Luận văn thạc sĩ Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ Gia Phúc

123 6 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 17:17

z BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH -*** - Lê Văn Đoàn NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA PHÚC CHUYÊN NGÀNH MÃ NGÀNH : Quản trị kinh doanh : 60.34.05 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN VIỆT LÂM Nam Định, 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc đề tài “Nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu thương mại dịch vụ Gia Phúc” cơng trình nghiên cứu độc lập Các số liệu luận văn trung thực Kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Tác giả luận vănVăn Đoàn i LỜI CẢM ƠN Trong suốt q trình học tập hồn thành luận văn này, nhận hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình Thầy Cơ giáo, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp Với lòng trân trọng biết ơn sâu sắc, xin bày tỏ cảm ơn chân thành đến Ban Chủ nhiệm khoa Kinh tế, Ban Giám hiệu trường Đại học Lương Thế Vinh Đặc biệt xin chân thành cảm ơn PGS.TS Trần Việt Lâm trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu hoàn thành luận văn Xin bày tỏ lòng biết ơn Lãnh đạo bạn đồng nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn đầu thương mại dịch vụ Gia Phúc tạo điều kiện để tơi hồn thành luận văn Cuối cùng, xin cám ơn gia đình, bạn bè quan tâm, chia sẻ động viên tơi hồn thành luận văn Tác giả luận vănVăn Đoàn ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU vii LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Tổng quan cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài .2 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu .3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .4 Đóng góp luận văn Kết cấu luận văn CHƯƠNG LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Những vấn đề chung vốn kinh doanh 1.1.1 Khái niệm vốn kinh doanh .6 1.1.2 Phân loại vốn kinh doanh 1.1.3 Vai trò, tác dụng vốn kinh doanh 10 1.2 Hiệu sử dụng vốn kinh doanh tiêu chí đánh giá hiệu sử dụng vốn kinh doanh 11 1.2.1 Khái niệm hiệu sử dụng vốn kinh doanh .11 1.2.2 Một số tiêu chí đánh giá hiệu sử dụng vốn kinh doanh 13 1.2.2.1 Nhóm tiêu đánh giá hiệu sử dụng tổng vốn kinh doanh .13 1.2.2.2 Nhóm tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn cố định 14 1.2.2.3 Nhóm tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn lưu động 14 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp 16 1.3.1 Các nhân tố bên 16 1.3.1.1 Đặc điểm sở vật chất doanh nghiệp 16 1.3.1.2 Đặc điểm đội ngũ lao động doanh nghiệp .17 1.3.1.3 Năng lực quản trị điều hành máy quản trị 17 1.3.2 Các nhân tố bên 19 1.3.2.1 Đặc điểm khách hàng thị trường 19 1.3.2.2 Đặc điểm môi trường cạnh tranh .20 1.3.2.3 Chính sách quản lý Nhà nước 20 1.4 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp 22 TIỂU KẾT CHƯƠNG 25 CHƯƠNG 26 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA PHÚC .26 iii 2.1 Giới thiệu khái quát công ty TNHH đầu thương mại dịch vụ Gia Phúc26 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 26 2.1.2 Cơ cấu tổ chức đặc điểm ngành nghề kinh doanh Công ty .26 2.1.2.1 Cơ cấu tổ chức Công ty 26 2.1.2.2 Ngành nghề kinh doanh Công ty .28 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh công ty giai đoạn 2013 – 2015 29 2.2 Các nhân tố ảnh hưởng hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty TNHH đầu thương mại dịch vụ Gia Phúc 32 2.2.1 Các nhân tố chủ quan 32 2.2.1.1 Đặc điểm sở vật chất Công ty 32 2.2.1.2 Đặc điểm đội ngũ lao động Công ty 34 2.2.1.3 Năng lực quản trị điều hành máy quản trị Công ty .36 2.2.2 Các nhân tố khách quan .37 2.2.2.1 Đặc điểm khách hàng, thị trường Công ty 37 2.2.2.2 Đặc điểm môi trường cạnh tranh .41 2.2.2.3 Chính sách quản lý Nhà nước 42 2.3 Phân tích hiệu sử dụng vốn kinh doanh cơng ty đầu thương mại dịch vụ Gia Phúc giai đoạn 2013-2015 43 2.3.1 Phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động 43 2.3.2 Phân tích hiệu sử dụng vốn cố định 55 2.2.3 Hiệu sử dụng tổng vốn 61 2.4 Đánh giá chung hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty TNHH đầu thương mại dịch vụ Gia Phúc 70 2.4.1 Ưu điểm .70 2.4.2 Hạn chế 71 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 73 TIỂU KẾT CHƯƠNG 75 CHƯƠNG 76 GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU THƯƠNG MẠI 76 DỊCH VỤ GIA PHÚC .76 3.1 Định hướng mục tiêu phát triển kinh doanh công ty đến năm 2020 76 3.1.1 Định hướng phát triển chung công ty đến năm 2020 .76 3.1.2 Các mục tiêu chủ yếu 76 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty TNHH đầu thương mại dịch vụ Gia Phúc 77 3.2.1 Nhóm giải pháp chi phí kinh doanh 77 3.2.1.1 Hoàn thiện hệ thống định mức sử dụng vật tư, định mức chi phí 77 3.2.1.2 Tăng cường quản lý hàng tồn kho, quản lý khoản phải thu 79 3.2.1.3 Xây dựng triển khai quy chế quản lý tiền mặt 83 3.2.1.4 Khai thác tối đa cơng suất máy móc, thiết bị 87 3.2.1.5 Đổi phương pháp tính khấu hao TSCĐ 88 3.2.2 Nhóm giải pháp kết kinh doanh 89 3.2.2.1 Nâng cao chất lượng sản phẩm 89 3.2.2.2 Đảm bảo tiến độ thi công, cơng trình 91 3.2.2.3 Đẩy mạnh hoạt động Marketing .92 iv 3.2.3 Nhóm giải pháp hỗ trợ 93 3.2.3.1 Nâng cao trình độ đội ngũ lao động .93 3.2.3.2 Đầu đổi công nghệ 105 3.2.3.3 Hoàn thiện máy quản trị Công ty 107 3.3 Một số điều kiện thực giải pháp 108 3.3.1 Với Chính phủ 108 3.3.2 Với NHNN Việt Nam 108 3.3.3 Với Bộ Xây dựng .109 TIỂU KẾT CHƯƠNG 110 KẾT LUẬN 111 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 112 v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ DTT HTK KQSXKD SXKD TSNH TSDH TSCĐ VCĐ VLĐ Doanh thu Hàng tồn kho Kết sản xuất kinh doanh Sản xuất kinh doanh Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn Tài sản cố định Vốn cố định Vốn lưu động vi DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU vii LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Tổng quan công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài .2 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu .3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .4 Đóng góp luận văn Kết cấu luận văn CHƯƠNG LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Những vấn đề chung vốn kinh doanh 1.1.1 Khái niệm vốn kinh doanh .6 1.1.2 Phân loại vốn kinh doanh 1.1.3 Vai trò, tác dụng vốn kinh doanh 10 1.2 Hiệu sử dụng vốn kinh doanh tiêu chí đánh giá hiệu sử dụng vốn kinh doanh 11 1.2.1 Khái niệm hiệu sử dụng vốn kinh doanh .11 1.2.2 Một số tiêu chí đánh giá hiệu sử dụng vốn kinh doanh 13 1.2.2.1 Nhóm tiêu đánh giá hiệu sử dụng tổng vốn kinh doanh .13 1.2.2.2 Nhóm tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn cố định 14 1.2.2.3 Nhóm tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn lưu động 14 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp 16 1.3.1 Các nhân tố bên 16 1.3.1.1 Đặc điểm sở vật chất doanh nghiệp 16 1.3.1.2 Đặc điểm đội ngũ lao động doanh nghiệp .17 1.3.1.3 Năng lực quản trị điều hành máy quản trị 17 1.3.2 Các nhân tố bên 19 1.3.2.1 Đặc điểm khách hàng thị trường 19 1.3.2.2 Đặc điểm môi trường cạnh tranh .20 1.3.2.3 Chính sách quản lý Nhà nước 20 1.4 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp 22 TIỂU KẾT CHƯƠNG 25 CHƯƠNG 26 vii THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA PHÚC .26 2.1 Giới thiệu khái quát công ty TNHH đầu thương mại dịch vụ Gia Phúc26 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 26 2.1.2 Cơ cấu tổ chức đặc điểm ngành nghề kinh doanh Công ty .26 2.1.2.1 Cơ cấu tổ chức Công ty 26 2.1.2.2 Ngành nghề kinh doanh Công ty .28 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh công ty giai đoạn 2013 – 2015 29 2.2 Các nhân tố ảnh hưởng hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty TNHH đầu thương mại dịch vụ Gia Phúc 32 2.2.1 Các nhân tố chủ quan 32 2.2.1.1 Đặc điểm sở vật chất Công ty 32 2.2.1.2 Đặc điểm đội ngũ lao động Công ty 34 2.2.1.3 Năng lực quản trị điều hành máy quản trị Công ty .36 2.2.2 Các nhân tố khách quan .37 2.2.2.1 Đặc điểm khách hàng, thị trường Công ty 37 2.2.2.2 Đặc điểm môi trường cạnh tranh .41 2.2.2.3 Chính sách quản lý Nhà nước 42 2.3 Phân tích hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty đầu thương mại dịch vụ Gia Phúc giai đoạn 2013-2015 43 2.3.1 Phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động 43 2.3.2 Phân tích hiệu sử dụng vốn cố định 55 2.2.3 Hiệu sử dụng tổng vốn 61 2.4 Đánh giá chung hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty TNHH đầu thương mại dịch vụ Gia Phúc 70 2.4.1 Ưu điểm .70 2.4.2 Hạn chế 71 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 73 TIỂU KẾT CHƯƠNG 75 CHƯƠNG 76 GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU THƯƠNG MẠI 76 DỊCH VỤ GIA PHÚC .76 3.1 Định hướng mục tiêu phát triển kinh doanh công ty đến năm 2020 76 3.1.1 Định hướng phát triển chung công ty đến năm 2020 .76 3.1.2 Các mục tiêu chủ yếu 76 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty TNHH đầu thương mại dịch vụ Gia Phúc 77 3.2.1 Nhóm giải pháp chi phí kinh doanh 77 3.2.1.1 Hoàn thiện hệ thống định mức sử dụng vật tư, định mức chi phí 77 3.2.1.2 Tăng cường quản lý hàng tồn kho, quản lý khoản phải thu 79 3.2.1.3 Xây dựng triển khai quy chế quản lý tiền mặt 83 3.2.1.4 Khai thác tối đa cơng suất máy móc, thiết bị 87 3.2.1.5 Đổi phương pháp tính khấu hao TSCĐ 88 3.2.2 Nhóm giải pháp kết kinh doanh 89 3.2.2.1 Nâng cao chất lượng sản phẩm 89 viii 3.2.2.2 Đảm bảo tiến độ thi cơng, cơng trình 91 3.2.2.3 Đẩy mạnh hoạt động Marketing .92 3.2.3 Nhóm giải pháp hỗ trợ 93 3.2.3.1 Nâng cao trình độ đội ngũ lao động .93 3.2.3.2 Đầu đổi công nghệ 105 3.2.3.3 Hồn thiện máy quản trị Cơng ty 107 3.3 Một số điều kiện thực giải pháp 108 3.3.1 Với Chính phủ 108 3.3.2 Với NHNN Việt Nam 108 3.3.3 Với Bộ Xây dựng .109 TIỂU KẾT CHƯƠNG 110 KẾT LUẬN 111 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 112 ix Bảng 3.3: So sánh yêu cầu công việc thực tế làm việc nhân viên Tên nhân viên: Vị trí / phòng ban: Các u cầu cơng việc Người theo dõi ghi chép: Ngày: Kết thực tế Khoảng cách đáp ứng Đề yêu cầu công việc xuất Các nhiệm vụ yêu cầu ………………… Các kỹ cần thiết cho Những kỹ Những kỹ cơng việc ………………… có thiếu cần phải Các kiến thức cần thiết cho Các kiến thức hiểu biết có cơng việc cơng nhân ………………… Các tiêu chuẩn phải đạt Tiêu chuẩn đạt ………………… hoàn thiện Các kiến thức hiểu biết cần hoàn thiện Tiêu chuẩn chưa đạt - Nghiên cứu tài liệu sẵn có: Các báo cáo ghi chép quản lý cung cấp liệu quan trọng cho việc xác định nhu cầu đào tạo Cán đào tạo liệt kê tất tài liệu ghi chép có sẵn cơng ty, kiểm tra xem tài liệu số giúp nhận nhu cầu đào tạo nhân viên Một số tài liệu sử dụng hữu ích như: + Các báo cáo ghi chép quản lý: Hãy xem xét số liệu suất lao động, lợi nhuận, doanh thu, tinh thần thái độ làm việc, tỉ lệ di chuyển lao động việc vi phạm kỷ luật lao động cán bộ, nhân viên Hãy đặt ý vào thơng tin trả lời câu hỏi sau: có vấn đề lĩnh vực này? lại nảy sinh vấn đề đó? nguyên nhân vấn đề đó? vấn đề nảy sinh lần… + Các báo cáo đánh giá kiểm tra: Xem xét số liệu việc vi phạm kỷ luật, không đáp ứng tiêu chuẩn kết công việc, tranh chấp không hoàn thành nhiệm vụ Một lần ý đến thông tin để trả lời câu hỏi: Vấn đề xảy ra? Nguyên nhân vấn đề gì? Có lần xảy vấn đề đó? + Các ghi chép nhân sự: Hãy tìm kiếm thơng tin tranh chấp nội bộ, tỷ lệ cán khỏi Công ty, số lần vắng mặt, hình thức kỷ luật lao động, chậm trễ… Hãy kiểm tra lại ghi chép không rõ số lần vi phạm xảy ra, lý xảy tượng mức độ nghiêm trọng 99 tượng + Các báo cáo chi phí kinh doanh: Xem xét số liệu việc tăng chi phí, phàn nàn khách hàng, lãng phí,… Cố gắng thu thập liệu để trả lời câu hỏi: Vấn đề xảy ra? Ai nguyên nhân vấn đề xảy ra? Vấn đề xảy / Số lần diễn vấn đề đó? Bước 2: Sau tiến hành tìm hiểu nguyên nhân nguyên nhân xuất phát từ tay nghề cơng nhân yếu đề xuất trưởng phòng cho đào tạo lại, nguyên nhân từ vấn đề khác chế độ, thời gian làm việc, điều kiện làm việc… đề nghị với trưởng phận xem xét Bước 3: Xác định liệu đào tạo có phải giải pháp phù hợp để bổ sung lực hay không lên danh sách đào tạo bổ sung lực cho nhân viên, lưu ý nên xem xét mức độ ưu tiên cho lực cần đào tạo dựa vào tính cấp thiết phải đào tạo để đáp ứng yêu cầu công việc Như thơng qua phân tích nắm danh sách công nhân cần phải đào tạo Cải tiến chương trình đào tạo cho cơng nhân kỹ thuật Hiện tại, phương pháp đào tạo công nhân kỹ thuật cơng ty hạn chế, chủ yếu áp dụng phương pháp đào tạo truyền thống, chưa sát thực tế, chưa tạo động lực cho công nhân Để công tác đào tạo công nhân mang lại hiệu cao, công ty nên làm cải tiến phương pháp nội dung hình thức Đối với khóa đào tạo ngắn hạn đào tạo mới, đào tạo lại, để học viên lĩnh hội kiến thức đạt hiệu cao, cơng ty nên áp dụng hình thức học tập trung Công ty nên áp dụng kết hợp hình thức đào tạo với để hạn chế nhược điểm phát huy hết ưu điểm hình thức Ví dụ áp dụng phương pháp tổ chức lớp cạnh doanh nghiệp với phương pháp kèm cặp bảo Cơng ty mở lớp cho công nhân học lý thuyết tập trung, nhiên không cần thiết phải mở thêm phân xưởng thực hành, tốn chi phí Cơng ty để học viên học lý thuyết cách đến phân xưởng sản xuất công ty, hướng dẫn công nhân lành nghề khác giúp họ thực hành cách thục - Về quy mô đào tạo: phòng tổ chức lao động có nhiệm vụ lên số lượng công nhân cần đào tạo thực - Về giáo trình giảng dạy: cơng ty nên đề xuất xây dựng giáo trình giảng dạy riêng cho cơng nhân cơng ty Giáo trình sát với nhu cầu đào tạo mà công ty đề ra, ứng dụng vào thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Cụ thể tác giả xin đưa số đề xuất nhằm hoàn thiện phương pháp đào 100 tạo mà công ty áp dụng sau: - Đối với phương pháp kèm cặp, hướng dẫn chỗ: công ty cần tuyển chọn cơng nhân lành nghề, có bậc thợ cao tồn cơng ty để tổ chức bồi dưỡng thêm kiến thức phạm cho họ, đồng thời giao cho họ tiến hành hệ thống hóa lại toàn phần lý thuyết để tạo điều kiện thuận lợi cho người học Bên cạnh đó, để tránh tình trạng người học bắt chước kinh nghiệm phương pháp chưa khoa học người dạy, công ty nên tuyển chọn người có kinh nghiệm có phương pháp làm việc khoa học để thực thao tác mẫu cho ghi hình, quay video để làm liệu phục vụ cho công tác giảng dạy đạt hiệu cao Trong trình hướng dẫn, người hướng dẫn cần thực đủ bước sau: + Bước 1: Chuẩn bị cho học viên có trạng thái tâm lý tốt + Bước 2: Hướng dẫn lý thuyết kết hợp với việc cho học viên xem thao tác mẫu từ video, thực thao tác chậm để người học nắm nội dung Kiểm tra hướng dẫn lại người chưa hiểu + Bước 3: Để cho người học thực hành, kiểm tra uốn nắn sai sót hướng dẫn lại người học tự thực công việc + Bước 4: Theo dõi người học thực công việc người cơng nhân bình thường khác Ngồi Cơng ty cần sớm có chế ghi nhận đãi ngộ phù hợp cán giao nhiệm vụ dẫn, kèm cặp công việc - Đối với phương pháp lớp cạnh DN, việc phối hợp với đơn vị đào tạo thuộc ngành lượng, công ty nên phối hợp nhiều với sở đào tạo khác để có so sánh, đánh giá học hỏi kinh nghiệm từ tổ chức - Đối với phương pháp gửi học sở đào tạo bên nên tăng cường cơng ty chưa quan tâm đến phương pháp Kỳ vọng sau cải tiến chương trình đào tạo theo bước nêu cơng nhân chủ động tiếp thu kiến thức nhanh chóng hồn thành khóa học nâng cao tay nghề cách nhanh Sau khóa đào tạo họ có thêm kỹ hiểu biết định cơng việc Thứ ba, hồn thiện định mức kinh phí đào tạo hàng năm lựa chọn giáo viên giảng dạy Hoàn thiện định mức kinh phí đào tạo hàng năm Trong q trình phát triển, quy mô số lượng lao động không ngừng tăng lên, nhu cầu đào tạo tăng hàng năm Chính chi phí cho việc đào tạo tăng theo Quỹ đào tạo yếu tố quan trọng định đến quy mô chất lượng 101 đào tạo Cơng ty nên tăng khoản trích từ lợi nhuận cho quĩ đào tạo, đồng thời huy động từ nguồn khác như: Quĩ phúc lợi, quĩ cơng đồn Trước xây dựng chương trình đào tạo công ty cần định rõ khoản, xác định đối tượng, đầu người, mục đích, tránh lãng phí Chi phí cho khóa đào tạo cho công nhân phải vào mục tiêu phát triển cơng ty phải tính xác, cụ thể năm giai đoạn Để có đủ nguồn kinh phí cho cơng tác đào tạo, năm công ty nên lập kế hoạch đào tạo cách đầy đủ, phù hợp với mục tiêu phát triển cơng ty, tính đúng, tính đủ chi phí tài chi phí hội Mức kinh phí đưa sau phòng nhân dự tính kết hợp với phòng kế tốn dựa quỹ lương công ty hàng năm Hiện nay, kinh phí đào tạo cơng ty ổn định với mức trích 5% từ lợi nhuận Cơng ty cần sử dụng tốt quĩ để triển khai chương trình đào tạo với qui mơ lớn chất lượng tốt Nhưng cần tránh việc đầu khơng cần thiết, lãng phí Việc dự tính xác kinh phí đào tạo cho cơng nhân hàng năm quan trọng vì: - Nếu dự tính thiếu cơng tác đào tạo khơng đạt kết cao mong muốn - Nếu dự tính thừa gây thiệt hại mặt tài cho cơng ty Lựa chọn nội dung đào tạo Công ty cần chủ động phối hợp xây dựng nội dung chương trình đào tạo Bộ phận phụ trách đào tạo cán xuất sắc, có kinh nghiệm Công ty cần phối hợp với sở đào tạo giáo viên việc xây dựng nội dung đào tạo, lựa chọn kiến thức, kỹ cần đào tạo, tài liệu học tập… Nội dung chương trình đào tạo nên xây dựng chi tiết, gửi cho học viên trước bắt đầu khóa học để học viên chủ động trình học tập đồng thời cách để tham khảo, lấy ý kiến học viên đánh giá nội dung đào tạo Về số lượng chương trình đào tạo: nên tăng cường thêm chương trình đào tạo nhằm mở cho công nhân vị trí cơng việc dựa sở định hướng phát triển Công ty ết hợp với nguyện vọng cá nhân cơng nhân Ngồi ra, đào tạo hỗ trợ theo đề xuất Trưởng phận, chương trình đào tạo phát sinh khác có nhu cầu Lựa chọn giáo viên giảng dạy Đội ngũ giáo viên giảng dạy cơng ty thiếu số lượng trình 102 độ hạn chế Để bù đắp cho nhược điểm nâng cao chất lượng giáo viên hiệu đào tạo Công ty cần phải thực đánh giá giáo viên nội Hiện công ty chưa thực đánh giá trình độ giáo viên nội dẫn đến tình trạng giáo viên khơng đảm bảo tiêu chuẩn tham gia đào tạo Ngồi trình độ chuyên môn nghiệp vụ giáo viên, công ty cần phải tổ chức cho đội ngũ giáo viên cơng ty tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ phạm, kỹ truyền đạt Thường xuyên mở buổi hội nghị chuyên đề để giáo viên học hỏi kinh nghiệm lẫn Trước hết, để nâng cao chất lượng giáo viên hiệu đào tạo cần phải thực đánh giá giáo viên Theo quy định Cơng ty giáo viên nội khơng phải đánh dẫn đến tình trạng giáo viên không đảm bảo tiêu chuẩn thực đào tạo Theo khảo sát tác giả có nhiều cơng nhân đánh giá giáo viên không trả lời hết thắc mắc học viên Như việc đánh giá giáo viên giúp Công ty khắc phục khuyết điểm thơng qua việc phản hồi với giáo viên để họ tìm cách khắc phục hạn chế đó, giáo viên khơng đạt tiêu chuẩn cần thay Ngồi cần xây dựng tiêu chí lựa chọn giáo viên nội dựa vào tiêu chí như: Trình độ chuyên môn Kinh nghiệm làm việc Kinh nghiệm giảng dạy Nghiệp vụ phạm Đạo đức nghề nghiệp Tác phong làm việc ý thức kỷ luật Kết thực công việc Đối với chương trình đào tạo phận phụ trách đào tạo phải thực thu thập thông tin, có báo cáo đánh giá cụ thể trình độ chuyên môn, khả phạm giáo viên Từ đó, định xem liệu giáo viên có phù hợp với mục tiêu đào tạo, điều kiện cụ thể Cơng ty khóa học hay khơng, có nên để giáo viên tiếp tục giảng dạy hay khơng Đối với chương trình Cơng ty thông báo tới nhiều sở đào tạo thực bỏ thầu để lựa chọn chương trình đào tạo chất lượng cao mà chi phí hợp lý Bổ sung số nguồn giáo viên dự phòng bên như: - Nguồn lấy từ trường như: Bách Khoa Hà Nội, Viện Mở, Đại học phạm kỹ thuật Hưng Yên, Đại học công nghiệp Hà Nội… - Nguồn lấy từ doanh nghiệp, nơi có công nhân ngành lượng kỹ nhiệt điện lành nghề trình độ cao 103 Việc lựa chọn giáo viên giải pháp khắc phục nhược điểm hình thức tổ chức giáo viên cơng ty Đồng thời kỳ vọng dự kiến việc nâng cao tay nghề cho nhân viên công ty Thứ tư, tăng cường công tác đánh giá kết phát triển nhân lực *) Xây dựng tiêu đánh giá hiệu công tác đào tạo: Sau nghiên cứu hình thức đào tạo cơng nhân xây dựng tiêu đánh giá chất lượng đào tạo công nhân công ty sau: - Đánh giá chất lượng công nhân cơng ty: xét đến trình độ, bậc thợ có vị trí mà họ đảm nhận - Đánh giá chất lượng qua khóa đào tạo ngắn hạn doanh nghiệp: Thời gian đào tạo, thời lượng dạy lý thuyết/thực hành, địa điểm đào tạo; phù hợp chương trình, nội dung, mức độ cần thiết, gắn kết chương trình đào tạo thực tế nghề nghiệp đào tạo, mức độ chi tiết chương trình đào tạo - Đánh giá chất lượng sở vật chất phục vụ đào tạo: phòng học, trang thiết bị thực hành nghề, trang thiết bị an tồn, dụng cụ thực tập, vật tư, máy móc thực hành nghề sát với thực tế sản xuất công ty - Đánh giá chất lượng học viên sau đào tạo: hiểu biết kiến thức, tay nghề sau đào tạo; đánh giá so sánh kiến thức trước sau đào tạo, đánh giá kiến thức, kỹ nghề theo mục tiêu khóa học; phương pháp đánh giá; kết thi, kiểm tra - Đánh giá chất lượng sau đào tạo: đánh giá kiến thức, kỹ thực hành nghề sau đào tạo; đánh giá suất lao động, ý thức kỷ luật lao động sau đào tạo - Đánh giá kết đạt so với mục tiêu ban đầu đặt *) Đánh giá thay đổi công nhân sau đào tạo Đánh giá thay đổi học viên theo tiêu chí: phản ứng, khả năng, tiếp thu, hành vi mục tiêu người lao động - Đánh giá qua phản ứng: trước hết đánh giá phản ứng học viên chương trình đào tạo Họ có thích chương trình đào tạo khơng? Nội dung chương trình có phù hợp với cơng việc thực tế họ khơng? Có xứng đáng với chi phí tiền bạc, thời gian doanh nghiệp cá nhân họ hay không? - Khả tiếp thu: nhân viên tham dự khoá học nên kiểm tra để xác định liêụ họ nắm vững nguyên tắc kỹ năng, vấn đề theo yêu cầu khố học chưa Có thể tổ chức thi sau khoá đào tạo vào bảng điể m nhà trường cung cấp cho học viên sau đào tạo - Hành vi thay đổi: nghiên cứu hành vi nhân viên có thay đổi kết tham dự khố học để có kết luận chương trình đào tạo 104 - Mục tiêu: vấn đề quan trọng nhất, người lao động có đạt mục tiêu đào tạo khơng Họ có ưa thích khố học nắm vững vấn đề lý thuyết, kỹ theo yêu cầu, thay đổi hành vi thực công việc cuối khố, họ khơng đạt mục tiêu đào tạo, suất, chất lượng nơi làm việc không tăng đào tạo khơng đạt hiệu *) Đánh giá hiệu công tác đào tạo kết sản xuất kinh doanh công ty Đào tạo hình thức đầu tư, giống đầu vào việc cải tiến nâng cao trình độ trang thiết bị kỹ thuật mà mở rộng sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần tính tốn đến hiệu việc đầu Do thực chương trình đào tạo, doanh nghiệp nên có tính đánh giá hiệu mặt định hướng thơng qua việc so sánh, phân tích tổng chi phí tổng lợi ích đào tạo mang lại Kết hoạt động SXKD bao gồm việc nâng cao chất lượng, hiệu SXKD, giảm chi phí sản xuất Việc đánh giá không tập trung vào ảnh hưởng đào tạo cá nhân mà tập trung vào ảnh hưởng đào tạo tồn cơng ty bao gồm cá nhân đào tạo Cách đánh giá đòi hỏi đầu cơng sức thực hiện, khó thực mà tốn nhiều chi phí Để thực việc đánh giá công ty cần phải tập hợp số liệu chi phí, suất lao động, thu nhập, thời gian để thực công việc trước sau đào tạo sau so sánh kết định lượng hai thời điểm *) Đánh giá theo trình độ Đối với người công nhân tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh để đánh giá hiệu đào tạo, người ta dựa vào trình độ lành nghề, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ suất lao động họ Nó biểu mặt chất, mặt lượng trình độ đào tạo cơng việc trước sau q trình đào tạo Nếu suất lao động công nhân sau đào tạo tăng lên chứng từ hiệu đào tạo tốt khơng phải xem xét lại chương trình đào tạo Tóm lại, việc đánh giá hiệu công tác đào tạo người lao động doanh nghiệp, việc sử dụng phương pháp nêu doanh nghiệp đánh giá phương pháp đánh giá hiệu theo mục tiêu đào tạo, trắc nghiệm, vấn, thi thông qua thái độ, hành vi hay phản ứng người đào tạo 3.2.3.2 Đầu đổi công nghệ Trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp đặt mục tiêu lợi nhuận lên hàng đầu yếu tố sống doanh nghiệp Để đạt lợi 105 nhuận tối đa,nâng cao giá trị doanh nghiệp trước hết doanh nghiệp phải tự tìm chỗ đứng cho đường chiến thắng cạnh tranh Với điều kiện mà khoa học cơng nghệ phát triển bão chiến thắng nằm tay người nắm vững khoa học kỹ thuật cơng nghệ biết vận dụnghiệu cho mục đích Khơng phải ngẫu nhiên mà nay, kêu gọi đổi Đây dấu hiệu cho thấy doanh nghiệp nhận thức tầm quan trọng việc ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh mà cụ thể việc đưa máy móc thiết bị cơng nghệ đại vào sản xuất Phải thừa nhận rằng, để tiến hành đầu đổi máy móc thiết bị đại, doanh nghiệp cần phải có lượng vốn định để tài trợ cho nhu cầu đầu Vấn đề huy động vốn đầu tất yếu đặt cho doanh nghiệp vấn đề cần phải xem xét cân nhắc, đơi đặt doanh nghiệp vào tình trạng khó khăn mặt tài Tuy nhiên, phải thấy đổi máy móc thiết bị đồng nghĩa với việc tăng lực sản xuất doanh nghiệp số lượng chất lượng Với dàn máy móc thiết bị đại đồng bộ, doanh nghiệp tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu cho đơn vị sản phẩm, tiêu hao nhiên liệu lượng phế phẩm Các khoản chi phí sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị giảm Do đầu lượng vốn lớn vào TSCĐ nói chung máy móc thiết bị nói riêng, làm tăng chi phí khấu hao TSCĐ Tuy nhiên, máy móc thiết bị đại làm cho suất lao động tăng lên, lượng sản phẩm sản xuất tăng lên đạt mức hòa vốn chi phí khấu hao TSCĐ tính cho đơn vị sản phẩm sản xuất giảm xuống, đồng thời giảm bớt lao động thủ cơng làm cho chi phí tiền lương giảm Từ góp phần làm hạ giá thành sản xuất sản phẩm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có khả hạ giá bán, mở rộng thị phần nhiều tầng lớp dân cư khác Đồng thời doanh thu tiêu thụ sản phẩm tăng lên, kéo theo lợi nhuận có điều kiện tăng lên Bên cạnh việc tiết kiệm chi phí, với máy móc thiết bị đại làm cho suất tăng lên với chất lượng sản phẩm sản xuất tăng lên, có khả đáp ứng đòi hỏi ngày khắt khe thị trường chất lượng sản phẩm mẫu mã, chủng loại Việc nâng cao chất lượng sản phẩm kết hợp với hạ giá bán làm tăng sức cạnh tranh doanh nghiệp 106 thị trường, điều có ý nghĩa bối cảnh kinh tế Việt Nam có thay đổi theo chiều hướng hội nhập, thực thi tiến trình hội nhập AFTA phấn đấu đến cuối năm 2005 gia nhập vào tổ chức thương mại giới WTO Tóm lại muốn đạt mục tiêu lợi nhuận, nâng cao vị mình, doanh nghiệp nói chung cơng ty TNHH Đầu tư, thương mại dịch vụ Gia Phúc cần phải tăng lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm , tăng khả cạnh tranh Điều đồng nghĩa với cần thiết phải đầu đổi máy móc thiết bị cơng nghệ doanh nghiệp 3.2.3.3 Hoàn thiện máy quản trị Cơng ty Trong tình hình cấu tổ chức máy quản trị phải ln hồn thiện theo xu hướng ngày thích hợp với mục tiêu nhiệm vụ công tác Việc thay đổi tổ chức máy quản trị theo xu hướng đổi khoa học, đảm bảo chuyên tinh gọn nhẹ hiệu vấn đề phức tạp chưa thể giải thời gian ngắn mà mang tính chiến lược cách lâu dài liên tục, cấu tổ chức máy quản trị phải đảm bảo mối quan hệ hợp lý số lượng, số khâu quản trị Một biện pháp mà công ty áp dụng xác định lại định mức lao động quản trị Việc xác định số lượng biên chế công việc cần thiết gặp khơng khó khăn, phải vào nhiều nội dung để xác định Đối với công ty đơn vị kinh doanh dịch vụ chủ yếu vào loại hình dịch vụ để xác định số lượng biên chế Thực tế cho thấy tổng công ty việc bố trí lao động chưa thật phù hợp với lực người Một số lao động không cao, số khác lại bố trí lao động khơng phù hợp với ngành nghề đươc đào tạo Để khắc phục tình trạng cơng ty nên có kế hoạch đào tạo, tuyển chọn, bố trí xếp cơng việc cách cụ thể hợp lý phận - Hoàn thiện tổ chức máy quản trị công ty: Cần có biện pháp đảm bảo giám đốc có điều kiện định điều hành khẩn trương thống ban giám đốc giám đốc nhà hoạch định chiến lược phát triển công ty ngắn hạn dài hạn Giám đốc phó giám đốc phải thống hướng đạo xuống phòng ban chức để cơng ty dễ dàng - Hoàn thiện tổ chức máy phòng ban: Hiện tình hình xếp bố trí lao động quản trị số phòng ban công ty tương đối hợp lý với khối lượng cơng việc song nhiều điểm bất cập Sau xin mạnh dạn đưa ý kiến đề xuất nhân phòng ban cơng ty sau: Đối với phòng tài kế tốn, phòng thị trường phòng hành chính, 107 khối lượng cơng việc phòng tương đối lớn, với số lượng cán cơng nhân viên hồn thành tốt nhiệm vụ giao Đối với phòng công ty cần phải trang bị thêm thiết bị hỗ trợ cho trình làm vịêc máy vi tính, máy photocopy, điện thoại để người hồn thành tốt nhiệm vụ phát huy đựơc lực vốn có thành viên phòng Điều quan trọng cần phải khuyến khích người khơng ngừng nâng cao trình độ kiến thức liên quan đến công việc - Gắn quyền hạn với trách nhiệm Tất phòng ban tồn nhân viên công ty, Ban giám đốc cần phải quy định rõ quyền hạn trách nhiệm cho người phận Bởi lẽ quyền hạn trách nhiệm có quan hệ mật thiết với nhau, quyền hạn phải gắn liền với trách nhiệm Giao trách nhiệm để giao quyền cơng việc khơng thể hồn thành Có quyền định mà khơng chịu trách nhiệm định đưa dẫn tới thói vơ trách nhiệm hậu xấu ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh doanh nghiệp 3.3 Một số điều kiện thực giải pháp 3.3.1 Với Chính phủ - Nhà nước cần có chính sách kiểm sốt tốn phạm vi tồn quốc để xác định khoản nợ đến hạn toán, đặc biệt khoản thu khó đòi thơng qua chế tài để buộc doanh nghiệp mắc nợ toán nhằm lành mạnh hoá kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển tháo gỡ khó khăn vốn cho doanh nghiệp bị chiếm dụng vốn có nguy khơng đòi vốn Xác lập quyền tự chủ toàn diện doanh nghiệp kinh tế - Xây dựng, hoàn thiện hệ thống sách xuất khẩu, sách tiền tệ mang tính thống minh bạch thời kỳ cụ thể để doanh nghiệp có đủ điều kiện cạnh tranh nước nước ngoài, cần ưu tiên giảm thấp thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp mặt hàng có thị phần xuất cao - Đẩy mạnh phát triển thị trường vốn, thị trường tài hoạt động thị trường chứng khốn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp huy động đầu vốn 3.3.2 Với NHNN Việt Nam Trong điều kiện nay, Ngân hàng Nhà nước cần xem xét vấn đề sau: - Giảm lãi suất cho vay doanh nghiệp SXKD nói chung doanh nghiệp xây dựng, xây lắp nói riêng Điều đảm bảo nguốn vốn kinh doanh cho DN môi trường kinh doanh gắt gao hiệnn 108 - Ngân hàng Nhà nước cần triệt để xóa bỏ văn bản, thủ tục có tính chất bảo hộ phân biệt đối xử doanh nghiệp nhằm đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, động lực thúc đẩy việc doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn kinh doanh NHTM thuận lợi 3.3.3 Với Bộ Xây dựng Trong điều kiện kinh tế thị trường, với sách mở cửa xu hội nhập, tính cạnh tranh ngày liệt định đến thành bại ngành khí Từ quan điểm lợi ích khác dẫn đến hành động thực tế cạnh tranh chế sách, ảnh hưởng lớn đến phát triển ngành xây dựng Do Bộ Xây dựng cần phải thực số nội dung sau: (1) Tổ chức lại quản lý Nhà nước xây dựng, xây lắp, đạo trọn ven từ quy hoạch, đầu tư, sản xuất từ chế, sách đến điều hành (2) Trong điều hành, tuỳ theo yêu cầu lập tổ công tác liên ngành để thực thi nghiên cứu tổ chức thực việc hỗ trợ, giám sát doanh nghiệp xây dựng (3) Cần có sách hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp xây dựng nước đưa vào thành điều khoản văn pháp quy liên quan quy chế đấu thầu, ưu đãi nhà dự thầu nước (5) Phối hợp Bộ Giáo dục đào tạo xây dựng chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho ngành xây dựng, cần cử học nước ngồi số lượng phải đủ thay số cán khoa học kỹ thuật có, tránh hụt hẫng thời gian tới 109 TIỂU KẾT CHƯƠNG Trong chương tác giả có đề cập đến hai nội dung là: - Quan điểm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty TNHH đầu thương mại dịch vụ Gia Phúc, nêu định hướng phát triển sản xuất kinh doanh phương hướng xây dựng chiến lược kinh doanh công ty đến năm 2020 - Một số giải pháp giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty TNHH đầu thương mại dịch vụ Gia Phúc, gồm có nhóm giải pháp sau: Các giải pháp tiết kiệm chi phí Các giải pháp tăng doanh thu Các giải pháp nâng cao trình độ cán công ty 110 KẾT LUẬN Sử dụng vốn kinh doanh hiệu đòi hỏi tất yếu cho tồn phát triển doanh nghiệp Tại công ty TNHH đầu thương mại dịch vụ Gia Phúc, công tác quản lý sử dụng vốn kinh doanh tồn mà qua nghiên cứu lý luận phân tích thực trạng hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty, luận văn giải vấn đề sau: Thứ nhất, khái quát hoá hệ thống hoá lý luận vốn kinh doanh hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp nội dung như: khái niệm vốn kinh doanh, phân loại vốn kinh doanh, quan điểm hiệu sử dụng vốn, tiêu đo lường hiệu sử dụng vốn kinh doanh Thứ hai, đánh giá thực trạng hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty công ty TNHH đầu thương mại dịch vụ Gia Phúc, từ kết đạt được, điểm mạnh công tác quản lý sử dụng vốn, đồng thời mặt hạn chế công tác Thứ ba, sở làm rõ thực trạng hiệu sử dụng vốn kinh doanh định hướng phát triển Công ty thời gian tới, đề tài đề xuất giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Cơng ty Trong q trình nghiên cứu có nhiều cố gắng hạn chế thời gian đặc biệt phát triển không ngừng kinh tế lý luận kinh tế nên chắn viết luận văn tác giả khơng tránh khỏi sai sót hạn chế Vì tác giả mong nhận dẫn nhà khoa học, thầy cô Hội đồng đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện 111 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Tấn Bình, Kinh tế trị, Nhà xuất Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, năm 2002 Nguyễn Tấn Bình (2003), Phân tích hoạt động doanh nghiệp, Nhà xuất Đại học Quốc gia, Tp HCM Nguyễn Văn Công (2005), Chuyên khảo Báo cáo tài lập, đọc, kiểm tra, phân tích báo cáo tài chính, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội Ngô Thế Chi, PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ (2008), Giáo trình phân tích tài doanh nghiệp, Nhà xuất tài chính, Hà nội Đồn Thị Thu Hà & PGS TS Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Giáo trình Khoa học quản lý, (đồng chủ biên), Nhà xuất Khoa học kỹ thuật – Hà Nội 2002 Lưu Thị Hương, Giáo trình Tài doanh nghiệp, – Nhà xuất Thống kê – Hà Nội 2005 Lê Văn Thiêm (1998), Giáo trình Kinh tế tổ chức sản xuất doanh nghiệp, NXB Giáo dục Lưu Thị Thu Hương & Duy Hào (2007), Tài doanh nghiệp, NXB Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội Ngô Văn Hải (2010), Quản lý vốn kinh doanh doanh nghiệp, NXB Thống kê 10 Nguyễn Thanh Hội (1999), Quản trị nhân sự, NXB Thống kê, Hà Nội 11 Đinh Thế Hiển, Quản trị tài công ty, Nhà xuất Thống kê 12 Nguyễn Thanh Liêm, Quản trị tài chính, Nhà xuất Thống kê – Hà Nội 2007 13 Nguyễn Tùng Lâm, trung tâm suất Việt Nam, Quản lý doanh nghiệp theo mô hình tích hợp lean – sigma, năm 2010 14 Lê Thị Mai Linh (2002), Giáo trình phân tích đầu chứng khốn, Nhà xuất trị quốc gia, Hà Nội 15 Nguyễn Minh Kiều (2008), Tài doanh nghiệp, Nhà xuất thống kê, Hà Nội 16 Nguyễn Quang Thu, Quản trị tài bản, Nhà xuất Thống kê 2005 17 Nguyễn Hải Sản, Quản trị tài doanh nghiệp, Nhà xuất Tài chính, năm 2005 18 Các tài liệu Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, mơn Phân tích tài 19 Đỗ Đức Minh, giảng: chế tự chủ tài đơn vị nghiệp, năm 2005 20 Nguyễn Thị My TS Phan Đức Dũng (2008), Phân tích hoạt động kinh 112 doanh, NXB Thống kê, Hà Nội 21 Trần Phương Minh, báo doanh nhân, công ty Mỹ huy động vốn nào?,năm 2004 22 Đỗ Thị Ngọc Diệp (2003), Lý thuyết tài chính, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội 23 Nghiên Văn Dĩnh (2007), Tổ chức quản lý hoạt động đầu xây dựng giao thông, Trường Đại học GTVT Hà Nội 24 Nghiêm Văn Dĩnh tập thể tác giả (2000), Kinh tế xây dựng cơng trình giao thơng, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội 25 Nguyễn Năng Phúc (2008), Giáo trình phân tích báo cáo tài chính, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 26 Nguyễn Văn Chọn (2008), Kinh tế quản trị kinh doanh xây dựng, NXB Đại học Xây dựng 27 Công ty đầu thương mại dịch vụ Gia Phúc, Báo cáo tài kiếm tốn năm 2012, 2013,2014, 2015 28 Công ty đầu thương mại dịch vụ Gia Phúc, Báo cáo thường niên năm 2012, 2013, 2014, 2015 113 ... cơng ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại dịch vụ Gia Phúc, tơi lựa chọn nghiên cứu hồn thành đề tài Nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại dịch vụ. .. dịch vụ Gia Phúc Chương 3: Giải pháp nâng cao sử dụng vốn kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại dịch vụ Gia Phúc CHƯƠNG LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP... vốn kinh doanh hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp - Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi mặt không gian: Vốn kinh doanh hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ Gia Phúc
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ Gia Phúc, Luận văn thạc sĩ Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ Gia Phúc, LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP, Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức của Công ty, (Nguồn: Phòng hành chính – tổ chức của Công ty), Bảng 2.1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2013 – 2015, Nguồn: Báo cáo tài chính của Công ty, Bảng 2.4: Bảng doanh thu theo thị trường tiêu thụ từ năm 2013 – 2015, (Nguồn: Phòng Kinh doanh của Công ty), Bảng 2.5: Kết quả tiêu thụ theo đối tượng khách hàng của công ty giai đoạn 2013 - 2015, (Nguồn: phòng Kinh doanh của công ty), Nguồn: Báo cáo tài chính Công ty, Bảng 2.12: Hiệu quả sử dụng VLĐ của công ty, Đơn vị tính: triệu đồng, Bảng 2.18: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu suất và hiệu quả sử dụng VKD của công ty, VÀ DỊCH VỤ GIA PHÚC, (Nguồn: Phòng Quản lý xây lắp), Bảng 3.2: Kế hoạch quản lý hàng tồn kho, Bảng 3.3: So sánh giữa yêu cầu công việc và thực tế làm việc của nhân viên

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay