ĐỀ THI THỬ SỐ 12 Giáo viên: Vũ Văn Ngọc

28 10 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 17:09

ĐỀ THI THỬ SỐ 12 Giáo viên: Vũ Văn NgọcĐỀ THI THỬ SỐ 12 Giáo viên: Vũ Văn NgọcĐỀ THI THỬ SỐ 12 Giáo viên: Vũ Văn NgọcĐỀ THI THỬ SỐ 12 Giáo viên: Vũ Văn NgọcĐỀ THI THỬ SỐ 12 Giáo viên: Vũ Văn NgọcĐỀ THI THỬ SỐ 12 Giáo viên: Vũ Văn NgọcĐỀ THI THỬ SỐ 12 Giáo viên: Vũ Văn NgọcĐỀ THI THỬ SỐ 12 Giáo viên: Vũ Văn Ngọc http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan ĐỀ THI THỬ SỐ 12 Giáo viên: Vũ Văn Ngọc Câu 1: [ID: 90907] Bạn An mua vé số TP.HCM có chữ số Biết điều lệ giải thưởng sau: Giải đặc biệt trúng số Biết có số cho giải đặc biệt Tính xác suất để An trúng giải đặc biệt A 106 B 106 Câu 2: [ID: 90908] Xét U n  A C 48 106 D 54 106 A3 195  n 3 Có số hạng dương dãy? 4.n!  n  1 ! B C D Câu 3: [ID: 90909] Lớp 11A có 18 học sinh nam 15 học sinh nữ Giáo viên chủ nhiệm cần cử ban cán lớp gồm người lớp trưởng nữ, lớp phó học tập nam, thủ quỹ nữ lớp phó phong trào Hỏi có cách lựa chọn ban cán sự, biết người làm không nhiệm vụ A 113400 B 11340 C 1134000 D 1134 Câu 4: [ID: 90910] Giải phương trình sin x  sin2x  sin3x  cosx  cos2x  cos3x  x  A  x   2  k2 k     k 2   x    k2 C  k   x     k   2   x    k B  k   x    k   2   x    k2 D  k   x    k   Câu 5: [ID: 90911] Hàm số hàm số tuần hoàn? A y  sin x B y  x  C y  x D y  x 1 x2 Câu 6: [ID: 90912] Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục  có bảng biến thiên Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan x 2  y' + 1 + y   +  1  Mệnh đề A Hàm số đồng biến khoảng  ;1 B Đồ thị hàm số khơng có tiệm cận ngang C Hàm số đạt cực trị x  2 D Hàm số có giá trị lớn Câu 7: [ID: 90913] Hình bát diện có mặt phẳng đối xứng? A B C D Câu 8: [ID: 90914] Hàm số y  x  4x  đạt cực tiểu điểm nào? A x   2; x  B x   C x  2; x  D x   Câu 9: [ID: 90915] Tìm giá trị tham số m để tiệm cận đứng đồ thị hàm số x3 y x  m  qua điểm A  5;  A m  4 B m  1 C m   D m   Câu 10: [ID: 90916] Cho số phức z thỏa mãn  i z  4i Tính z 017 A 8672  3i  B 8672   3i  C 8672  i   D 8672  3i  Câu 11: [ID: 90917] Tìm giá trị tham số m cho đồ thị hàm số y  2x  mx  x   có tiệm cận ngang A m  B m  4 C m  D m  Câu 12: [ID: 90918] Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số ? Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan A y   x  B y  x  3x  C y   x  3x  D y   x  3x  Câu 13: [ID: 90919] Tìm tập hợp tất giá trị tham số m cho đường thẳng y  mx  cắt đồ thị hàm số y  x 3 hai điểm phân biệt x 1 A  ;0  16;   B  ;0   16;   C 16;   D  ;0  Câu 14: [ID: 90920] Tìm tập hợp tất giá trị tham số m để phương trình x2 x   5m  có nghiệm thực A 0;5   B 5;   C  0;   Câu 15: [ID: 90921] Tìm giá trị số thực m cho số phức z  A Không tồn m B m   C m  2 D 0;5  2i số ảo  mi D m  Câu 16: [ID: 90922] Một doanh nghiệp cần sản xuất mặt hàng 10 ngày phải sử dụng hai máy A B Máy A làm việc X ngày cho số tiền lãi x  2x (triệu đồng), máy B làm việc y ngày cho số tiền lãi 326y  27y3 (triệu đồng) Hỏi doanh nghiệp cần sử dụng máy A ngày cho số tiền lãi nhiều nhất? (Biết hai máy A B không đồng thời làm việc, máy B làm việc không ngày) A B C D Câu 17: [ID: 90923] Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan 1 A y    2 x B y  x D y  x C y  log x Câu 18: [ID: 90924] Cho log  a, log  b, log3 22  c Mệnh để sau đúng?  270  A log    a  3b  2c  121   270  B log    a  3b  2c  121   270  C log    a  3b  2c  121   270  D log    a  3b  2c  121  Câu 19: [ID: 90925] Tìm tập xác định D hàm số y  log  x  2x  A D   0;   B D   ;    2;   C D   ;0   2;   D D   ;0    2;   Câu 20: [ID: 90926] Tìm tập nghiệm S bất phương trình A S  1;   B S  1;   C S   ;1   1 x 1  42 D S   ;1 Câu 21: [ID: 90927] Tìm tập hợp tất giá trị tham số m cho bất phương trình sau có nghiệm: A  ;3 x 5  4x  m  B ;3   C 2;  Câu 22: [ID: 90928] Giá trị nhỏ hàm số A 1283 B 163.e 280   D ;3 y   20x  20x  1283 e 40x C 157.e320  là: D 8.e300 Câu 23: [ID: 90929] Cho tứ diện đểu ABCD cạnh A Gọi O tâm tam giác đểu BCD M, N trung điểm AC, AB Quay hình thang BCMN quanh đường thẳng AO ta khối tròn xoay tích bao nhiêu? Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan A a 96 B a 288 C a 216 D a 36 Câu 24: [ID: 90930] Ông An dự định làm bể chứa nước hình trụ inốc có nắp 2 m3  k   đậy với thể tích k Chi phí m đáy 600 nghìn đổng, m nắp 200 nghìn m mặt bên 400 nghìn đồng Hỏi ơng An cần chọn bán kính đáy bể để chi phí làm bể nhất? (Biết bể dày vỏ inốc không đáng kể) A k  B 2 k C k 2 D k Câu 25: [ID: 90931] Cắt hình nón mặt phẳng qua trục thiết diện tam giác đểu cạnh a Tính thể tích V khối nón theo A a 3 A V  12 a 3 B V  24 a 3 C V  a D V  Câu 26: [ID: 90932] Phần ảo số phức A 4i B 3 z  1  2i   C 4 D Câu 27: [ID: 90933] Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn z   i  A Đường tròn tâm I  2; 1 , bán kính R  B Đường tròn tâm I  2; l  , bán kính R  C Đường tròn tâm I 1 ; 2  , bán kính R  D Đường tròn tâm I  2; l  , bán kính R  Câu 28: [ID: 90934] Gọi z1 , z hai nghiệm phức phương trình 3z  z   Tính z1  z A  11 B C D Câu 29: [ID: 90935] Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng x y z 1 Góc đường thẳng  mặt phẳng    : x  y  2z  l đường thẳng  :   1    Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan A 30 B 60 C 150 D 120 Câu 30: [ID: 90936] Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, viết phương trình tham số đường thẳng qua hai điểm A 1; 2; 3 , B(2; 3; l) x   t  A  y   5t z  3  2t  x   t  B  y  3  5t z   4t  x   t  C  y   5t  z   4t  x   t  D  y  8  5t z   4t  Câu 31: [ID: 90937] Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, gọi I tâm mặt cầu qua bốn điểm A  2; 3; 1 , B  1; 2;1 , C  2;5; l  , D  3; 4;5 Tính độ dài đoạn thẳng OI 133 A B C 123 D 41 Câu 32: [ID: 90938] Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm M 1; 2;3 Gọi A, B, C hình chiếu M trục Ox, Oy, Oz Viết phương trình mặt phẳng  ABC  A 3x  2y  z   B x  2y  3z   C 2x  y  3z   D 6x  3y  2z   Câu 33: [ID: 90939] Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng  P  : x  y  z   Một phần tử chuyển động thẳng với vận tốc không đổi từ A  l; 3;0  đến gặp mặt phẳng (P) M, sau phần tử tiếp tục chuyển động thẳng từ M đến B  2; l; 6  với vận tốc lúc trước Tìm hồnh độ M cho thời gian phần tử chuyển động từ A qua M đến B A B C 16 D 1 Câu 34: [ID: 90940] Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho A(1; 2;3), B  3; 4;  Tìm tất giá trị tham số m cho khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng 2x  y  mz   độ dài đoạn thẳng AB A m  B m  2 C m  3 D m  2 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Câu 35: [ID: 90941] Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình bình hành tích V Gọi M trung điểm SB P điểm thuộc cạnh SD cho SP = 2DP Mặt phẳng  AMP  cắt cạnh SC N Tính thể tích khối đa diện ABCDMNP theo V A VABCDMNP  23 V 30 B VABCDMNP  19 V 30 C VABCDMNP  V D VABCDMNP  V 30 Câu 36: [ID: 90942] Cho khối lăng trụ ABC.A’B’C’ có AB  BC  5a, AC  6a Hình chiếu vng góc A’ mặt phẳng (ABC) trung điểm AB A 'C  a 133 Tính thể tích V khối lăng trụ ABC.A’B’C’ theo a A V  12a B V  12 133a D V  133a C V  36a Câu 37: [ID: 90943] Cho khối lăng trụ ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD hình vng Hình chiếu vng góc A mặt phẳng (ABCD) trung điểm AB, góc mặt 3a 60  Tính phẳng (A’CD) mặt phẳng (ABCD) Thể tích khối chóp B’.ABCD độ dài đoạn tahwngr AC theo a A 2a B 2a 3 C 2a D 2a Câu 38: [ID: 90944] Cho khối chóp S.ABC có đáy tam giác vng A   30, góc đường thẳng SC mặt phẳng (ABC) 60° Tính thể SB   ABC  , AB  a, ACB tích V khối chóp S.ABC theo a A V  3a B V  a C V  2a 3a D V  Câu 39: [ID: 90945] Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có cạnh bên cạnh đáy đểu a Gọi O tâm ABCD Gọi M trung điểm SC M' hình chiếu vng góc M lên (ABCD) Diện tích tam giác M' BD bằng: a2 A a2 B a2 D a2 C f  x  Câu 40: [ID: 90946] Biết F(x) nguyên hàm hàm số F(4) x F  l   Tính Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan A F    B F    y  f x Câu 41: [ID: 90947] Cho hàm số b Biết C F     ln a c A 15 liên tục đoạn [a;c] a  b  c b  f  x  dx  10,  f  x  dx  5 a D F    Tính B -15  f  x  dx c C -5 D Câu 42: [ID: 90948] Anh Tồn có ao hình elip với độ dài trục lớn độ dài trục bé 100m 80m Anh chia ao hai phần theo đường thẳng từ đỉnh trục lớn đến đỉnh trục bé (Bề rộng không đáng kể) Phần rộng anh nuôi cá lấy thịt, phần nhỏ anh nuôi cá giống Biết lãi nuôi cá lấy thịt lãi nuôi cá giống năm 20.000 đổng/m2 40.000 đồng/m2 Hỏi năm anh Tồn có tiền lãi từ ni cá ao nói (Lấy làm tròn đến hàng nghìn) A 176 350 000 đồng B 105 664 000 đồng C 137 080 000 đồng D 139 043 000 đồng y x ,  x trục Ox Câu 43: [ID: 90949] Gọi H hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số đường thẳng x  Tính thể tích V khối tròn xoay thu quay hình H xung quanh trục Ox A V   ln B V  ln Câu 44: [ID: 90950] Biết Tính tổng S  a  b A S  10 I  e B S  3x 1 C V  a dx  e2 b  ln D V   ln với a, b số thực thỏa mãn a  b  2 C S  D S  x  x  5x  x  4x   Câu 45: [ID: 90951] Phương trình có nghiệm A B C D  1 1  lim       x  A An   n An An Câu 46: [ID: 90952] Tính giới hạn Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan A B C D Câu 47: [ID: 90953] Một cấp số cộng có tổng n số hạng đầu Sn tính theo công thức Sn  5n  3n,  n  *  Tìm số hạng đầu u1 cơng sai d cấp số cộng A u1  8, d  10 B u1  8, d  10 C u1  8, d  10 D u1  8, d  10 Câu 48: [ID: 90954] Cho số hạng thứ m thứ n cấp số nhân biết số hạng thứ (m  n ) A, sổ hạng thứ (m  n ) B số hạng đểu dương Số hạng thứ m là: m m  B  2n A A   A  A n C   B B AB D  AB  n Câu 49: [ID: 90955] Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phép đống dạng F hợp thành phép vị tự tâm O  0;  tỉ số k  phép đối xứng trục Ox biến điểm M  4;  thành điểm có tọa độ: A  2; 1 B  8;1 C  4; 2  D  8;  Câu 50: [ID: 90956] Ông A cho ông B vay tỉ đồng với lãi suất hàng tháng 0,5% theo hình thức tiền lãi hàng tháng cộng vào tiền gốc cho tháng Sau năm, ông B trả cho ông A gốc lẫn lãi Hỏi số tiền ông B cần trả đồng? (Lấy làm tròn đếnhàng nghìn) A 3.225.100.000 B 1.121.552.000 C 1.127.160.000 D 1.120.000.000 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Đáp án 1-B 2-D 3-A 4-D 5-A 6-B 7-B 8-B 9-A 10-C 11-A 12-C 13-B 14-A 15-D 16-D 17-D 18-A 19-B 20-D 21-B 22-D 23-B 24-C 25-B 26-C 27-D 28-D 29-A 30-D 31-C 32-D 33-C 34-B 35-A 36-C 37-D 38-B 39-D 40-A 41-D 42-C 43-A 44-A 45-D 46-A 47-C 48-B 49-A 50-C LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B Mỗi vé số gồm kí tự nên số phần tử không gian mẫu   106 Gọi A biến cố An trúng giải đặc biệt Ta có  A  Vậy xác suất để An trúng giải đặc biệt P  A   106 Câu 2: Đáp án D  n  3 ! Un  195 195   n!     n  3 n    4.n!  n  1 ! n!   Ta có U n    n  3 n    195 171  n  5n  00n 4 Vậy n  1; 2;3; 4 nên có số hạng dương dãy Câu 3: Đáp án A Ta thấy đối tượng ta cần chọn, có lớp phó phong trào khơng đòi hỏi điều kiện nên ta chọn bước sau Do chọn ban cán ta cần thực bước sau Bước 1: Chọn1 bạn nữ lớp trưởng có 15 cách Bước 2: Chọn bạn nam làm lớp phó học tập có 18 cách Bước 3: Chọn1 bạn nữ thủ quỹ có 14 cách 10 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Phương trình hồnh độ giao điểm mx   x 3   mx  1 x  1  x  x 1 1  x  1  mx  mx   (vì x  1 không nghiệm (1)) YCBT  mx  mx   có nghiệm phân biệt a  m        m   m  16 m  16m  g 1     Câu 14: Đáp án A Phương trình viết lại thành x   x 1  m  x   x   log m * m   Xét hàm số f  x   x   x  có tập xác định D   2;   1 x  1  x2 x2 f ' x    x   f ' x   Bảng biến thiên: x  2 f ' x  +  - f x  Suy max f  x    2;  Do phương trình (*) có nghiệm thực log m  5   m  54 Câu 15: Đáp án D 14 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Ta có z   i   i 1  mi    m   1  2m  i    mi  m2  m2 Do z số ảo nên  m  ⇒ m  Câu 16: Đáp án D Theo đề ta có x  y  10  y  10  x 1 Và  y    x  10 Số tiền lãi f  x   x  2x  326 10  x   27 10  x  (thay (1) vào)  f '  x   84x  1620x  7776 f '  x    84x  1620x  7776   x   x  72 Chỉ có x    4;10  Bảng biến thiên x y' + 10 - f 9 y f  4 f 10  Câu 17: Đáp án D Đồ thị qua điểm A  0;1 nên loại phương án B, C Đồ thị hàm số đồng biến nên ta chọn D Câu 18: Đáp án A  2.33.5   23.33.5   63.5   270  log   log  log  log 3 3 3      121   11   11   22   3log3  log3  log 22  a  3b  2c 15 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Chú ý: dùng MTCT Câu 19: Đáp án B Hàm số có nghĩa  x  2x   x  x  Vậy tập xác định D hàm số D   ;    2;   Câu 20: Đáp án D  Ta có  1 x 1  42    x 1 1    1  x 1   x  Vậy tập nghiệm S bất phương trình S   ;1 Câu 21: Đáp án B BPT x    x  m có nghiệm  m  max  5;4  x 5  4x  Xét hàm số f  x   x    x D   5; 4 f ' x   1  x 5 4x f ' x    x    x  x    1 Mà f  5   f    3; f      max f  x  =3  5;4  2 Vậy m  giá trị m cần tìm Câu 22: Đáp án D Ta có y '   40x  20  e 40x  40  20x  20x  1283 e 40x  20e 40x  40x  42x  2565  15  x   y '   40x  42x  2565     x   171  20  171   15  y1  y    ; y2  y    20   2 Tính 16 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Bảng biến thiên x  171 20 y' 15 0 +   + y1 y  y2  Dựa vào bảng biến thiên ta có giá trị nhỏ hàm số tập hợp số tự nhiên là: y  8e y   20x  20x  1283 e 40x 300 Câu 23: Đáp án B Gọi điểm hình vẽ Gọi V thể tích khối tròn xoay xoay hình thang BCMN quanh đường thẳng AO Ta có: IMN, OBC hai tam giác cân I, O nằm mặt phẳng vng góc với trục AO nên xoay hình thang BCMN quanh đường thẳng AO ta khối tròn xoay bị giới hạn hai hình nón cụt tạo quay tứ giác IMBO quanh trục AO hình nón cụt tạo quay tứ giác IKHO quanh trục AO Lại có: 17 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan  2a a  BO  3   BO a  IM    1a a  OH    IK  OH  a  12  a  2 AO  AB  OB    AO a  AI   1 7a  V    BO2 AO  IM AI     OH AO  IK AI   3 288 Câu 24: Đáp án C Gọi r, h  r  0, h   bán kính chiều cao hình trụ Thể tích khối trụ V  r h  k  h  k r Diện tích nắp đáy Sn  Sd  r ; Diện this xung quanh Sxq  2rh Khi chi phí làm bể là: 18 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan C   600  200  r  400.2rh  800r  800r k k   800  r   r r  k k 2r  k k ;f '  r    r  Đặt f  r   r  , r   f '  r   2r    k  0 r r r 2 Vẽ bảng biến thiên cho r  dùng chức Mode ta tìm chi phí làm bể tương đương f  r  đạt giá trị nhỏ  r  k 2 Câu 25: Đáp án B Vì thiết diện qua trục tam giác đểu nên chiều cao khối nón h  tam giác đều), bán kính đáy r  a (đường cao a 1 a a a 3  Vậy thể tích V khối nón V  r h   3 24 Câu 26: Đáp án C Ta có z  1  2i     4i   2i    4i  4i  2  4i Câu 27: Đáp án D Đặt z  x  yi  x, y    z   i   x  yi   i    x     y  1 2    x     y  1  Vậy tập hợp nghiệm đường tròn tâm I  2;1 bán kính R  Câu 28: Đáp án D 19 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan 3z  z    z  z1  z 2  i 23 2  2  23 2   i 23  i 23          6        Chú ý: ta Nên dùng MTCT chế độ CMPLX để tính tốn nhanh Câu 29: Đáp án A   Ta có n     1; 1;  , u   1; 2; 1  1     Suy sin     ,        ,    30 6 Câu 30: Đáp án D  Ta có AB  1; 5;   Đường thẳng AB có vecto phương AB  1; 5;  nên loại đáp án A, B 1   t t    Hay tọa độ A 1; 2; 3 vào đáp án C 2   5t   hay điểm A không 3   4t  t    thuộc đường thẳng đáp án C, lại đáp án D Câu 31: Đáp án C Gọi I  a; b; c  tâm mặt cầu qua điểm A  2; 3; 1 , B  1; 2;1 , C  2;5; l  , D  3; 4;5 Ta có IA  IB  IC  ID 2 IA   a     b  3   c  1 IB   a  1   b     c  1 IC   a     b  5   c  1 ID =  a  3   b     c   2 2 2 2 Từ IA  IB  6a  2b  4c  1 Từ IA  IC  4b  4c  16   20 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Từ IA  ID  -2a  2b  12c  36  3 2 7 123 7 5 7 Giải hệ 1 ,   ,  3 ta a  , b  , c  Vậy OI           3 3  3  3  3 Câu 32: Đáp án D Gọi A, B, C hình chiếu M trục Ox, Oy, Oz Suy A 1; 0;  , B  0, 2,  , C  0;0;3 Phương trình  ABC  : x y z    6x  3y  2z   Câu 33: Đáp án C Ta có A, B nằm phía so với mặt phẳng  P  Gọi A’ điểm đối xứng với A qua mặt phẳng  P  Thời gian phần tử chuyển động từ A qua M đến B M  A ' B   P  x   t  Phương trình tham số AA ' :  y  3  t z  t  Gọi H hình chiếu vng góc A lên  P  x   t  y  3  t  Tọa độ H nghiệm phương trình  z  t  x  y  z    1  t    3  t   t    t   1  H ; ;   3 3 x   t  Phương trình tham số A 'B :  y   10t z  6  20t  21 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan x   t  y   10t  M  A ' B   P  suy tọa độ điểm M nghiệm hệ phương trình  z  6  20t  x  y  z    9t    t   Vậy x  16 Câu 34: Đáp án B Ta có AB  2   1        3  1 Khoảng cách từ A dến mặt phẳng  P  : 2x  y  mz   d  A;  P    2.1   m.3  22  12  m Để AB  d   3m  5m  3m   m2  2    m    m  1  m  2 Câu 35: Đáp án A Gọi O tâm hình bình hành Gọi I  MP  SO  N  AI  SC Ta có S S SP SM SSPM SSPI  SSMI     SPI  SMI SD SB SSDB SSDB 2SSDO 2SSBO  SI  SP SM  SI SI      2SO  SD SB  12 SO SO 22 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Suy ra: S S SN SSAN SSAI  SSNI SI SI SN 2 SN    SAI  SNI     SC SSAC SSAC 2SSAO 2SSAO 2SO 2SO SC 7 SC  SN  SC Suy VS.AMNP VS.AMP  VS.MNP V V SA.SM.SP SM.SN.SP   S.AMP  S.MNP    V V 2VS.ABD VS.BCPD 2SA.SB.SD 2SB.SC.SD 30  VABCDMNP  23 V 30 Câu 36: Đáp án C Gọi H trung điểm AB Tam giác ABC có HC2  AC2  BC2 AB2 97a   4 Trong A 'HC ta có: A 'H  A 'C2  HC2  A 'H  3a  h Diện tích đáy S  12a (dùng công thức Hê-rông) Vậy thể tích Vcủa khối lăng trụ ABC.A’B’C’ V  Sh  12a 3a  36a Câu 37: Đáp án D Đặt AB  x, Dựng HK  CD Vì A 'H   ABCD   A 'H  CD  CD   A 'HK   A 'K  CD Vì A 'HK vng H nên A ' H  x tan 60  x   HA '; KH  1  A 'CD  ;  ABCD     Nhận thấy V  3VB'.ABCD  A 'H.SABCD  3a 3a  x 3.x   x  2a 3 Vì ABCD hình vng nên AC  x  2a 23 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Câu 38: Đáp án B   30 Ta có tam giác ABC vuông A ACB   60, AB  a  BC  2a  ABC   60 Vì SB   ABC   góc SC  ABC  góc SCB Vậy đường cao hình chóp SB  BC tan 60  3a AB.AC a.a 3.a.2 SB   a3 Vật thể tích khối chóp V  , Câu 39: Đáp án D a2 SMBD   SM 'BD  SMBD cos  M 'BD  ;  MBD   a2 a2  SM 'BD  cos45  4 Câu 40: Đáp án A Ta có   dx   x dx  x x Mặt khác     422 1 dx  F    F 1  F    F 1   dx    x x Câu 41: Đáp án D b Ta có a b b a a  f  x  dx   f  x  dx   f  x  dx   f  x  dx   f  x  dx   f  x  dx  5   10   c c a c c b Câu 42: Đáp án C 24 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Diện tích toàn ao S  .40.50  2000  m  Diện tích phần nuối cá giống S1  S  SOAB  500  1000  m  Diện tích phần nuối cá thịt S2  S  S1  1500  1000  m  Tiền lãi từ nuôi cá 40000.S1  20000.S2  137 080 000 Câu 43: Đáp án A Xét phương trình hồnh độ giao điểm x  d 4  x V   dx    4x  x2 Ta có: x 0 x0  x2     ln  x 2     ln  ln   ln 2 Câu 44: Đáp án A Đặt t  3x   t  3x   2tdt  3dx Đổi cận: x   t  1; x   t  Ta có I  e 3x 1 dx   t.e t dt 31 2 2 u  t du  dt 2 t 2 t t t  I   t.e    e dt   t.e   e  e  t t dv  e dt  v  e 31 3 1 Đặt  nên a a      a  b  10 b a  b  2 b  Vậy Câu 45: Đáp án D f  x   x  x  5x  x  4x  Ta có hàm số liên tục  Dễ dàng tính được:  3 f  2   5  0;f      0; f    1  0;  2 175 1 f     0; f 1    0; f  3  0 2 2 25 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan 2  x1    x   x   x   x  2 Do phương trình có nghiệm phương trình bậc nên có nghiệm Câu 46: Đáp án A Ta có 1 1    , A k k  k  1 k  k 1 1 1 1 1 1              1 An An An An 2 n 1 n n  1 1 lim      x  A An  n An An Vậy   1   xlim 1       n  Câu 47: Đáp án C Tổng n số hạng đầu Sn  u1  u   u n  5n  3n;  n  *  Tổng số hạng S1  u1  5.12  3.1  Tổng số hạng đầu S2  u1  u  5.22  3.2  26   u  u  18   10  u1  d  d  10 Câu 48: Đáp án B u m  n  A  u1.q m  n 1 A Ta có   A  Bq 2n  q  2n m  n 1 B u m  n  B  u1.q n u m  u1.q m 1 um A n 2n Mặt khác    q  u m  A    AB m  n 1 A B u m  n  u1.q m  B  2n Tương tự ta tính u n  A   A Câu 49: Đáp án A V 1  0;   2  m  4;    M '  2;1 DOx  M '  2;1   M ''  2; 1 26 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Câu 50: Đáp án C 24 Số tiền ông B cần trả sau 24 tháng P24  11  0, 5%   1.127.160.000 (đồng) 27 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐỖ ĐẠI HỌC ĐÓ NHÉ!! Các em cần chăm thôi, tài liệu Phương pháp để thầy lo ➤Các tài liệu hay phương pháp giảng học thầy ●Facebook thầy: Đạt Nguyễn Tiến | https://www.facebook.com/thaydat.toan Để tham gia học offline thầy Đạt: Các em đến đăng ký Số ngõ 17 Tạ Quang Bửu, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội Để học online em tham gia khóa sau HOC24H.VN ✔ Khóa luyện thi THPT Quốc Gia mơn Tốn 2018: https://hoc24h.vn/khoa-hoc-truc-tuyen.khoaluyen-thi-thpt-quoc-gia-2018-mon-toanhoc.79.html ✔ Khóa luyện thi nâng cao lớp 12: https://hoc24h.vn/khoa-hoc-truc-tuyen.khoaluyen-thi-nang-cao-2018-mon-toan.138.html ✔ Khóa luyện đề thi thử THPT Quốc gia 2018: https://hoc24h.vn/khoa-hoc-truc-tuyen.khoaluyen-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-2018-montoan.149.html ✔ Khóa tổng ơn luyện thi THPT Quốc Gia 2018: https://hoc24h.vn/khoa-hoc-truc-tuyen.khoatong-on-luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018-montoan.147.html ✔ Chinh phục kiến thức lớp 11: https://hoc24h.vn/khoa-hoc-truc-tuyen.khoachinh-phuc-kien-thuc-toan-11.97.html 28 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì?
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THỬ SỐ 12 Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, ĐỀ THI THỬ SỐ 12 Giáo viên: Vũ Văn Ngọc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay