cách quan hào giải nhằm giải quyets tranh chấp nảy sinh việc giải thích áp dụng Công ước quốc tế liên quan đến hoạt động hải quan + Đảm bảo việc phổ biến thông tin liên quan đến luật lệ nghiệp vụ hải quan + Cung cấp cho Chính phủ hữu quan, mặc nhiện theo yêu cầu họ thông tin ý kiến vấn đề hải quan + Đại diện cho cộng đồng hải quan quốc tế, hợp tác với tổ chức liên phủ lĩnh vực thuộc thẩm quyền hội đồng 15 Viễn cảnh hải quan ASEAN đến 2020 nguyên tắc hợp tác chế hộ tác hải quan nc ASEAN * Viễn cảnh hải quan ASEAN đến 2020: Hải quan ASEAN hoạt động theo chuẩn mực giới, hiệu quả, chuyên nghiệp thống thơng qua việc hài hào thủ tục, có nhiệm vụ thúc đẩy thương mại đầu tư , bảo vệ sức khỏe thịnh vượng cộng đồng ASEAN * Nguyên tắc: + Tính quán: nước thành viên bảo đảm áp dụng luật, quy định, thủ tục hải quan, hướng dẫn hành quy định khác cách quán xuyên suốt nước thành viên ASEAN + Quyền khiếu kiện: nước thành viên đảm bảo cho doanh nhân điều kiện thuận lợi để khiếu kiện định quan hải quan ASEAN + Tính đơn giản: Các nước thành viên cố gắng bảo đảm đơn giản hóa thủ tục yêu cầu hải quan ASEAN + Tính minh bạch: Các nước thành viên công bố cho công chúng tất luật, quy định, thủ tục thơng báo hành liên quan đến quan hải quan nước cách nhanh chóng, minh bạch dễ tiếp cận + Tính hiệu quả: Các nước thành vien bảo đảm quản lý có hiệu hiệu lực, thơng quan nhanh chóng hàng hóa để tạo thuận lợi cho thương mại đầu tư nội ASEAN + Hợp tác trợ giúp lấn nhau: nước thành viên nố lực hợp tác tối đa trợ giúp lẫn quan hải quan * Cơ chế hợp tác + Hội nghị Tổng cục trưởng hải quan diễn nước ASEAN thường niên, luân phiên nước thành viên xem diễn đàn quan trọng để đưa định, chiến lược, kế hoạch chương trình hợp tác hải quan + Các định Hội nghị nước thành viên triển khai thực cam kết khu vực lĩnh vực hải quan + Trọng tâm Hội nghị Tổng cục trưởng xây dựng chiến lược, tầm nhìn cho hợp tác hải quan Hiệp định Hải quan ASEAN, viễn cảnh Hải quan ASEAN , chiến lược cải đại hóa Hải quan ASEAN + Cuộc họp Ủy ban chuyên gia hải quan (ECCM) thường họp lần năm nhằm đánh giá kiểm điểm việc thực định Hội nghị Tổng cục trưởng hội nghị Bộ trưởng cấp cao, đề xuất hoạt động, sáng kiến, chương trình kế hoạch hợp tác báo cáo Hội nghị tổng cục trưởng 16 Khái quát nhg nội dung kế hoạch hành động tập thể hải quan APEC (CAP) + Thực công ước HS : đảm bảo thống việc áp dụng Công ước HS + Tăng cường thông tin cho công chúng: nhằm phổ biến luật hq, cập nhập quy định, hướng dẫn thủ tục hành + Thực Cơng ước Kyoto : tăng cường tính hiệu việc thơng quan hq + Thương mại phi giấy tờ: sử dụng định dạng tiêu chuẩn điện tử quốc tế UN/EDIFACT trao đổi liệu điện tử + Thực Hiệp định Trị giá WTO: áp dụng nguyên tắc Hiệp định trị giá WTO + Thực Hiệp định TRIPS: áp dụng thủ tục kiểm soát biên giới + Thực điều khoản kháng nghị rõ ràng + Thực hệ thống phân loại trước nhập khẩu: doanh nghiệp có quyền kháng nghị định k hợp lí + Áp dụng quy trình tạm quản theo Công ước A.T.A hay công ước Istanbul + Hài hòa liệu thương mại APEC : khuyến khích thành viên xây dựng liệu sở UN/EDIFACT + Hệ thống kỹ thuật quản lý rủi ro: tập trung kiểm sốt hàng hóa hành khách có mức độ rủi ro cao + Thơng quan hàng chuyển phát nhanh: thực nguyên tắc dc nêu Bản hướng dẫn WCO + Liêm hải quan: tăng cường tình liêm quan hq + Đối thoại hải quan- doanh nghiệp: tăng cường hợp tác trao đổi thông tin hq doanh nghiệp + Khảo sát thời gian giải phóng hàng: xác định trở ngại trogn quy trình thơng quan hq tìm cách khắc phục + Thực Bản khuôn khổ APEC sở Bản khuôn khổ chuẩn mực WCO để đảm bảo an ninh tạo thuận lợi cho thương mại toàn cầu: giúp kinh tế thành viên APEC đảm bảo an ninh, tạo thuận lợi cho thương mại 17 Những nội dung hợp tác hải quan khuôn khổ ASEM thơng qua nhóm làm việc thủ tục hải quan nhóm làm vc ksoat hải quan  Nội dung hợp tác hải quan khn khổ ASEM qua: * Nhóm làm việc thủ tục hải quan + Tăng cường liên kết hài hòa danh mục biểu thuế theo tiêu chuẩn ƯCO + Thúc đẩy trình thực Hiệp định trị giá WTO cách quán, minh bạch thuận lợi cao cho doanh nghiệp + Tăng cường tính minh bạch thơng qua cải thiện việc tiếp cận dễ dàng thuận lợi sở liệu ASEM + Tăng cường tổ chức hội thảo hải quan doanh nghiệp với tư vấn Diễn đàn doanh nghiệp Á- Âu + Tăng cường tiêu chuẩn hóa, đơn giản hóa tài liệu chứng từ dựa tiêu chuẩn quốc tế thảo luận diễn đàn quốc tế + Khai thác lợi chung cảu thành viên ASEM WTO WCO + Xem xét nguồn tài trợ nhằm hỗ trợ kĩ thuật đào tạo mặt nghiệp vụ, thủ tục hải quan, đóng góp kinh nghiệm cho ASEM * Nhóm làm việc kiểm sốt hải quan: + Khuyến khích thành viên kí kết Hiệp định hố trợ hành song phương, đặc biệt thành viên EC đối tác Châu Á, nhấn mạnh đến Công ước Nairobi tương trợ hành đấu tranh chống bn lậu + Xây dựng danh sách đầu mối liên lạc nước ASEM để tiếp nhận thơng tin kiểm sốt, đưa quy định phạm vi thông tin, mức độ bảo mật thông tin cung cấp + Tăng cường biện pháp hợp tác lĩnh vực nghiệp vụ đấu tranh chống buôn lậu ma túy gian lận thương mại, bn lậu vũ khí, rửa tiền, vi phạm sở hữ trí tuệ; lập sở liệu kiểm sốt hải quan khn khổ ASEM; tăng cường trao đổi thơng tin Văn phòng liên lạc tình báo khu vực, tăng cường tổ chức hội thảo đào tạo nghiệp vụ kiểm soát hải quan, đánh giá rủi ro, chống gian lận trị giá, bn lậu vũ khí, rửa tiền + Thường xuyên trao đổi kinh nghiệm kiểm soát hải quan lĩnh vực chống gian lận thương mại, buôn lậu vận chuyển trái phép ma túy, rửa tiền, bn lậu vũ khí, tăng cường hợp tác hải quan quan luật pháp khác phủ… + Khuyến khích hải quan cộng tác với khu vực tư nhân qua việc ký bên thảo thuận hỗ trợ giúp đỡ lấn việc tuân thủ pháp luật tạo thuận lợi cho doanh nghiệp chấp hành 18 Đặc điểm sở pháp lý hợp tác song phương hải quan việt nam (hợp tác quốc tế song phương hquan có đặc điểm gì, cho biết nhg sở pháp lý quan trọng htac quốc tế song phg hquan vn) * Đặc điểm: + Quan hệ hợp tác quốc tế song phương hải quan chịu ảnh hưởng chi phối mối quan hệ trị, kinh tế, yếu tố quan trọng thương mại đầu tư + Trong bối cảnh hội nhập ngày sâu rộng, quan hệ song phương bị ảnh hưởng mạnh cam kết khuôn khổ đa phương + Việt Nam thành viên tổ chức diễn đàn đa phương UN, WTO, WCO, ASEAN, APEC, ASEM, GMS… nên quan hệ song phương lĩnh vực hải quan nhằm triển khai thực cam kết đa phương mà bên tham gia +Hợp tác song phương tập trung giải vấn đề cụ thể đòi hỏi phải có tác dụng thúc đẩy kinh tế thương mại đầu tư rõ rệt + Việt Nam nước phát triển có kinh tế chuyển đổi nên trình hợp tác song phương, hải quan chủ yeeus khai thác tìm kiếm nguồn lực khác nhằm hỗ trợ, giúp đỡ vật chất, kĩ thuật, đào tạo nguồn nhân lực,….để phục vụ cho cơng đại hóa Đổi lại, VN phải triển khia cam kết nghiệp vụ đa phương song phương với kết cụ thể * Cơ sở pháp lý + Cơ sở pháp lý quốc tế cho việc thực hợp tác với hải quan nước văn kiện quốc tế đa phương hải quan Công ước thành lập Hội đồng hợp tác hải quan xác lập tư cách VN thành viên WCO, làm tảng cho quan hệ song phương + Cơ sở pháp lý để xây dung quan hệ hợp tác hải quan thỏa thuận kinh tế, thương mại, đầu tư,….cấp phủ, nhà nước VN với nhiều nước Trên sở đó, hợp tác lĩnh vực hải quan phải triển khai cụ thể thông qua thỏa thuận hợp tác hải quan VN hải quan nhiều bên + Cam kết kỹ thuật nghiệp vụ hải uqna mà VN kí khn khổ đa phương song phương sở pháp lý để hợp tác nghiệp vụ hải quan Hiệp định trị giá GATT/WTO, Công ước HS, Hiệp định TRÍPs… 19 Qui tắc xuất xứ vai trò, ngun tắc xây dựng qui tắc xuất xứ (qui tắc xuất xứ có ý nghĩa, vtro quan trọng ntn xác định xuất xứ hàng hóa theo qui định tổ chức thg mại giới, nc thành viên WTO phải bảo đảm tuân thủ nhg nguyên tắc xây dựng nguyên tắc xuất xứ hàng hóa) * Quy tắc xuất xứ: - Quy tắc xuất xứ hh quy định cụ thể luật pháp nc quy định hiệp định quốc tế mà quốc gia áp dụng để xác định xuát xứ hh - Quy tắ xx hh nhằm xác định "quốc tịch" hh, yêu cầu hành luật pháp cần thiết để quan nhà nc có thẩm quyền (bao gồm hq) doanh nghiệp áp dụng để xác định xác quốc tịch hh chúng sử dụng để “ định vị” tác động sách, nhằm đạt mục đích định sách quốc gia quốc tế thương mại, ngược lại có khả quy tắc xuất xứ bị lợi dụng áp đặt cho hàng hóa có xx cụ thể, qua tạo rào cản thương mại * Vai trò quy tắc xuất xứ: • Qui tắc xuất xứ sử dụng nhằm khắc phục “tình trạng thương mại khơng cơng bằng” • Qui tắc xuất xứ sử dụng để “bảo vệ sản xuất nội địa” • Qui tắc xuất xứ sử dụng để thực ưu đãi hàng hóa từ quốc gia phát triển quốc gia hưởng lợi theo hiệp định hợp tác khu vực • Để thực thi sách “mua sắm phủ” Các thủ tục thơng lệ mua sắm phủ có phân biệt để điều chỉnh cán cân toán với quốc gia cụ thể phải dựa nguyên tắc xuất xứ • Để kiểm soát mức độ tiếp cận thị trường nội địa nhà xuất nước Trong trường hợp hạn chế định lượng phân biệt dc áp dụng biện pháp đảm bảo hạn ngạch thuế quan phân bổ cho quốc gia cung cấp sp • Để thực mục đích an tồn vệ sinh môi trường trường hợp phải ngăn chặn nhập thực phẩm trồng độc hại từ quốc gia có dịch bệnh • Để đảm bảo an ninh quốc gia sách trị cần thiết phải kiểm soát thương mại vũ khí chiến lược sp vũ khí theo lệnh quốc gia quốc tế để chống lại chủ nghĩa khủng bố lợi ích an ninh quốc gia quốc tế Có thể nói, quy tắc xx mang ý nghĩa kinh tế kinh tế chúng đc sử dụng để định vị sách thương mại quốc tế qua mà sách tmqt thực thi mộ cách hiệu xác * Khi xây dựng nguyên tắc xuất xứ hàng hóa nc thành viên WTO phải bảo đảm tuân thủ nhg nguyên tắc: + Tính minh bạch rõ ràng tiêu chí xuất xứ Xây dựng quy tắc phải minh bạch, rõ rang với trường hợp cụ thể Nếu áp dụng tiêu chi chuyển đổi dòng thuế , quy tắc xuất xứ ngoại lệ khác quy tắc quy định rành mạch dòng thuế nhóm dòng thuế biểu thuế chịu điều chỉnh quy tắc Nếu áp dụng tiêu chí cơng đoạn chế tác hay gia công đa đoạn áp dụng, cơng đoạn tạo nên xuất xứ hàng hóa cần phải quy định xác, rõ ràng + Tính khách quan, vơ tư, khơng cản trở bóp méo thương mại Các quốc gia phải cam kết không sử dụng quy tắc xuất xứ để trực tiếp hay gián đuổi mục tiêu sách thương mại Quy tắc xuất xứ không đưa yêu cầu chặt chẽ trái lệ thường điều kiện không liên quan đến sản xuất chế biến điều kiện tiên để xác định nước xuất xứ + Quản lý quán, thống nhất, vô tư hợp lý, đảm bảo nguyên tắc đối xử quốc gia Quy tắc xuất xứ áp dụng hàng hóa xuất nhập không chặt chẽ quy tắc xuất xứ áp dụng để xác định xem hàng hóa có phải nội địa hay khơng khơng phân biệt đối xử thành viên WTO + Tính cơng khai, dự báo, đảm bảo quyền lợi hợp pháp bên Các quốc gia có thay đổi quy tắc xuất xứ ban hành quy tắc xuất xứ quy định luật quy định luật khơng áp dụng thay đổi cách hồi tố để tránh tổn hại xẩy cho thương mại 20 Mục tiêu nguyên tắc hài hòa xuất xứ ko ưu đãi * Mục tiêu: tạo ổn định, giảm rào cản tạo thuận lợi cho thương mại đầu tư phát triển, tăng hiệu kinh tế * Nguyên tắc: + Quy tắc xuất xứ áp dụng cho tất mục đích sử dụng cơng cụ sách thương mại không ưu đãi đối xử tối huệ quốc + Quy tắc xuất xứ phải thể rõ nước xuất xứ hàng hóa nước sản xuất tồn hàng hóa nước thực cơng đoạn chế biến cuối hàng hóa + Quy tắc xuất xứ cần phải khách quan, dễ hiểu dự đốn trước + Khơng sử dụng quy tắc xuất xứ trực tiếp gián tiếp làm công cụ thực mục tiêu thương mại, nhiên sử dụng yếu tố chi phí khơng liên quan trực tiếp đến sản xuất gia công để xác định nước xuất xứ trường hợp áp dụng tiêu chí tỷ lệ phần trăm theo giá trị + Quy tắc xuất xứ phải thực cách quán, thông nhất, khách quan hợp lý + Quy tắc xuất xứ phải mạch lạc, chặt chẽ + Quy tắc xuất xứ phải dựa tiêu chuẩn khẳng định Tiêu chuẩn khẳng định sử dụng để giải thích thêm tiêu chuẩn phủ định 21 Các qui tắc thể chế quản lý qui tắc xuất xứ + Quy tắc Tổng quát 1: Phạm vi áp dụng Quy tắc xuất xứ luật, quy định, định hành chung thành viên áp dụng để xác định nước xuất xứ hàng hóa với điều kiện k liên quan đến thỏa thuận TM chế độ thương mại tự chủ có áp dụng ưu đãi thuế quan, đc thêm vào hiệp định thành lập tổ chức thương mại giới đc dử dụng cơng cụ sách tm k ưu đãi.Các quy tắc xuất xứ bao gồm quy tắc xuất xứ đc sử dụng mua sắm phủ số liệu thơng kê thương mại + Quy tắc Tổng quát 2: Hệ thống hài hòa Các tham chiếu đến nhóm phân nhóm phải tham chiếu Hệ thống mã hóa mơ tả hàng hóa đc sử dụng có hiệu lực + Quy tắc Tổng quát 3: Xác định xuất xứ Quốc gia xuất xứ hàng hóa đc xác định theo quy tắc tổng quát áp dụng cách theo điều khoản phụ lục 1, hiệp định quy tắc xuất xứ + Quy tắc Tổng quát 4: Những yếu tố trung lập Khi xác định hàng hóa xuất xứ quốc gia, xuất xứ lượng chất đốt, nhà xường, thiết bị mà khơng tồn hàng hóa k đc xem xét + Quy tắc Tổng quát 5: Đóng gói, vật liệu đóng gói bao bì Đóng gói, vật liệu đóng gói bao bì liên quan đến hàng hóa k đc tính đến xem xét định xuất xứ hàng hóa theo quy tắc tổng quát + Quy tắc Tổng quát 6: Phụ kiện kèm, phận rời dụng cụ Phụ kiện kèm, phận rời , dụng cụ thông tin, tài liệu khác kèm theo hàng hóa k đc xem xét khí xác định xuất xứ hàng hóa vs điều kiện bình thường chúng đc bán kèm theo, dạng vật chất số thiết bị thông thường 22 Qui tắc xuất xứ ưu đãi, phạm vi áp dụng nguyên tắc * Qui tắc xuất xứ ưu đãi: quy định, điều luật định hành áp dụng chung thành viên WTO xác định hàng hóa có đủ tiêu chuẩn chất lượng để hưởng đối xử ưu đãi theo chế thương mại tự quy định haowcj theo thỏa thuận cho phép hưởng ưu đãi thuế quan không thuộc phạm vi áp dụng quy tắc xuất xứ không ưu đãi * Phạm vi áp dụng: Quy tắc xuất xứ ưu đãi quy định thỏa thuận thương mại ưu đãi Để hưởng lợi từ thỏa thuận thương mại ưu đãi hàng hóa phải có xuất xứ từ quốc gia hưởng lợi thành viên phải đảm bảo thỏa mãn tiêu chí quy tắc xuất xứ quy định Hiệp định thương mại ưu đãi Các thỏa thuận thương mại ưu đãi bao gồm: + Cơ chế thương mại tự định nước phát triển dành cho nước phát triển + Cơ chế thương mại thảo thuận ưu đãi nước nhóm nước thỏa thuận dành cho nguyên tắc có có lại * Nguyên tắc; +Tuân thủ nguyên tắc chung quy tắc xuất xứ + Các tiêu chí chuyển đổi xuất xứ ưu đãi phải thật rõ rang + Quy tắc xuất xứ ưu đãi phải đảm bảo ưu đãi không gây cản trở thương mại bình thường thành viên khác WTO + Quy tắc xuất xứ phải đảm bảo tính minh bạch luật pháp, quy định thông lệ liên quan đến quy tắc xuất xứ 23 Mục tiêu nội dung chủ yếu GSP (qui tắc xuất xứ hệ thống ưu đãi phổ cập chung) * Mục tiêu: + Tạo điều kiện để nước phát triển khai thác khả tiềm tàng mở rộng buôn bán phát sinh từ chế độ GSP tăng cường khả sử dụng chế độ + Tăng kim ngạch xuất nước hưởng + Thúc đẩy q trình cơng nghiệp hóa nước + Đẩy mạnh mức tăng trưởng kinh tế, chống đói nghèo nước + Phổ biến thông tin quy định thủ tục điều chỉnh buôn bán theo chế độ + Giúp đỡ nước hưởng thiết lập điểm trọng tâm nước để tăng cường sử dụng GSP + Cung cấp thông tin quy định liên quan đến thương mại thuế chống phá giá chống bù giá, quy định hải quan, thủ tục giấy phép nhập khẩu, pháp luật thương mại khác quy định tạo điều kiện thâm nhập thị trường nước cho hưởng * Nội dung: + Nước hưởng ưu đãi GSP: Hiện có 16 chế độ ưu đãi khác hoạt động 28 nước phát triển, bao gồm: Áo, Bỉ, Đan Mạch, Đức, Ailen, Italy, Luc Xăm Bua, Hà Lan, Anh, Hy Lạp, Phần Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Bồ Đào Nha, Pháp, Nhật, Newzelan, Thụy Sĩ, Bungary, Hungary, Séc, Ba Lan, Nga quốc gia trung lập (CIS), Canada, Na Uy, Úc, Rumani + Nước hưởng ưu đãi: Bao gồm nước phát triển phát triển, nước hưởng liệt kê danh sách ban hành kèm theo chế độ GSP + Hàng hóa hưởng ưu đãi : phân làm nhóm sản phẩm CN sản phẩm nông nghiệp, xây dựng sở biểu thuế xuất nhập nước + Mức độ ưu đãi: nước cho hưởng ưu đãi quy định thuế suất ưu đãi cho chế độ GSP dựa mức thuế suất chế độ đối xử tối huệ quốc(MFN) Nhìn chung, thuế suất ưu đãi theo chế độ GSP thấp, mức thấp khoảng vài phần trăm miễn hoàn toàn + Cơ chế bảo vệ: Với ưu đãi thuế quan GSp hưởng, hàng hóa nước hưởng có thêm ưu thị trường nước nhập Tuy nhiên, hàng hóa tạm thời khơng hưởng ưu đãi thuế quan GSP số trường hợp định 24 Giấp chứng nhận xuất xứ, nội dung giấy chứng nhận xuất xứ, quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận xuất xứ vn? * Giấy chứng nhận xuất xứ : Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu đặc trưng để xác nhận hàng hóa, quan chức trách quan ủy quyền phát hành gấy chứng nhận chứng thực hàng hóa mà giấy chứng nhận có liên quan, có nguồn gốc từ nước cụ thể * Nội dung giấy chứng nhận xuất xứ: Giáo trình 349 * Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận xuất xứ vn: + Các phòng quản lí xuất nhập khu vực thuộc Bộ Cơng thương ( tính đến tháng 12/2007 nước có phòng) + Các Ban quản lý khu cơng nghiệp, khu chế xuất + Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh văn phòng đại diện thuộc VCCI số tỉnh, thành phố ... vật , vệ sinh dịch tễ, bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội  Nhiệm vụ hải quan quy định điều 11 luật hải quan 2005 + Thực kiểm soát giám sát hàng hóa, phương tiện vận tải + Phòng chống bn lậu... quản lý khác đặt trọng tâm vào phương pháp hay phương pháp khác tùy thuộc vào điều kiện cụ thể 11 Đại lý hải quan Vai trò điều kiện làm đại lý hquan  Đại lý hải quan Là thương nhân thay mặt... chuẩn khẳng định sử dụng để giải thích thêm tiêu chuẩn phủ định 21 Các qui tắc thể chế quản lý qui tắc xuất xứ + Quy tắc Tổng quát 1: Phạm vi áp dụng Quy tắc xuất xứ luật, quy định, định hành chung
- Xem thêm -

Xem thêm: De cuong KTHQ 1 (24 câu) , De cuong KTHQ 1 (24 câu)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay