KHÓA LUYỆN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019 - MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 02

5 9 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 17:09

KHÓA LUYỆN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019 - MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 02KHÓA LUYỆN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019 - MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 02KHÓA LUYỆN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019 - MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 02KHÓA LUYỆN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019 - MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 02KHÓA LUYỆN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019 - MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 02KHÓA LUYỆN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019 - MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 02 Website: https://hoc24h.vn/ Giáo Viên: Ngơ Thái Ngọ SĐT: 01666782246 KHĨA LUYỆN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019 - MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 02 Xem hướng dẫn giải chi tiết tại: https://hoc24h.vn/ Group học tập: https://www.facebook.com/VatLyThayNgo/ Facebook: https://www.facebook.com/thaingo.ngo Câu 1: [ID:77053] Một vật nhỏ dao động điều hòa có phương trình x = Acos(ωt + π/2) (cm) Gốc thời gian A lúc vật có li độ x = +A B lúc vật qua vị trí cân theo chiều dương C lúc vật có li độ x = -A D lúc vật qua vị trí cân theo chiều âm Câu 2: [ID:81036] Một vật nhỏ khối lượng 200 g có phương trình dao động x = 8cos(40t – π) cm Động chất điểm vị trí có li độ cm A 0,15 J B 0,624 J C 0,750 J D 0,556 J Câu 3: [ID:81038] Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình x = 5cos(8πt + π/2) (cm) Chiều dài quỹ đạo vật A cm B 20 cm C 2,5 cm D 10 cm Câu 4: [ID:81040] Trong dao động điều hòa vật nhỏ, tập hợp đại lượng sau không thay đổi theo thời gian? A Biên độ, gia tốc B Vận tốc, lực kéo C Chu kì, D Tần số, pha dao động Câu 5: [ID:81042] Một thấu kính phân kì mỏng có tiêu cự f Một điểm sáng S nằm trục thấu kính cách thấu kính 15 cm Dịch vật lại gần thấu kính khoảng a = cm thấy ảnh dịch chuyển khoảng b = 1,5 cm Tiêu cự f thấu kính A -10 cm B -12 cm C -15 cm D -18 cm Câu 6: [ID:81044] Gọi x1 x2 li độ hai dao động điều hòa phương, tần số x li độ dao động tổng hợp hai dao động Biết thời điểm t1 x1 = 3cm, x2 = 4cm Phát biểu sau đúng? A Biên độ dao động tổng hợp cm B Hai dao động thành phần lệch pha nha góc π/2 C Li độ dao động tổng hợp thời điểm t1 cm D Li độ dao động tổng hợp thời điểm t1 cm Câu 7: [ID:81046] Hiệu điện hai điểm M N UMN = 2V Một điện tích q = -1 C di chuyển từ M đến N cơng lực điện trường A -2,0 J B 2,0 J C -0,5 J D 0,5 J Câu 8: [ID:81048] Bước sóng khoảng cách hai điểm A gần mà dao động hai điểm pha B gần phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha C phương truyền sóng mà dao động hai điểm ngược pha D phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha Chuyên gia luyện thi đại học offline số – ngõ 17 – Tạ Quang Bửu Trang Website: https://hoc24h.vn/ Giáo Viên: Ngô Thái Ngọ SĐT: 01666782246 Câu 9: [ID:81049] Một sợi dây đàn hồi AB dài m căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn vào cần rung dao động với tần số 50Hz Tốc độ truyền sóng dây 50 m/s Trên dây hình thành sóng dừng với A bụng, nút B bụng, nút C bụng, nút D bụng, nút Câu 10: [ID:81050] Hai nguồn sóng kết hợp S1, S2 phương, biên độ ngược pha cách 25 cm có tần số Hz Tốc độ truyền sóng 40 cm/s Số cực tiểu giao thoa đoạn S1S2 A B C D Câu 11: [ID:81051] Trên dây AB có sóng dừng với đầu B nút Sóng dây có bước sóng λ Hai điểm gần B có biên độ dao động nửa biên độ dao động cực đại sóng dừng cách khoảng     A B C D 12 Câu 12: [ID:81053] Một nguồn điện có suất điện động 150 V điện trở 2Ω Dùng nguồn điện để thắp sáng bình thường bóng đèn có giá trị định mức 120 V - 180 W Số bóng đèn thắp sáng tối đa A 10 B 12 C D Câu 13: [ID:81055] Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự A lượng điện trường tập trung cuộn cảm B lượng điện trường lượng từ trường không đổi C lượng từ trường tập trung tụ điện D lượng điện từ mạch bảo toàn Câu 14: [ID:81056] Điện trở R1 = 2Ω mắc nối tiếp với biến trở R2 mắc vào nguồn điện có suất điện động 24 V, điện trở 3Ω Điều chỉnh biến trở để công suất tiêu thụ biến trở R2 đạt cực đại Công suất cực đại R2 A 28,8 W B 57,6 W C 144 W D 288 W Câu 15: [ID:81059] Sóng vơ tuyến đài VOV phát có tần số 102,7 MHz truyền khơng khí có bước sóng bao nhiêu? Lấy tốc độ truyền sóng điện từ khơng khí c = 3.108 m/s A 306 m B 3,06 m C 2,92 m D 292 m Câu 16: [ID:81060] Khi đo cường độ dòng điện xoay chiều chạy qua mạch điện, Ampe kế giá trị A Giá trị hiệu dụng cường độ dòng điện chạy qua ampe kế lúc A 2,8 A B A C A D 1,4 A Câu 17: [ID:81067] Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt có điện áp hiệu dụng tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch Điều chỉnh R đến công suất mạch đạt cực đại, độ lệch pha u i     A B C D Câu 18: [ID:81074] Đặt điện áp xoay chiều u vào hai đầu đoạn mạch gồm R C mắc nối tiếp A độ lệch pha uR u π/2 B uR chậm pha i góc π/2 C uC chậm pha uR góc π/2 D uC nhanh pha i góc π/2 Câu 19: [ID:81076] Đặt điện áp u = U0cos(100t + π/4) vào hai đầu tụ điện có điện dung C = 2.10-4F Ở thời điểm điện áp hai đầu tụ 150 V cường độ dòng điện mạch A Giá trị cường độ dòng điện cực đại mạch A 5,5 A B 4,5 A C A D A Chuyên gia luyện thi đại học offline số – ngõ 17 – Tạ Quang Bửu Trang Website: https://hoc24h.vn/ Giáo Viên: Ngô Thái Ngọ SĐT: 01666782246 Câu 20: [ID:81082] Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt + π/6) (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C cường độ dòng điện mạch i = I0cos(ωt + π/3) (A) Chọn hệ thức A RC  B 3RC  C R  3C D 3R  3C Câu 21: [ID:81086] Cho mạch điện AB gồm cuộn dây không cảm tụ điện mắc nối tiếp Biết điện áp hiệu dụng UAB = Udây = UC Độ lệch pha điện áp hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện mạch     A B  C D  6 Câu 22: [ID:81089] Đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở 30 Ω mắc nối tiếp với cuộn dây Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây 120 V Dòng điện mạch lệch pha π/6 so với điện áp hai đầu đoạn mạch lệch pha π/3 so với điện áp hai đầu cuộn dây Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch A 3√3A B A C 3A D √2A Câu 23: [ID:81092] Trong mạch kín gồm nguồn điện có suất điện động E, điện trở r mạch ngồi có điện trở R Hệ thức sau nêu lên mối quan hệ đại lượng với cường độ dòng điện I chạy mạch? E E E r A I  B I  E  C I  D I  Rr R r R Câu 24: [ID:81095] Hiện tượng ánh sáng làm bật electron khỏi bề mặt kim loại gọi tượng A quang điện B quang điện C quang dẫn D quang-phát quang Câu 25: [ID:81097] Phát biểu sau đúng? A Quang phổ liên tục phụ thuộc thành phần cấu tạo nguồn sáng B Quang phổ liên tục chất khí hay có áp suất thấp bị nung nóng phát C Quang phổ liên tục hệ thống vạch màu riêng lẻ nằm tối D Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn sáng Câu 26: [ID:81099] Cơng electron khỏi kim loại 6,625.10-19 J Biết h=6,625.10-34 J.c, c=3.108 m/s Giới hạn quang điện kim loại A 360 nm B 350 nm C 300 nm D 260 nm Câu 27: [ID:81101] Một đám nguyên tử hiđrô trạng thái bản, electron chuyển động quỹ đạo K với tốc đọ góc ω Khi chiếu xạ thích hợp vào đám ngun tử electron nhảy lên quỹ đạo M Tốc độ góc electron quỹ đạo M   A 9 B 27 C D 27 Câu 28: [ID:81104] Người ta tạo phát ứng hạt nhân cách dùng prôtôn bắn phá hạt nhân 94 Be đứng yên Hai hạt sinh He X Biết prôtôn có động Kp = 5,45 MeV Hạt heli có hướng bay vng góc với hướng bay protơn có động KHe = MeV Cho độ lớn khối lượng hạt nhân (đo đơn vị u) xấp xỉ số khối A Phản ứng A tỏa lượng 2,125 MeV B tỏa lượng 1,225 MeV C thu lượng 2,125 MeV D thu lượng 1,225 MeV Chuyên gia luyện thi đại học offline số – ngõ 17 – Tạ Quang Bửu Trang Website: https://hoc24h.vn/ Giáo Viên: Ngô Thái Ngọ SĐT: 01666782246 Câu 29: [ID:81108] Nhiệt lượng tỏa vật dẫn có dòng điện chạy qua A tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn B tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn C tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn D tỉ lệ nghịch với bình phương cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn Câu 30: [ID:81110] Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu sau đúng? A Phôtôn tồn trạng thái đứng yên trạng thái chuyển động B Năng lượng phôtôn giảm dần phôtôn xa dần nguồn sáng C Các phôtôn chuyển động dọc theo tia sáng với tốc độ không đổi D Với ánh sáng đơn sắc lượng phôtôn Câu 31: [ID:81111] Hạt nhân 238 92 U có cấu tạo gồm A 92 prơtơn 238 nơtron B 92 prôtôn 146 nơtron C 238 prôtôn 146 nơtron D 238 prôtôn 92 nơtron Câu 32: [ID:81117] Để nạp điện cho acquy có suất điện động E2 = 6V, điện trở r2 = 0,4Ω, người ta dùng nguồn điện chiều có suất điện động E1 = 12V, điện trở r1 = 0,2Ω biến trở R mắc nối tiếp với acquy Điều chỉnh để biến trở có giá trị tham gia vào mạch điện R = 11,4 Ω Công suất điện tiêu thụ acquy A 9,9 W B 9,0 W C 3,0 W D 3,1 W Câu 33: [ID:81119] Cho lăng kính có góc chiết quang A đặt khơng khí Chiếu chùm tia sáng màu lục theo phương vng góc mặt bên thứ tia ló khỏi lăng kính nằm sát mặt bên thứ hai Nếu chiếu tia sáng gồm ánh sáng màu đơn sắc: cam, chàm , tím vào lăng kính theo phương tia ló khỏi lăng kính mặt bên thứ hai A có tia cam B gồm hai tia màu chàm màu tím C có màu tím D gồm màu cam màu chàm Câu 34: [ID:81122] Poloni 210 84 Po chất phóng xạ hạt α biến thành hạt nhân bền với chu kì bán rã 138 ngày Ban đầu giả sử mẫu phóng xạ nguyên chất có khối lượng 210 g, sau 276 ngày khối lượng chất phóng xạ lại A 52,5 g B 157,5 g C 207 g D 210 g Câu 35: [ID:81125] Trong thí nghiệm Y-âng gọi I khoảng vân giao thoa Vân tối thứ xuất vị trí cách vân trung tâm A 0,25i B 0,5i C i D 2i Câu 36: [ID:81129] Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, ánh sáng chiếu vào hai khe ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4 µm đến 0,76 µm Tại vị trí vân sáng bậc xạ λ1 = 0,55μm có xạ cho vân sáng A 0,44 µm B 0,44 µm; 0,62 µm C 0,62 µm; 0,73 µm D 0,44 µm; 0,73 µm Câu 37: [ID:81133] Hạt nhân bền vững có A số nuclơn nhỏ B số nuclôn lớn C lượng liên kết nhỏ D lượng liên kết riêng lớn Chuyên gia luyện thi đại học offline số – ngõ 17 – Tạ Quang Bửu Trang Website: https://hoc24h.vn/ Giáo Viên: Ngô Thái Ngọ SĐT: 01666782246 Câu 38: [ID:81140] Một lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m lò xo có độ cứng k dao động điều hòa theo phương thẳng đứng nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2; lấy π2 = 10 Biết gia tốc cực đại vật nặng amax > g Trong phút lắc thực 20 dao động toàn phần Trong chu kì dao động, thời gian lực đàn hồi lò xo lực kéo tác dụng vào vật hướng t1, thời gian hai lực ngược hướng t2 Cho t1 = 2t2 Trong chu kì dao động thời gian lò xo bị giãn gần với giá trị sau đây? A 1,8 s B 1,6 s C 2,4 s D 3,6 s Câu 39: [ID:81144] Sóng học truyền từ O tới hai điểm M N phương truyền sóng Chu kì bước sóng T λ, biên độ sóng cm khơng đổi truyền Biết ON – OM = λ/8 Ở thời điểm t, li độ phần tử môi trường N 3,2 cm giảm Li độ phần tử môi trường M thời điểm t + T/8 A 3,2 cm B - 3,2√2cm C 2,4 cm D -2,4 cm Câu 40: [ID:81146] Một lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa; lực đàn hồi chiều Fđh (N) dài lò xo có mối liên hệ cho đồ thị hình vẽ Cho g = 10 m/s Biên độ chu kì dao động lắc A A = cm; T = 0,28 s B A = cm; T = 0,28 s l (cm) C A = cm; T = 0,56 s D A = cm; T = 0,56 s 18 10 -2 1.D 11.C 21.D 31.B 2.B 12.A 22.B 32.D 3.D 13.D 23.C 33.A 4.C 14.A 24.A 34.A 5.C 15.C 25.D 35.B 6.D 16.B 26.C 36.D 7.A 17.A 27.D 37.D Chuyên gia luyện thi đại học offline số – ngõ 17 – Tạ Quang Bửu 8.B 18.C 28.A 38.C 9.C 19.C 29.B 39.D 10.D 20.A 30.D 40.B Trang ... dây Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây 120 V Dòng điện mạch lệch pha π/6 so với điện áp hai đầu đoạn mạch lệch pha π/3 so với điện áp hai đầu cuộn dây Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch A 3√3A
- Xem thêm -

Xem thêm: KHÓA LUYỆN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019 - MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 02, KHÓA LUYỆN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019 - MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 02

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay