Luận văn Quản lý di tích, danh thắng gắn với phát triển du lịch ở Quảng Bình

174 14 0
  • Loading ...
1/174 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 17:37

1 mở đầu Tính cấp thiết đề tài 1.1 Đảng Nhà nớc ta coi trọng quan tâm đến việc giữ gìn, bảo tồn phát huy di sản văn hóa dân tộc Quán triệt t tởng đạo này, từ thành lập Nhà nớc Việt Nam dân chủ cộng hòa, ngày 23-11-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ban hành Sắc lệnh bảo vệ cổ tích Ngày nay, Chính phủ định lấy ngày 23-11 hàng năm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam Nh vậy, di tích, cổ tích, hay gọi đầy đủ di sản văn hóa, cho hoàn cảnh lịch sử nào, giai đoạn cách mạng nào, Đảng ta luôn đặc biệt quan bảo vệ hồn dân tộc, tảng tinh thần, động lực nội sinh phát triển bền vững, giai đoạn đất nớc ta trình đổi mới, hội nhập phát triển 1.2 Quảng Bình tỉnh khu vực Bắc miền Trung, có diện tích khiêm tốn, song từ mảnh đất chứa đựng nhiều giá trị di sản văn hóa nói chung, di tích danh thắng nói riêng phong phú đa dạng Nơi đầu mối giao thoa tiếp biến văn hóa: Đông Sơn - Sa Huỳnh; Đại Việt - Chiêm Thành; Đàng Trong Đàng Ngoài Nơi đợc xem mảnh đất chứa đựng nhiều di tích lịch sử cách mạng gắn với hai kháng chiến chống thực dân Pháp đế quốc Mỹ xâm lợc, nơi gắn liền với tuyến đờng Trờng Sơn huyền thoại Đặc biệt, Quảng Bình có Phong Nha - Kẻ Bàng đợc UNESCO công nhận Di sản thiên nhiên giới Theo thống kê đến tháng năm 2009, Quảng Bình có 300 di tích danh thắng, có 101 di tích đợc xếp hạng Tuy số lợng di tích danh thắng không nhiều nhng lại đầy đủ loại hình, phân bố tập trung, giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống, di tích danh thắng Quảng Bình có tiềm lớn việc phát triển kinh tế thông qua hoạt động du lịch 1.3 Giá trị di sản văn hóa nói chung, di tích danh thắng nói riêng vô to lớn, song điều quan trọng việc bảo tồn phát huy giá trị nh để phát triển mang tính bền vững giai đoạn vấn đề cần đợc đặc biệt quan tâm mức ngành, cấp, ngời làm công tác quản văn hoá Điều dễ nhận di tích danh thắng gắn bó mật thiết với hoạt động du lịch, chí đợc xem tài nguyên du lịch, lẽ không nhận thức đầy đủ mối quan hệ mang tính biện chứng, hữu nguồn "tài nguyên" đến lúc cạn kiệt; ngợc lại, sử dụng cách khoa học vốn "tài nguyên" trở thành lãng quên, khô cứng, uổng phí vốn có từ giá trị Vấn đề đặt làm để di sản văn hóa nói chung, di tích danh thắng nói riêng phải trở thành phận hợp thành nên tảng tinh thần xã hội, góp phần vào tăng trởng kinh tế mang tính bền vững thông qua hoạt động du lịch từ giá trị di tích danh thắng mang lại, vấn đề cần phải đợc giải cách khoa học, biện chứng NhËn thøc tÇm quan träng còng nh tÝnh bøc thiết vấn đề nêu tỉnh Quảng Bình, chọn đề tài "Quản di tích, danh thắng gắn với phát triển du lịch Quảng Bình" làm luận văn tốt nghiệp bậc cao học mình, với hy vọng góp phần vào việc nâng cao chất lợng hiệu công tác quản di tích danh thắng nhằm bảo tồn phát huy tác dụng cách bền vững nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nớc quê hơng Quảng Bình Lịch sử nghiên cứu Vấn đề bảo tồn di tích danh thắng nh khai thác tiềm di tích danh thắng vấn đề nhiều quốc gia, địa phơng triển khai thực hiện; vấn đề mới, nhiều học giả, nhiều nhà nghiên cứu văn hóa đề cập đến vấn đề Tuy nhiên, để nghiên cứu cách có hệ thống công tác bảo tồn phát triển cách bền vững điều kiện cha có đủ điều kiện để bảo tồn cách nghiêm ngặt, khoa học đồng cha có tác giả, nhóm tác giả nghiên cứu đề tài Quảng Bình Trong chơng trình phát triển du lịch giai đoạn 2006 2010, ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành định mang tính tổng thể bao gồm nhiều loại hình du lịch, tour du lịch, dịch vụ phát triển kinh tế từ du lịch Đề án bảo tồn, tôn tạo phát huy tác dụng di tích, danh thắng Quảng Bình giai đoạn 2005 2015 lại tập trung vào giải pháp nhằm bảo tồn, tôn tạo, phát huy tác dụng di tích, danh thắng thông qua giáo dục truyền thống chủ yếu, cha sâu tìm giải pháp phát triển du lịch thông qua di tích, danh thắng Một số công trình nghiên cứu văn hóa, địa chí Quảng Bình ghi chép, su tầm, nghiên cứu mảng nội dung theo tiêu chí công trình nghiên cứu, biên soạn nh: - Nguyễn Tú: Quảng Bình, nớc non lịch sử, xuất năm 1998 - Sở Khoa học Công nghệ Quảng Bình, Phong Nha Kẻ Bàng - T liệu tổng quan, xuất năm 2002 - Sở Văn hóa - Thông tin Quảng Bình, Quảng Bình di tích danh thắng, Tập 2, xuất năm 2002 - Nhiều tác giả: Thám hiểm du lịch Phong Nha, xuất năm 1998 Vì vậy, đề tài "Quản di tích, danh thắng gắn với phát triển du lịch Quảng Bình" đợc xem đề tài Quảng Bình sâu nghiên cứu lĩnh vực mang lại nhiều hội nhng thách thức Tuy nhiên, trình triển khai nghiên cứu đề tài, tác giả luận văn tiếp thu, kế thừa kết nghiên cứu tác giả trớc để thực mục tiêu, nhiệm vụ luận văn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích Trên sở làm rõ vấn đề luận chung mối quan hệ văn hóa với phát triển kinh tế du lịch, luận văn sâu phân tích thực trạng quản di tích danh thắng gắn với phát triển du lịch Quảng Bình Từ đó, đề xuất giải pháp góp phần nâng cao chất lợng hiệu hoạt động thời gian tới, đáp ứng nhu cầu đổi công tác quản văn hóa du lịch 3.2 Nhiệm vụ Để đáp ứng mục đích nghiên cứu, đề tài cã nh÷ng nhiƯm vơ chđ u sau: - Mét sè vấn đề luận chung mối quan hệ văn hóa phát triển kinh tế du lịch - Thực trạng công tác quản di tích, danh thắng Quảng Bình - Quan điểm định hớng giải pháp để nâng cao chất lợng hiệu công tác quản di tích, danh thắng nhằm phát triển du lịch cách bền vững Đối tợng, phạm vi, thời gian nghiên cứu 4.1 Đối tợng nghiên cứu Hệ thống di tích lịch sử, danh thắng địa bàn tỉnh Quảng Bình Trọng tâm hệ thống di tích khảo cổ, di tích đờng Hồ Chí Minh danh thắng Phong Nha - Kẻ Bàng 4.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu thực trạng quản di tích, danh thắng; chế quản lý, tổ chức máy, quan điểm định hớng giải pháp nhằm vừa bảo tồn, tôn tạo di tích, danh thắng vừa phát triển kinh tế du lịch bền vững từ việc khai thác có hiệu giá trị di tích, danh thắng địa bàn tỉnh Quảng Bình 4.3 Thời gian nghiên cứu Tính từ năm thành lập Ban Quản Di tích - Danh thắng tỉnh Quảng Bình (tháng 4-1995) đến nay, trọng tâm số liệu để chứng minh đợc cập nhật từ năm 2002 Phơng pháp nghiên cứu - Phơng pháp điều tra, khảo sát, phân tích, so sánh, thống kê tổng hợp - Đặc biệt, luận văn trọng sử dụng phơng pháp nghiên cứu liên ngành: khoa học quản văn hóa, quản kinh tế, văn hóa học, giáo dục học, tâm học, xã hội học trị học, Đóng góp luận văn - Góp phần làm rõ vấn đề luận mối quan hệ văn hóa phát triển kinh tế du lịch - Đánh giá công tác quản phát huy giá trị hệ thống di tích danh thắng giáo dục truyền thống, giữ gìn sắc nh góp phần phát triển kinh tế từ hoạt động du lịch thông qua hệ thống di tích danh thắng tỉnh Quảng Bình - Đa quan điểm định hớng đề xuất số giải pháp, chế sách nhằm nâng cao chất lợng hiệu công tác quản di tích, danh thắng, đồng thời khai thác phát triển du lịch mang tính bền vững nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình thời gian tới - Kết luận văn làm tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu, giảng dạy quản văn hóa giảng viên, sinh viên đại học văn hóa cán quản văn hóa Nếu có thể, đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nâng thành đề án Chơng trình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2010 - 2020 Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, Nội dung luận văn gồm chơng Chơng 1: Một số vấn đề luận chung quản di tích, danh thắng gắn với phát triển du lịch Chơng 2: Thực trạng công tác quản di tích, danh thắng gắn với phát triển du lịch Quảng Bình thời gian qua Chơng 3: Quan điểm định hớng giải pháp để nâng cao chất lợng hiệu công tác quản di tích, danh thắng nhằm phát triển du lịch bền vững Quảng Bình Chơng Một số vấn đề luận chung quản di tích, danh thắng gắn với phát triển du lịch 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Di sản văn hóa Di sản văn hóa tài sản hệ trớc để lại, có vai trò vô quan trọng diễn trình văn hóa dân tộc nói riêng, hiểu theo nghĩa rộng nhân loại nói chung Phần mở đầu Luật Di sản Văn hóa Việt Nam viết: "Di sản văn hóa Việt Nam tài sản quý giá cộng đồng dân tộc Việt Nam phận di sản văn hóa nhân loại, có vai trò to lớn nghiệp dựng nớc giữ nớc nhân dân ta" [24, tr 5] Để tìm hiểu khái niệm di sản văn hóa trớc hết cần phải hiểu văn hóa Đa số học giả cho rằng, văn hóa tổng thể giá trị vật chất tinh thần ngời sáng tạo trình lịch sử Thống với quan điểm ấy, hiểu di sản văn hóa sản phẩm sáng tạo Tuy nhiên, sản phẩm ngời sáng tạo trình phát triển đợc xem di sản văn hóa Từ điển tiếng Việt định nghĩa khái niệm di sản "Giá trị tinh thần vật chất văn hóa giới hay quốc gia dân tộc để lại: di sản văn hóa" [52, tr 254]; nhiên phải có giá trị đợc công nhận di sản 10 Luật số 214 ngày 1/7/1975 Nhật Bản bảo vệ di sản văn hóa minh chứng Khái niệm di sản văn hóa đợc hiểu là: Những nhà cửa, tác phẩm nghệ thuật, điêu khắc, tác phẩm nghệ thuật thực dụng, công trình có khắc chữ, sách cổ điển, tài liệu cổ sản phẩm văn hóa vật thể khác, có giá trị lịch sử nghệ thuật cao đất nớc: bao gồm khu vực đất đai vật liệu khác, gắnvới chặt chẽ đợc đóng góp giá trị tơng đơng, mẫu vật khảo cổ vật lịch sử khác có giá trị khoa học đợc gọi di sản văn hóa vật chất Nghệ thuật kỹ thuật sử dụng sân khấu, âm nhạc, nghệ thuật ứng dụng sản phẩm văn hóa phi vật chất khác, cho đất nớc giá trị lịch sử, nghệ thuật đợc gọi di sản văn hóa phi vật chất Những phong tục tập quán ăn, mặc, ở, sinh hoạt, tín ngỡng, lòng tin tôn giáo, hội hè , trình diễn dân gian, y phục, dụng cụ, nhà đồ dùng khác, phạm vi cần thiết cho việc tìm hiểu thay đổi đời sống nhân dân Nhật, gọi di sản văn hóa dân gian Những đồi mộ cổ vỏ sò, vỏ hến, mộ cổ, phong cảnh cung điện, pháo đài, lâu đài, nhà lớn cảnh quan khác, có giá trị lịch sử khoa học lớn Những 160 40 Sở Văn hoá - Thông tin Quảng Bình (1998), Thám hiểm du lịch Phong Nha, Xí nghiệp in Quảng Bình 41 Sở Văn hoá - Thông tin Quảng Bình (2002), Quảng Bình di tích - danh thắng, Tập 2, Xí nghiệp in Quảng Bình 42 Lơng Duy Tâm (1998), Địa - lịch sử Quảng Bình, Xí nghiệp in Quảng Bình 43 Hà Văn Tấn (1980), Từ Bàu Tró đến Sa Huỳnh Nxb Hà Nội, Hà Nội 44 Hoàng Tất Thắng (2004) Biên soạn địa danh văn hóalịch sử Quảng Bình phục vụ du lịch, Đề tài nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ tỉnh Quảng Bình, Trờng Đại học Khoa học Huế 45 Th viện Tỉnh Quảng Bình (1998), Quảng Bình qua thời kỳ lịch sử, Xí nghiệp in Quảng Bình 46 Tìm hiểu Luật du lịch (2006), Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội 47 Tổng cục Du lịch (2007), Du lịch di sản văn hoá giới, Hà Nội 48 Hà Xuân Trờng (1994), Văn hoá, khái niệm thực tiễn, Nxb Văn hoá - Thông tin, Hà Nội 49 Trờng Đại học Văn hóa (1993), Giáo trình Bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa, Xởng in Trung tâm thông tin Khoa học kỹ thuật Quân 50 Nguyễn Tú (1998), Quảng Bình nớc non lịch sử, Xí nghiệp in Quảng Bình 51 Nguyễn Tú (2001), Địa chí văn hoá miền biển Quảng Bình, Nxb Văn hoá thông tin, Hà Nội 161 52 Từ điển tiếng Việt (2008), Nxb Đà Nẵng, Đà Nẵng 53 ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình (2004), Quảng Bình, lực kỷ XXI, Xí nghiệp in Quảng Bình 54 Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch (2000), Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch Việt Nam đến 2010 định hớng đến 2020, Hà Nội 55 Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch (2001), Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch vùng du lịch Bắc Trung Bộ đến 2010 định hớng đến 2020, Hà Nội 56 Hoàng Vinh (1999), Thực tiễn xây dựng văn hoá nớc ta, Nxb Văn hoá Thông tin, Hà Nội trang web 57 http://dangcongsan.vn/cpv/index.html 58 http://dulich.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx? 59 http://giadinh.net.vn/home/14585p1023c1025/10-xuhuong-phat-trien-du- lich.htm 60 http://www.international.icomos.org/e_venice.htm 61 http://www.sggp.org.vn/kinhte/dulichkhampha/2008/12/1 74630/ 62 http://whc.unesco.org/archive/convention-en.pdf 162 phô lôc 163 Phô lôc Phụ lụcvề di tích danh thắng đợc xếp hạng Tổng số: Di tích danh thắng đợc xếp hạng: 101 Trong đó: Di tích danh thắng cấp Quốc gia: 68 Di tÝch danh th¾ng cÊp tØnh: 33 Huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình (12 di tích) Trong ®ã: Di tÝch cÊp Quèc gia: 10 Di tÝch cÊp tØnh: 02 1.1 Di tÝch cÊp quèc gia: C¸c träng điểm Đờng 12A: Bãi Dinh Đồi 37, Cha Lo Cỉng Trêi La Träng NgÇm Khe Ve Ngầm Rinh Hang Thanh Lạng Tổng kho X47 Hang Xăng dầu, Hang Chỉ huy, Hang Hậu cần Bộ Chỉ huy 559 Đồi Cha Quang 10 Đèo Đá đẽo 1.2 Di tích cấp tỉnh: Đình Kim Bảng Hang Lèn Cây Quýt Huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình (08 di tích) Trong ®ã: Di tÝch cÊp Quèc gia: 04 Di tÝch cÊp tØnh: 04 164 2.1 Di tÝch cÊp quèc gia: Mộ Nhà thờ Đề đốc Lê Trực Hang Lèn Hà Cầu Ca Tang Khe Rinh 2.2 Di tÝch cÊp tØnh: Hang Minh CÇm Hang Lèn Đại Hòa Di tích Bãi Đức Nhà Cụ Lê An Hang Cây Lội Huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình (21 di tích) Trong đó: Di tÝch cÊp Quèc gia: 11 Di tÝch cÊp tØnh: 10 3.1 Di tích cấp quốc gia: Đình Đồng Dơng Di tích Mai Lợng Điện Thành Hoàng,Vĩnh Lộc Đình lũ Phong Chiến khu Trung Thuần Làng Chiến đấu Cảnh Dơng Đình Phù Trịch Đình Hòa Ninh Bến phà Gianh 10 Đình Tợng Sơn Lăng mộ Nguyễn Dụng 11 Đình Minh LƯ 3.2 Di tÝch cÊp tØnh: Truy ViƠn §êng Di tích Trung Thôn Đình làng La Hà 165 Hoành Sơn Quan Đình làng Lộc Điền Lăng mộ Danh nhân Văn hóa-Nhà thơ Nguyễn Hàm Ninh Chùa Ngọa Cơng Đền Liễu Hạnh Công chúa Miếu Nam Lãnh 10 Đình Thuận Bài Huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình (17 di tích) Trong ®ã: Di tÝch cÊp Quèc gia: 16 Di tÝch cÊp tØnh: 01 4.1 Di tÝch cÊp quèc gia: Km14Träng ®iĨm Tr¹ Ang Km16,5, Hang 8TNXP Khuvùc BÕn phà Xuân Sơn Động Phong Nha 5.Làng Chiến đấu Cự Nẫm 6.Lăng mộ Hồ Hồng, Hồ Cỡng Ga Kẻ Rấy Bến Phà Gianh Khu danh thắng Hòa 10 Đình Hòa 11 Đờng Ba Trại - Ng· ba Thä Léc 12 Dèc Ba thang 13 Tổng kho NH 14 Hang thông tin 15 Hang Ytá 16 Cảng cá Thanh Khê 166 4.2 Di tích cấp tỉnh: Chùa Quan Âm Tự (Cha thống kê di tích, danh thắng Phong Nha- Kẻ Bàng: Đây di tích, danh thắng đặc biệt) Thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình (15 di tích) Trong đó: Di tích cÊp Quèc gia: 09 Di tÝch cÊp tØnh: 06 5.1 Di tÝch cÊp qc gia: Cưa NhËt LƯ Khảo cổ Bàu Tró Quảng Bình Quan Bến đò Mẹ Suốt Địa điểm lu niệm Bác Hồ Vũ thăm Quảng Bình tháng 6-1957 6.Trận địa lão quân Đức Ninh Khu Giao Từ Quảng Bình Thành §ång Híi Lòy §µo Duy Tõ 5.2 Di tÝch cÊp tØnh: Së ChØ huy Bé ChØ huy Qu©n tỉnh Quảng Bình Nhà lao Đồng Hới Trận địa Pháo binh Quang Phú Tháp chuông Nhà Thờ Tam Tòa, Tháp nớc, Cây đa Chùa Ông Chiến khu Thuận Đức Trụ sở Tỉnh ủy Quảng B×nh thêi kú chèng Mü cøu níc (1965-1970) Huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình (13 di tích) Trong ®ã: Di tÝch cÊp Quèc gia: 07 167 Di tÝch cÊp tØnh: 06 6.1 Di tÝch cÊp quèc gia: Nhà nhóm Thôn Trung Lũy Đào Duy Từ (Lũy Đầu Mâu) Bến phà Long Đại Khu vực Sở Chỉ huy Bộ T lệnh 559:-Hội trêng Bé T lƯnh, Nhµ thê hä Ngn, Nhµ thê họ Trơng, Phòng khách Bộ T lệnh 559 Bến phà Quán Hàu Km O Đờng 10 Lăng mộ Hữu Quân Đô thống Chởng phủ Lê Sỹ 6.2 Di tích cấp tỉnh: Danh thắng Núi Thần Đinh Tiếng bom Cây đa Lộc Long Nhà thờ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh Địa đạo Văn La Di tích Thôn Chiến đấu Hiển Lộc Làng chiến đấu Quảng Xá Huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình (15 di tích) Trong đó: Di tích cÊp Quèc gia: 11 Di tÝch cÊp tØnh: 04 7.1 Di tÝch cÊp quèc gia: Chïa An X¸ Chiến thắng Xuân Bồ Miếu Thần hoàng Mỹ Thổ - Trung Lực Lăng mộ Nguyễn Hữu Cảnh Trận địa Cô gái Ng Thủy Vụ Thảm sát Mỹ Trạch Trạm Thông tin A72 168 8.Lăng mộ Miếu thờ Hoàng Hối Khanh 9.Ngã t Thạch Bàn 10 Suối nớc khoáng Bang 11 Làng Ho 7.2 Di tích cấp tỉnh: Nơi thành lập lực lợng vũ trang tỉnh Quảng Bình Lăng mộ Thái Bảo Đông Các Đại học sỹ Võ Xuân Cẩn Xã Chiến đấu Hng Đạo Miếu thờ Dơng Văn An Phụ lục Hoạt động du lịch năm từ 2001 2008 Đơn vị tính Tổng số lợt khách Lợt Quốc tế Nội địa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 275.79 325.24 396.65 583.12 527.85 53046 561.81 645.09 1 5 4.798 4950 4.403 5.800 10.215 17.829 27.069 27.158 270.99 520.29 392.25 577.32 217.63 512.63 534.74 617.93 TriƯu Tỉng 178.18 198.63 242.72 314.20 361.90 428.18 472.57 575.27 ®ån doanh thu 0 g Doanh thu chuyên ngành du lịch Tổng số sở lu trú Cơ sở - Khách sạn 26.781 38.238 47.175 58.260 59.291 62.264 72.575 79.148 33 135 158 169 182 188 “ 58 65 69 72 75 - Nhµ nghÜ “ 77 93 100 110 113 TS buång Buån g 1.749 2.149 2.190 2.368 2.428 Tæng sè giêng Giêng 3.346 3.990 4.273 4.903 5.023 Thêi gian Ngµy 1,17 1,19 1,25 1,18 1,19 1,14 43 1,1 50 1,1 169 lu tró C¬ së phßng % 57,0 57,2 57,7 57,6 54,2 52,6 49,4 49,7 170 Phụ lục Tổng hợp khách du lịch Phong Nha từ 1995 đến 2008 ST T Năm Khách nội địa 1995 7.650 25 7.90 129.750.000 1996 13.140 47 13.61 225.300.000 1997 29.588 99 30.58 503.460.000 1998 48.000 77 48.77 766.560.000 1999 80.582 82 81.40 1.258.050.00 2000 84.482 95 85.43 1.874.550.00 2001 115.161 1.01 116.17 2.617.200.00 2002 157.712 1.42 159.13 3.889.415.00 2003 196.227 1.29 197.51 4.848.705.00 2004 329.438 2.24 331.67 8.531.751.00 2005 251.657 4.26 255.92 7.210.633.00 2006 250.488 7.158 257.64 9.855.142.00 2007 228.698 11.795 240.49 9.405.110.10 2008 250.919 11.346 262.26 10.462.818.4 00 44.806 Céng 2.043.74 1.826.28 61.578.444 500 10 11 Khách nớc 12 13 14 Tỉng sè kh¸ch Doanh thu 171 172 Phơ lục số văn quốc phòng ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình di tích danh thắng du lịch 173 Phụ lục số hình ảnh di tích danh thắng tỉnh quảng bình 174 Phụ lục đồ hành đồ du lịch tỉnh quảng bình ... luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, Nội dung luận văn gồm chơng Chơng 1: Một số vấn đề lý luận chung quản lý di tích, danh thắng gắn với phát triển du lịch. .. tác quản lý di tích, danh thắng gắn với phát triển du lịch Quảng Bình thời gian qua Chơng 3: Quan điểm định hớng giải pháp để nâng cao chất lợng hiệu công tác quản lý di tích, danh thắng nhằm phát. .. nh tính thiết vấn đề nêu tỉnh Quảng Bình, chọn đề tài "Quản lý di tích, danh thắng gắn với phát triển du lịch Quảng Bình" làm luận văn tốt nghiệp bậc cao học mình, với hy vọng góp phần vào việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn Quản lý di tích, danh thắng gắn với phát triển du lịch ở Quảng Bình, Luận văn Quản lý di tích, danh thắng gắn với phát triển du lịch ở Quảng Bình

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay