ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

23 4 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 19:11

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA THƯƠNG MẠI ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬTCƠ SỞ CỦA QUẢN TRỊ KINH DOANH Người biên soạn: PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Hương Bài 5: Tiêu chuẩn hóa I Khái quát tiêu chuẩn hóa II Xây dựng tiêu chuẩn III Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia tiêu chuẩn ngành Việt Nam IV Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc gia quốc tế Chơng VII: Tiêu chuẩn hóa I Khái quát tiêu chuẩn hóa Khái niệm mục đích tiêu chuẩn hóa Phân loại tiêu chuẩn Tác dụng tiêu chuẩn hóa I Khái quát tiêu chuẩn hóa Khái niệm mục đích tiêu chuẩn hóa a Khái niệm Tiêu chuẩn hóa lĩnh vực hoạt động nhằm xây dựng (thiết lập) áp dụng tiêu chuẩn sản xuất kinh doanh để đạt đợc kết tối u khung cảnh định I Khái quát tiêu chuẩn hóa Khái niệm mục đích tiêu chuẩn hóa a Khái niệm (tiếp) Tiêu chuẩn văn đợc tổ chức thừa nhận, phê duyệt để cung cấp quy tắc, hớng dẫn đặc tính cho hoạt động (hoặc kết hoạt động), sử dụng chung lặp lặp lại nhằm đạt đợc trật tự tối u khung cảnh định Phân tích: Tiêu chuẩn tài liệu Tiêu chuẩn phải đợc tổ chức đợc thừa nhận thông qua Các tiêu chuẩn đợc sử dụng chung lặp lại nhiều lần Tiêu chuẩn giải pháp tối u Tiêu chuẩn đa để sử dụng hoàn cảnh định I Khái quát tiêu chuẩn hóa Khái niệm mục đích tiêu chuẩn hóa a Khái niệm (tiếp) - Tài liệu quy chuẩn: thuật ngữ chung để tài liệu nh tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật, quy phạm văn pháp quy - Quy định kỹ thuật tài liệu mô tả yêu cầu kỹ thuật mà sản phẩm, dịch vụ trình phải tuân theo (có tính bắt buộc) - Quy phạm tài liệu đa hớng dẫn thực hành thủ tục thiết kế, sản xuất, lắp đặt bảo dỡng sử dụng thiết bị, công trình sản phẩm - Văn pháp quy: tài liệu đa quy tắc pháp lý bắt buộc đợc quan có thẩm quyền chấp nhận I Khái quát tiêu chuẩn hóa Khái niệm mục đích tiêu chuẩn hóa b Mục đích tiêu chuẩn hóa - Tạo điều kiện cho việc trao đổi thông tin - Thúc đẩy tiến kỹ thuật - ổn định nâng cao chất lợng sản phẩm, dịch vụ, bảo vệ ngời tiêu dùng - Tăng cờng tính thay tính đổi lẫn sản phẩm tiêu dùng - Thúc đẩy thơng mại toàn cầu I Khái quát tiêu chuẩn hóa Phân loại tiêu chuẩn a Theo đối tợng tiêu chuẩn - Tiêu Tiêu Tiêu Tiêu chuẩn chuẩn chuẩn chuẩn về sản phẩm dịch vụ trình, I Khái quát tiêu chuẩn hóa Phân loại tiêu chuẩn(tiếp) b Theo mục đích tiêu chuẩn - Các tiêu chuẩn nhằm mục đích thông hiểu - Tiêu chuẩn nhằm giảm bớt đa dạng đổi lẫn - Tiêu chuẩn nhằm mục đích chất lợng - Tiêu chuẩn nhằm mục đích an toàn vệ sinh c Theo vai trò pháp lý tiêu chuẩn - Tiêu chuẩn tự nguyện -Tiêu chuẩn bắt buộc I Khái quát tiêu chuẩn hóa Phân loại tiªu chuÈn(tiÕp) d Theo cÊp tiªu chuÈn - Tiªu chuÈn cấp công ty, doanh nghiệp - Tiêu chuẩn cấp ngành, hội - Tiêu chuẩn quốc gia - Tiêu chuẩn cấp khu vực - Tiêu chuẩn quốc tế I Khái quát tiêu chuẩn hóa Tác dụng tiêu chuẩn hóa a Đối với ngời sản xuất - Cho phép giảm khối lợng công việc thiết kế sản phẩm - Tạo điều kiện chuyên môn hóa sản xuất lớn, sản xuất hàng loạt nâng cao suất lao động - Cho phép doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất kinh doanh - Nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm thị trờng, tăng doanh thu - Làm cho sản phẩm doanh nghiệp dễ dàng thâm nhập thị trờng nớc quốc tế I Khái quát tiêu chuẩn hóa Tác dụng tiêu chuẩn hóa (tiếp) b Đối với ngời tiêu dùng: Nhờ có tiêu chuẩn sản phẩm, dịch vơ ngêi mua thn tiƯn lùa chän, mua s¾m TiÕt kiƯm thêi gian, chi phÝ thay thÕ, sưa chữa sản phẩm, bảo đảm an toàn tài sản sức khoẻ tiêu dùng hàng thực phẩm Tác dụng tiêu chuẩn hóa (tiếp) c Đối với kinh tế quốc dân Tiêu chuẩn công cụ hữu hiệu để nhà nớc điều hoà, định hớng sản xuất theo mục tiêu định, thúc đẩy tiến kỹ thuật chuyển giao công nghệ góp phần tạo sản xuất có chất lợng cao Trên sở tiêu chuẩn chung tạo nét đặc thù sản xuất địa phơng, tăng c ờng đẩy mạnh xuất Các văn tiêu chuẩn giúp quan nhà nớc thuận tiện xây dựng văn pháp luật, điều hành kinh tế hội nhập vào khu vực giới Chơng VII: Tiêu chuẩn hóa II Xây dựng tiêu chuẩn Các nguyên tắc tiêu chuẩn hóa Ban kỹ thuật trình xây dựng tiêu chuẩn Chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế thành tiêu chuẩn quốc gia II Xây dựng tiêu chuẩn Các nguyên tắc tiêu chuẩn hóa a Nguyên tắc đơn giản hóa b Nguyên tắc thoả thuận c Nguyên tắc áp dụng d Nguyên tắc định, thống e.Nguyên tắc đổi f Nguyên tắc đồng Ban kỹ thuật trình xây dựng tiêu chuẩn a Ban kỹ thuật tiêu chuẩn: Để thực nguyên tắc thoả thuận, ngời ta lập ban kỹ thuật để xây dựng tiêu chuẩn Ban kỹ thuật tiêu chuẩn tổ chức t vấn kỹ thuật lĩnh vực tiêu chuẩn hóa, tập hợp đợc đội ngũ chuyên gia giỏi từ bên có liên quan để xây dựng, soát xét tiêu chuẩn loại sản phẩm hay lĩnh vực chuyên môn định 2 Ban kỹ thuật trình xây dựng tiêu chuÈn - C¬ cÊu ban kü thuËt gåm trëng ban, th số uỷ viên - Số thành viên thờng gồm - 20 thành viên - Th Ban kỹ thuật ngời quan tiêu chuẩn quốc gia (hoặc quốc tế - Nguyên tắc làm việc ban kỹ thuật bàn bạc, thoả thuận Ban kỹ thuật trình xây dựng tiêu chuẩn b Quá trình xây dựng tiêu chuẩn Việt Nam - Chuẩn bị xây dựng TCVN Biên soạn dự thảo làm việc Biên soạn dự thảo ban kỹ thuật Hoàn chỉnh dự thảo TCVN Xét duyệt TCVN Ban hành TCVN Xuất TCVN Chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế thành tiêu chuẩn quốc gia a Cơ sở để chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế thành tiêu chuẩn quốc gia - Công nhận tiêu chuẩn quốc tế tiết kiệm thời gian chi phí xây dựng - Để hội nhập tổ chức quốc tế thờng yêu cầu quốc gia thành viên hoà hợp tiêu chuẩn quốc gia sở tiêu chuẩn quốc tế có phạm vi lĩnh vực - Các tổ chức TCH quốc tế không áp đặt điều kiện chấp nhận hoàn toàn, chấp nhận phần thay đổi nội dung tiêu chuẩn quốc tế mà tuỳ thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh, mục tiêu chÝ ý mn chđ quan cđa c¬ quan TCH qc gia Chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế thành tiêu chuẩn quốc gia b Nguyên tắc chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế - Phải đợc nhà chuyên môn dịch trung thực tiếng Việt; - Phải đảm bảo có tính khả thi; Chỉ sửa chữa thay đổi điều khoản tiêu chuẩn quốc tế chỗ cần thiết - Phải rõ phần tiêu chuẩn quốc tế, điều khoản nội dung thêm vào tiêu chuẩn quốc gia - Nếu tiêu chuẩn quốc gia tơng đơng với tiêu chuẩn quốc tế nên rõ số hiệu tiêu chuẩn quốc tế tơng ứng Chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế thành tiêu chuẩn quốc gia c Các phơng pháp chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế thành tiêu chuẩn quốc gia - Phơng pháp công bố chấp nhận - Phơng pháp in lại tờ bì - Phơng pháp in lại hoàn toàn - Phơng pháp dịch - Phơng pháp chấp nhận cách gộp tham khảo Chơng VII: Tiªu chn hãa III HƯ thèng tiªu chn qc gia tiêu chuẩn ngành Việt Nam Hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam Tiêu chuẩn ngành Câu hỏi thảo luận ôn tập Trình bày khái niệm mục đích tiêu chuẩn hóa Các loại tiêu chuẩn tác dụng chúng sản xuất kinh doanh Phân tích nguyên tắc trình tự xây dựng tiêu chuẩn Tại phải chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế; nguyên tắc phơng pháp chấp nhận Khái quát hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam Chức năng, nhiệm vụ tổ chức tiêu chuẩn quốc gia Liên hệ đến tình
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT, ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT, I. Khái quát về tiêu chuẩn hóa, Ban kỹ thuật và quá trình xây dựng tiêu chuẩn, Chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế thành tiêu chuẩn quốc gia

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay