Đề án thành lập Tổ chức bảo hiểm thất nghiệp

13 9 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 17:12

bộ lao động thơng binh xã hội -*** Đề án thành lập tổ chức bảo hiểm thất nghiệp Hà Nội, tháng 06 năm 2009 Đề án thành lập Tổ chức bảo hiểm thất nghiệp I Sự cần thiết sở pháp lý thành lập tổ chức bảo hiểm thất nghiệp: Sự cần thiết: Chính sách bảo hiểm thất nghiệp sách đợc quy định Luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009, cần phải khẩn trơng thành lập Cơ quan Bảo hiểm thất nghiệp để thực kịp thời bảo đảm quyền lợi ngời lao động Chính sách bảo hiểm thất nghiệp đợc quy định Luật Bảo hiểm xã hội bao gồm sách chủ động tích cực (bao gồm: hỗ trợ học nghề, hỗ trợ tìm việc làm nhằm nhanh chóng đa ngời lao động bị thất nghiệp trở lại thị trờng lao động, nhiệm vụ quan trọng bảo hiểm thất nghiệp) sách thụ động chi trả trợ cấp hàng tháng với giới hạn thời gian nhằm bù đắp mát thu nhập bị việc làm Kinh nghiệm nớc thực thành công sách bảo hiểm thất nghiệp: Hiện giới có 78 quốc gia thực sách bảo hiểm thất nghiệp hệ thống bảo hiểm thất nghiệp thuộc ngành lao động quản lý thực hiện, để gắn với việc thực thông tin thị trờng lao động, t vấn, giới thiệu việc làm dạy nghề giúp ngời lao động bị thất nghiệp tìm đợc việc làm Vì vậy, việc hình thành Tổ chức Bảo hiểm thất nghiệp cần phải gắn chặt với ngành Lao động-Thơng binh Xã hội cần thiết phù hợp với thực tiễn nớc Cơ sở pháp lý: - Tại khoản Điều Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định Bộ Lao động-Thơng binh Xã hội chịu trách nhiệm trớc Chính phủ thực quản lý nhà nớc bảo hiểm xã hội; - Tại điểm e, khoản 5, Điều Nghị định 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Lao động-Thơng binh Xã hội quy định Bộ Lao động- Thơng binh Xã hội có trách nhiệm Hớng dẫn, kiểm tra tổ chức thực quy định pháp luật bảo hiểm thất nghiệp; - Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 Chính phủ quy định chi tiết hớng dẫn số ®iỊu cđa Lt B¶o hiĨm x· héi vỊ B¶o hiĨm thất nghiệp Thông t số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/1/2009 Bộ Lao động- Thơng binh Xã hội hớng dẫn thực số điều Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 22/12/2008 Chính phủ quy định chi tiết hớng dẫn số điều Luật Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm thất nghiệp - Thông t số 96/2009/TT- BTC ngày 20 tháng năm 2009 Bộ Tài hớng dẫn chế độ tài q b¶o hiĨm thÊt nghiƯp II NhiƯm vơ qu¶n lý nhà nớc, hoạt động nghiệp bảo hiểm thất nghiệp: Bộ Lao động-Thơng binh Xã hội: 1.1 Chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành, quan, tổ chức nghiên cứu, xây dựng trình quan nhà nước có thẩm quyền ban hành ban hành theo thẩm quyền văn quy phạm pháp luật bảo hiểm thất nghiệp; 1.2 Chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành liên quan tuyên truyền, phổ biến chế độ, sách, pháp luật bảo hiểm thất nghiệp; thực công tác thống kê; 1.3 Hướng dẫn tổ chức thực quy định pháp luật bảo hiểm thất nghiệp; 1.4 Kiểm tra việc thực quy định pháp luật bảo hiểm thất nghiệp; giải khiếu nại, tố cáo bảo hiểm thất nghiệp; 1.5 Thực chức tra chuyên ngành bảo hiểm thất nghiệp; 1.6 Thực hợp tác quốc tế lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp theo quy định pháp luật Cơc ViƯc làm: 2.1 Quản lý nhà nớc: - Giúp Bộ trởng thực chức quản lý nhà nớc bảo hiểm thất nghiệp theo quy định pháp luật - Chỉ đạo, hớng dẫn kiểm tra việc thực quy định nhà nớc, Bộ Lao động- Thơng binh Xã hội bảo hiểm thất nghiệp - Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn quy định pháp luật bảo hiểm thất nghiệp - Tổng hợp, báo cáo tình hình thực sách, pháp luật bảo hiểm thất nghiệp theo quy định 2.2 Hoạt động nghiệp: - Lập dự toán chi phí quản lý thực bảo hiểm thất nghiệp ngành Lao động-Thơng binh Xã hội - Phân bổ kinh phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp cho đơn vị thuộc ngành thực bảo hiểm thất nghiệp - Quyết toán kinh phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp ngành Lao động-Thơng binh Xã hội - Theo dõi, tổng hợp tình hình thu, chi bảo hiểm thất nghiệp - Theo dõi tình hình thực chế độ bảo hiểm thất nghiệp - Hớng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thực bảo hiểm thất nghiệp Sở Lao động-Thơng binh Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ơng: 3.1 Quản lý nhà nớc: - Chủ trì, phối hợp với c¬ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến chế độ, sách, pháp luật v bo him tht nghip; - Chỉ đạo đơn vị trực thuộc, Phòng lao động- Thơng binh Xã hội huyện, Trung tâm giới thiệu việc làm, sở dạy nghề tổ chức thực sách bảo hiểm thất nghiệp địa bàn - Theo dừi, tra, kiÓm tra thực pháp luật bảo him tht nghip; - Định kỳ tháng trớc ngày 05, sáu tháng trớc ngày 15 tháng năm trớc ngày 15 tháng 01 bỏo cỏo Bộ Lao động- Thơng binh Xã hội tỡnh hỡnh thc sách bo him tht nghip địa bàn 3.2 Hoạt động nghiệp: - Thẩm định hồ sơ hởng bảo hiểm thất nghiệp, hởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp lần, học nghề, tạm dừng hởng, tiếp tục hëng, chÊm døt hëng b¶o hiĨm thÊt nghiƯp; - Qut định hởng trợ cấp thất nghiệp; - Quyết định hởng trợ cấp thất nghiệp lần; - Quyết định hỗ trợ học nghề cho ngời thất nghiệp; - Thông báo tạm dừng hởng; - Thông báo tiếp tục hởng; - Quyết định chấm dứt hởng; - Quản lý hồ sơ Phòng Lao động-Thơng binh Xã hội quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh: 4.1 Quản lý nhà nớc: - Thực chế độ báo cáo định kỳ: - Trớc ngày 02 tháng, báo cáo Sở Lao động- Thơng binh Xã hội việc thực sách bảo hiểm thất nghiệp địa bàn; - Định kỳ sáu tháng trớc ngày 05 tháng 7, năm trớc ngày 10 tháng 01 bỏo cỏo Sở Lao động- Thơng binh Xã hội tỡnh hỡnh thc sách bo him tht nghip địa bàn - Thực biện pháp để hỗ trợ việc làm, học nghề ngời lao động bị thất nghiệp địa bàn 4.2 Hoạt động nghiệp: - Tiếp nhận đăng ký thất nghiệp; - Tiếp nhận hồ sơ đăng ký hởng bảo hiểm thất nghiệp; - Thông báo trờng hợp không đợc hởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp; - Tiếp nhận thông báo tình hình tìm kiếm việc làm ngời hởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp; - Tiếp nhận đơn giới thiệu chuyển hởng bảo hiểm thất nghiệp; - Tiếp nhận đơn đề nghị hỗ trợ học nghề; - Xác định mức hởng, thời gian hởng trợ cấp thất nghiệp; - Xác định mức hởng trợ cấp thất nghiệp lần; - Xác định nghề, mức hỗ trợ học nghề nơi học nghề xem xét thực thủ tục giải chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định Trung tâm giới thiệu việc làm: 5.1 Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền sách, pháp luật b¶o hiĨm thÊt nghiƯp 5.2 Tỉ chøc t vÊn, giíi thiệu việc làm cho ngời hởng bảo hiểm thất nghiệp; tổ chức dạy nghề phù hợp cho ngời hởng bảo hiểm thất nghiệp; 5.3 Thực chế độ báo cáo định kỳ: - Trớc ngày 02 tháng, báo cáo Sở Lao động- Thơng binh Xã héi vỊ viƯc thùc hiƯn t vÊn, giíi thiƯu viƯc làm dạy nghề cho ngời thất nghiệp địa bàn; - Định kỳ sáu tháng trớc ngày 10 tháng 7, năm trớc ngày 10 tháng 01 bỏo cỏo Sở Lao động- Thơng binh Xã hội tỡnh hình thực hiƯn t vÊn, giíi thiƯu viƯc lµm vµ dạy nghề cho ngời thất nghiệp địa bàn III Phơng án thành lập tổ chức bảo hiểm thất nghiệp: Mục tiêu: - Tạo điều kiện, hội để ngời lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp có việc làm ổn định, ngời thất nghiệp sớm trở lại thị trờng lao động, có việc làm, góp phần giảm thất nghiệp phòng ngừa thất nghiệp, bảo tồn tăng trởng quỹ bảo hiểm thất nghiệp - Thực đúng, đầy đủ thuận lợi chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định Luật Bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 - Tránh chồng chéo chức quản lý nhà nớc nghiệp việc thực sách bảo hiểm thất nghiệp - Tạo điều kiện thuận lợi việc toán kinh phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp ngành Lao động-Thơng binh Xã hội Chức năng: Cơ quan Bảo hiểm thất nghiệp tổ chức nghiệp Nhà nớc có chức thông tin, t vấn, trợ giúp đối tợng tham gia bảo hiểm thất nghiệp góp phần hạn chế giảm thất nghiệp; bảo tồn phát triển quỹ bảo hiểm thất nghiệp; tổ chức thực chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định pháp luật Cơ cấu tổ chức quan bảo hiểm thất nghiệp: Mô hình tổ chức hệ thống Bảo hiểm thất nghiệp B Lao động – Thương binh Xã hội Cục Việc làm B¶o hiĨm thÊt nghiƯp Trung tâm giới thiệu việc lm Cơ sở dạy nghề Chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp đặt Sở LĐTBXH Văn phòng đại diện Chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp đặt Phòng LĐTBXH huyện Bảo hiểm xã hội tỉnh Ngời thất nghiệp Cơ quan phối hợp Cơ quan đạo 3.1 Tại Trung ơng (Cục Việc làm): 3.1.1 Tên gọi: Bảo hiểm thất nghiệp trực thuộc Cục Việc làm: 3.1.2 Nhiệm vụ: Thực hoạt động nghiệp Cục Việc làm bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm: - Lập dự toán chi phí quản lý thực bảo hiểm thất nghiệp ngành Lao động-Thơng binh Xã hội - Phân bổ kinh phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp cho đơn vị thuộc ngành thực bảo hiểm thất nghiệp - Quyết toán kinh phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp ngành Lao động-Thơng binh Xã hội - Theo dõi, tổng hợp tình hình thu, chi bảo hiểm thất nghiệp - Theo dõi tình hình thực chế độ bảo hiểm thất nghiệp - Hớng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thực bảo hiểm thất nghiệp 3.1.3 Cơ cấu tổ chức: - Phòng Nghiệp vụ: Phòng Nghiệp vụ đơn vị thuộc Bảo hiểm thất nghiệp, có chức giúp Giám đốc Bảo hiểm thất nghiệp việc tham gia xây dựng sách, chế độ liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp, t vấn, giới thiệu việc làm, dạy nghề, trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp khoản trợ cấp liên quan đến ngời lao động; hớng dẫn, đạo, theo dõi, đôn đốc báo cáo thực chế độ, sách bảo hiểm thất nghiệp - Phòng Kế hoạch-Tài chính: Phòng Kế hoạch-Tài đơn vị thuộc Bảo hiểm thất nghiệp, có chức giúp Giám đốc Bảo hiểm thất nghiệp quản lý công tác kế hoạch, tài chính, thống kê hạch toán kế toán theo quy định pháp luật - Phòng Kiểm tra: Phòng Kiểm tra đơn vị thuộc Bảo hiểm thất nghiệp, có chức giúp Giám đốc Bảo hiểm thất nghiệp hớng dẫn tổ chức kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo tổ chức cá nhân việc thực chế độ sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định pháp luật - Văn phòng: Văn phòng đơn vị thuộc Bảo hiểm thất nghiệp, có chức giúp Giám đốc Bảo hiểm thất nghiệp việc đạo, điều hành hoạt động hệ thống Bảo hiểm thất nghiệp; quản lý tổ chức, cán bộ, viên chức, biên chế, tiền lơng thực chế độ, sách cán bộ, viên chức thuộc hệ thống Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định pháp luật đồng thời trực tiếp quản lý công tác hành chính, pháp chế, tuyên truyền phổ biến pháp luật, thi đua, tài chính, hợp tác quốc tế quản trị Bảo hiểm thất nghiệp, Văn phòng đơn vị dự toán cấp 3, có t cách pháp nhân đầy đủ, có dấu tài khoản riêng 3.2 Tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ơng: 3.2.1 Tên gọi: Chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp Chi nhánh đơn vị thuộc Bảo hiểm thất nghiệp, có t cách pháp nhân, có dấu tài khoản riêng, có chức giúp Giám đốc Bảo hiểm thất nghiệp việc xác định đối tợng, điều kiện mức hởng bảo hiểm thất nghiệp; hớng dẫn, đạo, theo dõi, đôn đốc báo cáo thực chế độ, sách bảo hiểm thất nghiệp địa phơng; tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền, giải thích chế độ, sách bảo hiểm thất nghiệp nhiệm vụ khác theo quy định Giám đốc Bảo hiểm thất nghiệp Trớc mắt, năm 2009 2010 Chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp đặt Sở Lao động-Thơng binh Xã hội tỉnh, kinh phí hoạt động bảo hiểm thất nghiệp chi trả; từ 2011 trở tách độc lập trực thuộc Bảo hiểm thất nghiệp 3.2.2 Nhiệm vụ: Thực hoạt động nghiệp Sở Lao động-Thơng binh X· héi vỊ b¶o hiĨm thÊt nghiƯp, bao gåm: - Thẩm định hồ sơ hởng bảo hiểm thất nghiệp, hởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp lần, học nghề, tạm dừng hởng, tiếp tục hởng, chấm dứt hởng bảo hiểm thất nghiệp; - Trình Giám đốc Sở Lao động-Thơng binh vµ X· héi tØnh, thµnh trùc thuéc Trung ơng Quyết định hởng trợ cấp thất nghiệp; Quyết định hởng trợ cấp thất nghiệp lần; Quyết định hỗ trợ học nghề cho ngời thất nghiệp; thông báo tạm dừng hởng; thông báo tiếp tục hởng; Quyết định chấm dứt hởng; - Quản lý hồ sơ 3.3 Tại quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh: 3.3.1 Tên gọi: Văn phòng đại diện Chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp Văn phòng đại diện thuộc Chi nhánh đặt quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau gọi chung văn phòng đại diện thuộc chi nhánh) trực thuộc Chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp tỉnh Trớc mắt, năm 2009 2010 Văn phòng đại diện đặt Phòng Lao động-Thơng binh Xã hội huyện, từ 2011 trở tách độc lập trực thuộc Chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp 3.3.2 Nhiệm vụ: Thực hoạt động nghiệp Phòng Lao động-Thơng binh Xã hội bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm: - Tiếp nhận đăng ký thất nghiệp; - Tiếp nhận hồ sơ đăng ký hởng bảo hiểm thất nghiệp; - Thông báo trờng hợp không đợc hởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp; - Tiếp nhận thông báo tình hình tìm kiếm việc làm ngời hởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp; - Tiếp nhận đơn giới thiệu chuyển hởng bảo hiểm thất nghiệp; - Tiếp nhận đơn đề nghị hỗ trợ học nghề; - Xác định mức hởng, thời gian hởng trợ cấp thất nghiệp; - Xác định mức hởng trợ cấp thất nghiệp lần; - Xác định nghề, mức hỗ trợ học nghề nơi học nghề xem xét thực thủ tục giải chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định III Nguồn lực để thực nhiệm vụ: Nhân lực: Căn vào nhiệm vụ cụ thể thực bảo hiểm thất nghiệp quan Lao động-Thơng binh Xã hội cấp để xác định nhân lực 1.1 Tổ chức Bảo hiểm thất nghiệp trực thuộc Cục Việc làm (Bộ Lao động-Thơng binh Xã hội) cần 10 ngời 1.2 Chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp đặt Sở Lao động-Thơng binh Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ơng, cần chi nhành cần 02 ngời, trung bình 03 ngời/chi nhánh, với số ngời chi nhánh cấp tỉnh 189 ngời 1.3.Văn phòng đại diện Chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp đặt Phòng Lao động-Thơng binh Xã hội huyện, Văn phònh cần 02 ngời, trung bình 03 ngời/ văn phòng, với số ngời cấp huyện 2.067 ngời Tổng số nhân ngành LĐTBXH: Cần 2.266 ngời Riêng Bảo hiểm xã hội Việt Nam sử dụng máy sẵn có vào tình hình thực thu, chi quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp để tăng cờng thêm nhân đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đợc giao theo quy định pháp luật Tài chính: Chi quản lý máy trang bị sở vật chấtcủa quan thực bảo hiểm thất nghiệp đợc sử dụng từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp, không lấy từ ngân sách Nhà nớc, bao gồm: - Chi thờng xuyên đợc xác định sở tiêu biên chế phạm vi khung biên chế đợc cấp có thẩm quyền giao mức chi thờng xuyên áp dụng quan hành ngành dọc; hoạt động nghiệp vụ đặc thù sở nhiệm vụ đợc giao - Chi không thờng xuyên: Bao gồm: chi nghiệp vụ chuyên môn, phơng tiện làm việc, thuê địa điểm làm việc, chi hoạt động đặc thù, chuyên ngành IV Kiến nghị: Nhân sự: Đề nghị bố trí đủ nhân để thực sách bảo hiểm thất nghiệp Tài chính: Đề nghị: Năm 2009 năm 2010 đợc sử dụng kinh phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp đợc trích từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo số lợng nhân ngành nêu Năm 2011 trở đợc sử dụng kinh phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp đợc trích từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo nhu cầu mô hình hệ thống bảo hiểm thất nghiệp từ Trung ơng đến địa ph¬ng./ ... Bảo hiểm thất nghiệp tổ chức nghiệp Nhà nớc có chức thông tin, t vấn, trợ giúp đối tợng tham gia bảo hiểm thất nghiệp góp phần hạn chế giảm thất nghiệp; bảo tồn phát triển quỹ bảo hiểm thất nghiệp; ... ngời thất nghiệp địa bàn III Phơng án thành lập tổ chức bảo hiểm thất nghiệp: Mục tiêu: - Tạo điều kiện, hội để ngời lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp có việc làm ổn định, ngời thất nghiệp. .. thu, chi bảo hiểm thất nghiệp - Theo dõi tình hình thực chế độ bảo hiểm thất nghiệp - Hớng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thực bảo hiểm thất nghiệp 3.1.3 Cơ cấu tổ chức: - Phòng Nghiệp vụ: Phòng Nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề án thành lập Tổ chức bảo hiểm thất nghiệp, Đề án thành lập Tổ chức bảo hiểm thất nghiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay