ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

25 6 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 19:11

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA THƯƠNG MẠI ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬTCƠ SỞ CỦA QUẢN TRỊ KINH DOANH Người biên soạn: PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Hương Bài Phơng pháp định mức tiêu dùng nguyên vật liệu I Phươngưphápưđịnhưmứcưtiêuư dùngưnguyênưvậtưliệu II Phươngưphápưđịnhưmứcưtiêuư dùngưnguyênưvậtưliệuưtrongư ngànhưsảnưxuấtưnhiềuưmặtư hàngưcóưsốưlượngưnhỏưvàưsảnư xuấtưđơnưchiếc Bài Phơng pháp định mức tiêu dùng nguyên vật liệu I Phươngưphápưđịnhưmứcưtiêuư dùngưnguyênưvậtưliệu Phơng pháp thống kê báo cáo Dùng phơng pháp tính nhịp độ phát triển bình quân Phơng pháp thí nghiệm kinh nghiệm I.ưPhươngưphápưđịnhưmứcưtiêuư dùngưnguyênưvậtưliệu Phơng pháp thống kê báo cáo Đâyưlàưphươngưphápưtínhưmứcư tiêuư dùngư nguyênư liệuư choư kỳư kếưhoạchưdựaưvàoưưnhữngưsốư liệuư thựcư chiư vềư nguyênư vậtư liệuư đểư sảnư xuấtư raư sảnư phẩmưtrongưkỳưbáoưcáo.ư I.ưPhươngưphápưđịnhưmứcưtiêuư dùngưnguyênưvậtưliệu Phơng pháp thống kê báo cáo Theoư phươngư phápư này,ư trìnhư tựư địnhưmứcưnhưưsau: a.ư Dùngư phươngư phápư tínhư sốư bìnhư quân, - Thu thập số liệu kỳ báo cáo: Căn vào kết sản xuất kỳ báo cáo ng ời ta thu thập tài liệu cần thiết Số liệu thu thập nhiều, mức độ xác cao Những số liệu xếp vào biểu theo hệ thống định I.ưPhươngưphápưđịnhưmứcưtiêuư dùngưnguyênưvậtưliệu Phơng pháp thống kê báo cáo b.ư Tínhư thựcư chiư bìnhư quânư vềư nguyênư nhiênư liệuưđểưsảnưxuấtưraưmộtư đơnư vịư sảnư phẩmư (hayư hoànưthànhưmộtưkhốiưlượngư côngư việc)ư trongư kỳư báoư cáo I.ưPhươngưphápưđịnhưmứcưtiêuưdùngư nguyênưvậtưliệu Phơng pháp thống kê báo cáo (TIếP) Cáchư thứư nhấtư làư dùngư phươngư phápư bìnhư quânư sốư n häc: M0  p i i 1 n Trong­®ã: -ưMo:ưThựcưchiưbìnhưquânưvềưnguyênưvậtưliệuưchoưmộtưđơnưvịư sảnưphẩmưkỳưbáoưcáo; -ưpi:ưlượngưthựcưchiưvềưnguyênưvậtưliệuưđểưsảnưxuấtưmộtưđơnưvịư sảnưphẩmưcủaưlầnưquanưsátưthứưi; -n:ưsốưlầnưquanưsát -ápưdụngưcôngưthứcưnàyưtrongưtrườngưhợpưchỉưnắmưđượcư lượngưnguyênưvậtưliệuưthựcưchiưquaưtừngưlầnưquanưsátư I.ưPhươngưphápưđịnhưmứcưtiêuưdùngư nguyênưvậtưliệu Phơng pháp thống kê báo cáo (TIếP) Cách thứ hai dùng phơng pháp bình quân n gia quyền: pi qi  M  i 1n qi  i Trong đó: - qi: lợng sản phẩm sản xuất lần quan sát thứ i -pi: lợng thực chi nguyên vật liệu để sản xuất đơn vị sản phẩm lần quan sát thứ i PP áp dụng biết lợng sản phẩm sản I.ưPhươngưphápưđịnhưmứcư tiêuưdùngưnguyênưvậtư liệu Phơng pháp thống kê báo cáo c.ưXácưđịnhưmứcưtiêuưdùngưnguyênưvậtưliệuưchoưkỳư kếưhoạchưKhiưtiếnưhànhưbướcưnàyưcóưthểưxảyưraưbaưtrườngư hợpưphảiưtínhưmứcưkhácưnhau: - Trườngưhợpưthứưnhất:ưSốưlầnưquanưsátư(n)ư củaư lượngư thựcư chiư vậtư liệuư choư mộtư sảnư phẩmưthấpưhơnưthựcưchiưbìnhưquânưkỳư báoư cáo,ư chiếmư quáư nửaư tổngư sốư lầnư quanưsátư n' n I.ưPhươngưphápưđịnhưmứcư tiêuưdùngưnguyênưvậtư liệu Phơng pháp thống kê báo cáo c.ưXácưđịnhưmứcưtiêuưdùngưnguyênưvậtưliệuưchoưkỳư kếưhoạchư Khiư tiếnư hànhư bướcư nàyư cóư thểư xảyư raư baư trườngư hợpư phảiư tínhưmứcưkhácưnhau: - Trườngưhợpưthứưnhất:  n'      n 2 MứcưM1ưđượcưxácưđịnhưtheoưcôngưthức: M1 p' n' Trongưđó:ư M1ư-ưMứcưtiêuưdùngưnguyênưvậtưliệuưkỳưkếưhoạch -ưTổngưnhữngưthựcưchiưvậtưliệuưthấpưhơnưthựcưchiưbìnhưquânưđểưsảnưxuấtư raưmộtưđơnưvịưsảnưphẩm n'ư-ưTổngưsốưlầnưquanưsátưcóưthựcưchiưvậtưliệuưthấpưhơnưthựcưchiưbìnhưquânưư I.ưPhươngưphápưđịnhưmứcưtiêuưdùngưnguyênư vậtưliệu Phơng pháp thống kê báo cáo c.ưXácưđịnhưmứcưtiêuưdùngưnguyênưvậtưliệuưchoưkỳư kếưhoạchư(tiếp) n' Trườngưhợpưthứưhai:ư n - Mứcưcủaưkỳưkếưhoạchưsẽưđượcưtínhưnhưưsau: M1 p' M n o ( n n' ) I.ưPhươngưphápưđịnhưmứcưtiêuưdùngưnguyênư vậtưliệu Phơng pháp thống kê báo cáo c.ưXácưđịnhưmứcưtiêuưdùngưnguyênưvậtư liệuưchoưkỳưkếưhoạchư(tiếp) - Tr­êng­hỵp­thø­3:  n'      n 2  P'  M M  n' I.ưPhươngưphápưđịnhưmứcưtiêuưdùngưnguyênư vậtưliệu Phơng pháp thống kê báo cáo d.ưKiểmưtraưsựưthỏaưmãnưcủaưmứcưtheoưcôngư thức: Pi M KH M I.ưPhươngưphápưđịnhưmứcưtiêuưdùngưnguyênư vậtưliệu Dùng phơng pháp tính nhịp độ phát triển bình quân: Khiư sốư liệuư thốngư kêư báoư cáoư vềư lượngư thựcưchiưnguyênưvậtưliệuưgiảmưdầnư theoư thứư tựư thờiư gian,ư taư sẽư tínhư mứcư theoư nhịpư độư phátư triểnư bìnhư quânư củaư lượngư thựcư chiư nguyênư vậtư liệuư ởư kỳư báoư cáo.ư Trìnhưtựưtínhưtoánưnhưưsau: I.ưPhươngưphápưđịnhưmứcưtiêuưdùngưnguyênư vậtưliệu Dùng phơng pháp tính nhịp độ phát triển bình quân: (tiếp) P ợngưthựcưchiưnguyênưvậtưliệuư - Tínhưnhịpưđộưphátưtriểnưbìnhưquânưcủaưlư X kỳưbáoưcáo,ưtheoưcôngưthức: n 1 P0 Trongưđó: Nhịpư độư phátư triểnư bìnhư quânư củaư lượngư thựcư chiư nguyênư vậtư liệuư kỳư báoư cáo,ưtínhưbằngư% P1:ưLượngưthựcưchiưnguyênưvậtưliệuưlầnưquanưsátưcuốiưcùng P0:ưLượngưthựcưchiưnguyênưvậtưliệuưlầnưquanưsátưđầuưtiênư(kỳưgốc) n:ưSốưlầnưquanưsát -.ưTínhưmứcưkỳưkếưhoạch:ưMứcưđượcưtínhưtheoưcôngưthức:ưưư Phươngư phápư nàyư chỉư dùngư khiư điềuư kiệnư sảnư xuấtư củaư kỳư kếư hoạchư vàư kỳư M X P I.ưPhươngưphápưđịnhưmứcưtiêuưdùngưnguyênư vậtưliệu Phơng pháp thí nghiệm kinh nghiệm Thực chất phơng pháp thí nghiệm kinh nghiệm dựa vào kết thí nghiệm có kết hợp với kinh nghiệm sản xuất để định mức tiêu dùng nguyên vật liệu cho đơn vị I.ưPhươngưphápưđịnhưmứcưtiêuưdùngưnguyênư vậtưliệu Phơng pháp nghiệm thí nghiệm kinh Yêu cầu: - Điều kiện thí nghiệm phải phù hợp điều kiện sản xuất thực tế - bao gồm điều kiện kỹ thuật sản xuất nh trang thiết bị, quy trình công nghệ, phơng pháp sản xuất điều kiện tổ chức quản lý sản xuất: dây chuyền sản xuất, hậu cần vật t cho sản xuất, trình độ ngời lao động I.ưPhươngưphápưđịnhưmứcưtiêuưdùngưnguyênư vậtưliệu Phơng pháp nghiệm thí nghiệm kinh Cácưbướcưtiếnưhành: a Chuẩn bị điều kiện thí nghiệm b Tiến hành thí nghiệm c Tổng hợp phân tích số liệu d Xác định mức tiêu dùng nguyên vật liệu e Tiến hành sản xuất thử ban hành mức tiêu dùng nguyên vật I.ưPhươngưphápưđịnhưmứcưtiêuưdùngưnguyênư vậtưliệu Phơng pháp phân tích tính toán Thựcư chấtư củaư phươngư phápư phânư tíchưtínhưtoánưlàưtínhưmứcưchoư từngưchiưtiếtưcủaưsảnưphẩmưdựaư trênưcơưsởưnghiênưcứuưcácưnhânư tốư ảnhư hưởngư chủư yếuư đếnư chiư phíưvậtưliệu,ưtínhưtoánưtoànưbộư nhữngư tiêuư haoư vậtư liệuư trongư sảnư xuấtư vàư tổngư hợpư thànhư mức I.ưPhươngưphápưđịnhưmứcưtiêuưdùngưnguyênư vậtưliệu Phơng pháp phân tích tính toán Trìnhưtựưtínhưmứcưtheoưphươngưphápưphânư tíchưtínhưtoánưnhưưsau: a Nghiên cứu tài liệu ban đầu b Phân tích tính toán phần tiêu hao c Tổng hợp mức cho sản phẩmư Phơng pháp phân tính toán hay gọi phơng pháp phân tích kinh tế - kỹ thuật, phơng pháp lập mức tiến II.ưPhươngưphápưđịnhưmứcưtiêuưdùngưnguyênư vậtưliệuưtrongưngànhưsảnưxuấtưnhiềuư mặtưhàngưcóưsốưlượngưnhỏưvàưsảnưxuấtư đơnưchiếc Định mức theo phẩm đại diện sản Thựcư chấtư củaư phươngư phápư nàyư làư phânư nhữngư sảnư phẩmư khácư nhauư thànhưtừngưnhómưtheoưnhữngưđặcư tínhưchungưvềưcấuưtạo,ưcôngưdụng,ư quyư trìnhư sảnư xuất.ư Trongư mỗiư nhómư lấyư mộtư sảnư phẩmư làmư đạiư diệnư vàư tínhư mứcư choư sảnư phẩmư khácư trongư nhómư thôngư quaư hệư sốư tínhưđổi II.ưPhươngưphápưđịnhưmứcưtiêuưdùngưnguyênư vậtưliệuưtrongưngànhưsảnưxuấtưnhiềuư mặtưhàngưcóưsốưlượngưnhỏưvàưsảnưxuấtư đơnưchiếc Định mức theo phẩm đại diện sản a.ư Phânư nhómư vàư chọnư sảnư phẩmưđạiưdiện: Trongư mỗiư nhómư chọnư mộtư sảnư phẩmư đạiư diện.ư Sảnư phẩmư đạiưdiệnưnóiưchungưphảiưđiểnư hìnhưchoưnhómưvềưmặtưkíchư thướcư (hayư trọngư lượng)ư vàư vềư mặtưsốưlượng II.ưPhươngưphápưđịnhưmứcưtiêuưdùngưnguyênưvậtưliệuư trongưngànhưsảnưxuấtưnhiềuưmặtưhàngưcóưsốưlư ợngưnhỏưvàưsảnưxuấtưđơnưchiếc Định mức theo sản phẩm đại diện (tiếp) b Xác định hệ số tính đổi sản phẩm nhóm (hệ số chuyển) cụ thể theo công thức: Pi Ki Pdd Trong đó: Ki Hệ số tính đổi sản phẩm định mức nhóm; Pi Trọng lợng sản phẩm định mức; Pdd Trọng lợng sản phẩm đại diện iI.ưPhươngưphápưđịnhưmứcưtiêuưdùngưnguyênư vậtưliệuưtrongưngànhưsảnưxuấtưnhiềuư mặtưhàngưcóưsốưlượngưnhỏưvàưsảnưxuấtư đơnưchiếc Định mức theo sản phẩm đại diện (tiếp) c Tính mức cho sản phẩm nhóm theo sản phẩm đại diện, theo công thức: Mi = Mdd x Ki Trong ®ã Mi - Møc cđa sản phẩm phải tính Mđd - Mức sản phẩm đại diện (đã đợc tính theo ba phơng Câu hỏi ôn tập thảo luận Trình bày trình tự định mức theo phơng pháp thống kê báo cáo? (u điểm, hạn chế điều kiện áp dụng)? Phơng pháp thí nghiệm kinh nghiệm định mức tiêu dùng (nội dung, u điểm, hạn chế điều kiện áp dụng)? Trình tự định mức theo phơng pháp phân tích tính toán (u điểm, hạn chế điều kiện áp dụng)? Các phơng pháp chủ yếu để định mức nguyên vật liệu cho sản xuất nhiều mặt hàng có số lợng nhỏ sản xuất đơn chiÕc ... thống kê báo cáo c.ưXácưđịnhưmứcưtiêuưdùngưnguyênưvậtư liệuưchoưkỳưkếưhoạchư(tiếp) - Tr­êng­hỵp­thø 3:  n'      n 2  P'  M M  n' I.ưPhươngưphápưđịnhưmứcưtiêuưdùngưnguyênư vậtưliệu Phơng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT, ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT, I. Phương pháp định mức tiêu dùng nguyên vật liệu, II. Phương pháp định mức tiêu dùng nguyên vật liệu trong ngành sản xuất nhiều mặt hàng có số lượng nhỏ và sản xuất đơn chiếc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay