GIAO DỊCH KINH DOANH

81 7 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 19:07

Giao dịch kinh doanh PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Hương Giao dch l gỡ? "giao dịch tiếp xúc, quan hệ cá nhân để trao đổi thông tin thoả mãn nhu S cần thiết giao dịch kinh doanh Ho¹t động thơng trờng nhà kinh doanh, doanh nghiệp tất yếu nảy sinh giao dịch Các tổ chøc kinh tÕ Êy t¸ch biƯt víi mét c¸ch tơng đối phân công lao động xã hội dẫn đến chuyên môn hoá sản xuất doanh nghiệp có phụ thuộc lẫn nhau, nơng dựa vào để tồn phát triển giao dich hiệu quả, trước hết ta phải biết ta giao dịch với Để giao dịch thành công cần biết Các loại khách hàng Trong kinh doanh Khách hàng người tiêu dùng cuối Khách hàng tổ chức phi lợi nhuận Khách hàng tổ chức lợi nhuận Mỗi loại khách hàng có đặc tính khác Trên thị trường có nhiều loại khách hàng Tùy thuộc vào thị trường kinh doanh mà doanh nghiệp lựa chon, có loại khách hàng cụ thể 10 Qui tắc giao dịch Tự kiểm tra âm sắc ngữ điệu Chú ý trang phục đầu tóc Qui tc 10 Nếu thâm niên học vị đối tác thấp ta, ta cần đặc biệt lu ý đừng tỏ bề Kết thúc gặp, nhớ cầm mũ, găng, túi sách Qui tc 11 qui tắc 12 Phương pháp giao dịch Khi nãi chuyÖn cần tự nhiên, lời nói hoà nhã thân mật, x¸c Phương ph¸p giao dịch Tham gia nói chuyện với ngời khác cần phải chào hỏi trớc Có nhiều ngời nói chuyện nên tìm cách nói với ngời vài câu Trong giao tiếp, ta phát biểu phải ngêi kh¸c ph¸t biĨu Phương pháp giao dịch Khi trao đổi nên nhìn đối tác để biểu thị chó ý l¾ng nghe Phương pháp giao dịch Nội dung trao đổi nên có kiêng kỵ, nh không đề cập tới chuyện chết chóc, bệnh tật, ly kỳ, giật gân Đàn ông không nên tham gia nhóm nói chuyện phụ nữ, không nói chuyện lâu với phụ nữ để ngời xung quanh có ¸c c¶m Phương pháp giao dịch Phương pháp giao dch 10 K Khi trao đổi nên sử dụng chữ lễ phép nh xin mời, cám ơn, xin lỗi làm phiền ông v.v Trong giao tiếp không bịn rịn lâu, không lớn tiếng tranh luận, không nói lời xấc xợc với đối tác Không nên đột ngột cắt đứt câu chuyện Kh nng giao dịch Khả diễn thuyết Khả thống ngự Khả tự kiềm chế Khả quyến rũ Khả din thuyt Kh nng nói Sản phẩm du lịch Kü tht vỊ diƠn thut Khả ph¸t biểu tùy hng gạt bỏ tâm lý sợ sệt, khắc phục trạng thái tâm lý h ớng nội ý t diễn thuyết g vận dụng mặt mắt biểu lộ tình cảm làm rõ yếu lĩnh diƠn thut vËn dơng khÐo t liƯu vµ sè liƯu Kü tht diƠn thut khèng chÕ ng÷ điệu âm lợng theo dõi đèn xanh đèn đỏ Bồi d ỡng khả thốn g ngự Giao lu tình cảm, trở thành tri kỷ ngời bị thống ngự Làm rõ đối tợng thống ngự, khắc phục tính mù quáng Xây dựng tợng ngã để thu hút đối tác Chỳ ý 75 Kh nng quyn r Ba trng thỏi t ngó giao dch Đó đặc tr ng cá tính nhận biết đợc quyền hạn, tính u việt thể giao tiếp Đó đặc tr ng cá tính biết bình tĩnh khách quan phân tích việc cách có lý trí trình giao tiếp Trng thái phụ mẫu Trạng thái thành niên T Khi giao tiếp hay khúm núm, sợ sệt, dùng từ ngữ hạ thấp hay trạng thái xúc động Trng thái nhi đồng Ba qui tắc tự kiềm chế khèng chế trạng thái ngã trình giao tiếp biÕt khoan dung Khả kiềm chế biÕt kiÒm chÕ giận Phm cht cn cú ca nh kinh doanh Bạn có đức tính nào? Hãy rốn luyn!!! 80 Chúc bạn thành công Và có nhiỊu niỊm vui c«ng viƯc! 81 ... dùng t Giao dch ngày phức tạp Bản chất giao dịch kinh doanh 15 16 17 Các hình thức giao dịch kinh doanh 18 GD trc tip: Đó giao dịch hai hay nhiều nhà kinh doanh trực tiếp quan hệ với để bàn bạc.. .Giao dch l gỡ? "giao dịch tiếp xúc, quan hệ cá nhân để trao đổi thông tin thoả mãn nhu S cn thit ca giao dch kinh doanh Hoạt động thơng trờng nhà kinh doanh, doanh nghiệp tất yếu nảy sinh giao. .. thuận danh mục hàng hoá, khối lợng hàng hoá kinh doanh, toán dịch vụ kèm theo 19 Cỏc bc giao dịch trực tiếp 20 Ưu điểm giao dich trực tiếp 21 Nhược điểm giao dich trực tiếp 22 GD gi¸n tiÕp là:ViƯc
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO DỊCH KINH DOANH, GIAO DỊCH KINH DOANH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay