Đề án thành lập Tổ chức bảo hiểm thất nghiệp

4 7 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 17:10

Đề án thành lập Tổ chức bảo hiểm thất nghiệp I Sự cần thiết sở pháp lý thành lập tổ chức bảo hiểm thất nghiệp: Sự cần thiết: Chính sách bảo hiểm thất nghiệp sách đợc quy định Luật Bảo hiểm xã héi vµ cã hiƯu lùc thi hµnh ngµy 01 tháng 01 năm 2009, cần phải khẩn trơng thành lập Cơ quan Bảo hiểm thất nghiệp để thực kịp thời bảo đảm quyền lợi ngời lao động Cơ sở pháp lý: - Tại điểm e, khoản 5, Điều Nghị định 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Lao động-Thơng binh Xã hội quy định Bộ Lao động- Thơng binh Xã hội có trách nhiƯm “Híng dÉn, kiĨm tra vµ tỉ chøc thùc hiƯn quy định pháp luật bảo hiểm thất nghiệp; - Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 Chính phủ quy định chi tiết hớng dẫn số điều Luật Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm thất nghiệp Thông t số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/1/2009 Bộ Lao động- Thơng binh X· héi híng dÉn thùc hiƯn mét sè ®iỊu cđa Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 22/12/2008 Chính phủ - Thông t số 96/2009/TT- BTC ngày 20 tháng năm 2009 Bộ Tài hớng dẫn chế độ tài quỹ bảo hiểm thất nghiệp (Quy định kinh phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp ngành Lao động-Thơng binh Xã hội đợc trích từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp) II hoạt động nghiệp bảo hiểm thất nghiệp: Ngoài nhiệm vụ Bảo hiểm xã hội Việt Nam thu, chi quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp hoạt động nghiệp sách bảo hiểm thất nghiệp ngành Lao động-Thơng binh Xã hội thực hiện, cụ thể nh sau: Tại Trung ơng (Cục Việc làm) Lập dự toán chi phí quản lý thực bảo hiểm thất nghiệp ngành Lao động-Thơng binh Xã hội; phân bỉ kinh phÝ qu¶n lý b¶o hiĨm thÊt nghiƯp cho đơn vị thuộc ngành thực bảo hiểm thất nghiệp; toán kinh phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp ngành Lao động-Thơng binh Xã hội; theo dõi, tổng hợp tình hình thu, chi bảo hiểm thất nghiệp; theo dõi tình hình thực chế độ bảo hiểm thất nghiệp; hớng dẫn chuyên môn, nghiệp vơ thùc hiƯn b¶o hiĨm thÊt nghiƯp Së Lao động-Thơng binh Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ơng Thẩm định hồ sơ hởng bảo hiểm thất nghiệp, hởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp lần, häc nghỊ, t¹m dõng hëng, tiÕp tơc hëng, chÊm døt hởng bảo hiểm thất nghiệp; định hởng trợ cấp thất nghiệp; Quyết định hởng trợ cấp thất nghiệp lần; Quyết định hỗ trợ học nghề cho ngời thất nghiệp; Thông báo tạm dừng hởng; Thông báo tiếp tục hởng; Quyết định chấm dứt hởng; Quản lý hồ sơ Phòng Lao động-Thơng binh Xã hội quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh: Tiếp nhận đăng ký thất nghiệp; tiếp nhận hồ sơ đăng ký hởng bảo hiểm thất nghiệp; thông báo trờng hợp không đợc hởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp; tiếp nhận thông báo tình hình tìm kiếm việc làm ngời hởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp; tiếp nhận đơn giới thiệu chuyển hởng bảo hiểm thất nghiệp; tiếp nhận đơn đề nghị hỗ trợ học nghề; xác định mức hởng, thời gian hởng trợ cấp thất nghiệp; xác định mức hởng trợ cấp thất nghiệp lần; xác định nghề, mức hỗ trợ học nghề nơi học nghề xem xét thực thủ tục giải chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định III Phơng án thành lập tổ chức bảo hiểm thất nghiệp: Mục tiêu: Tạo điều kiện, hội để ngời lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp có việc làm ổn định, ngời thất nghiệp sớm trở lại thị trờng lao động, có việc làm, góp phần giảm thất nghiệp phòng ngừa thất nghiệp, bảo tồn tăng trởng quỹ bảo hiểm thất nghiệp; thực đúng, đầy đủ thuận lợi chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định Luật Bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2009; tránh chồng chéo chức quản lý nhµ níc vµ sù nghiƯp viƯc thùc hiƯn sách bảo hiểm thất nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi việc toán kinh phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp ngành Lao động-Thơng binh Xã hội Chức năng: Cơ quan Bảo hiểm thất nghiƯp lµ tỉ chøc sù nghiƯp Nhµ níc cã chøc thông tin, t vấn, trợ giúp đối tợng tham gia bảo hiểm thất nghiệp góp phần hạn chế giảm thất nghiệp; bảo tồn phát triển quỹ bảo hiểm thất nghiệp; tổ chức thực chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định pháp luật Cơ cấu tổ chức quan bảo hiểm thất nghiệp: 3.1 Tại Trung ơng (Cục Việc làm): Tên gọi: Bảo hiểm thất nghiệp trực thuộc Cục Việc làm: Nhiệm vụ: Thực hoạt động nghiệp Cục Việc làm Cơ cấu tổ chức: Bao gồm Phòng Nghiệp vụ; Phòng Kế hoạchTài chính; Phòng Kiểm tra Văn phòng: 3.2 Tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ơng: Tên gọi: Chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp Trớc mắt, năm 2009 2010 Chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp đặt Sở Lao động-Thơng binh Xã hội tỉnh, kinh phí hoạt động bảo hiểm thất nghiệp chi trả; từ 2011 trở tách độc lập trực thuộc Bảo hiểm thất nghiệp 3.3 Tại quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh: Tên gọi: Văn phòng đại diện Chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp Trớc mắt, năm 2009 2010 Văn phòng đại diện đặt Phòng Lao động-Thơng binh Xã hội huyện, từ 2011 trở tách độc lập trực thuộc Chi nhánh Bảo hiĨm thÊt nghiƯp IV Ngn lùc ®Ĩ thùc hiƯn nhiƯm vụ: Nhân lực: Căn vào nhiệm vụ cụ thể thực bảo hiểm thất nghiệp quan Lao động-Thơng binh Xã hội cấp để xác định nhân lực 1.1 Tổ chức Bảo hiểm thất nghiệp trực thuộc Cục Việc làm (Bộ Lao động-Thơng binh Xã hội) cần 10 ngời 1.2 Chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp đặt Sở Lao động-Thơng binh Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ơng, cần chi nhành cần 02 ngời, trung bình 03 ngêi/chi nh¸nh, víi sè ngêi ë c¸c chi nh¸nh cÊp tỉnh 189 ngời 1.3.Văn phòng đại diện Chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp đặt Phòng Lao động-Thơng binh Xã hội huyện, Văn phònh cần 02 ngời, trung bình 03 ngời/ văn phòng, với số ngời cấp huyện 2.067 ngời Tổng số nhân ngành LĐTBXH: Cần 2.266 ngời Tài chính: Chi quản lý máy trang bị sở vật chấtcủa quan thực bảo hiểm thất nghiệp đợc sử dụng từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp, không lấy từ ngân sách Nhà nớc V Kiến nghị: Nhân sự: Đề nghị bố trí đủ nhân để thực sách bảo hiểm thất nghiệp Tài chính: Đề nghị: Năm 2009 năm 2010 đợc sư dơng kinh phÝ qu¶n lý b¶o hiĨm thÊt nghiƯp đợc trích từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo số lợng nhân ngành nêu Năm 2011 trở đợc sử dụng kinh phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp đợc trích từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (chi phÝ qu¶n lý b¶o hiĨm thÊt nghiƯp b»ng møc chi phí quản lý quan hành nhà nớc) theo nhu cầu mô hình hệ thống bảo hiểm thất nghiệp từ Trung ơng đến địa phơng./ ... bảo hiểm thất nghiệp góp phần hạn chế giảm thất nghiệp; bảo tồn phát triển quỹ bảo hiểm thất nghiệp; tổ chức thực chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định pháp luật Cơ cấu tổ chức quan bảo hiểm. .. bảo hiểm thất nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi việc toán kinh phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp ngành Lao động-Thơng binh Xã hội Chức năng: Cơ quan Bảo hiểm thất nghiệp tổ chức nghiệp Nhà nớc có chức. .. trợ cấp thất nghiệp lần; xác định nghề, mức hỗ trợ học nghề nơi học nghề xem xét thực thủ tục giải chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định III Phơng án thành lập tổ chức bảo hiểm thất nghiệp:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề án thành lập Tổ chức bảo hiểm thất nghiệp, Đề án thành lập Tổ chức bảo hiểm thất nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay