4 YẾU TỐ THÀNH CÔNG

39 7 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 19:08

LOGO Cơ sở pháp lý giao dịch àm phán kinh doanh yếu tố để đảm bảo thành công đàm phán Bài www.themegallery.com C s phỏp lý giao dịch đàm phán kinh doanh yếu tố đảm bảo thành công đàm phán A Cơ sở pháp lý giao dịch đàm phán kinh doanh B Những yếu tố đảm bảo thành công đàm phán kinh doanh www.themegallery.com Cơ sở pháp lý giao dịch đàm phán kinh doanh Tầm quan trọng pháp luật hoạt động kinh doanh Nội dung hợp đồng kinh tế đàm phán kinh doanh thương mại Kỹ thuật bút pháp soạn tho hp ng thng mi www.themegallery.com Chức pháp luật hoạt động kinh doanh Chc nng iu chỉnh mối quan hệ kinh tế quốc dân Chức bảo vệ mối quan hệ kinh doanh pháp luật điều chỉnh Chức giỏo dc www.themegallery.com Những văn pháp lý có ý nghĩa quan trọng hoạt động kinh doanh Xác định rõ quyền hạn bên tham gia hoạt động kinh doanh Thông qua ký kết hợp đồng kinh tế lợi ích chủ thể kinh tế độc lập kết hợp với theo nguyên tắc hai bên cung có lợi Bản thân văn pháp lý lại sơ pháp lý để giải tranh chấp bên tham gia hot ng kinh doanh www.themegallery.com Những vấn đề Hợp đồng kinh tế nói chung Hình thức nội dung hợp đồng kinh tế Một hợp đồng kinh tế nói chung hợp đồng thơng mại nói riêng thờng có kết cấu nội dung chủ yếu sau đây: Phần mở đầu hợp đồng Quốc hiệu Số ký hiệu hợp đồng Những để xây dựng hợp đồng Thời gian địa điểm ký kết hợp đồng www.themegallery.com Hình thức nội dung hợp đồng kinh tế Phần thông tin chủ thể hợp đồng bao gồm nội dung Tên doanh nghiệp Địa doanh nghiệp Điện thoại, Telex, Fax: Số hiệu tài khoản mở ngân hàng Ngời đại diện ký kết hợp đồng www.themegallery.com Phần điều khoản bên thoả thuận Điều khoản đối tợng hợp đồng Điều khoản số lợng hàng hoá Điều khoản chất lợng quy cách hàng hoá Điều khoản giá hàng hoá Khi định giá hợp đồng thơng mại cần phải nêu rõ đơn vị tính giá ph ơng pháp định giá Điều khoản phơng thức tính toán Điều khoản địa điểm thời gian giao hàng Điều khoản bao bì ký mã hiệu hàng hoá www.themegallery.com Những điều khoản khác Ngoài điều khoản hợp đồng có điều khoản khác, bao gồm điều khoản sau đây: Điều khoản bảo hành hàng hoá giấy hớng dẫn sử dụng Điều khoản biện pháp bảo đảm thực hợp đồng Điều khoản trách nhiệm vật chất Điều khoản hiệu lực hợp đồng; Điều khoản giải tranh chấp hợp đồng.v.v www.themegallery.com Phần cuối hợp đồng - Số lợng hợp đồng ký có giá trị nh - Đại diện bên ký vào hợp đồng www.themegallery.com Sự khác biệt quan niệm giá trị Thời gian văn hóa khác đợc hiểu khác Có hai cách quan niệm thời gian thời gian đơn thời gian phức Hầu hết văn hóa nghiêng nhiều giá trị thực dụng ®Ịu hiĨu thêi gian theo quan ®iĨm thêi gian ®¬n Kéo dài thời gian đàm phán đối tác theo quan niệm thời gian đơn cách gây sức ép để họ có nhợng định www.themegallery.com Sự khác biệt quan niệm giá trÞ  Quan niƯm thêi gian phøc phỉ biÕn văn hóa hình tợng, có pha thực dụng nhng chứa đựng nhiều yếu tố tâm linh, lãng mạn Đối với doanh nhân theo quan niƯm thêi gian phøc, hä thêng kh«ng cã thãi quen giờ, quan tâm đến tầm quan trọng tác phong thờng đổ lỗi cho nguyên nhân khách quan Tuy nhiên, ranh giới thời gian đơn thời gian phức tơng đối www.themegallery.com Sự khác biệt t trình định Khi đối mặt với nhiệm vụ đàm phán phức tạp, hầu hết nhà đàm phán phơng Tây có thói quen chia nhỏ nội dung đàm phán thành loạt công việc nhỏ Các nhà đàm phán châu lại có xu hớng trái ngợc Họ không phân chia nội dung đàm phán thành công việc nhỏ mà thờng lúc đàm phán tất nội dung không theo trình tự rõ ràng, nhợng đạt đợc vào đàm phán kết thúc Một đối tác Nhật Bản bắt đầu chấp nhận nhợng họ có xu hớng chấp nhận nhanh nhợng khác để đạt đến thoả thuận cuối www.themegallery.com Lựa chọn phái đoàn đàm phán theo khía cạnh văn hoá Những tiêu chí lựa chọn thành viên cho đàm phán văn hóa chéo đợc tổng kết nh sau: Sự chín chắn Linh hoạt nhng ổn định tình cảm Trong đàm phán, hai bên nhợng để đến thoả thuận cuối Ngôn ngữ vũ khí lợi hại đàm phán văn hóa chéo www.themegallery.com Lựa chọn phái đoàn đàm phán theo khía cạnh văn hoá Khả hợp tác nhóm làm việc cần thiết đàm phán hợp đồng với giá trị lớn, hay có tính chất phức tạp đặc điểm kỹ thuật Kỹ nghe coi kỹ chủ yếu quan träng nhÊt nghƯ tht giao tiÕp nãi chung vµ đàm phán kinh doanh nói riêng Không cần thiết phải tất nhng số thành viên đoàn đàm phán phải ngời có ảnh hëng quan träng ë doanh nghiƯp www.themegallery.com Båi dìng kiÕn thức văn hóa chéo cho thành viên đàm phán Khi chuẩn bị cho đàm phán văn hóa chéo, doanh nghiệp phải cân nhắc khả thực khoá đào tạo ngắn kỹ đàm phán cho nhân viên với định hớng nhấn mạnh vào khác biệt văn hóa Đào tạo thành viên đoàn đàm phán văn hóa đối tác kỹ đàm phán bớc chuẩn bị quan trọng ngời cho đàm phán www.themegallery.com Nghệ thuật đảm bảo thành công đàm phán Nghệ thuật "trả lời" đàm phán Kéo dài thời gian Đánh trống lảng Hỏi lại đối tác Mập mờ Trả lời số vấn đề Hỏi đằng trả lời nẻo Nhún vai www.themegallery.com Nghệ thuật "nghe" đàm phán Nghệ thuật nghe đàm phán có chức nh sau: Thứ nhất, thoả mãn nhu cầu đối tác Thứ hai, biết đợc bối cảnh, thời gian, quyền lợi nhu cầu đối tác, để thừa giành thắng lợi Thứ ba, biết đợc đối tác thật hiĨu lêi nãi cđa m×nh hay cha  Thø t, làm cho quan hệ ngời gắn bó hơn, đàm phán thuận lợi www.themegallery.com Nghệ thuật "nghe" đàm phán ể nâng cao nghệ thuật nghe đàm phán cn Loại bỏ tất làm cho ta phân tán t t ởng Khi đến lợt phát biểu, đừng nghĩ nói lèo, nên nhờng hội phát biểu cho ngời khác Giúp đối tác nói tiếp Cần học nghe ý tứ lời www.themegallery.com Nghệ thuật "hỏi" đàm phán Câu hỏi đóng: câu hỏi chờ đợi hai câu trả lời: Có không Câu hỏi đóng dẫn đến việc tạo bầu không khí căng thẳng đàm phán chúng thu hẹp đột ngột thủ đoạn đối tợng Câu hỏi mở: Đối với câu hỏi trả lời có không đợc, chúng đòi hỏi phải có lời giải thích Câu hỏi mở có dạng: Cái gì? Nh nào? Tại sao? Nên sử dụng câu hỏi mở trờng hợp cần bổ sung thông tin muốn tìm hiểu động thái độ mục đích đối t ợng www.themegallery.com Nghệ thuật "hỏi" đàm phán Câu hỏi hùng biện: Phục vụ việc khảo sát vấn đề sâu sát hơn, pha loãng vấn đề số trờng hợp Câu hỏi chuyển hớng đột ngột Nhằm trì đàm phán theo hớng định đa loạt vấn đề Câu hỏi để suy nghĩ: Buộc đối tợng phải cân nhắc cẩn thận trớc nêu ý kiến www.themegallery.com Nghệ thuật "thách giá" đàm phán Nếu ngời bán thách giá thấp thờng bán đợc với giá thấp Nếu ngời bán thách giá cao thờng bán đợc với giá cao Nếu ngời bán thách giá cao bất ngờ kiên đến thờng thờng thu đợc kết tốt trờng hợp đàm phán không bị thất bại Vận dụng bí trên, thách giá phải cao, nhợng phải từ từ www.themegallery.com Nghệ thuật "trả giá" đàm phán Ngời mua trả giá thấp thờng mua đợc với giá thấp Nếu ngời mua lần đầu nhợng lớn, làm cho ngời bán giữ giá Cho nên ngời mua cần nhợng Ngời nhợng trớc vấn đề quan trọng ng ời thất bại Nếu thông báo cho đối tác giá thành thờng nhanh chóng đạt đợc thoả thuận Đạt đợc thoả thuận nhanh có hại cho hai phía www.themegallery.com Nghệ thuật khắc phục bế tắc đàm phán Trong trình đàm phán, thờng xuất bế tắc nh cãi nhau, giận nhau, bỏ đi, ảnh hởng tới trình đàm phán Lúc đó, áp dụng phơng pháp Dễ trớc khó sau Vòng tiến lên Chọn đồng để lại bất đồng Tạm thời đình www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com ... mà thành viên xã héi cã, nghÜ, vµ lµm ” www.themegallery.com Thành phần húa Yếu tố văn hóa vật chất Yếu tố văn hóa vật chất đợc chia thành hai nhóm: nhóm yếu tố công nghệ nhóm yếu tố kinh tế Công. .. ý www.themegallery.com Các yếu tố đảm bảo thành công đàm phán S dng cú hiu qu yếu tố văn hóa giao dịch đàm phán kinh doanh Thành công đàm phán Nghệ thuật đảm bảo thành cơng đàm phán www.themegallery.com... sở pháp lý giao dịch đàm phán kinh doanh yếu tố đảm bảo thành công đàm phán A Cơ sở pháp lý giao dịch đàm phán kinh doanh B Những yếu tố đảm bảo thành công đàm phán kinh doanh www.themegallery.com
- Xem thêm -

Xem thêm: 4 YẾU TỐ THÀNH CÔNG , 4 YẾU TỐ THÀNH CÔNG , vn húa v thnh phn vn húa, Sự khác biệt về quan niệm giá trị

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay