BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐƯỜNG NỐI THỊ XÃ VỊ THANH TỈNH HẬU GIANG VỚI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

130 21 0
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 19:24

Uû ban nh©n d©n THÀNH PHỐ CẦN THƠ Së giao thông CÔNG CHNH - BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐƯỜNG NỐI THỊ VỊ THANH - TỈNH HẬU GIANG VỚI THÀNH PHỐ CẦN THƠ (Báo cáo đợc chỉnh sửa theo biên góp ý Hội đồng thẩm định Sở Tài nguyên Môi trờng tỉnh Hậu Giang họp ngày 25 tháng năm 2007) CH D N S GTCC thnh ph Cần Thơ CƠ QUAN TƯ VẤN Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn XD Môi trường CẦN THƠ, THÁNG - 2007 MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG MƠ TẢ TĨM TẮT DỰ ÁN 1.1 TÊN DỰ ÁN 1.2 CHỦ DỰ ÁN 1.3 CƠ QUAN TƯ VẤN LẬP BÁO CÁO ĐTM: 1.3.1 Vị trí địa lý Dự án 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu dự án : .7 1.3.3 Hướng tuyến Vị ThanhCần Thơ .7 1.3.4 Tuyến nối đường Vị Thanh - Cần Thơ với đường tỉnh 933 10 1.3.5 Các cơng trình cầu .13 1.3.6 Cơng trình nước: 14 1.3.7 Cơng trình phòng hộ 15 1.3.8 Tổng mức đầu tư 15 1.3.9 Tiến độ thực dự án: 15 CHƯƠNG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ HỘI .16 2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 16 2.1.1 Điều kiện địa lý, địa hình 16 2.1.2 Đặc điểm địa chất 16 2.1.3 Điều kiện khí hậu 19 2.1.4 Đặc điểm thuỷ hải văn 21 2.1.5 Thổ nhưỡng tài nguyên đất 24 2.1.6 Tài nguyên sinh học .26 2.2 CHẤT LƯƠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC DỰ ÁN 28 2.2.1 Mơi trường khơng khí 28 2.2.2 Mức ồn 35 2.2.3 Chất lượng nước mặt 38 2.2.4 Chất lượng nước ngầm 39 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Đường nối thị Vị Thanhthành phố Cần Thơ 2.2.5 Môi trường đất .40 2.3 HIỆN TRẠNG KINH TẾ HỘI .42 2.3.1 §iỊu kiƯn vỊ kinh tế hội Tỉnh Hậu Giang 42 2.3.2 ĐiỊu kiƯn vỊ kinh tế hội thành phố Cần Thơ 47 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 52 3.1 NGUỒN TÁC ĐỘNG 52 3.2 ĐỐI TƯỢNG, QUY MÔ BỊ TÁC ĐỘNG 53 3.3 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 57 3.3.1 Tác động tới chất lượng môi trường khơng khí 57 3.3.2 Dự báo chất lượng khơng khí khu vực dự án 63 3.3.3 Ồn rung 75 3.3.4 Tác động đến chế độ thuỷ văn khả gây ngập úng cục .78 3.3.5 Tác động đến môi trường nước mặt .79 3.3.6 Tác động đến môi trường nước ngầm 81 3.3.7 Chiếm dụng đất tái định cư .82 3.3.8 Ảnh hưởng đến kinh tế chất lượng sống 85 CHƯƠNG BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHĨ SỰ CỐ MƠI TRƯỜNG 88 4.1 BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC CHIẾM DỤNG ĐẤT VÀ TÁI ĐỊNH CƯ 88 4.2 BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG TỚI CHẤT LƯỢNG MƠI TRƯỜNG KHƠNG KHÍ 91 4.3 BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU VỀ MỨC ỒN 92 4.4 BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG ĐẾN CHẾ ĐỘ THUỶ VĂN VÀ KHẢ NĂNG THOÁT LŨ 93 4.5 BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TỚI MÔI TRƯỜNG NƯỚC 95 4.6 CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU NHỮNG TÁC ĐỘNG ĐẾN KINH TẾ VÀ CHẤT LƯỢNG SỐNG 96 4.7 GIẢM THIỂU Ô NHIỄM DO TÁC ĐỘNG CỦA RÁC THẢI SINH HOẠT 97 4.8 GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG GIAO THƠNG 97 Cơng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Xây dựng Môi trường Báo cáo đánh giá tác động môi trường Đường nối thị Vị Thanhthành phố Cần Thơ 4.9 CÁC BIỆN PHÁP AN TỒN LAO ĐỘNG TRONG Q TRÌNH THI CÔNG 97 CHƯƠNG CAM KẾT THỰC HIỆN BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 100 CHƯƠNG CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MƠI TRƯỜNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ, GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 101 6.1 CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MƠI TRƯỜNG 101 6.2 YÊU CẦU VÀ THỂ CHẾ 101 6.2.1 Tổ chức chịu trách nhiệm 101 6.2.2 Nhóm cơng tác môi trường 101 6.3 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MƠI TRƯỜNG 102 6.4 CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MƠI TRƯỜNG 111 6.4.1 Cơ chế phản hồi, sửa đổi bổ sung 111 6.4.2 Các hạng mục cần giám sát 111 CHƯƠNG THAM VẤN Ý KIẾN CÔNG ĐỒNG 117 CHƯƠNG CHỈ DẪN NGUỒN CUNG CẤP TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 121 8.1 NGUỒN CUNG CẤP TÀI LIỆU 121 8.1.1 Chất lượng khơng khí 121 8.1.2 Tiếng ồn, độ rung .122 8.1.3 Môi trường nước 122 8.1.4 Chất lượng đất trồng, chất lượng trầm tích 122 8.1.5 Kinh tế hội .123 8.2 PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU LẬP BÁO CÁO .123 8.2.1 Phương pháp luận 123 8.2.2 Phương pháp đánh giá 124 KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 125 Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Xây dựng Môi trường Báo cáo đánh giá tác động môi trường Đường nối thị Vị Thanhthành phố Cần Thơ Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Xây dựng Môi trường Báo cáo đánh giá tác động môi trường Đường nối thị Vị Thanhthành phố Cần Thơ DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Thống kê giao cắt với đường dân sinh Bảng 2.1 Độ ẩm tương đối tháng năm Cần Thơ (%) 19 Bảng 2.2 Lượng mây trung bình (phần 10 bầu trời) trạm Cần Thơ .20 Bảng 2.3 Nhiệt độ khơng khí tháng năm trạm Cần Thơ (oC) 20 Bảng 2.4 Lượng mưa tháng năm trạm Cần Thơ (mm) 21 Bảng 2.5 Lượng mưa ngày lớn theo tần suất thiết kế trạm Cần Thơ (mm) 21 Bảng 2.6 Mực nước lũ lớn số trạm năm lũ lớn (Cao độ Mũi Nai - Đơn vị cm) 22 Bảng 2.7 Mực nước thực đo cao năm Cần Thơ (Cao độ Mũi Nai - Đơn vị cm) 22 Bảng 2.8 Mực nước lớn theo tần suất (Cao độ Mũi Nai - Đơn vị cm) 23 10 Bảng 2.9 Hiện trạng sử dụng đất thành phố Cần Thơ 24 11 Bảng 2.10 Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Hậu Giang 25 12 Bảng 2.11 Tính lượng thải khí từ nguồn giao thơng trạng 28 13 Bảng 2.12 Tổng hợp kết đo tiếng ồn khu vực nghiên cứu (Tháng 2/2006) 35 14 Bảng 2.13 TCVN 5949 - 1998: Tiếng ồn khu vực công cộng dân cư .35 15 Bảng 2.14 Vị trí điểm lấy mẫu nước mặt 38 16 Bảng 2.15 Vị trí điểm lấy mẫu nước ngầm 39 17 Bảng 2.16 Vị trí lấy mẫu đất 41 18 Bảng 2.17 GDP năm 1995 – 2005 (triệu đồnggiá so sánh 1994) 42 19 Bảng 2.18 Chỉ tiêu giáo dục tiểu học năm 2000-2005 46 20 Bảng 2.19 Các sở y tế năm 2000-2005 46 21 Bảng 2.20 GDP năm 1995 – 2005 (triệu đồnggiá so sánh 1994) 47 22 Bảng 2.21 Các sở y tế năm 2000-2005 51 23 Bảng 3.1 Các hành động Dự án 52 24 Bảng 3.2 Lược duyệt tác động Dự án đến môi trường tự nhiên 53 25 Bảng 3.3 Lược duyệt tác động Dự án đến môi trường hội 55 26 Bảng 3.4: Tải lượng khí thải phương tiện giao thơng 60 27 Bảng 3.5 Độ ổn định khơng khí trạm quan trắc khí tượng gần Dự án Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Xây dựng Môi trường Báo cáo đánh giá tác động môi trường Đường nối thị Vị Thanhthành phố Cần Thơ 61 28 Bảng 3.6 Dự báo lượng thải nguồn đường (giao thông) 62 29 Bảng 3.7 Dự báo lượng xe qua tuyến đường Vị Thanh - Cần Thơ năm 2020 67 30 Bảng 3.8 Mức ồn tương đương trung bình dòng xe với điều kiện tiêu chuẩn 77 31 Bảng 3.9 Quan hệ khả nguồn ô nhiễm dạng ô nhiễm môi trường nước giai đoạn thi công 80 32 Bảng 3.10 Tổng hợp khối lượng GPMB theo giai đoạn 84 33 Bảng 6.1 Tóm tắt kế hoạch quản lý môi trường Dự án đường Vị Thanh Cần Thơ 103 34 Bảng 6.2 Dự toán kinh phí giám sát mơi trường dự án 112 35 Bảng 8.1 Các tiêu thiết bị sử dụng quan trắc, phân tích chất lượng khơng khí 121 36 Bảng 8.2 Thiết bị phân tích thơng số mơi trường nước .122 DANH MỤC CÁC HÌNH 37 Hình 1.1 Sơ đồ tuyến 12 38 Hình 2.1 Phân bố hàm lượng NOx trung bình mùa Hè-Hiện trạng 32 39 Hình 2.2 Phân bố hàm lượng NOx trung bình mùa Đơng-Hiện trạng 32 40 Hình 2.3 Phân bố hàm lượng NOx trung bình 60’- ban ngày điển hình-Mùa Đơng-Hiện trạng 33 41 Hình 2.4 Phân bố hàm lượng NOx trung bình 60’- ban đêm (điển hình) Mùa Đơng-Hiện trạng 33 42 Hình 2.5 Phân bố hàm lượng NOx trung bình 60’- ban ngày (điển hình) Mùa hè - trạng 34 43 Hình 2.6 Phân bố hàm lượng NOx trung bình 60’-ban đêm (điển hình) Mùa Hè-Hiện trạng .34 44 Hình 2.7 Sơ đồ khảo sát lấy mẫu khơng khí, nước đất .37 45 Hình 3.1 Tác động đến mơi trường khơng khí giai đoạn thi cơng 59 46 Hình 3.2 Phân bố hàm lượng NOx trung bình mùa Đơng - 2010 68 47 Hình 3.3 Phân bố hàm lượng NOx trung bình mùa Đơng – 2010 – .68 Cơng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Xây dựng Môi trường Báo cáo đánh giá tác động môi trường Đường nối thị Vị Thanhthành phố Cần Thơ 48 Hình 3.4 Phân bố hàm lượng NOx trung bình mùa Hè - 2010 .69 49 Hình 3.5 Phân bố hàm lượng NOx trung bình 60’- .69 50 Hình 3.6 Phân bố hàm lượng NOx trung bình 60’-ban đêm (điển hình) 2010-Đơng 70 51 Hình 3.7 Phân bố hàm lượng NOx trung bình 60’- ban đêm (điển hình)2010- Hè 70 52 Hình 3.8 Phân bố hàm lượng NOx trung bình 60’- ban ngày (điển hình)2010- Hè 71 53 Hình 3.9 Phân bố hàm lượng NOx trung bình mùa Đơng - 2020 .71 54 Hình 3.10 Phân bố hàm lượng NOx trung bình mùa Đơng – 2020 – ngã tư QL61/QL61b - mặt cắt Bắc-Nam-lưới 200m 72 55 Hình 3.11 Phân bố hàm lượng NOx trung bình mùa Hè - 2020 72 56 Hình 3.12 Phân bố hàm lượng NOx trung bình 60’-ban ngày (điển hình)2020- Đơng 73 57 Hình 3.13 Phân bố hàm lượng NOx trung bình 60’- ban đêm (điển hình)2020- Đơng 73 58 Hình 3.14 Phân bố hàm lượng NOx trung bình 60’- ban ngày (điển hình)2020- Hè 74 59 Hình 3.15 Phân bố hàm lượng NOx trung bình 60’- ban Đêm (điển hình)2020- Hè 74 60 Hình 3.16 Quan hệ độ ồn dạng điểm khoảng cách tới đường giao thông 76 61 Hình 6.1 Sơ đồ vị trí giám sát mơi trường khơng khí nước giai đoạn thi công 116 Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Xây dựng Môi trường Báo cáo đánh giá tác động môi trường Đường nối thị Vị ThanhThành phố Cần Thơ MỞ ĐẦU MỤC ĐÍCH VÀ XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN Mục đích lËp báo cáo ĐTM - Thực Luật Bảo vệ Mơi trường Dự báo tác động có lợi có hại, trực tiếp gián tiếp, trước mắt lâu dài Dự án tới môi trường tự nhiên, hệ sinh thái kinh tế hội; phương pháp thay thế; nghiên cứu đề xuất biện pháp bảo vệ mơi trường đánh giá tính khả thi chúng - Giúp nhà tư vấn thiết kế lập báo cáo nghiên cứu khả thi lồng ghép vấn đề môi trường vào Dự án, bao gồm kinh phí đầu tư cho cơng tác bảo vệ môi trường Xuất xứ Dự án Thực Nghị số 21/NQ/TW ngày 20/01/2003 Bộ Chính trị Nghị Quyết 22, kỳ họp thứ Quốc hội khoá 11 từ tháng năm 2004, Nhà nước thức thành lập thành phố Cần Thơ tỉnh Hậu Giang sở tách tỉnh Cần ThơThành phố Cần Thơ tỉnh Hậu Giang nằm vùng kinh tế trọng điểm khu vực đồng sông Cửu Long, có tiềm lớn lực lượng lao động tài nguyên thiên nhiên Hiện Nhà nước đầu tư phát triển sở hạ tầng , mạng lưới giao thông vận tải để tạo đà khơi dậy tiềm phát triển Sau tách tỉnh, Hậu Giang có tuyến độc đạo nối trung tâm tỉnh lỵ Thị Vị Thanh với khu vực Quốc lộ 61 Quốc lộ 61 có điểm đầu ngã ba Cái Tắc Quốc lộ 1A (khoảng km 2085- lý trình QL1A) nối liền hai tỉnh Hậu Giang Kiên Giang Trong điều kiện tỉnh Hậu Giang tách, quốc lộ 61 đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hố luu thơng Hậu Giang khu vực Thủ tướng Chính phủ có định sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ để nâng cấp Quốc lộ 61 địa hình chật hẹp, bên kênh, bên nhà dân sinh sống đông đúc dọc tuyến nên khơng có điều kiện cải tạo hướng tuyến mà nâng cấp với quy mô hai xe Ngoài ra, tỉnh Hậu Giang Thành phố Cần Thơ có tuyến giao thơng thủy quan trọng kênh Xáng - No nối sơng Cần Thơ sơng Cái Tư vậy, để tạo điều kiện phát triển khu vực kinh tế phía bắc Hậu Giang, cần thiết phải đầu tư xây dựng tuyến đường hoàn chỉnh nối Thị Vị Thanh qua trung tâm tỉnh với Thành phố Cần Thơ Quốc lộ 1A Tuyến đường kết hợp với kênh No tạo thành hệ thống giao thơng thủy liên hồn, tiền đề để hình thành khu cơng nghiệp , khu chế xuất, kho bãi, khu dân cư dọc tuyến tạo điều kiện phát triển kinh tế Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Xây dựng Môi trường Báo cáo đánh giá tác động môi trường Đường nối thị Vị ThanhThành phố Cần Thơ tỉnh Hậu Giang địa phương khác khu vực đồng sông Cửu Long Tại họp với lãnh đạo UBND tỉnh Hậu Giang ngày 11/03/2004 ngày 04/08 năm 2004 Bộ trưởng Bộ GTVT đề nghị tỉnh sớm hoàn thiện quy hoạch chuẩn bị dự án đường nối thị Vị Thanh tỉnh Hậu Giang với thành phố Cần Thơ Và văn số 1394/TTg-CN, Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư dự án Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư Ban Quản lý Dự án Biển Đông đại diện cho Chủ đầu tư Theo ý kiến đạo Thủ tớng Chính phủ ngày 20/10/2006 Bộ GTVT bàn giao dự án cho Uỷ Ban Nhân dân TP Cn Th làm chủ đầu t Ban Quản lý Dự án Đầu t Xây dựng Công trình Giao thông - Sở Giao thông Công TP Cần Thơ làm đại diện Chủ đầu t CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Căn pháp luật Báo cáo đánh giá tác động môi trường tuân thủ theo pháp luật sau  Luật Bảo vệ Môi trường 2005 (có hiệu lực từ ngày 01 / 07 / 2006);  Nghị định 80/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 09 tháng năm 2006 việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường  Thông tư 08/TT-BTNMT ngày 8/9/2006của Bộ TN MT Hướng dẫn lập thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối dự án đầu tư;  Luật Xây dựng Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình;  Luật Đất đai sửa đổi năm 2003;  Nghị số 41 – NQ/TW Bộ Chính trị bảo vệ mơi trường thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố đất nước  Chương trình hành động quốc gia môi trường phát triển bền vững, Thủ tướng phủ phê duyệt năm 2005;  Nghị định 197/2004/ NĐ-CP ngày 03/12/2004 Chính phủ việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất Thông tư Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Xây dựng Môi trường Báo cáo đánh giá tác động môi trường Đường nối thị Vị ThanhThành phố Cần Thơ 6.4.CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MƠI TRƯỜNG 6.4.1 Cơ chế phản hồi, sửa đổi bổ sung Việc giám sát môi trường thực quan tư vấn giám sát môi trường thực hiện, kết cung cấp liên tục cho Ban Quản lý Dự ỏn Đầu t Xây dựng Công trình Giao thông Së GTVT HËu Giang Chủ dự án báo cáo thường xuyên tới quan quản lý nhà nước môi trường thông báo với công chúng chất lượng môi trường khu vực dự án suốt q trình thi cơng Nếu kết giám sát khơng thích hợp gii phỏp gim nh thỡ Ban QLDA ĐTXD Công trình Giao th«ng –Së GTVT HËu Giang xem xét lại giải pháp lựa chọn đưa giải pháp sửa đổi bổ xung, Chính phủ cơng chúng đóng góp ý kiến 6.4.2 Các hạng mục cần giám sát Chương trình giám sát mơi trường chủ đầu tư thực nhằm kiểm tra lại yếu tố môi trường dự báo q trình thi cơng q trình khai thác Từ việc giám sát mơi trường giai đoạn thi công, khai thác đánh giá mức độ ô nhiễm phát yếu tố môi trường vượt ngưỡng quy định, cho phép chủ đầu tư nhà thầu điều chỉnh hạn chế ảnh hưởng hoạt động thi công xây dựng vận hành tới môi trường tự nhiên hội Nội dung giám sát môi trường bao gồm: - Giám sát chất lượng khơng khí ồn (03 tháng/01lần thời gian thi công 06 tháng/01 lần thời gian vận hành vị trí (Điểm đầu giao QL1, thị trấn Một Ngàn, giao QL61 điểm cuối hoả Tiến thị Vị Thanh) - Giám sát chất lượng nước (03 tháng/01lần thời gian thi công 06 tháng/01 lần thời gian vận hành 04 vị trí sơng cầu Ba Láng cầu qua rạch dọc ĐT 929, Cầu Mương Lộ, cầu Cái Tư - Giám sát tiến độ, việc tiến hành biện pháp giảm thiểu ô nhiễm chất lượng nước, không khí, tiếng ồn, độ rung q trình xây dựng tuyến đường - Giám sát kinh tế hội (01lần thời gian thi công 01 lần thời gian vận hành khu vực bị ảnh hưởng dự án khu tái định cư); - Giám sát tình trạng sức khoẻ, an tồn lao động cán bộ, công nhân xây dựng cầu, đường (06 tháng/01lần thời gian thi công) Hàng năm, Ban QL Dự án Biển Đông lập báo cáo kết giám sát mơi trường trình quan quản lý nhà nước môi trường trung ương địa phương nhằm đánh giá khách quan ảnh hưởng dự án tới mơi trường q trình thi cơng vận hành Công ty TNHH Dịch vụ T vấn Xây dựng Môi trờng 108 Bỏo cỏo đánh giá tác động môi trường Đường nối thị Vị ThanhThành phố Cần Thơ Bảng ch¬ng VI CÁC CƠNG TRÌNH XỬ LÝ MƠI TRƯỜNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ, GIÁM SÁT MƠI TRƯỜNG.34 Dự tốn kinh phí giám sát môi trường dự án STT Hạng mục Đơn vị Khối Đơn Thành tiền (đ) lượng giá (đ) A GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG 89.720,000 A1 Giám sát chất lượng khơng khí (4 vị trí x mẫu/vị trí-năm x năm =32 mẫu) 17.120.000 CO mẫu 32 75000 2.400.000 NO2 mẫu 32 75000 2.400.000 SO2 mẫu 32 75000 2.400.000 Bụi lơ lửng (TSP) tổng số mẫu 32 75000 2.400.000 VOC mẫu 32 75000 2.400.000 Cơng tác phí Cơng 64 80000 5.120.000 (8 cơng/vị trí x 4vị trí /năm x năm = 64 công ) A2 Giám sát tiếng ồn 15.200.000 (4 vị trí x 12 lần đo/vị trí-nămx2 năm =96 lần đo) Leq (ồn tức thời) Lần đo 96 15000 1.440.000 L50 (ồn tức thời) Lần đo 96 15000 1.440.000 L90 (ồn tức thời) Lần đo 96 15000 1.440.000 Tần số rung Lần đo 96 45000 4.320.000 Gia tốc rung Lần đo 96 15000 1.440.000 Công tác phí Cơng 64 80000 17,280,000 (8 cơng/vị trí x 4vị trí /năm x năm = 64 cơng ) A3 Giám sát chất lượng nước 37.600.000 ( vị trí x mẫu/vị trí-năm x năm = 32 mẫu) PH mẫu 32 30000 960.000 DO mẫu 32 60000 1.920.000 COD mẫu 32 70000 2.240.000 BOD5 mẫu 32 80000 2.560.000 C«ng ty TNHH Dịch vụ T vấn Xây dựng Môi trờng 109 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Đường nối thị Vị ThanhThành phố Cần Thơ TSS mẫu 32 50000 1.600.000 Tổng Ni Tơ mẫu 32 50000 1.600.000 Tổng Phốt Pho mẫu 32 60000 1.920.000 Dầu mỡ mẫu 32 300000 9.600.000 10 Tổng Coliform mẫu 32 60000 1.920.000 11 Công 16 80000 1.280.000 12 500000 6.000.000 Cơng tác phí (8 cơng/4 vị trí x năm = 16 công) Thuê xe khảo sát chiều Ngày A5 Giám sát số kinh tế-xã hội (1lần/2 năm) 19,800,000 Điều tra hộ dân cư có khả bị tác động dự án hộ 50 300000 15,000,000 Điều tra tiêu kinh tế hội khác Công 60 80000 4,800,000 Thuê xe khảo sát chiều Ngày 10 500000 5,000,000 A6 Lập báo cáo kết giám sát môi trường Công 200 100000 20,000,000 B GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH 69.640.000 B1 Giám sát chất lượng khơng khí (4 vị trí x mẫu/vị trí-năm x năm =12 mẫu) 6.420.000 CO mẫu 12 75000 900.000 NO2 mẫu 12 75000 900.000 SO2 mẫu 12 75000 900.000 Bụi lơ lửng (TSP) tổng số mẫu 12 75000 900.000 VOC mẫu 12 75000 900.000 Cơng tác phí Cơng 24 80000 1.920.000 (2 cơng/vị trí x 4vị trí /năm x năm = 24 công ) B2 Giám sát tiếng ồn (4 vị trí x lần đo/vị trí-năm x năm =36 lần đo) 5.700.000 Leq (ồn tức thời) lần đo 36 15000 540.000 L50 (ồn tức thời) lần đo 36 15000 540.000 C«ng ty TNHH Dịch vụ T vấn Xây dựng Môi trờng 110 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Đường nối thị Vị ThanhThành phố Cần Thơ L90 (ồn tức thời) lần đo 36 15000 540.000 Tần số rung lần đo 36 45000 1.620.000 Gia tốc rung lần đo 36 15000 540.000 Công tác phí Cơng 24 80000 1.920.000 (2 cơng/vị trí-năm x 4vị trí x năm = 24 cơng ) B3 Giám sát chất lượng nước ( vị trí x mẫu/vị trí-năm x năm = 12mẫu) 12.720.000 PH mẫu 12 30000 360,000 DO mẫu 12 30000 360,000 COD mẫu 12 70000 840,000 BOD5 mẫu 12 80000 960,000 TSS mẫu 12 50000 600,000 Tổng Ni Tơ mẫu 12 50000 600,000 Tổng Phốt Pho mẫu 12 60000 720,000 Dầu mỡ mẫu 12 300000 3,600,000 10 Tổng Coliform mẫu 12 60000 720,000 11 Công 12 80000 960,000 500000 3,000,000 Giám sát số kinh tế-xã hội (1lần/3 năm) 24.800.000 Công tác phí (4 cơng/ vị trí-năm x năm = 12 công) Thuê xe khảo sát B5 Ngày Điều tra hộ dân cư có khả bị tác động dự án hộ 50 300000 15.000.000 Điều tra tiêu kinh tế hội khác công 60 80000 4.800.000 Thuê xe khảo sát chiều Ngày 10 500000 5.000.000 Công 200 100000 20.000.000 B6 Lập báo cáo kết giám sát môi trường TỔNG CỘNG 159.360.000 Ghi chú: Dự toán lập theo đơn giá qui định Thông tư 83/2002/TT-BTC 216/MTg-HT C«ng ty TNHH Dịch vụ T vấn Xây dựng Môi trờng 111 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Đường nối thị Vị ThanhThành phố Cần Thơ Hình ch¬ng VI CÁC CƠNG TRÌNH XỬ LÝ MƠI TRƯỜNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ, GIÁM SÁT MƠI TRƯỜNG.25 Sơ đồ vị trí giám sát mơi trường khơng khí nước giai đoạn thi công C«ng ty TNHH Dịch vụ T vấn Xây dựng Môi trờng 112 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Đường nối thị Vị ThanhThành phố Cần Thơ CH¬NG -THAM VẤN Ý KIẾN CƠNG ĐỒNG Danh sách địa phương có dự án qua Tỉnh (Thành Phố) Cần Thơ Phường (xã) Cái Răng UBND phường (xã) MTTQ  Nhơn Nghĩa  Nhơn Nghĩa A   Thị Trấn Một Ngàn   Vị Thuỷ Tân Thuận Hộ dân Ba Láng Phong Điền Châu Thành A Hậu Giang Các địa phương có ý kiến Huyện (Quận)  Tân Hồ   Vị Bình   Vị Thanh Vị ĐôngVị Thuỷ  Phường  Thị Hoả Lựu Vị Thanh Phường Phường     Số có tuyến đường qua: - 11 xã: Ba Láng, Nhơn Nghĩa, Nhơn Nghĩa A, Tân Thuận, Tân Hồ, Vị Bình, Vị Thanh, Vị Đông, Vị Thuỷ T.X Vị Thanh - thị trấn: Thị trấn Một Ngàn Số ý kiến UBND phường - Có ý kiến UBND - ý kiến UBND phường - ý kiến UBND thị trấn Công ty TNHH Dịch vụ T vấn Xây dựng Môi trờng 113 Bỏo cỏo ỏnh giỏ tỏc ng môi trường Đường nối thị Vị ThanhThành phố Cần Thơ Số ý kiến MTTQ phường - ý kiến MTTQ - ý kiến MTTQ phường - ý kiến MTTQ thị trấn 1) Về việc chủ trương đầu tư hướng tuyến dự án Lãnh đạo nhân dân địa phương có tuyến đường dự án qua trí đồng tình với dự án, coi chủ trương đắn, đáp ứng mong đợi quần chúng nhân dân Tuyến đường nối thị Vị Thanh với thành phố Cần Thơ tạo thuận lợi lại buôn bán bà con, bên cạnh tạo nên nhiều hội việc làm cho nhân dân Con đường mở hướng phát triển kinh tế - hội, tạo mặt văn hố cho nhà 2) Về cơng tác giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ cho cơng tác giải phóng mặt Một khâu quan trọng để dự án triển khai cơng tác giải phóng mặt bằng, tái định cư Đây khâu để bắt tay vào q trình thi cơng, thuận lợi dự án tiến hành sau đó, gặp khó khăn việc xây dựng bị đình trệ Do cơng tác giải phóng mặt cần thực nhanh chóng, phù hợp với lòng dân.Giải phóng mặt bằng, tìm nơi tái định cư cho nhân dân hỗ trợ cho cơng tác giải phóng mặt u cầu cấp thiết nhằm đảm bảo sống lâu dài cho dân cư đẩy nhanh tiến độ thi công dự án UBND phường có dự án qua có ý kiến cho rằng: Cơng tác giải phóng mặt cần phải thực nhanh chóng, phải có khu vực định cư hỗ trợ cho nhân dân nhằm đảm bảo sống ổn định nề nếp cho nhân dân Thêm vào đó, có số ý kiến khác: + UBMTTQ phường 4- T.X Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang quan tâm nhiều đến nghề nghiệp người dân khu vực bị giải toả Họ đề nghị nhà nước nên đào tạo nghề hỗ trợ kinh phí đào tạo cho người dân (vì người dân đa phần hoạt động nông nghiệp) + UBND phường 3- T.X Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang có ý kiến rằng: quy trình, bước thực thi dự án cần minh bạch, rõ ràng, tránh giảm bớt tình trạng dân khiếu nại + UBMTTQ Nhơn Nghĩa A thuộc huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang lưu ý cản trở số hộ gia đình có tuyến đường qua Các hộ gia đình xây nhà trồng mua bán đất bất hợp pháp làm gián đoạn cơng tác giải phóng mặt Công ty TNHH Dịch vụ T vấn Xây dựng Môi trờng 114 Bỏo cỏo ỏnh giỏ tỏc động môi trường Đường nối thị Vị ThanhThành phố Cần Thơ 3) Về công tác chống ngập lụt có tuyến đường Cơng tác phòng chống ngập lụt nhằm đảm bảo đời sống an toàn cho người dân, đảm bảo nguồn nước cho sản xuất tuyến đường qua Do vậy, ý kiến cấp lãnh đạo nhân dân thống rằng: Cần có hệ thống cống kênh thuỷ lợi, mương thoát nước – tránh ngập lụt tuyến đường, gây ảnh hưởng đến người dân + UBND Hoả Lựu- T.X Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang lưu ý đến tình trạng sạt lở mùa mưa, cơng tác phòng chống ngập lụt quan trọng + UBND Vị Thuỷ, tỉnh Hậu Giang cho tuyến đường ảnh hưởng đến nguồn nước biĨn tây, thêm vào lượng phù sa giảm làm ảnh hưởng đến lượng màu mỡ đất + UBND Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền- thàn phố Cần Thơ cho rằng: cần có hệ thống cơng bọng kênh thuỷ lợi mương tập thể nhân dân kênh theo dự án 4) Về công tác bảo vệ MT tự nhiên (khơng khí, tiếng ồn, nước mặt hệ thống sinh thái) Dự án xây dựng tuyến đường nối T.X Vị Thành với TP.Cần Thơ tạo thuận lợi việc phát triển kinh tế- hội Nhưng bên cạnh đó, vấn đề mơi trường triển khai dự án, trình hoạt động dự án bên tham gia quan tâm tìm cách khắc phục hậu xảy Yêu cầu phần rác thải, bụi, nước bẩn thi công cần phải hạn chế đến mức tối thiểu nhằm giảm ô nhiễm môi trường + UBND Hoả Tiến – T.X Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đưa ý kiến, để bảo vệ mơi trường cần phải: - Khơng khí: Vật tư xây dựng chủ yếu đất cát nên phải tưới nước thường xuyên, nhằm hạn chế lượng bụi - Tiếng ồn: Khơng tránh khỏi động máy vật tư đổ, nên làm việc vào ban ngày nghỉ buổi trưa để nhân dân nghỉ ngơi - Nước mặt hệ sinh thái: ảnh hưởng không đáng kể + UBND Tân Thuận, Châu Thành A - Hậu Giang có ý kiến: Phần lớn lộ trình tuyến đường qua đất nông nghiệp gồm: lâu năm hàng năm – cần xem xét tạo điều kiện cho phục vụ sản xuất nông nghiệp: nước tưới tiêu, vận chuyển nông sản,… 5) Các ý kiến khác: Công ty TNHH Dịch vụ T vấn Xây dựng Môi trờng 115 Bỏo cáo đánh giá tác động môi trường Đường nối thị Vị ThanhThành phố Cần Thơ Các cấp lãnh đạo nhân dân số phường có vài ý kiến khác: + UBND phường 5- T.X Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang: - Phải tôn trọng nhân dân, quyền sở Khi tiến hành dự án cần phải có kết hợp báo cáo trước với cấp lãnh đạo tĩnh, phường trước nhân dân + UBND T.X Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang - Cao trình tuyến lộ cao số tuyến đường nông thôn sử dụng, đề nghị dự án khắc phục - Các tuyến kênh cắt ngang tuyến lộ dự kiến phục vụ cho sản xuất đề nghị phải bắc cầu nhằm đảm bảo cho sản xuất sinh hoạt nhân dân + UBND phường 3- T.X Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang: - Dự án cần phải thi công sớm - Có thể chia nhiều gói thầu, thực nhanh giải ngân sớm để tạo điều kiện cho nhân dân kiếm nơi sinh sống, ổn định tạo lòng tin nhân dân vào nhà nước + UBND Nhơn Nghĩa A, Châu Thành A- tỉnh Hậu Giang: - Khi đấu thầu mong quan chức lựa chon chủ thầu có đủ lực Thi cơng nhanh chóng tránh tình trạng kéo dai, bỏ dỡ cơng trình làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt người dân tuyến lộ, làm ảnh hưởng đến tiến trình phát triển Ý kiến hộ dân cư có khả bị ảnh hưởng - Tất đồng ý ủng hộ Dự án - Hầu hết dân cư khu vực tuyến có biết Dự án khơng có thong tin cụ thể - Các hộ dân sẵn sàng giao đất cho Dự án đền bù sách hợp lý - Các hộ đồng ý đến nơi phải di dời - Một số hộ dân Vị Thuỷ đề nghị nhà nước đền bù đủ phần đất bị thu hồi thuộc Dự án cải tạo đường QL61 C«ng ty TNHH Dịch vụ T vấn Xây dựng Môi trờng 116 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Đường nối thị Vị ThanhThành phố Cần Thơ CH¬NG - CHỈ DẪN NGUỒN CUNG CẤP TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 8.1.NGUỒN CUNG CẤP TÀI LIỆU - Tài liệu điều kiện tự nhiên thu thập Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hậu Giang Cần Thơ gồm tài liệu trạng môi trường tỉnh Hậu Giang Cần Thơ năm 2004 – 2005 - Tài liệu kỹ thuật gồm báo cáo giai đoạn đầu tư xây dựng cơng trình “đường nối thị Vị Thanhthành phố Cần Thơ” Công ty Tư vấn Khảo sát thiết kế Xây dựng – Bộ Quốc phòng lập tháng năm 2005; - Tài liệu khí tượng, thủy văn Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Trung tâm Khí tượng, Thuỷ văn Viện Khí tượng Thuỷ văn cung cấp; - Các tài liệu khảo sát điều tra trạng môi trường tự nhiên vùng dự án tập thể cán cộng tác viên khoa học Công ty thực thời gian 10 ngày từ 10 đến 20 tháng năm 2006 gồm: 8.1.2.Chất lượng không khí Thu thập tổng hợp kết chất lượng mơi trường khơng khí (khu vực tiếp nhận d ỏn) ó c tin hnh tháng năm 2006 Khảo sát, đo lấy mẫu, kiểm tra trạng chất lượng mơi trường khơng khí khu vực Dự án, tiến hành đặt trạm đo khơng khí vị trí tập trung dân cư giao cắt với đường quốc lộ nằm tuyến Dự án: Đo liên tục 24 sau lấy mẫu 01 lần Bảng Ch¬ng - CHỈ DẪN NGUỒN CUNG CẤP TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG.35 Các tiêu thiết bị sử dụng quan trắc, phân tích chất lượng khơng khí STT Chỉ tiêu phân tích Thiết bị đo/ phân tích OSK 14410- JAPAN, lấy mẫu bụi tổng số Bụi liên tục, vận tốc hút 67m3/h Model 9841A, hãng MONITORLAB – USA, N02 phương pháp quang kế Model 9850, hãng MONITORLAB – USA, S02 phương pháp phổ hồng ngoại không phát tán Model 9830, hãng MONITORLAB – USA, C02 phương pháp phổ hồng ngoại không phát tán Model 2000PM10&TSP- hãng ECOTECH-ÚC, Bụi chì (Pb) lấy mẫu 24h để xác định chì, vận tốc hút 70m3/h C«ng ty TNHH Dịch vụ T vấn Xây dựng Môi trờng 117 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Đường nối thị Vị ThanhThành phố Cần Thơ 8.1.3.Tiếng ồn, độ rung Tại điểm đo chất lượng môi trường khơng khí đo mức ồn tương đương (LAeq) Đo lần liên tục 24 Thiết bị đo độ ồn QUEST –USA 8.1.4.Môi trường nước Thu thập tài liệu thuộc báo cáo nghiên cứu môi trường nước năm 2000 - 2005 Khảo sát môi trường nước mặt: Đo đạc lấy mẫu nước kênh rạch dọc tuyến Tại nguồn nước lấy mẫu tầng mặt Điều tra khảo sát lấy mẫu nước ngầm giếng khoan người dân dọc tuyến Dự án Bảng Ch¬ng - CHỈ DẪN NGUỒN CUNG CẤP TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG.36 Thiết bị phân tích thơng số mơi trường nước Thông số Đơn vị Phương pháp Thiết bị Nhiệt độ tºC Đo trường SURVEYOR (Hoa Kỳ) nước pH Đo trường SURVEYOR (Hoa Kỳ) DO mg/l Đo trường SURVEYOR (Hoa Kỳ) COD mg/l Hóa học Tủ BOD BOD5 mg/l Hoá học HACH DR/2000 + NH4 mg/l Đo trường SURVEYOR (Hoa Kỳ) NO3 mg/l Hoá học HACH DR/2000 3PO4 mg/l Hoá học HACH DR/2000 Cu mg/l Hoá học HACH DR/2000 Fe mg/l Hoá học HACH DR/2000 Zn mg/l Hoá học HACH DR/2000 Pb mg/l Hoá học HACH DR/2000 TS mg/l Trọng lượng, sấy 105ºC Dầu tổng số mg/l Phổ hồng ngoại, chiết xuất CCl4 Ecoli NMP/100ml Đếm 37ºC, 24 8.1.5Chất lượng đất trồng, chất lượng trầm tích Trong thời gian khảo sát lập báo cáo ĐTM tiến hành lấy phân tích loại mẫu đất mẫu trầm tích nơi dự án qua khu vực ruộng, vườn nằm tuyến Dự án Công ty TNHH Dịch vụ T vấn Xây dựng Môi trờng 118 Bỏo cỏo ỏnh giỏ tỏc ng môi trường Đường nối thị Vị ThanhThành phố Cần Thơ Mẫu lấy đến độ sâu 25 - 50cm tuỳ theo phẫu diện đất tính từ bề mặt đất trồng Các tiêu phân tích bao gồm tiêu b¶ng sau: STT Chỉ tiêu phân tích Cu Pb Zn Hg Ni Cd Cr As Dầu Thiết bị phân tích Hấp thụ nguyên tử máy Perkin-Elmer (Analyst 200) Hấp thụ nguyên tử máy Perkin-Elmer (Analyst 200) Hấp thụ nguyên tử máy Perkin-Elmer (Analyst 200) Hấp thụ nguyên tử máy Perkin-Elmer (Analyst 200) Hấp thụ nguyên tử máy Perkin-Elmer (Analyst 200) Hấp thụ nguyên tử máy Perkin-Elmer (Analyst 200) Hấp thụ nguyên tử máy Perkin-Elmer (Analyst 200) Hấp thụ nguyên tử máy Perkin-Elmer (Analyst 200) Máy đo quang phổ hấp thụ hồng ngoại 8.1.5 Kinh tế hội Dự án nằm phạm vi tỉnh Hậu Giang thành phố Cần Thơ nên tư liệu kinh tế -xã hội sử dụng báo cáo gồm tài liệu niên giám thống kê năm 2003, 2004, 2005 tỉnh, thành phố huyện có Dự án qua; Các tài liệu thu thập qua quan địa phương kết khảo sát điều tra kinh tế hội nhân văn địa phương dọc tuyến Dự án gåm:  Niên giám thống kê tỉnh Hậu Giang năm 2004  Niên giám thống kê thành phố Cần Thơ năm 2004  Niên giám thống kê huyện Cái Răng năm 2004- 2005  Niên giám thống kê huyện Phong Điền năm 2004- 2005  Niên giám thống kê huyện Châu Thành A năm 2004- 2005  Niên giám thống kê huyện Vị Thuỷ năm 2004- 2005  Niên giám thống kê thị Vị Thanh năm 2004- 2005 Đánh giá chung: Tư liệu hầu hết thu thập từ quan chuyên nghành nên chất lương, độ tin cậy cao 8.2.PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU LẬP BÁO CÁO 8.2.1.Phương pháp luận Việc lập báo cáo ĐTM dự án nghiên cứu, phân tích cách có sở khoa học tác động lợi hại hoạt động phát triển mang lại Công ty TNHH Dịch vụ T vấn Xây dựng Môi trờng 119 Bỏo cỏo ỏnh giỏ tỏc động môi trường Đường nối thị Vị ThanhThành phố Cần Thơ cho môi trường kinh tế - hội nhân văn, tài nguyên sinh vật nơi thực hoạt động phát triển Qua phân tích nhân tố chịu tác động, tính chất, quy mơ, cường độ tác động, diễn biến theo thời gian không gian, mối liên hệ nhân tố nhằm đề xuất phương án xử lý giảm thiểu tác động có hại tới mơi trường nói chung đa dạng sinh học nói riêng 8.2.2.Phương pháp đánh giá Phương pháp thống kê phương pháp đơn giản song cần thiết bước đánh giátác động môi trường nhằm xác định đặc trưng chuỗi số liệu tài nguyên - môi trường thơng qua: - Điều tra, khảo sát, lấy mẫu ngồi thực địa phân tích mẫu phòng thí nghiệm, xác định thông số trạng chất lượng mơi trường khơng khí, mơi trường nước, đất, tiếng ồn, độ rung dọc tuyến đường; so sánh kết đo đạc, khảo sát với Tiêu chuẩn Môi trường Việt Nam để đánh giá trạng ô nhiễm; - Điều tra hội học tiến hành cách vấn lãnh đạo nhân dân địa phương dọc tuyến, lập phiếu điều tra môi trường nhằm lựa chọn thông số chủ yếu liên quan đến kinh tế - hội vùng thực dự án; - Thống kê, phân tích đánh giá theo danh mục hợp phần môi trường sinh thái liên quan đến hoạt động phát triển vùng dự án, chọn thông số ảnh hưởng đến đa dạng sinh học theo phương án dự tính; 2.Phương pháp ma trận phương pháp phối hợp liệt kê hành động hoạt động phát triển với nhân tố môi trường bị tác động vào ma trận để đánh giá mức độ tác động đến môi trường dự án; 3.Phương pháp mơ hình tốn sử dụng để dự báo mức độ phạm vi ô nhiễm mơi trường khơng khí tiếng ồn; 4.Phương pháp viễn thám- thơng tin địa lý (GIS): giải đốn ảnh vệ tinh kết hợp với số liệu khảo sát thực địa để thành lập đồ thảm thực vật theo khung phân loại, đồ phân bố dân cư, đồ vùng ngập lụt nhằm xác định mức độ ảnh hưởng dự án đoạn tuyến đến môi trường Công ty TNHH Dịch vụ T vấn Xây dựng Môi trờng 120 Bỏo cỏo ỏnh giỏ tác động môi trường Đường nối thị Vị ThanhThành phố Cần Thơ KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Dự án Đường nối thị Vị Thanh - thành phố Cần Thơ có tỉng chiều dài 52.6 km qua địa phận tỉnh thuộc đồng sông Cửu Long Hậu Giang thành phố Cần Thơ Tuyến đường nằm quy hoạch tổng thể hệ thống đường giao thông đồng sông Cửu Long, tạo thành mạng lưới giao thơng hồn chỉnh khu vực phía bắc Hậu Giang, tạo điều kiện lưu thơng hàng hoá khu vực phát triển kinh tế hội, góp phần giữ vững ổn định trị hội tăng cường an ninh quốc phòng Tuyến đường chủ yếu qua đồng ruộng, vào khu dân cư , Do vậy, Dự án triển khai, vấn đề giả phóng mặt tương đối thuận lợi Tuy nhiên việc xây trình xây dựng tuyến đường thời gian khai thác có tác động xấu đến mơi trường tự nhiên hội nhân văn khu vực dự án: Vùng Dự án có đặc điểm: - Địa hình thấp chịu ảnh hưởng đợt lũ lớn vùng tây Nam Bộ - Mơi trường khơng khí bị nhiễm bụi lơ lửng nơi có mật độ giao thông lớn, nước mặt nước ngầm chưa bị bị ô nhiễm - Nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao tổng thể giá trị sản phẩm, thu nhập lao động cấu kinh tế - hội khu vực dự án - Mức sống hạ tầng kỹ thuật thấp Tuyến dự án qua số khu dân cư, tác động đến môi trường hội-nhân văn tác động chia cắt cộng đồng, chiếm dụng đất thổ cư đất nông nghiệp, làm nguồn sống số hộ gia đình khu vực Dự án Trong q trình thi cơng nút giao, đặc biệt nút giao cắt với đường quốc lộ nút giao QL 61, ĐT 929… gây nguy ách tắc giao thông tăng nồng độ bụi, ồn Việc giảm thiểu tác động chủ dự án nhà thầu thực nêu báo cáo Khi tuyến đường xây dựng xong vào sử dụng, khu vực dân cư mà tuyến Dự án qua bị tác động tiếng ồn bụi dòng xe gây nên Công ty TNHH Dịch vụ T vấn Xây dựng Môi trờng 121 Bỏo cáo đánh giá tác động môi trường Đường nối thị Vị ThanhThành phố Cần Thơ Để giảm bớt tác động xấu đến môi trường, trình thiết kế hướng tuyến, nhà tư vấn lựa chọn hướng tuyến hợp lý nhằm giảm bớt tác động xấu đến mơi trường KIẾN NGHỊ - Chính phủ, Bộ Giao thông Vận Tải UBND tỉnh, huyện có Dự án qua có đạo phối hợp với chủ Dự án để Dự án triển khai hoàn thành tiến độ - Bộ Tài nguyên Môi trường, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hậu Giang, thành phố Cần Thơ ban ngành địa phương phối hợp tạo điều kiện để thực nhiệm vụ bảo môi trường trình triển khai dự án từ giai đoạn tiền thi công đến dự án khai thác Công ty TNHH Dịch vụ T vấn Xây dựng Môi trờng 122 ... dựng Môi trường Báo cáo đánh giá tác động môi trường Đường nối thị xã Vị Thanh – thành phố Cần Thơ Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Xây dựng Môi trường Báo cáo đánh giá tác động môi trường Đường nối thị. .. dựng Môi trường 10 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Đường nối thị xã Vị Thanh – Thành phố Cần Thơ 1.3.4.2.Quy mô tuyến đường Tuyến nối đường Vị Thanh - Cần Thơ với đường tỉnh 933 đường trục thị. .. Tuyến đường nối thị xã Vị Thanh tỉnh Hậu Giang với Thành phố Cần Thơ (đường Vị Thanh – Cần Thơ) nằm địa phận tỉnh Hậu Giang thành phố Cần Thơ Trong đoạn qua địa phận Hậu Giang 41,77Km, Thành phố Cần
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐƯỜNG NỐI THỊ XÃ VỊ THANH TỈNH HẬU GIANG VỚI THÀNH PHỐ CẦN THƠ, BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐƯỜNG NỐI THỊ XÃ VỊ THANH TỈNH HẬU GIANG VỚI THÀNH PHỐ CẦN THƠ, Ch­¬ng 1. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN, Giải pháp Thiết kế cầu, chương II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG vÀ KINH TẾ XÃ HỘI, ch ư ơng 3. Đ ÁNH GI Á T ÁC Đ ỘNG M ÔI TR Ư ỜNG, Môi trường xã hội nhân văn, (1) Ô nhiễm môi trường do chất thải và rác thải sinh hoạt, ch Ương 4. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG, ch­¬ng VI. CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ, GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG, Ch­¬ng 7 -THAM VẤN Ý KIẾN CÔNG ĐỒNG, Ch­¬ng 8 - CHỈ DẪN NGUỒN CUNG CẤP TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay