ĐỀ THI THỬ SỐ 10 Giáo viên: Vũ Văn Ngọc

25 10 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 17:09

ĐỀ THI THỬ SỐ 10 Giáo viên: Vũ Văn NgọcĐỀ THI THỬ SỐ 10 Giáo viên: Vũ Văn NgọcĐỀ THI THỬ SỐ 10 Giáo viên: Vũ Văn NgọcĐỀ THI THỬ SỐ 10 Giáo viên: Vũ Văn NgọcĐỀ THI THỬ SỐ 10 Giáo viên: Vũ Văn NgọcĐỀ THI THỬ SỐ 10 Giáo viên: Vũ Văn NgọcĐỀ THI THỬ SỐ 10 Giáo viên: Vũ Văn NgọcĐỀ THI THỬ SỐ 10 Giáo viên: Vũ Văn Ngọc http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan ĐỀ THI THỬ SỐ 10 Giáo viên: Vũ Văn Ngọc Câu 1: [ID: 85830] Cho hàm số f  x   x  3x  Tính f ' 1 A 3 B C D Câu 2: [ID: 85831] Số mặt phẳng đối xứng khối lăng trụ tam giác A B C D Câu 3: [ID: 85832] Trong dãy số sau, dãy số không cấp số cộng? A 1 1 ; ; ; ; 10 B ; ; ; ; 2 2 C 8; 6; 4; 2; D 2; 2; 2; 2; Câu 4: [ID: 85833] Cho hình chóp S.ABC có SA vng góc với mặt phẳng  ABC  đáy ABC tam giác cân C Gọi H K trung điểm AB SB Trong khẳng định sau, khẳng định sai? A CH  SB B AK  BC C CH  SA D CH  AK Câu 5: [ID: 85834] Hỏi khối đa diện loại 4;3 có mặt? A B 20 C D 12 Câu 6: [ID: 85835] Khẳng định sau khẳng định sai? A c osx   x    k2 C cos x  1  x    k2 B cos x   x  k2 D cos x   x    k Câu 7: [ID: 85836] Giải phương trình cos2x  5sin x   Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan A x    k  B x    k Câu 8: [ID: 85837] Cho hàm số y  C x  k2 D x    k2 3x  Khẳng định sau đúng? 2  x A Hàm số nghịch biến  B Hàm số nghịch biến khoảng xác định C Hàm số đồng biến khoảng  ;   2;   D Hàm số nghịch biến khoảng  ; 2   2;   Câu 9: [ID: 85838] Hàm số y  ln  x    A  ;1 B 1;   đồng biến khoảng sau đây? x2 1  C  ;1 2  Câu 10: [ID: 85839] Tìm số đường tiệm cận đồ thị hàm số y  A B C   D   ;     2x  x  x  x2 1 D Câu 11: [ID: 85840] Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  3x  điểm A  3;1 ? A y  9x  26 B y  9x  26 C y  9x  D y  9x  Câu 12: [ID: 85841] Cho hàm số y  2017e  x  3e 2x Mệnh đề đúng? A y '' 3y ' 2y  2017 B y '' 3y ' 2y  3 C y '' 3y ' 2y  D y '' 3y ' 2y  2 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Câu 13: [ID: 85842] Tìm số giao điểm đồ thị  C  : y  x  3x  2x  2017 đường thẳng y  2017 A B C D Câu 14: [ID: 85844] Tiếp tuyến với đồ thị hàm số y  2x  điểm có hồnh độ x 1 cắt hai trục tọa độ A B Diện tích tam giác OAB A B C D Câu 15: [ID: 85846] Cho hàm số y  ln x Khẳng định sau khẳng định sai? A Hàm số đồng biến khoảng  0;   B Hàm số có tập giá trị  ;   C Đồ thị hàm số nhận trục Oy làm tiệm cận đứng.D Hàm số có tập giá trị  0;   Câu 16: [ID: 85848] Tính đạo hàm hàm số y  log  2x  1 A y '  2x  B y '   2x  1 ln C y '   2x  1 ln 1 Câu 17: [ID: 85849] Tìm tập xác định D hàm số y    x  A D   ;   B D   ; 2 C D   ;  D y '  2x  D D   2;   Câu 18: [ID: 85850] Cho a  0, a  1, x, y hai số thực khác Khẳng định sau khẳng định đúng? A log a x  log a x B log a  xy   log a x  log a y C log a  x  y   log a x  log a y D log a  xy   log a x  log a y Câu 19: [ID: 85851] Có số tự nhiên có chữ số đơi khác nhau? Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan A 648 B 1000 C 729 D 720 Câu 20: [ID: 85852] Một hộp có bi đen, bi trắng Chọn ngẫu nhiên bi Xác suất bi chọn có màu A B C   Câu 21: [ID: 85854] Trong khai triển đa thức P  x    x   x  A 60 B 80 D  x   Hệ số C 160 x D 240   x Câu 22: [ID: 85855] Tập xác định hàm số y  ln    log x   A D   3;   B D   ;0    3;   C D   4;   D D   ;    4;   Câu 23: [ID: 85856] Đường thẳng d : y  x  cắt đồ thị  C  : y  x 1 hai điểm A, B x 3 phân biệt Gọi d1 , d khoảng cách từ A B đến đường thẳng  :x  Tính d  d1  d A d  B d  1 C d  D d  Câu 24: [ID: 85858] Một hộp chứa 12 viên bi kích thước khác gồm bi màu đỏ, bi màu xanh bi màu vàng Chọn ngẫu nhiên lúc viên bi Xác suất để bi chọn có đủ màu là: A 11 B 55 C 220 D 22 Câu 25: [ID: 85860] Trong khẳng định sau, khẳng định sai? Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan A Một mặt phẳng vng góc với hai đường thẳng song song vng góc với đường thẳng lại B Một đường thẳng vng góc với mặt phẳng vng góc với hai đường thẳng cắt mặt phẳng C Một đường thẳng a vng góc với đường thẳng song song với mặt phẳng đường thẳng a vng góc với mặt phẳng D Một đường thẳng vng góc với hai mặt phẳng song song với vng góc với mặt phẳng lại Câu 26: [ID: 85862] Tìm giá trị x, y cho dãy số 2, x, 6, y theo thứ tự lập thành cấp số cộng? A x  6, y  2 B x  1, y  C x  2, y  D x  2, y  10 Câu 27: [ID: 85863] Trong dãy số  u n  cho phương án đây, dãy số cấp số cộng? A u n  n B u n  n Câu 28: [ID: 85864] Tính giới hạn I  lim A I  1 B I  C u n  n   D u n  2n  n  2n   n ? C I   D I  Câu 29: [ID: 85865] Cho tứ diện ABCD Khẳng định sau đúng?    A AC  CD  AD     B AB  AC  DC  DB     C AB  CD  AD  CB    D AB  AD  BD Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Câu 30: [ID: 85867] Cho hàm số y  x  6x  9x   C  Đường thẳng qua điểm A  1;1 vng góc với đường thẳng qua hai điểm cực trị  C  là: A y   x  2 B y  x 2 C y  x  D x  2y   x 1 Câu 31: [ID: 85868] Cho hàm số f  x     5x Khẳng định sau đúng: 2 A f  x     x ln  x ln  B f  x    x  x log  C f  x    x  x log  D f  x    x  x log  Câu 32: [ID: 85871] Cho hai đường thẳng d1 , d song song Trên d1 có điểm tơ màu đỏ, d có điểm tơ màu xanh Chọn ngẫu nhiên điểm điểm Tính xác suất để điểm chọn lập thành tam giác có đỉnh tơ màu đỏ A B 32 C D Câu 33: [ID: 85872] Trên đoạn  ;  phương trình 4sin x   có tất nghiệm? A B C D Câu 34: [ID: 85873] Cho hàm số y   x  1 e3x Hệ thức sau đúng? A y '' 6y ' 9y  Câu 35: [ID: B y '' 6y ' 9y  85874] Gọi n C y '' 6y ' 9y  10xe x D y '' 6y ' 9y  e x số nguyên dương cho 1 1 210      với x dương Tìm giá trị biểu log x log 32 x log33 x log 3n x log x thức P  2n  Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan A P  32 B P  40 C P  43 D P  23 Câu 36: [ID: 85875] Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vng cạnh a, mặt bên SAB tam giác đều, SC  SD  a Tính thể tích V khối chóp S.ABCD theo a a3 A V  a3 B V  C V  a a3 D V  Câu 37: [ID: 85877] Cho lăng trụ tam giác ABC.A ' B'C ' Gọi M, N, P, Q trung điểm cạnh AC, AA', A' C', BC Khẳng định khẳng định đúng? A  MNP  / /  BB'C 'C  B  NQP  / /  AC 'B' C  MNQ  / /  A 'B'C ' D  MPQ  / /  AA 'B'B  Câu 38: [ID: 85878] Cho hàm số y  mx  x  2x  8m có đồ thị  Cm  Tìm tất giá trị tham số m để đồ thị  Cm  cắt trục hoành ba điểm phân biệt  1 A m    ;   2  1 B m    ;   2 1  1  C m    ;  \ 0 D m   ;  \ 0 2  2  Câu 39: [ID: 85880] Đợt xuất gạo Tỉnh Đồng Tháp thường kéo dài tháng (60 ngày) Người ta nhận thấy số lượng gạo xuất tính theo ngày thứ t xác định công thức S  t   t  63t  3240t  3100 (tấn) với 1  t  60  Hỏi 60 ngày ngày thứ có số lượng xuất cao nhất? A 60 B 45 C 30 D 25 Câu 40: [ID: 85881] Hỏi có giá trị nguyên tham số m để đồ thị hàm số y x  3x  khơng có đường tiệm cận đứng? x  mx  m  A B 10 C 11 D Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Câu 41: [ID: 85883] Tính tổng S   22 log A S  10082.2017 B S  1007 2.2017 2  32 log 2  42 log 2   2017 log 2017 2 C S  10092.2017 D S  10102.2017 Câu 42: [ID: 85884] Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y m x  7mx  14x  m  nghịch biến nửa khoảng 1;   ? 14   A  ;   15   14   B  ;   15   14   C  2;   15    14  D   ;    15  Câu 43: [ID: 85885] Cho hình lăng trụ ABC.A ' B'C ' có đáy ABC tam giác cạnh a; tam giác A’BC nằm mặt phẳng vng góc với mặt phẳng đáy  ABC  M trung điểm cạnh CC’ Tính cosin góc  góc hai đường thẳng AA’ BM A cos  22 11 B cos  11 11 C cos  33 11 D cos  22 11 Câu 44: [ID: 85886] Gọi M N giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số   y  1  cos x   s inx  cos x   Biểu thức M  N  có giá trị bằng:   A B  C D 2 2  x 2016  x  ,x 1  Câu 45: [ID: 85889] Xác định giá trị thực k để hàm số f  x    2018x   x  2018 k ,x 1  liên tục x  A k  B k  2019 C k  2017 2018 D 20016 2019 2017 Câu 46: [ID: 85892] Một bà mẹ Việt Nam anh hùng hưởng số tiền triệu đồng tháng (chuyển vào tài khoản ngân hàng mẹ vào đầu tháng) Từ tháng năm 2016 mẹ không rút tiền mà để lại ngân hàng tính lãi suất 1% tháng Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Đến đầu tháng 12 năm 2016 mẹ rút toàn số tiền (bao gồm số tiền tháng 12 số tiền gửi từ tháng 1) Hỏi mẹ lĩnh tiền? (Kết làm tròn theo đơn vị nghìn đồng) A 50 triệu 730 nghìn đồng B 50 triệu 640 nghìn đồng C 53 triệu 760 nghìn đồng D 48 triệu 480 nghìn đồng Câu 47: [ID: 85893] Tam giác ABC vuông B, AB  10, BC  Gọi M,N trung điểm AB, AC Thể tích khối tròn xoay hình thang vng BMNC quay vòng quanh MB là: A 40 B 20 C 120 D 140 Câu 48: [ID: 85894] Cho hình lăng trụ đứng ABC.A ' B'C ' có đáy ABC tam giác vuông A, AB  2a, AC  a, AA '  4a M điểm thuộc cạnh AA' cho MA '  3MA Tính khoảng cách hai đường chéo BC C'M A d  6a B d  8a C d  4a D d  4a Câu 49: [ID: 85897] Cho dãy số  u n  với u1  u n 1   u n , n  Chọn phát biểu đúng: A  u n  không bị chặn B u   2 C  u n  dãy giảm D  u n  bị chặn Câu 50: [ID: 85898] Một khối hình trụ có chiều cao lần đường kính mặt đáy chứa đầy nước Người ta đặt vào khối khối cầu có đường kính đường kính khối trụ khối nón có đỉnh tiếp xúc với khối cầu, đáy khối nón trùng với đáy khối trụ (như hình vẽ) Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Tính tỉ số thể tích lượng nước lại khối trụ lượng nước khối trụ ban đầu A B C D 10 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Đáp án 1-A 2-B 3-A 4-B 5-C 6-A 7-D 8-B 9-B 10-A 11-B 12-C 13-A 14-C 15-D 16-B 17-C 18-D 19-A 20-C 21-A 22-C 23-C 24-A 25-C 26-D 27-C 28-A 29-C 30-B 31-A 32-D 33-C 34-B 35-C 36-A 37-D 38-C 39-B 40-B 41-C 42-B 43-C 44-C 45-B 46-A 47-D 48-B 49-D 50-B LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A Ta có: f '  x   3x  6x  f ' 1  3 Câu 2: Đáp án B Số mặt phẳng đối xứng cần tìm Câu 3: Đáp án A Dãy số phương án ; ; ; ; CSC với công sai d  1; 2 2 Dãy số phương án 8; 6; 4; 2; CSC với công sai d  2; Dãy số phương án 2; 2; 2; 2; CSC với công sai d  0; Dãy số phương án 1 1 1 1 1 ; ; ; ; khơng CSC,        10 4 12 Câu 4: Đáp án B 11 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Vì ABC cân C H trung điểm AB nên CH  AB CH  SA  Mà SA   ABC   SA  CH  CH   SAB   CH  SB  CH  AK  Các khẳng định khác Khẳng định AK  BC sai Câu 5: Đáp án C Khối đa diện loại 4;3 hình lập phương => có mặt Câu 6: Đáp án A Ta có cos x   x    k  k    Câu 7: Đáp án D Phương trình cos2x  5sin x     2sin x  5sin x    2sin x  5sin x     2sin x  3 s inx  1   s inx   x    k2  k    Câu 8: Đáp án B 12 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Ta có: y  3x  5  y'    x   x2  x  2 Do hàm số ln nghịch biến khoảng xác định Câu 9: Đáp án B Ta có: D   2;   y '  x 1     x 1 2 x   x  2  x  2 Do hàm số cho đồng biến khoảng 1;   Câu 10: Đáp án A Ta có: D     2  3;   Khi đồ thị hàm số khơng có tiệm cận đứng x  1 D Lại có: lim y   đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y  x  Câu 11: Đáp án B Ta có: y '  3x  6x  y '  3  Do PTTT là: y   x  3   9x  26 Câu 12: Đáp án C Ta có: y '  2017e  x  6e 2x ; y ''  2017e x  12e2x Do đó: y '' 3y ' 2y  Câu 13: Đáp án A Phương trình hồnh độ giao điểm là: x  3x  2017  2017 x   x  3x  2x   x  x  1 x      x  Vậy có giao điểm  x  Câu 14: Đáp án C 13 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Ta có y '   x  1  y '    suy phương trình tiếp tuyến  C   d  : y  x  1 Đường thẳng  d  cắt Ox A  0;1 ; B  1;0   SOAB  OA.OB  2 Câu 15: Đáp án D Hàm số y  ln x có tập giá trị  Câu 16: Đáp án B Ta có y  log  2x  1  y '   2x  1 '  2x  1 ln  2x  1 ln Câu 17: Đáp án C Hàm số cho xác định  x   x  Vậy D   ;  Câu 18: Đáp án D Ta có log a  xy   log a x  log a y Câu 19: Đáp án A Chữ số hàng trăm, chục, đơn vị có 9,9,8 cách chọn Do có 9.9.8  648 số thỏa mãn Câu 20: Đáp án C C15 C14 Xác suất bi chọn có màu   C92 Câu 21: Đáp án A k k 6   6 k    1  Ta có P  x    x  2x    C6k x  k  2x    C6k 2k x   k 0   k 0 Ép cho  k  k   k   hệ số cần tìm C62 22  60 14 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Câu 22: Đáp án C x   Hàm số cho xác định  x4 x  log x    Câu 23: Đáp án C Phương trình hồnh độ giao điểm : x  x   y  x 1  x 5    x 3  x   y  3  x  9x  14  Do A  7;  ; B  2; 3  d  d1  d    Câu 24: Đáp án A Lấy ngẫu nhiên viên bi 12 viên bi có C12  220 cách  n     220 Gọi X biến cố “3 bi chọn có đủ màu” Lấy viên bi màu đỏ bi đỏ có cách Lấy viên bi màu xanh bi xanh có cách Lấy viên bi màu vàng bi vàng có cách Suy số kết thuận lợi cho biến cố X n  X   3.4.5  60 Vậy P  n X n    11 Câu 25: Đáp án C Câu 26: Đáp án D 2x  2  x  Ta có:   2.6  x  y  y  10 Câu 27: Đáp án C Xét dãy số u n  n  Ta có: u n 1  n     n    không đổi  u n  n  CSC với công sai d  15 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Câu 28: Đáp án A Ta có: I  lim n  2n   n  lim 2n  3  1 n n2  1 2  n 1 Câu 29: Đáp án C             Xét khẳng định” AB  CD  AD  CB ” Ta có: AB  CD  AD  DB  CB  BD  AD  CB  Câu 30: Đáp án B  x   y  2 M  3; 2  Ta có y '  3x  12x        MN  : 2x  y   x   y   N 1;  Phương trình đường thẳng qua điểm A  1;1 vng góc với d : y   MN  x 2 Câu 31: Đáp án A x   x    x  2 1 f  x     5x   ln   5x   ln     ln 5x   x ln  x ln  2         Câu 32: Đáp án D Lấy đinh tơ màu đỏ điểm có C62 cách Lấy đỉnh tơ màu xanh điểm có cách Suy số tam giác tạo thành có đỉnh tô màu đỏ C62 C14  60 C62 C14 Vậy xác suất cần tính P   C10 Câu 33: Đáp án C 16 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Phương trình cho  sin x  1 Quan sát đường tròn lượng giác ta thấy có giá trị x   ;  thỏa mãn phương trình (1) Câu 34: Đáp án B Ta có y '  e3x   x  1 e3x  e3x  3x    y ''  3e3x  3x    3e3x  3e3x  3x   Vậy y '' 6y ' 9y  Câu 35: Đáp án C Ta có:  n 210      log x log3 x log x log x log x n  n  1 210   n  n  1  420  n  20  P  2.20   43 log3 x log x Câu 36: Đáp án A Gọi M, N trung điểm AB, CD   SMN    ABCD  17 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Tam giác SAB  SM  a a 11 ; tam giác SCD cân  SN  2 Kẻ SH  MN  H  MN   SH   ABCD  Mặt khác SSMN 2.SSMN a a2   SH   MN 1 a 2 a3 a  Vậy thể tích khối chóp S.ABCD V  SH.SABCD  3 Câu 37: Đáp án D VÌ M,Q trung điểm AC,BC Suy MQ đường trung bình ABC  MQ / /AB Tương tự, ta có MP / /A A ' Vậy  MPQ  / /  ABB'A ' Câu 38: Đáp án C Phương trình hồnh độ giao điểm là: mx  x 2x  8m   m  x    x  2x    x  x      x    mx  2mx  4m  x    x  2  g  x   mx  1  2m  x  4m  18 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Để đồ thị  Cm  cắt trục hồnh ba điểm phân biệt g  x   có nghiệm phân biệt m    1  m    ;  \ 0 khác 2    1  2m   16m   2  g   4m   2m  4m       Câu 39: Đáp án B Xét hàm số S  t   6t 2  126t  3240 t  63t  3240t  3100 đoạn 1;60 , có S'  t   5 1  t  60  t  45  Phương trình S'  t      t  60 6t  630t  16200  Tính giá trị S  45   51575;S  60   50900  max S  t   S  45   51575 1;60 Vậy 60 ngày ngày thứ 45 có lượng xuất cao Câu 40: Đáp án B TH1: Hàm số bị suy biến  m   y  Khi đồ thị hàm số khơng có TCĐ TH2: PT :x  mx  m   vô nghiệm    m  4m  20   2   m  2  Do với m    m  6; 5; 4; 3; 2; 1;0;1; (có giá trị m) Vậy có 10 giá trị nguyên m Câu 41: Đáp án C 22.log 2  23.log 2  23  3 log 2  33.log 2  33  Ta có   2017 2.log  20173.log  20173 2  suy S  13  23    20173 19 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan 2  x  x  1   x  x  1   n  n  1  3 2 Mà x       S     n     1009 2017       Câu 42: Đáp án B TH1: Với m   y  14x  suy hàm số đồng biến  TH2: Với m  0, ta có y '  mx  14mx  14; x   Để hàm số nghịch biến 1;    y '  0; x  1;    m   Xét hàm số f  x    y'  28  x   x  x  14  14 ; x  1;   * x  14x 14 tên 1;   , ta có x  14x   f  x   f 1   1;  Vậy yêu cầu (*)  m  f  x    1;  14 15 14 15 Câu 43: Đáp án C  CC '; BM   cos BMC Ta có cos  cos Cạnh A 'H  BC a AB a  , AH   2 2 20 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan  AA'= A'H  AH  a a  MC  Cạnh B 'H  A 'B '2  A 'H   Do cos B'BH a BB'2  BH  B'H   B'B  BH 2BB'.BH MC 33   MC   MC  BC  cos MBC  2 BM 11 BC  MC Câu 44: Đáp án C     Ta có y  1   2sin x cos x  2cos x   sin 2x  cos2x Áp dụng bất đẳng thức Bunhicopxki, có   sin 2x  cos2x             12   sin 2x  cos 2x     Suy y       y   Vậy M  N   Câu 45: Đáp án B Để f  x  liên tục x  lim f  x   f 1 Ta có: x 1 lim f  x   lim x 1 x 2016  x   lim 2018x   x  2018 x 1 2016.x 2015  2017   2019 1009 1009   2018x  x  2018 2019 2019 Vậy k  2019 Câu 46: Đáp án A Cuối tháng 1, mẹ nhận số tiền 4.106 1  1%  đồng Cuối tháng 2, mẹ nhận số tiền 21 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan  4.106 1  1%   4.106  1  1%   4.106 1  1%   1  1%     Cuối tháng 3, mẹ nhận số tiền 4.106 1  1%   1  1%   1  1%  đồng   Vậy hàng tháng mẹ gửi vào ngân hàng a đồng, lãi suất r% số tiền thu sau n tháng A A a n 1  r  1  r   1 r Suy sau 11 tháng, mẹ lĩnh 4.106 11 1  1%  1  1%   1   1% Vì đầu tháng 12 mẹ rút tiền nên mẹ cộng thêm tiền lương tháng 12 Vậy tổng số tiền mẹ nhận A  4.106  50 triệu 730 nghìn đồng Câu 47: Đáp án D Xét khối nón tròn xoay  N1  tạo thành quay tam giác AMN quanh trục AB   N1  có bán kính đáy r1  MN  2; chiều cao h1  AM  Suy thể tích khối nón  N1  1 20 V1  r12 h  .22.5  3 Xét khối nón tròn xoay  N  tạo thành quay tam giác ABC quanh trục AB   N  có bán kính đáy r2  BC  4; chiều cao h  AB  10 22 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan 1 160 Suy thể tích khối nón  N  V2  r 2 h  .42.10  3 Vậy thể tích khối tròn xoay cần tính V  V1  V2  160 20 140   3 Câu 48: Đáp án B Ta có BC / /B'C '  BC / /  MB'C '  d  BC;C 'M   d  B;  MB 'C '   d  3VB.MB'C' SMB'C' 4a Lại có VB.MB'C'  VM.BB'C'  VA '.BB'C'  BB'.SA 'B'C'  3 MB'  A 'B'2  A 'M  a 13   Ta có MC '  A 'C '2  A 'M  a 10  2 B 'C '  A 'B '  A 'C '  a Sử dụng công thức Heron S  p  p  a  p  b  p  c  Trong a,b,c độ dài ba cạnh tam giác p  abc Ta SMB'C' 4a 7a  8a  d 7a 2 2 Câu 49: Đáp án D 23 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Dễ thấy u n  với n  Mặt khác u n  với n  Thật vậy: u1   Giả sử u n  với n   u n 1   u n    (đúng).Vậy  u n  với n  nên dãy bị chặn Câu 50: Đáp án B Gọi R,h bán kính đáy chiều cao khối trụ  h  6R  Thể tích khối trụ V  R h  .12.6  6 R   VC  Khối cầu bên khối trụ có bán kính 4 .R   Khối nón bên khối trụ có bán kính đáy R  chiều 3 1 cao h  2R  Suy thể tích khối nón VN  R h  .12.4   Do đó, thể tích 3 lượng nước lại bên khối trụ V0  V   VC  VN   6  tính T  4 10  Vậy tỉ số cần 3 V0 10  : 6  V 24 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐỖ ĐẠI HỌC ĐÓ NHÉ!! Các em cần chăm thôi, tài liệu Phương pháp để thầy lo ➤Các tài liệu hay phương pháp giảng học thầy ●Facebook thầy: Đạt Nguyễn Tiến | https://www.facebook.com/thaydat.toan Để tham gia học offline thầy Đạt: Các em đến đăng ký Số ngõ 17 Tạ Quang Bửu, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội Để học online em tham gia khóa sau HOC24H.VN ✔ Khóa luyện thi THPT Quốc Gia mơn Tốn 2018: https://hoc24h.vn/khoa-hoc-truc-tuyen.khoaluyen-thi-thpt-quoc-gia-2018-mon-toanhoc.79.html ✔ Khóa luyện thi nâng cao lớp 12: https://hoc24h.vn/khoa-hoc-truc-tuyen.khoaluyen-thi-nang-cao-2018-mon-toan.138.html ✔ Khóa luyện đề thi thử THPT Quốc gia 2018: https://hoc24h.vn/khoa-hoc-truc-tuyen.khoaluyen-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-2018-montoan.149.html ✔ Khóa tổng ơn luyện thi THPT Quốc Gia 2018: https://hoc24h.vn/khoa-hoc-truc-tuyen.khoatong-on-luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018-montoan.147.html ✔ Chinh phục kiến thức lớp 11: https://hoc24h.vn/khoa-hoc-truc-tuyen.khoachinh-phuc-kien-thuc-toan-11.97.html 25 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? ... Câu 41: [ID: 85883] Tính tổng S   22 log A S  100 82.2017 B S  100 7 2.2017 2  32 log 2  42 log 2   2017 log 2017 2 C S  100 92.2017 D S  101 02.2017 Câu 42: [ID: 85884] Tìm tất giá trị thực... https://www.facebook.com/thaydat.toan  4 .106 1  1%   4 .106  1  1%   4 .106 1  1%   1  1%     Cuối tháng 3, mẹ nhận số tiền 4 .106 1  1%   1  1%   1  1%  đồng...  x  2018 x 1 2016.x 2015  2017   2019 100 9 100 9   2018x  x  2018 2019 2019 Vậy k  2019 Câu 46: Đáp án A Cuối tháng 1, mẹ nhận số tiền 4 .106 1  1%  đồng Cuối tháng 2, mẹ nhận số
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THỬ SỐ 10 Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, ĐỀ THI THỬ SỐ 10 Giáo viên: Vũ Văn Ngọc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay