Báo cáo ĐTM dự án đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng

130 25 0
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 19:20

MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG MƠ TẢ TĨM TẮT DỰ ÁN 1 TÊN DỰ ÁN CHỦ DỰ ÁN VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN .7 1.4.1 Hướng tuyến .7 1.4.2 Các điểm khống chế tuyến .12 1.4.3 Thiết kế tuyến 12 1.4.4 Các cơng trình an tồn giao thơng 16 1.4.5 Giải pháp thiết kế cầu .17 1.4.6 Các mỏ cung cấp vật liệu 21 1.4.7 Tổng hợp khối lượng xây dựng Dự án 23 CHƯƠNG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ XÃ HỘI .29 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG 29 2.1.1 Điều kiện địa lý, địa chất 29 2.1.2 Điều kiện khí hậu 31 2.1.3 Đặc điểm thuỷ văn 34 2.1.4 Hiện trạng thành phần môi trường 42 2.1.5 Tài nguyên thiên nhiên 63 2 HIỆN TRẠNG KINH TẾ XÃ HỘI 77 2.2.1 Tình hình kinh tế xã hội xã thuộc Thành Phố Nội 77 2.2.2 Tình hình kinh tế xã hội xã thuộc Tỉnh Hưng Yên .78 2.2.3 Tình hình kinh tế xã hội xã thuộc Tỉnh Hải Dương 81 2.2.4 Đặc điểm kinh tế xã hội xã thuộc TP Hải Phòng .86 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 91 NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG 91 TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN TRONG GIAI ĐOẠN TIỀN XÂY DỰNG 91 3.2.1 Tác động tới chiếm dụng đất thổ cư, di dời tái định cư không tự nguyện 91 3.2.2 Tác động đến kinh tế nông nghiệp 94 3.2.3 Tác động đến sở hạ tầng công cộng 96 3.2.4 Tác động lấn chiếm giá trị văn hoá tâm linh 97 3.2.5 Tác động tới biến động giá đất đai 98 3.2.6 Tác động tới đa dạng sinh học tài nguyên sinh vật .99 3 TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG 99 3.3.1 Tác động đến chất lượng khơng khí 109 3.3.2 Tác động đến tiếng ồn độ rung 113 3.3.3 Tác động đến môi trường nước mặt 115 3.3.4 Tác động tới môi trường nước ngầm .118 3.3.5 Tác động xây dựng cầu ……………………………………………… 119 3.3.6 Tác động tới môi trường đất 119 3.3.7 Đánh giá có mơi trường .120 3.3.8 Tác động dự án đến ngập úng 120 3.3.9 Ảnh hưởng đến kinh tế chất lượng sống 121 3.3.10 Tác động đến di tích văn hố lịch sử 122 3.3.11 Tác động tới đa dạng sinh học tài nguyên sinh vật 122 TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH 122 3.4.1 Tác động đến chất lượng khơng khí 123 3.4.2 Tác động mức ồn 147 3.4.3 Tác động đến chất lượng nước mặt .150 3.4.4 Tác động đến chất lượng nước ngầm 150 3.4.5 Tác động đến kinh tế - xã hội 150 3.4.6 Tác động di tích lịch sử, văn hoá 151 3.4.7 Tác động tới đa dạng sinh học tài nguyên sinh vật 152 3.4.8 Tác động làm tăng tai nạn giao thông .152 CHƯƠNG CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC VÀ GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU ĐẾN MÔI TRƯỜNG 153 Báo cáo ĐTM Dự án đường cao tốc Nội - Hải Phòng BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TRONG GIAI ĐOẠN TIỀN XÂY DỰNG 153 4.1.1 Các biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế xã hội di dân 153 4.1.2 Chính sách kế hoạch hành động tái định cư TP.Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng 155 4.1.3 Các biện pháp giảm thiểu tác động an ninh -xã hội .158 4.2 CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG 159 4.2.1 159 4.2.2 4.2.3 161 Các biện pháp giảm thiểu nhiễm khơng khí Các biện pháp thiểu tiếng ồn độ rung .160 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước 4.2.4 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm chất thải rắn .162 4.2.5 Các biện pháp giảm thiểu tác động tới di tích văn hóa lịch sử 163 4.2.6 Các biện pháp giảm thiểu tác động đến đa dạng sinh học tài nguyên sinh vật 163 4.2.7 Các biện pháp giảm thiểu sụt lở xói mòn đất 163 4.2.8 Các biện pháp giảm thiểu ngập úng 165 4.2.9 Các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông 167 CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH 170 4.3.1 Các biện pháp giảm thiểu tác động đến chất lượng khơng khí 170 4.3.2 Các biện pháp thiểu ô nhiễm tiếng ồn độ rung 171 4.3.3 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước 173 4.3.4 Các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông 173 CHƯƠNG CAM KẾT THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 174 GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG VIỆC CHIẾM DỤNG ĐẤT VÀ TÁI ĐỊNH CƯ .174 GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG MƠI TRƯỜNG KHƠNG KHÍ VÀ ỒN 175 GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG ĐẾN CHẾ ĐỘ THUỶ VĂN 175 GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG NƯỚC 175 5 GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG ĐẾN KINH TẾ VÀ CHẤT LƯỢNG SỐNG, GIAO Báo cáo ĐTM Dự án đường cao tốc Nội - Hải Phòng THƠNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC 175 CHƯƠNG CÁC CƠNG TRÌNH XỬ LÝ MƠI TRƯỜNG, CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 176 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH XỬ LÝ MƠI TRƯỜNG 176 6.1.1 Các cơng trình xử lý chất thải 176 6.1.2 Các cơng trình xử lý mơi trường khác 176 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MƠI TRƯƠNG VÀ GIÁM SÁT MƠI TRƯỜNG 177 6.2.1 Nguyên tắc chung chương trình quản lý giám sát mơi trường 177 6.2.2 Chương trình quản lý môi trường 178 CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MƠI TRƯỜNG 178 6.3.1 Cơ chế phản hồi, sửa đổi bổ sung .178 6.3.2 Chương trình giám sát mơi trường 179 CHƯƠNG DỰ TỐN KINH PHÍ CHO CÁC CƠNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG 197 CHƯƠNG THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG 200 CHƯƠNG CHỈ DẪN NGUỒN CUNG CẤP TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 204 NGUỒN CUNG CẤP TÀI LIỆU 204 PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU LẬP BÁO CÁO 207 9.2.1 Phương pháp luận 207 9.2.2 Phương pháp đánh giá 207 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 209 TÀI LIỆU THAM KHẢO 211 Báo cáo ĐTM Dự án đường cao tốc Nội - Hải Phòng DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Tổng hợp quy mô mặt cắt ngang hai giai đoạn 12 Bảng 1.2 Giải pháp thiết kế nút giao 14 Bảng 1.3 Kết thiết kế cầu lớn .18 Bảng 1.4 Kết thiết kế cầu trung 20 Bảng 1.5 Tổng hợp khối lượng chiếm dụng Dự án .23 Bảng 1.6: Tổng hợp khối lượng xây dựng Dự án .24 Bảng 2.1: Các tiêu lý chủ yếu lớp đất yếu 30 Bảng 2.2: Tổng hợp chiều dày lớp đất yếu (PA II) 30 Bảng 2.3 Nhiệt độ trung bình tháng năm (0C) .31 Bảng 2.4 Độ ẩm trung bình tháng năm (%) 32 Bảng 2.5 Lượng mưa trung bình tháng năm (mm) .32 Bảng 2.6 Tốc độ gió trung bình tháng năm (m/s) 33 Bảng 2.7 Lượng bốc trung bình tháng năm (mm) 33 Bảng 2.8 Số nắng trung bình tháng năm (h) 33 Bảng 2.9: Các giá trị thống kê cụm (cực đại (CĐ), cực tiểu (CT), trung bình (TB), độ lệch chuẩn (ĐLC) 44 Bảng 2.10: Các giá trị thống kê Cụm2 45 Bảng 2.11: Các giá trị thống kê Cụm3 46 Bảng 2.12: Các giá trị thống kê Cụm4 47 Bảng 2.13: Các giá trị thống kê Cụm 48 Bảng 2.14: Tổng hợp kết đo ồn tháng 10 năm 2005 52 Bảng 2.15: Kết phân tích mẫu nước mặt, tháng 10/2005 .54 Bảng 2.16: Kết phân tích nước ngầm, tháng 10 năm 2005 58 Bảng 2.17: Kết phân tích mẫu đất, tháng 10 năm 2005 .60 Bảng 2.18: Kết phân tích lượng TBVTV đất 61 Bảng 2.19 Thành phần hệ thực vật khu vực thuộc địa phận dự án 64 Bảng 2.20 Cấu trúc thành phần loài thú điạ phận thuộc dự án 66 Bảng 2.21 Cấu trúc thành phần loài chim khu vực dự án 67 Bảng 2.22 Cấu trúc thành phần loài Bò sát, ếch nhái khu vực dự án 67 Bảng 2.23 Cấu trúc thành phần côn trùng 69 Bảng 2.24 Phân tích nhóm lồi trùng khu vực dự án 69 Báo cáo ĐTM Dự án đường cao tốc Nội - Hải Phòng Bảng 2.25 Thành phân loài cá khu vực dự án 75 Bảng 2.26 Thống kê kinh tế - xã hội xã có dự án qua .78 Bảng 2.27: Tổng hợp tiêu KH-XH xã 87 Bảng 3.1 Khối lượng chiếm dụng đất thổ cư nhà qua thành phố Nội 92 Bảng 3.2 Khối lượng giải phóng mặt đoạn qua tỉnh Hưng Yên 92 Bảng 3.3 Khối lượng giải phóng mặt đoạn qua tỉnh Hải Dương .93 Bảng 3.4 Khối lượng chiếm dụng đất thổ cư nhà đoạn qua thành phố Hải Phòng theo phương án .94 Bảng 3.5 Khối lượng chiếm dụng đất thổ cư nhà đoạn qua thành phố Hải Phòng theo PA 94 Bảng 3.6: Diện tích chiếm dụng đất nơng nghiệp Dự án 95 Bảng 3.7: Khối lượng chiếm dụng cơng trình cơng cộng .97 Bảng 3.8: Khối lượng mồ mả phải di dời 98 Bảng 3.9 Tổng kết tác động giai đoạn xây dựng 100 Bảng 3.10 Mức ồn phát sinh từ máy móc thiết bị xây dựng 113 Bảng 3.11 Mức gia tốc rung cho phép hoạt động xây dựng 115 Bảng 3.12 Quan hệ nguồn ô nhiễm tiềm tàng dạng ô nhiễm môi trường nước giai đoạn thi công .115 Bảng 3.13: Khối lượng chất ô nhiễm người/ngày .116 Bảng 3.14: Nồng độ chất ô nhiễm nước thải sinh hoạt .117 Bảng 3.15: Tải lượng chất ô nhiễm nước thải sinh hoạt 118 Bảng 3.16 Tóm tắt tác động đến mơi trường dự án giai đoạn vận hành 123 Bảng 3.17: Đặc tính kỹ thuật dầu FO .125 Bảng 3.18: Đặc tính kỹ thuật dầu DO: .126 Bảng 3.19: Đặc tính kỹ thuật xăng tơ : 126 Bảng 3.20: Hệ số tính lượng khí thải từ phương tiện giao thơng: .127 Bảng 3.21 Kết tính tốn dự báo mức tiếng ồn tương đương Leq(dBA) cho đoạn tuyến đường cao tốc Nội - Hải Phòng 148 Bảng 3.22 Mức ồn theo khoảng cách 149 Bảng 4.1 tổng hợp kết tính tốn thuỷ văn cầu 165 Bảng 4.2 tổng hợp kết tính tốn thuỷ văn cầu (đoạn Km75-Km102 PAII) 167 Báo cáo ĐTM Dự án đường cao tốc Nội - Hải Phòng Bảng 6.1: Hạng mục cơng trình xử lý mơi trường 176 Bảng 9.1 Các tiêu thiết bị sử dụng quan trắc, phân tích chất lượng khơng khí 204 Bảng 9.2 Thiết bị phân tích thơng số mơi trường nước .205 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Bản đồ hướng tuyến đường ô tô cao tốc NộiHải Phòng 11 Hình 1.2 Mặt cắt ngang điển hình đường cao tốc NộiHải Phòng .13 Hình 1.3 Nút giao liên thơng với đường vành đai (thành phố Nội) 16 Hình 1.4 Nút giao liên thơng với quốc lộ 10 .16 Hình 1.5 Sơ đồ bố trí cầu Thái Bình 19 Hình 1.6 Sơ đồ bố trí cầu Thanh 19 Hình 2.1 Các vị trí lấy mẫu phân thành cụm 43 Hình 2.2 Sự biến thiên nồng độ CO độ rung theo thời gian Cụm .43 Hình 2.3 Sự biến thiên nồng độ NO2, SO2, SPM Cụm .44 Hình 2.4 Sự biến thiên độ ồn Cụm 44 Hình 2.5 Sự biến thiên độ ồn Cụm 45 Hình 2.6 Biến thiên nồng độ CO độ rung theo thời gian Cụm 45 Hình 2.7 Sự biến thiên nồng độ NO2, SO2, SPM Cụm .45 Hình 2.8 Sự biến thiên độ ồn Cụm 46 Hình 2.9 Biến thiên nồng độ CO độ rung theo thời gian Cụm 46 Hình 2.10 Sự biến thiên nồng độ NO2, SO2, SPM Cụm 46 Hình 2.11 Biến thiên nồng độ CO độ rung theo thời gian Cụm 47 Hình 2.12 Sự biến thiên độ ồn Cụm 47 Hình 2.13 Sự biến thiên nồng độ NO2, SO2, SPM Cụm 47 Hình 2.14 Sự biến thiên độ ồn Cụm 48 Hình 2.15 Biến thiên nồng độ CO độ rung theo thời gian Cụm 48 Hình 2.16 Sự biến thiên nồng độ NO2, SO2, SPM Cụm 48 Hình 2.17 Sơ đồ lấy mẫu đất, nước đo đạc chất lượng khơng khí 51 Hình 2.18 Thành phần hệ thực vật khu vực thuộc địa phận dự án 64 Hình 3.1: Bản đồ phân bố hàm lượng NOx dự báo 2010 138 Hình 3.2: Bản đồ phân bố hàm lượng NOx dự báo 2020 139 Báo cáo ĐTM Dự án đường cao tốc Nội - Hải Phòng Hình 3.3: Bản đồ dự báo hàm lượng CO; SO2 2010 2020 140 Hình 4.1 Sơ đồ cấu tạo tường chống ồn 172 Hình 4.2 Vị trí tường chống ồn đoạn tuyến qua thơn Hòa Mục .172 Hình 4.3 Vị trí tường chống ồn đoạn tuyến qua thơn Vực .173 Hình 6.1 Sơ đồ bước chế phản hồi, điều chỉnh sửa đổi .179 Hình 6.2 Sơ đồ vị trí quan trắc mơi trường tự nhiên 188 Báo cáo ĐTM Dự án đường cao tốc Nội - Hải Phòng NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM MỞ ĐẦU MỤC ĐÍCH VÀ XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN 1.1 Mục đích lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án  Thực Luật Bảo vệ Môi trường Quốc Hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 29/11/2005 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2006)  Cung cấp thông tin trạng môi trường tự nhiên xã hội vùng Dự án;  Xác định tác động dự án đến môi trường tự nhiên kinh tế xã hội, khu vực nhạy cảm phạm vi khu vực nghiên cứu;  Dự báo tác động xảy môi trường khu vực tiếp nhận dự án giai đoạn triển khai dự án sau dự án hồn thành;  Phân tích lựa chọn phương án công nghệ tối ưu sở đánh giá tổng hợp yếu tố thuộc kinh tế, xã hội môi trường;  Đề xuất biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến mơi trường q trình thi cơng vận hành dự án đảm bảo phù hợp với quy định bảo vệ môi trường nước CHXHCN Việt Nam Kết báo cáo ĐTM cung cấp cho quyền địa phương, quan quản lý Dự án thơng tin khía cạnh mơi trường để xác định phương án thi công hợp lý, nhằm giảm thiểu ảnh hưởng bất lợi Dự án tới môi trường khu vực, bảo vệ môi trường trình xây dựng vận hành Dự án 1.2 Xuất xứ Dự án Tam giác kinh tế NộiHải Phòng- Quảng Ninh nằm trung tâm vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ bước vươn lên mạnh mẽ khẳng định tầm quan trọng phát triển kinh tế khu vực Với phát triển Khu công nghiệp tập trung Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh Khu cơng nghiệp hình thành dọc theo QL5 động lực cho phát triển kinh tế khu vực phía Bắc Bên cạnh đó, quần thể thắng cảnh du lịch Móng Cái - Hạ Long - Cát Bà - Đình Vũ - Bạch Long Vỹ - Đồ Sơn ngày thu hút nhiều du khách nước quốc tế, tạo đà cho kinh tế phát triển Để khai thác triệt để tiềm sẵn có khu vực mạng lưới giao thơng cần hồn thiện để đáp ứng nhu cầu vận tải khu vực Trong năm vừa qua Quốc lộ đầu tư xây dựng, nâng cấp từ xe lên 4Báo cáo ĐTM Dự án đường cao tốc Nội - Hải Phòng NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM xe, theo tiêu chuẩn đường cấp I (đồng bằng) Đây trục đường nối Nội với Hải Phòng, với đường sắt đảm nhận vận chuyển khối lượng hàng hoá, hành khách lớn Tuy nhiên, QL5 đến có dấu hiệu mãn tải, hình thành khu cơng nghiệp với tập trung sinh sống số cụm dân cư dọc theo hai bên QL5 nguyên nhân gây nhiều tai nạn giao thông, làm ảnh hưởng đến q uá trình khai thác vận hành tuyến đường Trong chiến lược phát triển GTVT Việt Nam đến năm 2020 Thủ tướng phủ phê duyệt định số 206/2004/QĐ-TTG định số 162/2002/QĐ-TTg, Tuyến đường cao tốc Nội - Hải Phòng đường cao tốc Nội Bài - Hạ Long, Nội - Lào Cai, Nội – Thái Nguyên, Nội – Lạng Sơn trở thành mạng lưới đường cao tốc xuyên suốt vùng kinh tế trọng điểm khu vực phía Bắc, có ý nghĩa thúc đẩy, hỗ trợ phát triển địa phương khu vực tỉnh lân cận Mặt khác có tác dụng thu hút lượng khách lớn đến với quần thể du lịch thuộc Hải Phòng Quảng Ninh Nhận rõ tầm quan trọng đó, Chính phủ có văn số 1393/CPCN ngày 24/9/2004 phê duyệt Báo cáo NCTKT Dự án đường ô tơ cao tốc Nội - Hải Phòng hình thức BOT, chấp thuận phương án tuyến quy mô đầu tư báo cáo NCTKT Ngày 12/10/2004, Bộ Giao thông Vận tải cho phép lập Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc NộiHải Phòng theo định số 3026/QĐ-BGTVT Căn Công văn số 75/TB-VPCP ngày 17/4/2007 thông báo kết luận Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng Dự án Đường ô tô cao tốc Nội - Hải Phòng Cơng văn số 227/BGTVT-KHĐT ngày 27/4/2007 Bộ Trưởng Bộ GTVT v/v bàn giao toàn hồ sơ cho Chủ đầu tư Ngân hàng Phát triển Việt Nam Dự án phê duyệt Tổng Công ty Phát triển hạ tầng Đầu tư tài Việt Nam CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM) DỰ ÁN Dự án“Đường ô tô cao tốc Nội - Hải Phòng” qua địa phận tỉnh, thành phố, Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án thẩm định phê duyệt Bộ Tài nguyên môi trường Báo cáo ĐTM Dự án tuân thủ theo pháp luật sau:  Luật Bảo vệ Mơi trường 2005 (có hiệu lực từ ngày 01 / 07 / 2006); Báo cáo ĐTM Dự án đường cao tốc Nội - Hải Phòng NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 10.3 Tác động đến chất lượng nước mặt 10.4 Tác động đến chất lượng nước ngầm 10.5 Tác động đến kinh tế - xã hội 10.6 Tác động di tích lịch sử, văn hố 10.7 Tác động tới đa dạng sinh học tài nguyên sinh vật 10.8 Tác động làm tăng tai nạn giao thông Báo cáo ĐTM Dự án xây dựng đường cao tốc NộiHải Phòng 108 NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHƯƠNG CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC VÀ GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU ĐẾN MÔI TRƯỜNG Nhằm hạn chế tối đa tác động tiêu cực dự án đến môi trường đồng thời tạo thích nghi xuất dự án mơi trường biện pháp giảm thiểu tác động coi trọng hàng đầu Các biện pháp giảm thiểu phát huy vai trò tích cực dự án nhằm mục tiêu cuối dự án mang lại hiệu hữu ích hạn chế tối đa tác động tiêu cực không mong muốn Như việc giảm thiểu ý thức suốt q trình thi cơng khai thác dự án sau nhằm loại bỏ gần hoàn toàn tác động tiềm ẩn gây hậu xấu cho môi trường trước mắt lâu dài 11 11.1 BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TRONG GIAI ĐOẠN TIỀN THI CÔNG Các biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế xã hội di dân Chính sách tái định cư: Kế hoạch hành động tái định cư: Tính hợp pháp: “Người bị thiệt hại” người bị thu hồi không tự nguyện đất, dẫn đến việc phải di dời nơi ở; tài sản khả tiếp cận với tài sản; nguồn thu nhập phương tiện sinh sống dẫn đến tác động tiêu cực đến đời sống sinh kế người Quyền sử dụng đất chứng minh Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, đăng ký nhân xã, hoá đơn thuế nhà đất vv… Người bị di dời khơng có giấy tờ sở hữu nhà đất hợp pháp cư trú có thời hạn nhận trợ cấp tái thiết thay cho đền bù đất mùa màng, nhà cửa tài sản khác bị mát Bất người lấn chiếm vào lộ giới sau có mốc lộ giới không hưởng đền bù trợ cấp tái thiết khác Họ bị yêu cầu phải tháo dỡ cơng trình Nếu cần thiết, họ bị cưỡng chế di dời Thể chế: Các Hội đồng Đền bù thành lập cấp huyện để hỗ trợ Ban quản lý Dự án tất hoạt động liên quan đến KHTĐC Có đại diện người bị thiệt hại từ xã bao gồm đại diện hộ dân bị di dời, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã xã có cộng đồng bị di dời thành viên Hội đồng đền bù huyện Báo cáo ĐTM Dự án xây dựng đường cao tốc NộiHải Phòng 109 NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Tham gia tham vấn cộng đồng : Những người bị thiệt hại thông báo tham vấn đầy đủ để họ tham gia tích cực vào việc lập kế hoạch triển khai KHTĐC Ban quản lý Dự án chịu trách nhiệm thực Chiến dịch Thông tin Cộng đồng chuẩn bị Sổ tay Thông tin Dự án để cung cấp cho người bị thiệt hại Khiếu nại tố cáo: Dự án bảo đảm người bị thiệt hại tiếp cận chế hữu hiệu để giải khiếu nại tố cáo Thủ tục để giải khiếu nại tố cáo giải thích Sổ tay Thơng tin Cơng cộng cấp cho người bị thiệt hại Tóm lại, người bị thiệt hại đệ trình giải khiếu nại tố cáo lúc nào, Uỷ ban Nhân dân xã Nếu người bị thiệt hại không thoả mãn với định Uỷ ban nhân dân xã Uỷ ban nhân dân xã (phường) không đủ khả giải vấn đề, người bị thiệt hại đệ trình lên Uỷ ban Nhân dân huyện, sau Uỷ ban Nhân dân tỉnh cuối Toà án Nhân dân cấp Giám sát đánh giá độc lập xác nhận khiếu nại người bị thiệt hại giải thích đáng phù hợp với KHTĐC khung sách Đối với tuyến đường cao tốc Nội- Hải Phòng tuyến chạy qua khơng có vùng sinh thái nhạy cảm, đặc biệt không chạy qua khu rừng tự nhiên hay khu vực giàu tính đa dạng sinh học Vì vấn đề xác định vị trí tuyến chủ yếu đạt mục đích giảm tác động tiềm tàng tới mơi trường q trình thi cơng xây dựng q trình khai thác tuyến đường sau Để giảm thiểu tác động giải phóng mặt tái định cư, sở đề nghị tư vấn chủ dự án thống với lãnh đạo địa phương mà cụ thể UBND thành phố Hải phòng lựa chọn phương án (tránh quận Kiến An) So với phương án (đi qua Kiến An) Tuyến theo phương án giảm số hộ phải di dời từ 3437 hộ xuống 1093 hộ ( giảm 1344 hộ) 11.2 Chính sách kế hoạch hành động tái định cư TP.Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng - Đền bù thiệt hại đất - Đền bù thiệt hại tài sản: - Đền bù di chuyển mồ mả Báo cáo ĐTM Dự án xây dựng đường cao tốc NộiHải Phòng 110 NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - Đền bù thiệt hại cối 11.3 12 Các biện pháp giảm thiểu tác động an ninh -xã hội BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TRONG GIAI ĐOẠN THI CƠNG 4.2.1 Các biện pháp giảm thiểu nhiễm khơng khí 12.1 Các biện pháp thiểu tiếng ồn độ rung 4.2.3 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước 12.2 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm chất thải rắn 12.3 Các biện pháp giảm thiểu tác động tới di tích văn hóa lịch sử 12.4 Các biện pháp giảm thiểu tác động đến đa dạng sinh học tài nguyên sinh vật 12.5 Các biện pháp giảm thiểu sụt lở xói mòn đất 12.6 Các biện pháp giảm thiểu ngập úng 12.7 Các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông 4.1 10 Các biện pháp an tồn q trình thi cơng a Biện pháp an toàn làm việc với thiết bị nâng cẩu b Biện pháp an toàn làm việc với phương tiện giới c Biện pháp an toàn cháy nổ d Biện pháp an toàn dùng điện e Trang bị bảo hộ lao động f Tổ chức y tế công trường g Quản lý chất thải nguy hại 13 CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH 13.1 Các biện pháp giảm thiểu tác động đến chất lượng khơng khí 13.2 Các biện pháp thiểu ô nhiễm tiếng ồn độ rung 13.3 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước 13.4 Các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông Báo cáo ĐTM Dự án xây dựng đường cao tốc NộiHải Phòng 111 NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHƯƠNG CAM KẾT THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 14 GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG VIỆC CHIẾM DỤNG ĐẤT VÀ TÁI ĐỊNH CƯ 15 GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG MƠI TRƯỜNG KHƠNG KHÍ VÀ ỒN 16 GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG ĐẾN CHẾ ĐỘ THUỶ VĂN 17 GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG NƯỚC 18 GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG ĐẾN KINH TẾ VÀ CHẤT LƯỢNG SỐNG, GIAO THÔNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC Báo cáo ĐTM Dự án xây dựng đường cao tốc NộiHải Phòng 112 NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHƯƠNG CÁC CƠNG TRÌNH XỬ LÝ MƠI TRƯỜNG, CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 19 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH XỬ LÝ MƠI TRƯỜNG 19.1 Các cơng trình xử lý chất thải 19.2 Các cơng trình xử lý mơi trường khác 20 20.1 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯƠNG VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG Nguyên tắc chung chương trình quản lý giám sát mơi trường Các mục tiêu bảo vệ môi trường dự án xác định sở yêu cầu môi trường gồm: Tuân thủ cam kết bảo vệ môi trường ký kết; Quản lý dự án để trì thơng số kỹ thuật phù hợp với u cầu mơi trường, an tồn sức khoẻ yêu cầu tài chính, sản xuất thương mại dự án; Ngăn ngừa ô nhiễm trì công tác cải thiện mơi trường; Tiếp tục tìm kiếm giải pháp cơng nghệ tốt nhằm đạt hiệu cao bảo vệ mơi trường tài Chương trình quản lý môi trường đảm bảo: Cung cấp thông tin có liên quan đến tổ chức, quy chế hướng dẫn cần thiết để thực công tác bảo vệ cải thiện môi trường Thiết lập thực chương trình kiểm sốt, giám sát mơi trường kiểm toán chất thải để đảm bảo kế hoạch kiểm sốt mơi trường phù hợp Tn thủ đầy đủ luật áp dụng để tạo sở vững trình thảo luận với quan quản lý môi trường đối tác Kết hợp chặt chẽ với khu công nghiệp khác vùng 20.2 21 Chương trình quản lý mơi trường CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MƠI TRƯỜNG 21.1 Cơ chế phản hồi, sửa đổi bổ sung 21.2 Chương trình giám sát môi trường Báo cáo ĐTM Dự án xây dựng đường cao tốc NộiHải Phòng 113 NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHƯƠNG DỰ TỐN KINH PHÍ CHO CÁC CƠNG TRÌNH MƠI TRƯỜNG Báo cáo ĐTM Dự án xây dựng đường cao tốc NộiHải Phòng 114 NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHƯƠNG THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG Báo cáo ĐTM Dự án xây dựng đường cao tốc NộiHải Phòng 115 NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHƯƠNG CHỈ DẪN NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DLIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 22 NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU,DỮ LIỆU 9.1.1 Nguồn tài liệu tham khảo: - Tài liệu điều kiện tự nhiên thu thập Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Nội, Hải Phòng gồm báo cáo trạng môi trường tỉnh 2003– 2006 - Tài liệu kỹ thuật gồm báo cáo giai đoạn đầu tư xây dựng cơng trình “đường tơ cao tốc Nội - Hải Phòng” Cơng ty Cổ phân Tư vấn Khảo sát thiết kế GTVT– Bộ GTVT lập tháng năm 2005 4/2007; - Tài liệu khí tượng, thủy văn Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Trung tâm Khí tượng, Thuỷ văn Viện Khí tượng Thuỷ văn cung cấp; - Niên giám thống kê tỉnh Hưng Yên năm 2004, 2005, 2006 - Niên giám thống kê thành phố Hải Phòng năm 2004,2005, 2006 - Niên giám thống kê Tỉnh Hải Dương năm 2004- 2005, 2006 - Niên giám thống kê huyện huyện Gia Lâm, Văn Giang, Ân thi, Yên Mỹ , Gia Lộc, Thanh năm 2004- 2005 - Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội năm 2006 tháng đầu năm 2007 xã phường dọc tuyến 9.1.2 Nguồn tài liệu , liệu thực Các tài liệu khảo sát điều tra trạng môi trường tự nhiên, kinh tế xã hội vùng dự án chủ đầu tư quan tư vấn môi trường thực thời gian tháng năm 2005 đến gồm: - Chất lượng khơng khí Khảo sát, đo đạc lấy mẫu, kiểm tra trạng chất lượng mơi trường khơng khí khu vực Dự án, tiến hành đặt 17 trạm đo khơng khí 17 vị trí tập trung dân cư giao cắt với đường quốc lộ nằm tuyến Dự án: Đo liên tục 24 sau lấy mẫu 01 lần Bảng chương CHỈ DẪN NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DLIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG.44 Các tiêu thiết bị sử dụng quan trắc, phân tích chất lượng khơng khí STT Chỉ tiêu phân tích Thiết bị đo/ phân tích Báo cáo ĐTM Dự án xây dựng đường cao tốc NộiHải Phòng 116 NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Bụi OSK 14410- JAPAN, lấy mẫu bụi tổng số liên tục, vận tốc hút 67m3/h N02 Model 9841A, hãng MONITORLAB – USA, phương pháp quang kế S02 Model 9850, hãng MONITORLAB – USA, phương pháp phổ hồng ngoại không phát tán C02 Model 9830, hãng MONITORLAB – USA, phương pháp phổ hồng ngoại không phát tán Bụi chì (Pb) Model 2000PM10&TSP- hãng ECOTECH-ÚC, lấy mẫu 24h để xác định chì, vận tốc hút 70m3/h - Tiếng ồn, độ rung Tại điểm đo chất lượng mơi trường khơng khí đo mức ồn tương đương (LAeq) Đo lần liên tục 24 Thiết bị đo độ ồn QUEST –USA - Môi trường nước Thu thập tài liệu thuộc báo cáo nghiên cứu môi trường nước năm 2000 - 2006 Khảo sát môi trường nước mặt: Đo đạc lấy mẫu nước sông, mương dọc tuyến Tại nguồn nước lấy mẫu tầng mặt Điều tra khảo sát lấy mẫu nước ngầm giếng khoan giếng đào người dân dọc tuyến Dự án Bảng chương CHỈ DẪN NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DLIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG.45 Thiết bị phân tích thông số môi trường nước Thông số Nhiệt nước Đơn vị độ tºC Ph Phương pháp Thiết bị Đo trường SURVEYOR (Hoa Kỳ) Đo trường SURVEYOR (Hoa Kỳ) DO mg/l Đo trường SURVEYOR (Hoa Kỳ) COD mg/l Hóa học Tủ BOD BOD5 mg/l Hóa học HACH DR/2000 NH4+ mg/l Đo trường SURVEYOR (Hoa Kỳ) Báo cáo ĐTM Dự án xây dựng đường cao tốc NộiHải Phòng 117 NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM NO3- mg/l Hoá học HACH DR/2000 PO43- mg/l Hoá học HACH DR/2000 Cu mg/l Hoá học HACH DR/2000 Fe mg/l Hoá học HACH DR/2000 Zn mg/l Hoá học HACH DR/2000 Pb mg/l Hoá học HACH DR/2000 TS mg/l Trọng lượng, sấy 105ºC Dầu tổng số mg/l Phổ hồng ngoại, chiết xuất CCl4 Ecoli NMP/100ml Đếm 37ºC, 24 - Chất lượng đất trồng, chất lượng trầm tích Trong thời gian khảo sát lập báo cáo ĐTM tiến hành lấy phân tích loại mẫu đất mẫu trầm tích nơi dự án qua khu vực ruộng, vườn nằm tuyến Dự án Mẫu lấy đến độ sâu 25 - 50cm tuỳ theo phẫu diện đất tính từ bề mặt đất trồng Các tiêu phân tích bao gồm tiêu bảng sau: STT Chỉ tiêu phân tích Thiết bị phân tích Cu Hấp thụ nguyên tử máy Perkin-Elmer (Analyst 200) Pb Hấp thụ nguyên tử máy Perkin-Elmer (Analyst 200) Zn Hấp thụ nguyên tử máy Perkin-Elmer (Analyst 200) Hg Hấp thụ nguyên tử máy Perkin-Elmer (Analyst 200) Ni Hấp thụ nguyên tử máy Perkin-Elmer (Analyst 200) Cd Hấp thụ nguyên tử máy Perkin-Elmer (Analyst 200) Cr Hấp thụ nguyên tử máy Perkin-Elmer (Analyst 200) As Hấp thụ nguyên tử máy Perkin-Elmer (Analyst 200) Báo cáo ĐTM Dự án xây dựng đường cao tốc NộiHải Phòng 118 NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Dầu Máy đo quang phổ hấp thụ hồng ngoại - Kinh tế xã hội Dự án nằm phạm vi tỉnh Hưng yên, Hải Dương thành phố Nội, Hải Phòng nên tư liệu kinh tế - xã hội sử dụng báo cáo gồm tài liệu niên giám thống kê năm 2003, 2004, 2005, 2006 tỉnh, thành phố huyện thuộc tỉnh có Dự án qua Chủ đầu tư quan tư vấn trực tiếp làm việc với lãnh đạo UBND lãnh đạo UBMTTQ xã phường dọc tuyến Đã điều tra, vấn 114 cá nhân hộ dân địa phương dọc tuyến Đánh giá chung: Tư liệu hầu hết thu thập từ quan chuyên nghành nên chất lượng, độ tin cậy cao 23 23.1 PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU LẬP BÁO CÁO Phương pháp luận Việc lập báo cáo ĐTM dự án nghiên cứu, phân tích cách có sở khoa học tác động lợi hại hoạt động phát triển mang lại cho mơi trường kinh tế - xã hội nhân văn, tài nguyên sinh vật nơi thực hoạt động phát triển Qua phân tích nhân tố chịu tác động, tính chất, quy mô, cường độ tác động, diễn biến theo thời gian không gian, mối liên hệ nhân tố nhằm đề xuất phương án xử lý giảm thiểu tác động có hại tới mơi trường nói chung đa dạng sinh học nói riêng 23.2 Phương pháp đánh giá Phương pháp thống kê : Là phương pháp đơn giản song cần thiết bước đánh giá sơ tác động môi trường nhằm xác định đặc trưng chuỗi số liệu tài nguyên - môi trường thông qua: - Điều tra, khảo sát, lấy mẫu ngồi thực địa phân tích mẫu phòng thí nghiệm, xác định thơng số trạng chất lượng mơi trường khơng khí, mơi trường nước, đất, tiếng ồn, độ rung dọc tuyến đường; so sánh kết đo đạc, khảo sát với Tiêu chuẩn Môi trường Việt Nam để đánh giá trạng ô nhiễm; - Điều tra xã hội học tiến hành cách vấn lãnh đạo nhân dân địa phương dọc tuyến, lập phiếu điều tra môi trường nhằm lựa chọn thông số chủ yếu liên quan đến kinh tế - xã hội vùng thực dự án; - Thống kê, phân tích đánh giá theo danh mục hợp phần môi trường sinh Báo cáo ĐTM Dự án xây dựng đường cao tốc NộiHải Phòng 119 NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM thái liên quan đến hoạt động phát triển vùng dự án, chọn thông số ảnh hưởng đến đa dạng sinh học theo phương án dự tính; Phương pháp ma trận: Là phương pháp phối hợp liệt kê hành động hoạt động phát triển với nhân tố mơi trường bị tác động vào ma trận để đánh giá mức độ tác động đến môi trường dự án; Phương pháp mơ hình tốn: Được sử dụng để dự báo mức độ phạm vi nhiễm mơi trường khơng khí tiếng ồn; Phương pháp viễn thám- thông tin địa lý (GIS): Giải đoán ảnh vệ tinh kết hợp với số liệu khảo sát thực địa để thành lập đồ thảm thực vật theo khung phân loại, đồ phân bố dân cư, đồ vùng ngập lụt nhằm xác định mức độ ảnh hưởng dự án đoạn tuyến đến môi trường Báo cáo ĐTM Dự án xây dựng đường cao tốc NộiHải Phòng 120 NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Trong giai đoạn tiền xây dựng: Trong giai đoạn xây dựng: Trong giai đoạn vận hành: TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Khắc Cường Môi trường xây dựng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2003 Báo cáo mơi trường 26-10-1993 Dự án quy hoạch tổng thể đồng sông Hồng Binnie and partners, smec, aacm international pty ltd, delft hydraulics Cục thống kê thành phố Nội, 2004 Niên giám thống kê Nội năm 2004 Nguyễn Văn Đản, Nguyễn Thị Dung, 2004 Hiện trạng nhiễm bẩn nước đất vùng Nội Tạp chí Địa chất số 280/1-2/2004, tr.21-31, Nội Trần Anh Hoàng, Bùi Thị Bảo Anh, 2004 Tính bền vững mơi trường địa chất thành phố Nội thay đổi q trình thị hố Tạp chí Địa chất số 7-8/2004, tr.49-56, Nội Nguyễn Kiêm Sơn, 1998 Thành phần phân bố khu hệ cá vùng đồng sông Hồng Vũ Trung Tạng.1988 Nguồn gen cá nước khu vực Nội Tạp chí Thuỷ sản 1/1988.tr 5-11 Tống Ngọc Thanh, 2004 Hiện trạng môi trường nước đất vùng đồng Bắc Bộ Tạp chí Địa chất số 280/1-2/2004, tr.21-31, Nội Mai Đình Yên,1978 Định loại cá nước tỉnh phía bắc Việt nam Nhà xuất khoa học kỹ thuật Nội.340 tr 10 Mai Đinh Yen,1994 The biodiversity of freshwater fishes and different measures applied for its conservation in Vietnam Rep.Suwa hydrobiol.9,13Báo cáo ĐTM Dự án xây dựng đường cao tốc NộiHải Phòng 121 NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 18,1995 Proceedings of the 7-th international sympóium on river and lake environments,1994, Matsumoto 11 Bộ Thuỷ Sản (1996) Nguồn lợi Thuỷ sản Việt Nam Nhà xuất Nông Nghiệp 12 Hồ Thanh Hải, 2003 Tổng quan thủy sinh vật hệ thống sông Hồng Tài liệu Viện STTNSV 13 Hồ Thanh Hải nnk, 2003 Kết điều tra bổ sung thuỷ sinh vật thuỷ vực tiêu biểu Nội Tài liệu Viện STTNSV 14 Nguyễn Kiêm Sơn, 2005 Đa dạng thành phần loài cá Nội Tài liệu Viện STTNSV 15 Đặng Ngọc Thanh, Hồ Thanh Hải, Dương Đức Tiến, Mai Đình Yên, 2002 Thuỷ sinh học thuỷ vực nước Việt Nam Nhà xuất KHKT 16 Mai Đình Yên, Nguyễn Văn Hải, Phạm Báu, 1971 Một số dẫn liệu hình thái phân loại cá bột (ấu trùng) cá vớt sông Hồng Nội Điều tra nguồn lợi thuỷ sản nước Tuyển tập, tập I NXB KH-KT Nội, 1971: 63-83 17 Mai Đình Yên, 1978 Định loại cá nước tỉnh phía bắc Việt Nam NXB KH-KT, Nội, 339 tr Báo cáo ĐTM Dự án xây dựng đường cao tốc NộiHải Phòng 122 ... lập báo cáo Báo cáo ĐTM Dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHƯƠNG MƠ TẢ TĨM TẮT DỰ ÁN TÊN DỰ ÁN DỰ ÁN ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC HÀ NỘI – HẢI PHÒNG CHỦ DỰ ÁN NGÂN HÀNG... Hà Nội - Hải Phòng 10 NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Hình chương MƠ TẢ TĨM TẮT DỰ ÁN Bản đồ hướng tuyến đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng Báo cáo ĐTM Dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng 11... hoạt động dự án Theo đó, phạm vi nghiên cứu Đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng nối từ Thủ Hà Nội tới thành phố cảng Hải Phòng, tuyến đường qua tỉnh thành: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, bao
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo ĐTM dự án đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng, Báo cáo ĐTM dự án đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng, 4 NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN, 2 Các điểm khống chế chính trên tuyến, 5 Giải pháp thiết kế cầu, 6 Các mỏ cung cấp vật liệu, 8 Nguồn vốn và tiến độ thực hiện, 5 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, môi trưỜNG, 2 Điều kiện khí hậu, 3 Đặc điểm thuỷ văn, 4 Hiện trạng các thành phần môi trường, 5 Tài nguyên thiên nhiên, Phân bố các loài trong các dạng thảm thực vật:, Phân bố của các loài theo sinh cảnh:, 6 HIỆN TRẠNG KINH TẾ XÃ HỘI, 2 Tình hình kinh tế xã hội khu vực thực hiện dự án thuộc Tỉnh Hưng Yên, 3 Tình hình kinh tế xã hội khu vực thực hiện dự án thuộc Tỉnh Hải Dương, 4 Đặc điểm kinh tế xã hội khu vực thực hiện dự án thuộc Thành phố Hải Phòng, 8 TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN TRONG GIAI ĐOẠN TRƯỚC THI CÔNG, 5 Tác động tới sự biến động giá cả đất đai, 9 TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG, 10 Tác ĐỘNG CỦA DỰ ÁN TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH, 2 Chương trình giám sát môi trường, 22 NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU,DỮ LIỆU, 2 Phương pháp đánh giá

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay