ĐỀ THI THỬ SỐ 07 Giáo viên: Nguyễn Tiến Đạt

40 6 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 17:09

ĐỀ THI THỬ SỐ 07 Giáo viên: Nguyễn Tiến Đạt ĐỀ THI THỬ SỐ 07 Giáo viên: Nguyễn Tiến Đạt ĐỀ THI THỬ SỐ 07 Giáo viên: Nguyễn Tiến Đạt ĐỀ THI THỬ SỐ 07 Giáo viên: Nguyễn Tiến Đạt ĐỀ THI THỬ SỐ 07 Giáo viên: Nguyễn Tiến Đạt ĐỀ THI THỬ SỐ 07 Giáo viên: Nguyễn Tiến Đạt ĐỀ THI THỬ SỐ 07 Giáo viên: Nguyễn Tiến Đạt ĐỀ THI THỬ SỐ 07 Giáo viên: Nguyễn Tiến Đạt http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan ĐỀ THI THỬ SỐ 07 Giáo viên: Nguyễn Tiến Đạt Câu 1: [ID: 74140] Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật, AB  2a, BC  a Các cạnh bên hình chóp a Gọi M, N trung điểm cạnh AB, CD K điểm cạnh AD cho KD  KA Tính khoảng cách hai đường thẳng MN SK A a B a C a D a 21 Câu 2: [ID: 74142] Phương trình m sin x  3cos x  có nghiệm khi: A m  B m  C m  D m  Câu 3: [ID: 74143] Một người gửi số tiền 100 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 7, 4% / năm Biết không rút tiền khỏi ngan hàng sau năm, số tiền nhập vào vốn ban đầu (người ta gọi lãi kép) Để lãnh số tiền 250 triệu người cần gửi khoảng thời gian năm? (nếu khoảng thời gian không rút tiền lãi suất không thay đổi) A 13 năm B 12 năm C 14 năm D 15 năm Câu 4: [ID: 74145] Tính đạo hàm hàm số sau: f  x   ln  x  1 A f '( x)  ln( x   1) B f '  x   ln x C f '  x   x 1 D f '  x   Câu 5: [ID: 74146] Cho phương trình: (m  1) log 21  x     m   log 2 2x x 1  4m   (với x2 m tham số) Gọi S   [a; b] tập giá trị m để phương trình có nghiệm đoạn 5   ;  Tính a  b Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan A B  C 3 D 1034 237 Câu 6: [ID: 74148] Cho hàm số  Cm  : y   x   mx   9 x   9m Tìm m  Cm  để tiếp xúc với Ox: A m  3 B m  4 C m  1 D m  2 Câu 7: [ID: 74149] Một bồn chứa nước gồm hai nửa hình cầu hình trụ (như hình vẽ) Đường sinh hình trụ (như hình vẽ) Đường sinh hình trụ hai lần đường kính hình cầu Biết thể tích bồn chứa nước 128  m  Tính diện tích xung quanh bồn chứa nước theo đơn vị m2   A 48 m     B 40 m C 64 m   D 50 m Câu 8: [ID: 74150] Cho hàm số y  f  x  xác định có đạo hàm y  f '  x  Đồ thị hàm số y  f '  x  hình Khẳng định sau đúng? A Hàm số y  f  x  có ba điểm cực trị B Hàm số y  f  x  đồng biến khoảng  ;  C Hàm số y  f  x  nghịch biến khoảng  0;1 D Hàm số y  f  x  đồng biến khoảng  ; 1 Câu 9: [ID: 74151] Cho hình chóp SABC có SB  SC  BC  CA  a Hai mặt (ABC) (ASC) vng góc với (SBC) Tính thể tích hình chóp a3 A a3 B 12 a3 C 12 a3 D Câu 10: [ID: 74153] Cho lăng trụ đứng có ABC A ' B ' C ' có AB  AC  BB '  a, BAC  120 Gọi I trung điểm CC ' Tính cosin góc tạo hai mặt phẳng  ABC   AB ' I  A 2 B 12 Câu 11: [ID: 74154] Đồ thị hàm số y  A B C 30 10 D x2  x   có đường tiệm cận đứng? x2  C D Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Câu 12: [ID: 74155] Tìm giá trị nhỏ biểu thức F  a b4  a2 b2  a b        với b4 a4  b2 a  b a a, b  A MinF  10 B MinF  C MinF  2 D F khơng có GTNN Câu 13: [ID: 74156] Cho tập A có 20 phần tử Hỏi tập A có tập hợp khác rỗng mà có số phần tử chẵn A 220  B 220 C 220 1 D 219 Câu 14: [ID: 74157] Cho hàm số y  x  x  x  có đồ thị (C) Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị (C) có hệ số góc nhỏ A y  x  B y  x  C y  2 x D y  2 x  Câu 15: [ID: 74158] Cho hình trụ (T) có chiều cao bán kính 3a Một hình vng ABCD có hai cạnh AB, CD hai dây cung hai đường tròn đáy, cạnh AD, BC đường sinh hình trụ (T) Tính cạnh hình vng A 3a B 6a C 3a 10 D 3a Câu 16: [ID: 74159] Cắt hình nón mặt phẳng qua trục ta thiết diện tam giác vng cân có cạnh huyền a, diện tích xung quanh hình nón là: A S xq   a2 B S xq   a2 2 C S xq   a D S xq   a Câu 17: [ID: 74160] Cho hàm số  C  : y  x  x  Đường thẳng qua điểm A  3;1 có hệ số góc k Xác định k để đường thẳng cắt đồ thị điểm khác A  k  B k  Câu 18: [ID: 74161] Cho hàm số y  C  k  D  k  3x Khẳng định sau khẳng định ?  2x A Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y  C Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x  B Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y  D Đồ thị hàm số khơng có tiệm cận Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Câu 19: [ID: 74162] Cho x  9 x  23 Khi biểu thức A  a  3x  3 x a  với tối giản x x 1  b b a, b   Tích a.b có giá trị bằng: A B 10 C 8 D 10 Câu 20: [ID: 74163] Cho a, b, c ba số thực dương, khác abc  Biết log a  2, log b  log abc  Khi đó, giá trị log c bao nhiêu? 15 A log c  B log c  C log c  D log c  Câu 21: [ID: 74164] Đường cong hình đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? A y   x  x  B y   x  x C y   x3  x  D y   x  x  Câu 22: [ID: 74165] Giá trị lớn hàm số y  x   ln x  đoạn  2;3 A max y   2ln 2;3 B max y   2;3 C max y  e  2;3 D max y  2  ln  2;3 Câu 23: [ID: 74166] Cho n số nguyên dương, tìm n cho: 12 log a 2019  22 log a A 2019 2019   n log n a 2019  10102  20192 log a 2019 B 2018 C 2017 D 2016 Câu 24: [ID: 74167] Cho hàm số y  ax3  bx  cx  d có đồ thị hình bên Khẳng định sau đúng? A a, d  0; b, c  B a, b, d  0; c  C a, c, d  0; b  D a, b, c  0; b, d  Câu 25: [ID: 74168] Tìm tổng nghiệm phương trình sau log  x  x  3  log  x  x   A B 1 C D Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Câu 26: [ID: 74169] Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng có cạnh a SA vng góc đáy ABCD mặt bên (SCD) hợp với đáy góc 60 , M trung điểm BC Tính thể tích hình chóp S.ABMD A a3 B a3 C a3 3 Câu 27: [ID: 74170] Tập hợp tất giá trị m để hàm số y  D a 3 x   m  1 x   m  1 x  tăng R m  m  A m  C  m  B  D 1  m   Câu 28: [ID: 74171] Trong hàm số sau, hàm số nghịch biến khoảng 0; A y  x2  x  x 1 B y  2x  x 1 Câu 29: [ID: 74172] Phương trình: A  m  3 C y  x  2x2  D y   3 x  x2  x  x   m m   x  có nghiệm x khi: B 1  m  C m  D 1  m  Câu 30: [ID: 74173] Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục có đạo hàm đoạn  a, b  Xét khẳng định sau: Hàm số f  x  đồng biến  a; b  f '  x   0, x   a; b  Giả sử f  a   f  c   f  b  , x   a; b  suy hàm số nghịch biến  a; b  Giả sử phương trình f '  x   có nghiệm x  m hàm số y  f  x  đồng biến  m; b  hàm số y  f  x  nghịch biến  a, m  Nếu f '  x   0, x   a; b  , hàm số đồng biến  a; b  Số khẳng định khẳng định A B C D Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Câu 31: [ID: 74174] Người ta chế tạo đồ chơi cho trẻ em theo công đoạn sau: Trước tiên cho trẻ em theo công đoạn sau: Trước tiên, chế tạo mặt nón tròn xoay có góc đỉnh 2  60 thủy tinh có bán kính lớn, nhỏ khác cho mặt cầu tiếp xúc với tiếp xúc với mặt nón Quả cầu lớn tiếp xúc với mặt đáy mặt Cho biết chiều cao mặt nón 9cm Bỏ qua bề dày lớp vỏ thủy tinh, tính tổng thể tích hai khối cầu A 25   cm3  B 112   cm3  C 40   cm3  Câu 32: [ID: 74175] Cho khối chóp S.ABC tích D 10   cm3  a3 Tam giác SAB có diện tích 2a Tính khoảng cách d từ C đến mặt phẳng (SAB) A d  a B d  2a D d  C d  2a a Câu 33: [ID: 74176] Cho nửa đường tròn đường kính AB  R điểm C thay đổi nửa đường tròn đó, đặt CAB   gọi H hình chiếu vng góc C AB Tìm  cho thể tích vật thể tròn xoay tạo thành xoay tam giác ACH quanh trục AB đạt giá trị lớn nhất: A   60 B   45 C   arctan D   30 Câu 34: [ID: 74177] Tìm m để phương trình sau có nghiệm: 3 x  6 x  A  m    x   x   m B  m  C  m3 2 D  m3 Câu 35: [ID: 74178] Cho tam giác ABC vuông A, AB  a, BC  2a Tính thể tích khối nón nhận quay tam giác ABC quanh trục BC A  a3 B  a 3 C 3 a D  a Câu 36: [ID: 74179] Một cốc nước có dạng hình trụ chiều cao 15cm, đường kính đáy 6cm, lượng nước ban đầu cốc cao 10cm Thả vào cốc nước viên bị hình cầu có đường kính 2cm Hỏi sau thả viên bị, mực nước cốc cách miệng cốc cm? (Kết làm tròn đến hàng phần trăm) A 4,25 cm B 4,26 cm C 3,52 cm D 4,81 cm Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan  Câu 37: [ID: 74180] Cho v  3;3 đường tròn  C  : x  y  x  y   Ảnh (C) qua Tv  C ' : 2 2 2 A  x     y  1  B  x     y  1  C x  y  x  y   D  x     y  1  Câu 38: [ID: 74182] Hãy lập phương trình đường thẳng (d) qua điểm cực đại cực tiểu đồ thị hàm số y  x3  3mx  x A y  mx  3m    B y  2m3  x C y  2  m  1 x  m D y  2 x  2m Câu 39: [ID: 74183] Cho khối chóp S.ABC có SA   ABC  , tam giác ABC vuông B, AB  a, AC  a Tính thể tích khối chóp S.ABC biết SB  a A a3 B a3 6 C a3 D a 15 Câu 40: [ID: 74184] Bên cạnh đường trước vào thành phố người ta xây tháp đèn lộng lẫy Ngọn tháp hình tứ giác S.ABCD cạnh bên SA  600 mét, ASB  15 Do cố đường dây điện điểm Q (là trung điểm SA) bị hỏng, người ta tạo đường từ A đến Q gồm bốn đoạn thẳng: AM, MN, NP, PQ (hình vẽ) Để tiết kiệm kinh phí, kỹ sư nghiên cứu chiều dài đường từ A đến Q ngắn Tính tỷ số k  A k  AM  MN NP  PQ B k  C k  D k  Câu 41: [ID: 74186] Tìm tất giá trị tham số m để hàm số y  x  2mx  m x  đạt cực tiểu x  A m  B m   m  C m  1 D m  Câu 42: [ID: 74187] Cho hình chóp S.ABC có SA vng góc với mặt phẳng (ABC), SA  a, AB  a, AC  2a, BAC  60 Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan A V  20 5 a 3 B V  5 a C V  5 a D V  a Câu 43: [ID: 74188] Cho đồ thị hàm số sau (như hình vẽ) Khẳng định sau đúng? A a  b  c B a  c  b C b  a  c D b  c  a Câu 44: [ID: 74189] Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vng cân B với AC  a, biết SA vng góc với đáy ABC SB hợp với đáy góc 60 Tính thể tích hình chóp a3 A 48 a3 B 24 a3 C a3 D 24 Câu 45: [ID: 74190] Gọi M m giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số: y  2sin x  cos x  Giá trị M  m bằng: A B C 25 D 41 Câu 46: [ID: 74191] Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hình bên Xác định tất giá trị tham số m để phương trình f  x   2m  m  có nghiệm thực phân biệt A  C m0  m 1 B  m  1 2  m 1 D    m   Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan  Câu 47: [ID: 74192] Tập xác định hàm số y  x  x   1 2 A  0;  B  0;    là: C  ;    2;   D  0; 2 Câu 48: [ID: 74193] Có 10 vị nguyên thủ Quốc gia xếp ngồi vào dãy ghế dài (Trong có ơng Trum ơng Kim) Có cách xếp cho hai vị ngày ngồi cạnh nhau? A 9!.2 B 10! C 8!.2 D 8! Câu 49: [ID: 74194] Tìm tất giá trị m để hàm số y  mx  mx  x  có cực đại cực tiểu A  m  m  m  B  C  m  D m  Câu 50: [ID: 74195] Cho hàm số y  x3  3mx  6, giá trị nhỏ hàm số  0;3 A m  B m  31 27 C m  D m  Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Đáp án 1-D 2-B 3-A 4-D 5-B 6-A 7-A 8-A 9-B 10-C 11-D 12-C 13-C 14-B 15-C 16-A 17-C 18-A 19-D 20-A 21-C 22-C 23-A 24-A 25-C 26-A 27-D 28-C 29-B 30-A 31-B 32-D 33-C 34-D 35-A 36-B 37-B 38-B 39-A 40-A 41-D 42-B 43-D 44-B 45-C 46-C 47-B 48-A 49-B 50-D LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án D Phương pháp: - Tìm mặt phẳng chứa SK mà song song với MN , mặt phẳng  SAD  - Từ ta cần tính khoảng cách từ MN đến  SAD  Cách giải: Gọi I trung điểm AD, AC cắt BD O H hình chiếu vng góc O SI Ta có: MN / /  SAD  Suy ra: d  MN , SK   d  MN ,  SAD    d  O,  SAD    OH +) OI  AB  a; ; +) OI  1 a BD  AB  AD  4a  a  2 2 5a a 21  +) SO  SB  OB  2a  Vậy d  MN , SK   2 a 21 Chú ý giải: HS thường không ý đến phương pháp tìm mặt phẳng song song mà tập trung tìm đường vng góc chung dẫn đến phức tạp cho tốn khơng đến đáp án 10 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan x 1 x 1 m 1 x 1 x 1 Ta có với x  Chia hai vế phương trình (*) cho x  ta có: Đặt t  x 1 x 1  t4  x 1 x 1 Với x  hàm số  x 1  1  1  t4    t  x 1 x 1 Phương trình (1) trở thành: 3t  2t  m    Phương trình (*) có nghiệm  phương trình (2) có nghiệm:  t  Xét hàm y  f  t   3t  2t  0;1 ta có: f '  t   6t    t    0;1 Bảng biến thiên: t f 't  f t  - + Từ bảng biến thiên ta thấy để phương trình 3t  2t  m  có nghiệm  0;1 đường thẳng  y  m phải cắt đồ thị hàm số y  f  t   3t  2t điểm 1 Do   m   1  m  3 Vậy 1  m  phương trình cho có nghiệm Đáp án B Chú ý giải: - HS thường qn khơng tìm điều kiện ẩn phụ tìm sai điều kiện (một số bạn đặt điều kiện dẫn đến kết sai) t t - Ở bước kết luận, số bạn nhầm lẫn điều kiện để có nghiệm có nghiệm nên chọn để phương trình có nghiệm kết sai m Câu 30: Đáp án A Phương pháp: 26 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Xét tính sai đáp án dựa vào kiến thức hàm số đồng biến, nghịch biến khoảng xác định Cách giải: *2 sai với c1  c2 nằm  a; b  ta chưa thể so sánh f  c1  f  c2  *3 sai Vì y ' điểm chưa đổi dấu qua điểm VD hàm số y  x *4 sai: Vì thiếu điều kiện f '  x   hữu hạn điểm.VD hàm số y  1999 có y '   hàm Chú ý giải: HS thường nhầm lẫn: - Khẳng định số khơng ý đến điều kiện hữu hạn điểm - Khẳng định số khơng ý đến điều kiện y ' đổi dấu qua nghiệm Câu 31: Đáp án B Phương pháp: Tính bán kính hai khối cầu dựa vào mối quan hệ đường tròn nội tiếp tam giác Tính thể tích hai khối cầu cho theo công thức V   R3 suy kết luận Cách giải: Cắt đồ chơi mặt phẳng đứng qua trục hình nón Gọi P, H, K hình chiếu vng góc M, I, J AB Vì BAC  2  60, AM  9cm  BM  MC  3   ABC  AB  AC   BC Vì IM bán kính mặt cầu nội tiếp tam giác ABC nên IH  IM  AM 3 Gọi B ' C ' tiếp tuyến chung hai đường tròn Vì ABC nên dẫn đến AB ' C ' 27 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Suy bán kính đường tròn nội tiếp JK  JG  Vậy tổng thể tích là: V1  V2  AG AM  1 4 112  IH   JK  3 Chú ý giải: Cần ý vận dụng mối quan hệ đường tròn nội, ngoại tiếp tam giác việc tính bán kính khối cầu Câu 32: Đáp án D Phương pháp: Dựa vào công thức tính thể tích khối chóp V  S h để suy chiều cao hạ từ C đến mp  SAB  Cách giải: Gọi khoảng cách từ C đến (SAB) h 1 a3 a h Theo cơng thức thể tích khối chóp, ta có: V  h.SSAB  h.2a  3 Chú ý giải: HS cần áp dụng cơng thức tính thể tích Câu 33: Đáp án C Phương pháp: - Tính thể tích khối nón có quay tam giác ACH quanh AB (hay AH) công thức V  Sd h với đáy hình tròn tâm H bán kính CH chiều cao AH - Tìm GTLN thể tích dựa vào phương pháp xét hàm, từ tìm AH Cách giải: Thể tích khối nón quay ACH quay quanh AB: V 1 R  AH  CH  AH   AH AB  AH   AH  AH 3 3 28 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Xét hàm số: y   y' R  t  t với t  AH 3 R t   t t   L  y    4R 4R t   AH   3  HB  AB  AH   tan CAB  2R 2R  CH  3 CH 1   CAB  arctan AH 2 Chú ý giải: Ở bước kết luận nhiều HS kết luận sai góc  góc 45 dẫn đến chọn sai đáp án Câu 34: Đáp án D Phương pháp: Phương trình cho có nghiệm  đường thẳng y  m cắt đồ thị hàm số y  f  x   x   x    x   x  điểm nên ta xét hàm f  x  , từ tìm điều kiện m Cách giải: Xét hàm số: f  x    x   x    x   x   3;6  x    3;6  2x  f ' x     x   x  2x     3  2x     6 x  3 x   x   x  1* 29 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan *     x   x      x   x   8 x 3 (loại) y ' x Ta có bảng biến thiên: Vậy để phương trình f  x  có nghiệm thì: 9  m3 y  x - + Câu 35: Đáp án A 9  2 Phương pháp: Cơng thức tính thể tích khối nón: V  S h với Slà diện tích hình tròn đáy h đường cao Cách giải: Gọi A’ đối xứng với A qua BC Khi quay tam giác quanh trục BC ta hai khối nón có đáy hình tròn tâm H bán kính R có chiều cao BH CH Ta có: AC  BC  AB  4a  a  a  AH  AB AC a.a a   BC 2a 2 1 1 a 3  a3 V   AH BH   AH CH   AH BC    a   3 3   Chú ý giải: Nhiều HS thường xác định sai khối tròn xoay nhận quay tam giác quanh BC dẫn đến đáp án sai Câu 36: Đáp án B Phương pháp: Tính thể tích viên bi hình cầu: V   R3  viên tích V1 Tính thể tích lượng nước ban đầu (cột nước hình trụ): V2  Vn   R h 30 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Tính tổng thể tích bi nước lúc sau V  V1  V2 , từ suy chiều cao cột nước lúc sau khoảng cách từ mặt nước đến miệng cốc Cách giải: 20 Ta có: V1   R3  3 V2   R h  90  V  V1  V2  h 290 V 290 290 115   d  15   R 27 27 27 Chú ý giải: Các em qn khơng tính thể tích viên bi, nhầm lẫn đường kính 6cm thành bán kinh 6cm dẫn đến thể tích bị sai Câu 37: Đáp án B - Ảnh đường tròn qua phép tịnh tiến đường tròn có bán kính - Xác định tâm đường tròn qua phép tịnh tiến viết phương trình đường tròn có tâm vủa tìm bán kính bán kính đường tròn cho  x '  x  a - Điểm I '  x '; y '  ảnh I  x; y  qua phép tịnh tiến theo véc tơ v   a; b   y '  y  a Cách giải: 2 Ta có:  C  :  x  1   y    Tọa độ tâm I đường tròn (C) là: I 1; 2  Suy ảnh I’ I qua Tv I  4;1 2   C  :  x     y  1  Chú ý giải: HS thường hay nhầm lẫn biểu thức tọa độ phép tịnh tiến dẫn đến tìm sai tọa độ điểm I’ 31 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Câu 38: Đáp án B Phương pháp:  y '  x0   - Gọi x0 điểm cực trị hàm số y  f  x  ,   y0  x0  3mx0  3x0 - Từ hệ ta tìm phương trình đường thẳng qua  x0 ; y0  Cách giải: Có: y  x   x3  3mx  x  y '  x   x  6mx  Phương trình đường thẳng d qua cực trị (C) nên  x0 ; y0   d thỏa mãn:  y '  x0   3 x0  6mx     2  y0  x0  3mx0  x0  y0  x0  x0  2mx0   x0  mx0 2  x0  2mx0   x0  2mx0     y0  2 x0  mx0  y0  2 x0  m  2mx0  1  y0  2  m2  1 x0  m Chú ý giải: Các em giải tốn cách khác: - Tính y ' - Thực phép chia y cho y ' ta tìm đa thức dư kết toán Câu 39: Đáp án A Phương pháp: Cơng thức tính thể tích khối chóp V  S h Cách giải: Ta có: BC  AC  AB  a Có SA  SB  AB  2a 1 a3  V  SA.S ABC  2a a.a  3 32 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Câu 40: Đáp án A Phương pháp: Trải mặt hình chóp mặt phẳng tìm điều kiện để AM  MN  NP  PQ nhỏ Cách giải: Ta “xếp” mặt hình chóp lên mặt phẳng, hình bên: Như hình vẽ ta tháy, để tiết kiệm dây đoạn AM, MN, NP, PQ phải tạo thành đoạn thẳng AQ Lúc này, xét SAQ có: ASM  MSN  NSP  PSQ  15 SA  600m, SQ  300m k  (Vì AM  MN AN SA   2 NP  PQ NQ SQ AN SA tính chất đường phân giác SN)  NQ SQ Câu 41: Đáp án D Phương pháp:  f '  x0   Điểm x  x0 điểm cựa tiểu hàm số bậc ba y  f  x    f ''  x0   Cách giải: TXĐ: D  R Ta có: y '  3x  4mx  m  y ''  x  4m Để x  điểm cực tiểu hàm số bậc ba với hệ số x dương thì: m  1; m   y ' 1   m  4m       m 1  m   m  y ''       Chú ý giải: 33 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Nhiều HS nhầm lẫn điều kiện để điểm x0 điểm cực tiểu f ''  x0   dẫn đến chọn đáp án m  sai Câu 42: Đáp án B Phương pháp: - Chứng minh ABC vng B, tìm tâm bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đáy h2 - Sử dụng công thức R   r với R bán kính hình cầu ngoại tiếp khối chóp, h chiều cao, r bán kính đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy Cách giải: Ta có: cos 60  a AB   cos BAC  2a AC  ABC vuông B Gọi M trung điểm AC  M tâm đường tròn ngoại tiếp ABC  MA  MA  AC a Gọi r bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đáy R bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp h chiều cao hình chóp Ta có cơng thức sau: h2 a2 a 2 R   r  R   a2  4 2 5a  V   R3  Chú ý giải: HS cần linh hoạt việc chứng minh ABC vuông B biết sử dụng công thức liên hệ R, r, h 34 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Câu 43: Đáp án D Phương pháp: Chọn điểm cụ thể x  suy log c  log a  log b , từ chọn đáp án Cách giải: Theo đồ thị hàm số, chọn x  , ta có: log c  log a  logb  1 0   log b   log c  log a  b  c  a logb log c log a Câu 44: Đáp án B Phương pháp: Xác định góc 60 phương pháp xá định góc đường thẳng mặt phẳng góc đường thẳng hình chiếu mặt phẳng Thể tích khối chóp V  S h Cách giải: ABC vuông cân B có AC  a  BC  BA  a Mà SAB vng A có SBA  60  SA  AB.tan SBA  a a tan 60  2 1 V  SA.S ABC  SA BC.BA 3 a a a a3   2 2 24 Câu 45: Đáp án C Phương pháp: Biến đổi hàm số hàm số bậc hai cos x , đặt cos x  t tìm GTLN, GTNN hàm số với ý Cách giải: 35 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Ta có: y  2sin x  cos x   1  cos x   cos x   2 cos x  cos x  Đặt t  cos x  1  t  1 y  t   2t  t   y '  t   4t  y '  0   t  1   1;1 25  1  25  M  max y  y    ; m  y  y 1   M  m    Chú ý giải: HS thường nhầm lẫn tìm GTLN, GTNN hàm số, bước đặt ẩn phụ quên không đặt điều kiện cho ẩn Câu 46: Đáp án C Phương pháp: - Vẽ đồ thị hàm số y  f  x  từ đồ thị hàm số y  f  x  : giữ ngun phần đồ thị phía trục hồnh lấy đối xứng phần đồ thị phía qua trục hồnh - Điều kiện để phương trình f  x   2m  m  có nghiệm phân biệt đường thẳng y  2m2  m  cắt đồ thị hàm số y  f  x  điểm phân biệt Cách giải: Ta có đồ thị hàm số y  f  x  Lúc này, để phương trình f  x   2m  m  có nghiệm phân biệt đường thẳng y  2m2  m  cắt đồ thị hàm số y  f  x  điểm phân biệt Chú ý giải: HS thường nhầm lẫn cách vẽ đồ thị hàm số y  f  x  y  f  x , bước giải bất phương trình kết hợp nghiệm sai dẫn đến chọn sai đáp án Câu 47: Đáp án B Phương pháp: 36 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Điều kiện để hàm số lũy thừa với số mũ không nguyên số phải dương Cách giải: Vì  số vơ tỉ nên điều kiện số lớn  x  x   x   x   0;  Chú ý giải: HS hay nhầm lẫn tìm điều kiện xác định hàm số lũy thừa, cho số dẫn đến chọn nhầm đáp án D Câu 48: Đáp án A Phương pháp: - Coi hai ơng Trum Kim người toán trở thành xếp người vào dãy ghế - Lại có cách đổi chỗ hai ơng Trum Kim nên từ suy đáp số Cách giải: Kí hiệu 10 vị nguyên thủ a, b, c, d, e, f, g, h, i, k Và hai ông Trum, Kim a, b Nếu ông Trum ngồi lên bên trái ông Kim, tương đương xếp ab, c, d , e, f , g , h, i, k vào vị trí Ta có A99 cách 9 Vậy tổng hợp lại, có A9  A9  2.9!cách Câu 49: Đáp án B Phương pháp: Điều kiện để hàm đa thức bậc ba có cực đại, cực tiểu phương trình y '  có hai nghiệm phân biệt Cách giải: TH1: m   y  x  Hàm số khơng có cực trị TH2: TXĐ: D  R Ta có: y  mx3  mx  x   y '  mx  2mx  37 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Để hàm số cho có cực đại, cực tiểu phương trình y '  phải có nghiệm phân biệt m   '  m2  m    m  Câu 50: Đáp án D Tính y’ tìm nghiệm y ' - Biện luận trường hợp điểm x  nằm trong, nằm khoảng nghiệm để suy kết luận Cách giải: TXĐ: D  R y '  3x  6mx x   y  Ta có: y '     x  2m  y  4m  Xét TH1: m  Hàm số đồng biến  0;3  Min y  y     loại 0;3 Xét TH2: m   2m   Khi đó, hàm số nghịch biến  0;3   0; 2m   Min y  y  3  33  27m   m  0;3 31  (loại) 27  m    2m  đồ thị hàm số có điểm cực đại  0;6  điểm cực tiểu  2m, 4m3  6 Xét TH3: Khi , GTNN  0;3 y  2m   4m3   4m3    m3   m  (thỏa mãn) Xét TH4: m    0;6  điểm cực tiểu  0;3 hàm số đồng biến  ymin   loại Vậy m  giá trị cần tìm Đáp án D Chú ý giải: 38 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan HS cần phải xét tất trường hợp ý loại nghiệm nhiều em sai lầm kết luận m  không ý điều kiện trường hợp m  31 mà 27 39 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐỖ ĐẠI HỌC ĐÓ NHÉ!!  Các em cần chăm thôi, tài liệu Phương pháp để thầy lo.  ➤Các tài liệu hay phương pháp giảng học thầy.  ●Facebook thầy: Đạt Nguyễn Tiến | https://www.facebook.com/thaydat.toan  Để tham gia học offline thầy Đạt: Các em đến đăng ký Số ngõ 17 Tạ Quang Bửu, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội  Để học online em tham gia khóa sau HOC24H.VN  ✔ Khóa luyện thi THPT Quốc Gia mơn Tốn 2018: https://hoc24h.vn/khoa-hoc-truc-tuyen.khoaluyen-thi-thpt-quoc-gia-2018-mon-toanhoc.79.html  ✔ Khóa luyện thi nâng cao lớp 12: https://hoc24h.vn/khoa-hoc-truc-tuyen.khoaluyen-thi-nang-cao-2018-mon-toan.138.html  ✔ Khóa luyện đề thi thử THPT Quốc gia 2018: https://hoc24h.vn/khoa-hoc-truc-tuyen.khoaluyen-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-2018-montoan.149.html  ✔ Khóa tổng ôn luyện thi THPT Quốc Gia 2018: https://hoc24h.vn/khoa-hoc-truc-tuyen.khoatong-on-luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018-montoan.147.html  ✔ Chinh phục kiến thức lớp 11: https://hoc24h.vn/khoa-hoc-truc-tuyen.khoachinh-phuc-kien-thuc-toan-11.97.html  40 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? ...  arctan D   30 Câu 34: [ID: 74 177 ] Tìm m để phương trình sau có nghiệm: 3 x  6 x  A  m    x   x   m B  m  C  m3 2 D  m3 Câu 35: [ID: 74 178 ] Cho tam giác ABC vuông A, AB... 2;3 Câu 23: [ID: 74 166] Cho n số nguyên dương, tìm n cho: 12 log a 2019  22 log a A 2019 2019   n log n a 2019  10102  20192 log a 2019 B 2018 C 20 17 D 2016 Câu 24: [ID: 74 1 67] Cho hàm số... B a3 C a3 3 Câu 27: [ID: 74 170 ] Tập hợp tất giá trị m để hàm số y  D a 3 x   m  1 x   m  1 x  tăng R m  m  A m  C  m  B  D 1  m   Câu 28: [ID: 74 171 ] Trong hàm số sau, hàm
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THỬ SỐ 07 Giáo viên: Nguyễn Tiến Đạt, ĐỀ THI THỬ SỐ 07 Giáo viên: Nguyễn Tiến Đạt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay