ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

32 6 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 19:11

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA THƯƠNG MẠI ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬTCƠ SỞ CỦA QUẢN TRỊ KINH DOANH Người biên soạn: PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Hương Bài 6: Quản lý chất lợng sản phẩm I Tổng quan quản lý chất lợng sả n phẩm II Phơng pháp đánh giá chất lợng sản phẩm III Đánh giá phù hợp chất lợng sản phẩm IV Hệ thống tiêu đánh giá chất l ợng sản phẩm Bài 6: Quản lý chất lợng sản phẩ m I Tổng quan quản lý chất lợng sản phẩm Khái quát chất lợng sản phẩm Phân loại chất lợng sản phẩm Sự hình thành nhân tố ảnh hởng đ ến chất lợng sản phẩm Quản lý chất lợng sản phẩm Nội dung quản lý chất lợng I Tổng quan quản lý chất lợng sản phẩm Khái quát chất lợng sản phẩm a Quan niệm chất lợng sản phẩm Chất lợng sản phẩm tổng hợp tính chất, đặc trng sản phẩm tạo nên giá trị sử dụng, thể khả mức độ thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng với hiệu cao, điều kiện sản xuất, kinh tế - xã hội định Khái quát chất lợng sản phẩm a Quan niệm chất lợng sản phẩm Cần lu ý Thứ nhất, chất lợng đợc đo thỏa mãn nhu cầu khách hàng ngời sử dụng Thứ hai, nhu cầu ngời biến động theo thời gian, không gian điều kiện sử dụng Thứ ba, đối tợng khác tồn nhu cầu khác Thứ t, nhu cầu công bố dới dạng quy định tiêu chuẩn rõ ràng không rõ ràng cảm nhận phát đợc trình sử dụng Thứ năm, khái niệm chất lợng không dùng hàng hóa mà áp dụng cho thực thể: sản phẩm, hoạt động, trình, doanh nghiệp ngời Khái quát chất lợng sản phẩm a Quan niệm chất lợng sản phẩm Một số đặc trng sản phẩm: Mỗi sản phẩm sản xuất nhằm mục đích thoả mãn nhu cầu ngời Giá trị sử dụng đợc hình thành từ tính chất sản phẩm Dựa vào giá trị sử dụng sản phẩm, xem xét số tính chất Khái quát chất lợng sản phẩm b Vai trò chất lợng hoạt động kinh doanh Sản phẩm hàng hoá dịch vụ có chất lợng cao, giá hạ giúp doanh nghiệp có điều kiện mở rộng phát triển kinh doanh cách bền vững Nâng cao chất lợng hàng hoá, dịch vụ cung cấp làm tăng độ thoả mãn nhu cầu ngời tiêu dùng, nâng cao chất lợng sống thành viên xã hội Hàng hoá có chất lợng cao, ngời tiêu dùng yên tâm nh đợc an toàn sử dụng sản phẩm Chất lợng ngày trở thành phơng tiện cạnh tranh mạnh mẽ để thu hút khách hàng, để héi nhËp vµo nỊn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giới I Tổng quan quản lý chất lợng phẩm Phânsản loại chất lợng sản phẩm Chất ChÊt ChÊt ChÊt ChÊt lỵng lỵng lỵng lỵng lỵng thiÕt kÕ chuÈn thùc tÕ cho phÐp tèi u I Tổng quan quản lý chất lợng sản thành phẩmvà nhân tố ảnh hởng hình Sự đến chất lợng sản phẩm a Sự hình thành chất lợng sản phẩm Quá trình hình thành chất lợng sản phẩm th ờng đợc chia thành ba giai đoạn: nghiên cứu thiết kế, sản xuất giai đoạn sau sản xuất I Tổng quan quản lý chất lợng chusản trìnhphẩm hình thành chất lợng sản phẩm Marketing Marketing và nghiên nghiên cứu cứu thị thị tr trờng ờng Xử Xö lý lý cuèi cuèi chu chu kú kú sö sử dụng dụng Dịch Dịch vụ vụ sau sau bán bán hàng hàng Trợ Trợ giúp giúp kỹ kỹ thuật thuật Thiết Thiết kế kế và phát phát triển triển Chu trình chất lợng Hoạch Hoạch định định quá trình triển trình triển khai khai Cung Cung ứng ứng Lắp Lắp đặt đặt đ đaa vào vào sử sử dụng dụng Sản Sản xuất xuất hay hay chuẩn chuẩn bị dịch vụ bị dịch vụ Bán, Bán, phân phân phối phối Kiểm Kiểm tra, tra, xác xác nhận nhận Đóng Đóng gói gói lluu kho kho 10 I Tổng quan quản lý chất lợng sản phẩm Nội dung quản lý chất lợng Nội dung hoạt động quản lý chất lợng: - Xác định mục tiêu, nhiệm vụ lập kế hoạch chất lợng - Xác định phơng pháp đạt mục tiêu - Huấn luyện đào tạo cán - Triển khai thực kế hoạch quản lý chất lợng - Kiểm tra kết công việc - Thực tác động quản lý thích hợp 18 Bài 6: Quản lý chất lợng sản phẩm II Phơng pháp đánh giá chất lợng sản phẩm 19 II Phơng pháp đánh giá chất lợng sản phẩm a Kiểm tra chất lợng - Sự phù hỵp (Quality Control - Conformance - QC) KiĨm tra chÊt lợng hoạt động nh đo, xem xét, thử nghiệm định cỡ hay nhiều đặc tính đối tợng so sánh kết với yêu cầu nhằm xác định phù hợp đặc tính Đây phơng pháp phổ biến nhằm đảm bảo chất lợng sản phẩm nhng phơng pháp thực chất phân loại sản phẩm sản xuất 20 II Phơng pháp đánh giá chất lợng sản phẩm b Phơng pháp kiểm tra chất lợng toàn diện (Total Quality Control TQC): Là phơng pháp kiểm tra hoạt động phận doanh nghiệp từ hành chính, tổ chức, nhân đến trình sản xuất nh thiết kế, cung ứng, sản xuất, tiêu dùng 21 II Phơng pháp đánh giá chất lợng sản phẩm c Phơng pháp quản lý chất lợng toàn diƯn (Total Quanlity Managment - TQM): Thùc chÊt TQM lµ quản trị trình, hệ thống hành kinh tế doanh nghiệp để đạt đợc tăng trởng lớn TQM hệ thống quản lý có hiệu quả, thống hoạt động phận khác tổ chức, chịu trách nhiệm khai thác tham số chất lợng, trì mức chất lợng đạt đợc, nâng cao để đảm bảo sản xuất sử dụng sản phẩm kinh tế nhất, thoả mãn yêu cầu toàn diện ngời tiêu dùng 22 Bài 6: Quản lý chất lợng sản phẩm III Đánh giá phù hợp chất lợng sản phẩm 23 III Đánh giá phù hợp chất l ợng sản phẩm Đánh giá phù hợp chất lợng sản phẩm xem xét cách hệ thống để xác định mức độ mà sản phẩm có khả đáp ứng yêu cầu qui định cam kết 24 III Đánh giá phù hợp chất l ợng sản phẩm Theo chủ thể tiến hành đánh giá khẳng định phù hợp, chia thành loại đánh giá: Đánh giá cđa bªn thø nhÊt : Ngêi cung øng (bªn thø nhất) tự đánh giá sản phẩm gọi tự công bố bên cung ứng Đánh giá bên thứ hai: Khách hàng bên thứ hai tiến hành đánh giá bên thứ nhất, kết hoạt động thừa nhận khách hàng Đánh giá bên thứ ba: Một tổ chức trung gian độc lập với hai bên tiến hành đánh giá chất lợng sản phẩm thông qua việc thử nghiệm, giám định, chứng nhận, công nhận sau đa chứng25 cho đối tợng sản phẩm đợc đánh giá III Đánh giá phù hợp chất l ợng sản phẩm Thủ tục đánh giá chất lợng s¶n phÈm bao gåm Tù công bố ngời cung cấp Chứng nhận chất lợng sản phẩm Giám định kiểm tra Thử nghiệm, hiệu chuẩn Công nhận tổ chức đánh giá phù hợp 26 Bài 6: Quản lý chất lợng sản phẩm IV Hệ thống tiêu đánh giá chất l ợng sản phẩm 27 IV Hệ thống tiêu đánh giá chất lợng sản phẩm Chỉ tiêu tổng quát Chất lợng sản phẩm mang tính lịch sử, đánh giá chất lợng sản phẩm phải đánh giá gắn với thời gian, không gian đối tợng cụ thể Chỉ tiêu chất lợng đặc trng bao gồm hệ thống tiêu nghiên cứu chất lợng chiến lợc phát triển kinh tế Hệ thống tiêu đánh giá chất lợng sản phẩm sản xuất kinh doanh 28 IV Hệ thống tiêu đánh giá chất lợng sản phẩm Mức chất lợng sản phẩm Mức tiêu chất lợng riêng lẻ tỷ lệ so sánh mức chất lợng thực tế với mức qui định (tiêu chuẩn) sản phẩm Thông thờng mức đợc sử dụng để so sánh độ bền, độ co dãn, thành phần hoá họccó thể đại diện cho chất lợng sản phẩm, đợc tính theo công thức sau: Pitt Qr = Pitc Trong ®ã: Qi: Møc chÊt lợng riêng lẻ theo dẫn bên i; Pitt: Mức chất lợng thực tế sản phẩm i; Pitc: Mức chất lợng tiêu chuẩn sản phẩm i 29 IV Hệ thống tiêu đánh giá chất lợng sản phẩm Mức tiêu chất lợng tổng hợp đợc biểu thị hai phần: Phần mức tổng hợp mang tính kỹ thuật đợc tính theo công thức sau: Pitt Qt = ∑ Pitc Trong ®ã: Qt : Møc chØ tiêu chất lợng tổng hợp; Pitt :chỉ tiêu chất lợng thực tế loại i; Pitc : tiêu chất lợng loại i đợc tiêu chuẩn hoá sản phẩm; 30 IV Hệ thống tiêu đánh giá chất lợng sản phẩm Chỉ tiêu chất lợng tổng hợp có kết hợp tiêu kinh tế tiêu kỹ thuật tiêu biểu thị mối quan hệ giá trị sử dụng sản phẩm với chi phí mua, bảo d ỡng sử dụng, đợc tính theo c«ng thøc: G sd Qt = F ( M + Bdg ) Trong đó: Qt: Mức tiêu chất lợng tổng hợp có kết hợp tiêu kinh tế kỹ thuật; Gsd: Giá trị sử dụng sản phẩm; F (M + Bdg): chi phí mua bảo dỡng sản31 phẩm Câu hỏi thảo luận ôn tập Quan niệm chất lợng sản phẩm vai trò chất lợng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Quá trình hình thành chất lợng sản phẩm nhân tố ảnh hởng đến chất lợng Nội dung quản lý chất lợng nhân tố ảnh hởng đến chất l ợng sản phẩm Trình bày phơng pháp quản lý chất lợng sản phẩm Hệ thống tiêu đánh giá chất l32 ợng sản phẩm ... lợng sản phẩm Giám định kiểm tra Thử nghiệm, hiệu chuẩn Công nhận tổ chức đánh giá phù hợp 26 Bài 6: Quản lý chất lợng sản phẩm IV Hệ thống tiêu đánh giá chất l ợng sản phẩm 27 IV Hệ thống tiêu... phẩm III Đánh giá phù hợp chất lợng sản phẩm IV Hệ thống tiêu đánh giá chất l ợng sản phẩm Bài 6: Quản lý chất lợng sản phẩ m I Tổng quan quản lý chất lợng sản phẩm Khái quát chất lợng sản phẩm... trữ, bảo quản, bán hàng, bảo hành, dịch vụ kỹ thuật, lý sau sử dụng tổ chức hội nghị khách hàng 16 I Tổng quan quản lý chất lợng sản phẩm Nội dung quản lý chất lợng Mô hình khái quát hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT, ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT, I. Tổng quan về quản lý chất lượng sản phẩm, II. Phương pháp đánh giá chất lượng sản phẩm, III. Đánh giá sự phù hợp của chất lượng sản phẩm, IV. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay