Báo cáo đánh giá tác động của dự thảo luật bảo hiểm việc làm

45 8 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 17:08

BỘ TƯ PHÁP _ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc _ BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ THẢO LUẬT BẢO HIỂM VIỆC LÀM _ A TÊN DỰ THẢO LUẬT Tên gọi dự thảo luật: “Luật Bảo hiểm việc làm” (sau gọi dự thảo Luật) B MỤC ĐÍCH BAN HÀNH LUẬT BẢO HIỂM VIỆC LÀM - Điều chỉnh thống vấn đề việc làm sách người lao động vấn đề việc làm - Tạo nên sách an sinh xã hội bền vững, nhằm bảo đảm thay bù đắp phần thu nhập người lao động họ bị giảm thu nhập giảm làm việc, thất nghiệp Là điểm tựa cho người lao động C GIỚI THIỆU CHUNG Ngày 29/6/2006, Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thơng qua Luật Bảo hiểm Xã hội Trong đó, sách Bảo hiểm thất nghiệp (cơ sở móng Luật Việc làm) thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009 Hiện tồn giới có 79 quốc gia vùng lãnh thổ thực sách Bảo hiểm việc làm Ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam nước thứ sau Thái Lan thực sách này, mang lại quyền lợi khơng nhỏ cho người lao động người sử dụng lao động người lao động nhiều nguyên nhân khác bị giảm thu nhập, thất nghiệp, dẫn đến đời sống khó khăn Ngồi ra, kết báo cáo RIA dự án Luật ni ni giúp cho Ban soạn thảo, Tổ biên tập, nhà lập pháp nâng cao lực đánh giá tác động việc ban hành thực Luật nuôi nuôi lĩnh vực kinh tế, trị, xã hội, an ninh quốc phòng lĩnh vực khác Cũng tinh thần đó, việc ứng dụng phương pháp RIA thử nghiệm học rút từ thử nghiệm sẽ giúp cho Nhóm nghiên cứu xây dựng chiến lược RIA có chất lượng tốt hơn, tổng thể toàn diện đánh giá tác động việc thực thi quy định liên quan đến việc giải nuôi nuôi Việt Nam tương lai Với mục đích đó, Bộ Tư pháp (cơ quan chủ trì soạn thảo Luật ni ni theo phân cơng Chính phủ) tiến hành đánh giá cải cách quan trọng dự án Luật, phương diện cải thiện luật pháp Đối tượng đánh giá theo phương pháp RIA, Báo cáo thể hiện, vào nội dung dự thảo Luật nuôi nuôi mà Bộ Tư pháp trình Chính phủ vào tháng 7/2009 Quá trình đánh giá tác động văn pháp luật q trình hỡ trợ Ban soạn thảo cân nhắc lại lợi ích chi phí tốt mỗi phương án lựa chọn xem xét định soạn thảo Kết việc đánh giá thơng qua quy trình RIA chứng minh tính phù hợp thực tiễn quy định Dự thảo Luật nuôi nuôi Kết báo cáo RIA sở khoa học để bên tham gia với quan Quốc hội, đặc biệt đại biểu Quốc hội thảo luận thông qua dự án Luật nuôi nuôi Do chất phức tạp nhạy cảm vấn đề nuôi nuôi thời gian thực RIA khơng nhiều, nên Nhóm nghiên cứu lập báo cáo RIA xác định vấn đề chủ chốt q trình phân tích mối quan hệ vấn đề triệu chứng, sở chọn số vấn đề quan trọng để đánh giá, phân tích tác động thời gian cho phép Một tiêu chí quan trọng để chọn lựa nội dung đánh giá tác động dự án văn mức độ gây tranh luận có ý kiến khác xung quanh vấn đề cụ thể dự án Vì vậy, Nhóm nghiên cứu định đánh giá vấn đề dựa mục tiêu Dự thảo Luật nuôi ni tiêu chí đánh giá RIA Khi so sánh tác động ảnh hưởng, chi phí lợi ích phương án khác vấn đề đánh giá, Nhóm nghiên cứu đến khuyến nghị nên lựa chọn phương án có lợi việc thực thi chế định nuôi nuôi Do đó, vấn đề có tính sách hay qua đánh giá tác động thấy phù hợp mà lý chưa đưa vào dự thảo Luật, nên lưu ý để làm xây dựng ban hành văn hướng dẫn sau dự thảo Luật Quốc hội thông qua Báo cáo RIA Dự thảo Luật nuôi ni tập trung vào nhóm vấn đề mà nội dung có nhiều ý kiến khác nhau, gây tranh luận q trình soạn thảo Đó vấn đề quan trọng hoạt động cải cách pháp luật, gắn với mục tiêu Dự thảo Luật nuôi nuôi, bảo đảm cho nhà hoạch định đưa sách tốt, giúp cho việc thực thi Luật nuôi nuôi đạt chất lượng cao; tăng cường tính minh bạch, tính thống tính dễ tiếp cận hệ thống quy định ni ni nhóm vấn đề cụ thể sau: Nhóm vấn đề 1: Sự cần thiết ban hành Luật ni ni; Nhóm vấn đề 2: Ưu tiên nuôi nuôi nước biện pháp bảo đảm ưu tiên nuôi nuôi nước; 2 Nhóm vấn đề 3: Điều kiện ni ni, đối tượng trẻ em nhận làm nuôi (trong nước nước ngồi); Nhóm vấn đề 4: Đánh giá điều kiện nuôi nuôi người nhận nuôi nước; Nhóm vấn đề 5: Đánh giá thủ tục giới thiệu trẻ em làm ni người nước ngồi; Nhóm vấn đề 6: Tăng cường thẩm quyền Cơ quan ni Trung ương (Bộ Tư pháp); Nhóm vấn đề 7: Minh bạch hoá hoạt động tài liên quan đến hoạt động ni ni Nhóm nghiên cứu xác định có 26 phương án lựa chọn xem xét, trình đánh giá tác động nhóm vấn đề nêu Mỡi nhóm vấn đề sẽ có giải pháp mang tính chất vạch ranh giới - giải pháp giữ nguyên trạng (hoặc không can thiệp), tức không thay đổi tình trạng có vấn đề Giải pháp giữ nguyên trạng sử dụng báo cáo RIA phân tích RIA ln tính tới tác động ngoại biên; nghĩa phải so sánh tác động tất giải pháp thay đổi với giải pháp giữ nguyên trạng, để tìm hiểu rõ tác động ngoại biên Trong giai đoạn xây dựng RIA trước trình soạn thảo, quy trình RIA thực lặp lặp lại nhiều lần Trong số nhóm vấn đề xác định tham vấn ý kiến cơng chúng, có nhóm vấn đề 3, 5, có thay đổi phương án sau có ý kiến tham gia chuyên gia pháp luật Vụ Pháp luật Văn phòng Quốc hội, Uỷ ban pháp luật Quốc hội, Vụ pháp luật Văn phòng Chính phủ, ý kiến thẩm tra sơ Thường trực Uỷ ban pháp luật - Quốc hội Cụ thể sau: Nhóm vấn đề 3: Xác định điều kiện trẻ em làm ni Hiện nay, việc phân chia hình thức xin nhận nuôi thành nuôi trọn vẹn đơn giản sẽ gây nhiều phức tạp, lạ lẫm cộng đồng dân cư, gây xúc động xã hội hệ hình thúc ni Cụ thể hình thức ni trọn vẹn dẫn đến hệ cắt đứt quan hệ trẻ với gia đình cha mẹ đẻ, đẻ không quyền thừa kế cha mẹ đẻ sẽ gây nhiều điều xáo trộn tâm lý dân cư, trái với thuần phong mỹ tục người Việt Nam Vì vậy, dự thảo Luật sẽ khơng phân chia ni thành hai hình thức trọn vẹn đơn giản Về mặt tên gọi hình thức trọn vẹn đơn giản gây nhiều điều khó hiểu Nhóm vấn đề 5: Đánh giá thủ tục giới thiệu trẻ em làm nuôi người nước (Điều 38 39 dự thảo Luật) 3 Thủ tục giới thiệu trẻ em phải có thay đổi so với quy trình thủ tục hành Tuy nhiên, phương án đề xuất RIA cải tiến quy định giới thiệu trẻ em khác so với giai đoạn đánh giá RIA sơ Cụ thể sau: thẩm quyền giới thiệu trẻ em làm ni người nước ngồi sẽ thuộc Hội đồng tư vấn giới thiệu trẻ em từng tỉnh, thành phố nơi trẻ em nuôi dưỡng sinh sống Các tiêu chí giới thiệu trẻ em sẽ Bộ Tư pháp ban hành theo nguyên tắc quy định điều 4, điều 38, 39 dự thảo Luật Nhóm vấn đề 6: Tăng cường thẩm quyền Cơ quan Trung ương nuôi quốc tế Trên tảng nuôi nước giải pháp ban đầu ưu tiên, đồng thời thủ tục giới thiệu trẻ em thuộc Hội đồng tư vấn giới thiệu trẻ em tỉnh/thành phố (điều 38 dự thảo Luật) nên việc tăng cường thẩm quyền Cơ quan Trung ương nuôi quốc tế thủ tục giới thiệu trẻ em khơng vấn đề cấp thiết Dự thảo Luật bỏ quy định Bộ Tư pháp giới thiệu trẻ em làm nuôi người nước ngồi Tuy nhiên, khn khổ Việt Nam q trình gia nhập Cơng ước La Hay năm 1993 việc tăng cường thẩm quyền Cơ quan Trung ương nuôi quốc tế điều cần thiết sau D PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG I Phương pháp chung Các bước (1) Xác định vấn đề ưu tiên dựa tiêu chí rõ ràng (7 nhóm vấn đề) (2) Xác định phương án lựa chọn để giải từng vấn đề (26 phương án lựa chọn) (3) Xác định phương thức đánh giá tác động cho từng vấn đề thông qua việc xác định yếu tố có ảnh hưởng lớn (như chi phí lợi ích bản) (4) Xác định nhu cầu liệu phân tích (5) Xác định phương pháp thu thập liệu tham vấn phương pháp (6) Thu thập, tập hợp liệu tham vấn phương pháp trí bước (7) Phân tích liệu thu thập (8) Thống cách diễn giải kết phân tích kết luận (9) Lập báo cáo đánh giá tác động Các tiêu chí đánh giá tác động Việc xác định vấn đề để đưa vào nội dung phân tích báo cáo RIA thực theo tiêu chí sau đây: - Xác định vấn đề sở phân tích triệu chứng; 4 - Xây dựng tiêu chí để lựa chọn giải vấn đề sở mục tiêu Dự thảo Luật vấn đề nhiều ý kiến khác nhau; - Tiến hành đánh giá mức độ tác động vấn đề theo tiêu chí đề ra; - Lựa chọn vấn đề có tác động lớn Tiếp theo đó, chúng tơi tiếp tục thảo luận để tìm tất giải pháp giải nhóm vấn đề nói trên, tổng cộng tìm 26 phương án lựa chọn Như trình bày, mỡi vấn đề ln có phương án giữ nguyên trạng Việc phân tích, đánh giá so sánh tác động giải pháp đề xuất phát triển dựa sở thực tiễn nước quốc tế, số liệu thu thập q trình giải việc ni nuôi địa phương Việt Nam Công đoạn khó khăn báo cáo RIA thu thập liệu, thơng tin thời gian q gấp nguồn thơng tin khơng sẵn có Để phân tích yếu tố chi phối mạnh chi phí - lợi ích mỡi giải pháp, chúng thu thập 14 loại số liệu từ nhiều nguồn khác Sở Tư pháp, Sở LĐ-TBXH, Văn phòng Con ni nước ngồi tổ chức ni nước ngồi Việt Nam, UBND cấp huyện, UBND xã, phường, Cơ sở nuôi dưỡng trẻ em Khi phân tích, đánh giá phương án, nhóm Nghiên cứu kết hợp phương pháp định lượng định tính theo nguyên tắc phân tích định lượng phải sử dụng tối đa phạm vi thời lượng nguồn lực cho phép Một số tác động quan trọng lượng hố phải mơ tả theo phương pháp định tính xác có thể, kết luận phải kèm theo giả định lơ-gic Lợi ích chi phí mỡi phương án sẽ so sánh với đề xuất đưa phải dựa tính tốn lợi ích chi phí mỡi phương án Phương pháp phân tích gọi phương pháp phân tích lợi ích chi phí mềm phương pháp kết hợp phương pháp định tính định lượng vào khung để từ lựa chọn so sánh lần lượt theo phương thức quán Đ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG DỰ THẢO LUẬT NUÔI CON NUÔI THEO NHÓM VẤN ĐỀ LỰA CHỌN I Sự cần thiết ban hành Luật nuôi nuôi Xác định vấn đề Hệ thống quy định hành nuôi nuôi Việt Nam quy định tản mạn nhiều văn pháp luật khác nhau, cụ thể: - Bộ luật Dân năm 2005 - Luật Hôn nhân Gia đình năm 2000 5 - Nghị định số 70/2001/NĐ-CP ngày tháng 10 năm 2001 quy định chi tiết thi hành Luật Hôn nhân Gia đình - Nghị định số 32/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng năm 2002 quy định việc áp dụng Luật Hôn nhân Gia đình dân tộc thiểu số - Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng năm 2002 quy định chi tiết thi hành số điều Luật Hơn nhân Gia đình năm 2000 quan hệ nhân gia đình có yếu tố nước - Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng năm 2006 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 68/2002/NĐ-CP - Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 đăng ký quản lý hộ tịch - Thông tư số 08/2006/TT-BTP ngày tháng 12 năm 2006 Bộ Tư pháp hướng dẫn thực số quy định nuôi ni có yếu tố nước ngồi - Thơng tư số 01/2008/TT-BTP hướng dẫn thực số điều Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 đăng ký quản lý hộ tịch - Một số văn khác lĩnh vực bảo trợ xã hội liên quan đến trẻ em; thu, nộp, quản lý sử dụng phí giải việc ni ni; xử phạt vi phạm hành lĩnh vực tư pháp, quy chế quản lý Văn phòng Con ni nước ngồi Việt Nam Thực trạng Hiện Việt Nam chưa có khung khổ pháp lý thống nuôi nuôi Điều dẫn tới hệ là: Việc ban hành thực quy định liên quan đến trẻ em khơng có thống nhất, chồng chéo, khó áp dụng (như quy định Bộ luật Dân sự, Luật Hôn nhân Gia đình văn pháp luật khác liên quan đến độ tuổi trẻ em) Cụ thể, Bộ luật Dân quy định người 18 tuổi người chưa thành niên; theo Luật Thanh niên năm 2005, người từ 16 tuổi đến 18 tuổi niên; theo Luật Bảo vệ, Chăm sóc Giáo dục trẻ em năm 2004, trẻ em công dân Việt Nam 16 tuổi Còn độ tuổi trẻ em cho làm nuôi từ 15 tuổi trở xuống Bên cạnh đó, pháp luật quy định số trường hợp ngoại lệ, nuôi thương binh, bệnh binh, người lực hành vi dân làm nuôi người già yếu cô đơn, 15 tuổi (về lý thuyết, người 60 tuổi già yếu, đơn nhận người 40 tuổi làm nuôi) 2.1 Hiện thiếu quy định chế thực để đánh giá tính hợp lệ việc ni ni: đánh giá tính hợp pháp mục đích xin nhận nuôi nuôi, xem xét đánh giá điều kiện nuôi nuôi người nhận nuôi, xác định lợi ích tốt trẻ em nhận làm ni 6 2.2 Các quy định tản mạn, thiếu rõ ràng, không chặt chẽ thống nhất, tạo hội cho người trung gian lợi dụng chế nhằm mục đích trục lợi, khơng mục đích bảo vệ quyền lợi ích trẻ em Ví dụ tình hình giải việc ni nuôi quốc tế tỉnh Nam Định số địa phương khác (có tượng làm giả, làm sai lệch nguồn gốc trẻ em được giới thiệu làm ni người nước ngồi); tượng sở nuôi dưỡng giới thiệu trẻ em làm nuôi cho người nước ngoài; từ chối yêu cầu xin nhận nuôi người nhận nuôi nước; quy định giám sát, theo dõi việc thực ni ni nước, quy định theo dõi tình hình phát triển trẻ em Việt Nam nhận làm ni nước ngồi lại không thiết thực, thực với hiệu cao, thời gian báo cáo tình hình phát triển nuôi lại dài (cho tới năm trẻ em 18 tuổi) 2.3 Ngoài ra, quy định thiếu rõ ràng khiến cho việc thực thi thực tế khó khăn Có thể trẻ em nhận làm ni mục đích nhận ni khơng rõ ràng, có che đậy mục đích mà quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký việc nuôi nuôi phát 2.4 Quy định hành chưa tạo liên thông quản lý nuôi nuôi nước nuôi ni quốc tế, chưa có quản lý thống nhất, phân cấp quản lý bất hợp lý Chưa có quy định việc theo dõi giám sát việc thực nuôi nuôi nước Đối với nuôi nuôi quốc tế, thiếu phối, kết hợp hiệu quan nhà nước việc theo dõi giám sát tình hình phát triển trẻ em Việt Nam nước 2.5 Một số quy định ban hành khó khả thi, khơng phản ánh đúng thực trạng vấn đề Việt Nam Ví dụ quy định việc nuôi nuôi khu vực biên giới Bên cạnh đó, pháp luật chưa có quy định để giải trường hợp nuôi nuôi thực tế (khơng đăng ký quan nhà nước có thẩm quyền) Ngồi ra, trình tự thủ tục cho nhận ni nước chưa đáp ứng tiêu chí lựa chọn gia đình có đủ điều kiện kinh tế, tâm lý, xã hội thích hợp từng trường hợp trẻ em nhận làm nuôi 2.6 Việt Nam chưa lồng ghép đầy đủ tiêu chuẩn quốc tế quy định nuôi ni Ví dụ u cầu minh bạch hóa tài hoạt động ni ni quốc tế; giới thiệu trẻ em làm ni người nước ngồi chưa thực theo yêu cầu Công ước La Hay năm 1993 bảo vệ trẻ em lĩnh vực ni quốc tế; tiêu chí lựa chọn tổ chức ni nước ngồi phép hoạt động Việt Nam Mục tiêu sách Luật nuôi nuôi cần sớm ban hành nhằm khắc phục tượng trên, tạo hệ thống quy định pháp luật thông suốt nuôi ni nước 7 ni ni có yếu tố nước ngoài; nâng cao hiệu áp dụng quy định liên quan đến số thủ tục giải nuôi nuôi; tạo chế phối hợp, kiểm tra, giám sát việc nuôi nuôi quan nhà nước có thẩm quyền lĩnh vực Phương án để lựa chọn Đưa phương án lựa chọn giải vấn đề Phương án Chỉ cần thực tốt quy định hành Phương án Sửa đổi, bổ sung quy định hành Phương án Ban hành Luật nuôi nuôi Đánh giá tác động phương án lựa chọn Theo kết thu thông qua hoạt động lấy ý kiến công chúng phiếu tham vấn RIA 03 tỉnh Lai Châu, TP Đà Nẵng TP Hồ Chí Minh số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp Hà Nội, “Sự cần thiết ban hành Luật nuôi nuôi” với 260 phiếu tham vấn, có: - 71,5% người tham vấn trả lời đồng ý với phương án cần phải ban hành Luật nuôi nuôi (186/260 phiếu) - 14,6% người tham vấn đồng ý với phương án cần Sửa đổi, bổ sung quy định hành đủ để đáp ứng yêu cầu (38/260 phiếu) - 7,3% người tham vấn trả lời với phương án giữ nguyên quy định hành (19/260 phiếu) - 6,2% phiếu tham vấn lại trả lời khơng đúng tích nhiều phương án không đạt yêu cầu phiếu tham vấn đề (16/260 phiếu) - 0,4% ý kiến khác (1/260 phiếu) - 100% ý kiến tham vấn Bộ, ngành đồng ý cần phải ban hành Luật nuôi nuôi Đối tượng tham vấn đa dạng bao gồm: Cán công tác sở nuôi dưỡng, cán công tác quan lao động thương binh Xã hội, cán UBND xã phường thị trấn (trong chủ yếu cán tư pháp), cán Cơng an, Biên phòng (ở Lai Châu), cán làm việc văn phòng ni nước ngồi hoạt động Việt Nam, phóng viên, nhà báo, người dân (chủ yếu người Việt Nam làm thủ tục nhận nuôi), cán công tác Bộ Tư pháp… Như vậy, đối tượng tiến hành tham vấn đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp Luật nuôi nuôi ban hành, người trực tiếp áp dụng quy định pháp luật Nếu thể theo tỉnh cần thiết ban hành Luật nuôi nuôi thể thông qua biểu đồ sau: tỉnh, thành phố khảo sát, phương án đa số ý 8 kiến tham vấn chấp thuận Cụ thể TP HCM 56% TP Đà Nẵng 54%, TP Hà Nội 44%, Lai Châu 32% ý kiến đồng ý 7,3% 14,6% 71,5% 6,2% 0,4% Phương án 1: Chỉ cần thực tốt quy định hành Phương án không khắc phục hạn chế, bất cập Hơn nữa, tạo thêm kẽ hở pháp luật khiến hành vi vi phạm pháp luật nuôi ni gia tăng; cho phép bng lỏng kiểm sốt quản lý nhà nước hoạt động cho, nhận nuôi nuôi nước, đồng thời tiếp tục thả lỏng chế kiểm sốt tài hỡ trợ nhân đạo từ phía tổ chức ni nước ngồi cho sở nuôi dưỡng trẻ em, diễn thời gian qua Gây tốn kém kinh phí cho ngân sách nhà nước để khắc 9 phục hậu phát sinh Về mặt xã hội sẽ tạo tâm lý bất ổn người nhận ni, cha mẹ đẻ, ni hệ nuôi nuôi không xác định rõ ràng Nếu việc thực thi pháp luật không tốt sẽ gây hậu khôn lường, đặc biệt bảo vệ trẻ em trường hợp nguy hiểm: ví dụ người lớn cố tình đạo diễn trường hợp trẻ em (đặc biệt trẻ sơ sinh) bị bỏ rơi nhằm nhiều mục đích khác nhau, có tượng bn bán trẻ em, số quy định liên quan dễ dàng, chế tài xử phạt nhẹ so với lợi nhuận mang lại từ hành vi trục lợi Phương án 2: Sửa đổi bổ sung quy định hành Nếu lựa chọn phương án này, tức tiếp tục để tình trạng văn pháp luật nuôi nuôi quy định tản mạn nhiều văn khác nhau, thiếu tính thống nhất, đồng bộ, chí chồng chéo; đơi văn có quy định trái ngược nhau; khó quản lý, khó áp dụng thực Nếu sửa đổi, bổ sung mang tính chắp vá quy định mà chưa thực bước cải cách lập pháp nhu cầu cần thiết đặt bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Phương án nhiều chi phí cho lần sửa đổi, bổ sung văn bản, mà không cải thiện môi trường pháp lý nuôi ni, khơng làm lành mạnh hố hoạt động ni ni lợi ích tốt trẻ, khơng thể pháp điển hoá quy định pháp luật nuôi nuôi cho thống đồng Phương án 3: Ban hành Luật nuôi nuôi Lựa chọn phương án đem đến giải pháp tốt nhất, phù hợp với điều kiện xã hội, khắc phục vấn đề khó khăn, bất cập hệ thống văn pháp luật nuôi nuôi nay; tạo liên thông pháp luật nuôi nuôi nước nuôi nuôi quốc tế; cải cách bước lập pháp quy định pháp luật ni ni; bảo đảm tính cơng khai, minh bạch quản lý, điều hành; minh bạch hóa nguồn tài liên quan đến hoạt động ni ni; tăng cường vai trò Cơ quan nuôi Trung ương (Bộ Tư pháp); tăng cường trách nhiệm, phối hợp quan nhà nước có thẩm quyền quản lý, tác nghiệp việc nuôi nuôi, cụ thể quan tư pháp, quan bảo trợ xã hội, quan công an Phương án có tốn kém nhiều chi phí (xây dựng sở liệu, nối mạng tin học tỉnh, thành phố với Cơ quan Trung ương ) để pháp điển hố quy định ni ni, bảo đảm thi hành pháp luật, lại đem đến nhiều lợi ích, đặc biệt mặt xã hội, tâm lý xã hội; thông qua quy định mới, chặt chẽ nghiêm khắc, nghiêm túc trấn chỉnh tượng lợi dụng quy định pháp luật hành dễ dàng để thực hành vi trục lợi: cố tình đạo diễn tình bỏ rơi trẻ em xảy lan tràn, có nguy phổ biến tồn quốc, sau tiến hành thủ tục hợp pháp hoá để đưa trẻ em vào sở ni dưỡng, từ cho trẻ em làm ni người nước Đây tượng đẩy trẻ em vào tình đặc biệt nguy hiểm đến tính mạng sức khỏe trẻ Hoặc ngăn ngừa nghiêm trị tượng thu gom trẻ em Hoặc thiếu hiểu biết, người nhận trẻ em làm nuôi không đăng ký việc nuôi nuôi trước quan hành có thẩm quyền; điều dẫn đến quyền lợi ích trẻ 10 10 Vấn đề “Cải cách quy trình, thủ tục giới thiệu trẻ em làm ni người nước ngồi” tham vấn 03 tỉnh thành phố khảo sát Lai Châu, TP Đà Nẵng TP Hồ Chí Minh số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp Hà Nội Trong đó: - 29,2% người tham vấn lựa chọn phương án (76/260 phiếu) - 31,9 % người tham vấn lựa chọn phương án (83/260 phiếu) - 25,8% người tham vấn lựa chọn phương án (67/260 phiếu) - 11,5% phiếu tham vấn không trả lời trả lời không đúng vấn đề (30/260 phiếu) - 1,5% phiếu tham vấn có ý kiến khác (4/260 phiếu) 31 31 Nếu tính theo tỉnh khảo sát thể qua biểu đồ sau: Phương án 1: Căn nhu cầu, đặc điểm, nguyện vọng lợi ích tốt trẻ em, Cơ quan nuôi Trung ương giới thiệu trẻ em làm ni cho người nước ngồi Phương án bảo đảm lợi ích tốt cho trẻ em, khắc phục nhược điểm quy định hành, phù hợp với thực tiễn quốc tế Công ước La Hay năm 1993 Theo quy trình này, Cơ quan nuôi Trung ương, sau tiến hành tất biện pháp thực ưu tiên nuôi nuôi nước, tiến hành nghiên cứu đặc điểm, nhu cầu trẻ, điều kiện nuôi nuôi với điều kiện bảo đảm nuôi nuôi nguyện vọng người nhận ni nước ngồi để định giới thiệu trẻ em cho gia đình cha mẹ nuôi phù hợp cho trẻ Phương án nhận đồng thuận ba tỉnh, thành phố nơi Nhóm nghiên cứu tiến hành tham vấn ý kiến, đặc biệt ý kiến đồng thuận từ TP Hồ Chí Minh TP Đà Nẵng Đây địa phương có số lượng trẻ em giới thiệu làm ni người nước ngồi với số lượng lớn, có nhiều văn phòng ni nước ngồi hoạt động địa phương Phương án 2: Căn nhu cầu, đặc điểm, nguyện vọng lợi ích tốt trẻ em, từng trường hợp cụ thể thấy cần thiết Cơ quan nuôi Trung ương lấy ý kiến tư vấn chuyên gia (y tế, tâm lý, văn hoá ) trước giới thiệu trẻ em Phương án quy định thực phương án tối ưu Song chúng ta chưa có kinh nghiệm hoạt động này, đồng thời đội ngũ cán chuyên môn tâm lý xã hội chưa phát triển Nếu sớm quy định Dự thảo Luật e 32 32 sẽ ảnh hưởng đến hiệu thực quy định Dự thảo Luật cần cân nhắc đến lợi ích bấp cập mà phương án đem lại Phương án 3: Hội đồng liên ngành xem xét tất trường hợp để đánh giá nhu cầu, đặc điểm trẻ em nguyện vọng điều kiện nuôi nuôi người nhận nuôi để giới thiệu trẻ Phương án coi phương án lý tưởng, vừa bảo đảm tính khách quan khơng có can thiệp quan nuôi từ Trung ương đến địa phương vào trình giới thiệu trẻ em Song hoạt động Hội đồng liên ngành theo chế nào, cách thức hiệu mà mang lại chưa dám tối ưu mà thấy phức tạp Kết luận kiến nghị Nhóm nghiên cứu lựa chọn phương án 1, phương án phương án tốt phù hợp với điều kiện mà không gây tốn kém ngân sách nhà nước, đồng thời mang lại hiệu to lớn hoạt động bảo vệ trẻ em, tránh tượng cho trẻ em làm nuôi người nước ngồi cách tuỳ tiện, khơng cần thiết, đẩy trẻ em vào tình trạng nguy hiểm Cơ quan Con nuôi trung ương giới thiệu trẻ em sẽ giảm bớt thủ tục hành chính, tăng thêm mức độ bảo đảm pháp lý, tính chuyên nghiệp việc giới thiệu trẻ em làm nuôi người nước ngồi Hơn nữa, việc Cơ quan ni Trung ương thực thủ tục giới thiệu trẻ em làm ni người nước ngồi phù hợp với thơng lệ quốc tế Công ước La Hay năm 1993 Giai đoạn xây dựng báo cáo RIA trước trình soạn thảo văn Luật Nhóm vấn đề tiếp thu chỉnh lý theo ý kiến quan xây dựng thẩm định văn pháp luật Chính phủ Quốc hội, sau: Theo kết tham vấn ý kiến công chúng, 25,8% người tham vấn trả lời việc giới thiệu trẻ em làm nuôi phải thông qua Hội đồng liên ngành, cấp Tại tỉnh thành mà nhóm Báo cáo RIA tiến hành tham vấn, đại đa số người tham vấn thống lựa chọn thủ tục giới thiệu trẻ em phải qua Hội đồng liên ngành gồm có đại diện ban ngành tư pháp, lao động thương binh xã hội, y tế, công an, giám đốc sở nuôi dưỡng trẻ Theo ý kiến quan xây dựng pháp luật, việc giới thiệu trẻ em phải thông qua Hội đồng tư vấn giới thiệu trẻ em làm ni người nước ngồi địa phương, giám đốc sở ni dưỡng khơng định giới thiệu trẻ em theo quy định hành; giám đốc sở nuôi dưỡng thành viên Hội đồng tư vấn giới thiệu trẻ em Theo phân tích nhóm báo cáo RIA, việc giới thiệu trẻ em thông qua Bộ Tư pháp hay cấp địa phương theo ý kiến trên, thủ tục giới thiệu trẻ em phải có thay đổi, hình thức Hội đồng tư vấn giới thiệu trẻ em, theo tiêu chí xác 33 33 định cụ thể Thay đổi hoàn toàn phù hợp thông lệ quốc tế, đồng thời nhằm đảm bảo tốt quyền lợi ích trẻ em giới thiệu làm ni người nước ngồi Theo tinh thần đó, dự thảo Luật ni ni tiếp thu, chỉnh lý điều 38 (Hội đồng tư vấn giới thiệu trẻ em Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh định thành lập) điều 39 dự thảo Luật (tiêu chí giới thiệu trẻ em làm ni) VI Tăng cường thẩm quyền Cơ quan nuôi Trung ương Xác định vấn đề Theo hướng gia nhập Công ước La Hay năm 1993, Việt Nam phải định Cơ quan nuôi Trung ương, nhằm bảo đảm việc cho nhận nuôi diễn theo đúng quy định pháp luật quốc gia Công ước La Hay, nhằm bảo vệ tốt trẻ em cho làm nuôi, nhằm thực hợp tác quốc tế lĩnh vực nuôi nuôi, cần phải nâng cao thẩm quyền Bộ Tư pháp q trình giải quản lý việc ni ni nước nước ngồi, phù hợp với quy định pháp luật quốc tế, bảo đảm nội luật hố tạo liên thơng quy định nuôi nuôi nước nuôi nuôi có yếu tố nước ngồi Thực trạng Hiện tại, Cục Con ni Bộ Tư pháp có nhiệm vụ quản lý việc ni ni nước nước ngồi phạm vi toàn quốc, đồng thời quan tác nghiệp giải hồ sơ người nước nhận trẻ em Việt Nam làm nuôi Tuy nhiên, thẩm quyền định cuối lại thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi trẻ em thường trú Có nhiều trường hợp, Bộ Tư pháp hồn tất thủ tục giải việc nuôi nuôi, cuối Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh lại không định cho nhận trẻ em Việt Nam làm nuôi, thời hạn chờ đợi để định địa phương lâu Điều có ảnh hưởng tới việc chăm sóc ni dưỡng trẻ em, trẻ cần chăm sóc đặc biệt Bộ Tư pháp chưa chủ động định cho trẻ em làm ni người nước ngồi, lợi ích tốt trẻ em Điều chưa phù hợp với Công ước La Hay năm 1993 Do đó, để sẽ khơng đáp ứng yêu cầu Công ước La Hay năm 1993 tăng cường thẩm quyền Cơ quan Trung ương ni quốc tế Bảng phân tích thẩm quyền Cục Con nuôi – Bộ Tư pháp Thẩm quyền giải việc ni ni UBND cấp xã (phòng tư pháp xã/phường) UBND cấp huyện (phòng tư pháp cấp huyện) Nuôi nuôi Đăng ký Thống kê số nước công nhận việc liệu báo cáo NCN STP 34 UBND cấp tỉnh Bộ Tư pháp (Sở Tư pháp) (Cục Con nuôi) Thống kê số liệu – báo cáo Vụ HCTP Theo dõi quản lý việc đăng ký NCN 34 Thẩm quyền giải việc nuôi ni UBND cấp xã (phòng tư pháp xã/phường) UBND cấp huyện (phòng tư pháp cấp huyện) nước Mức độ tham gia giải NCN nước Tác nghiệp định – quan trọng Nuôi nuôi UBND cấp xã nước ngồi khu vực biên giới có thẩm quyền giải NCN khu vực biên giới Không tác nghiệp UBND cấp tỉnh Bộ Tư pháp (Sở Tư pháp) (Cục Con nuôi) chuyển cho Cục Con nuôi nước Không tác nghiệp trực tiếp Không theo sát việc giải NCN nước – tham gia có các biểu trái pháp luật, áp dụng sai quy định pháp luật NCN Sở Tư pháp giới thiệu trẻ em làm ni người nước ngồi, kiểm tra, thẩm tra hồ sơ trẻ em, trình UBND cấp tỉnh hồ sơ xin nhận ni nước ngồi Cục Con nuôi chuyển Cục Con nuôi tiếp nhận sử lý hồ sơ xin nhận nuôi người nước - UBND cấp tỉnh định NCN nước ngồi Mức độ tham gia quá trình giải Tác nghiệp định Hạn chế (chỉ có các khu vực biên giới) Tác nghiệp, chịu trách nhiệm hồ sơ trẻ em định (quan trọng) 35 Tác nghiệp, chịu trách nhiệm hồ sơ người nhận ni nước ngồi 35 Thẩm quyền giải việc ni ni UBND cấp xã (phòng tư pháp xã/phường) UBND cấp huyện (phòng tư pháp cấp huyện) UBND cấp tỉnh Bộ Tư pháp (Sở Tư pháp) (Cục Con nuôi) không định NCN nước ngồi Khơng phải quan định cuối việc cho trẻ em làm nuôi người nước Ngoài ra, mối quan hệ phối hợp quan ban ngành có thẩm quyền chưa thực tốt Cụ thể, công tác phối hợp Bộ Tư pháp Bộ LĐ-TBXH chưa thực tốt đặc biệt: chưa có đồng phối hợp quản lý hồ sơ trẻ em được tiếp nhận vào sở nuôi dưỡng hồ sơ trẻ em được giới thiệu làm ni người nước ngồi; có phân biệt đối xử các sở nuôi dưỡng Nhà nước tư nhân, sở bảo trợ xã hội thuộc Bộ LĐ-TBXH sở bảo trợ xã hội thuộc tỉnh/thành phố, việc giải trẻ em làm ni người nước ngồi, (các sở UBND cấp tỉnh định thẩm quyền giải ni quốc tế) Mục tiêu sách Cần phải nâng cao thẩm quyền Bộ Tư pháp quản lý việc nuôi nuôi nước nuôi nuôi quốc tế, nhằm bảo vệ tốt quyền lợi ích trẻ em nhận làm nuôi, sở phối hợp liên ngành chặt chẽ, tốt hiệu Phương án lựa chọn Đưa phương án để lựa chọn Phương án 1: Như quy định hành: Sở Tư pháp giới thiệu trẻ em đủ điều kiện làm nuôi quốc tế từng trường hợp, Cục Con nuôi kiểm tra hồ sơ trẻ đề nghị Sở Tư pháp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố Quyết định cho nhận trẻ em Việt Nam làm nuôi Phương án 2: Cơ quan nuôi Trung ương giới thiệu trẻ em đủ điều kiện làm nuôi quốc tế từng trường hợp Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố Quyết định cho nhận trẻ em Việt Nam làm nuôi Sở Tư pháp đăng ký việc nuôi nuôi quốc tế Phương án 3: Cơ quan nuôi Trung ương giới thiệu trẻ em làm nuôi quốc tế từng trường hợp Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố phân cấp cho Sở Tư pháp 36 36 Quyết định cho nhận trẻ em Việt Nam làm nuôi đăng ký việc nuôi nuôi vào sổ hộ tịch Đánh giá tác động phương án lựa chọn Vấn đề “Tăng cường thẩm quyền Cơ quan nuôi Trung ương”, với phương án tổ chức lấy ý kiến tham vấn 260 người tỉnh khảo sát TP Hà Nội, Lai Châu, TP Đà Nẵng TP Hồ Chí Minh số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp Hà Nội Trong có: - 36,5 % người tham vấn lựa chọn phương án 1(95/260 phiếu) - 19,6 % người tham vấn lựa chọn phương án (51/260 phiếu) - 31,5 % người tham vấn lựa chọn phương án (82/260 phiếu) - 11,5 % phiếu tham vấn không trả lời trả lời không đúng vấn đề (30/260 phiếu) - 0,8 % phiếu tham vấn có ý kiến khác (2/260 phiếu) Nếu tính theo tỉnh khảo sát thể qua biểu đồ sau: Phương án Trường hợp giữ nguyên quy định hành thủ tục giải việc ni ni có yếu tố nước từng cấp trung ương địa phương Theo 37 37 phương án này, nhược điểm lớn các thủ tục hành tìm trẻ em cho gia đình, khơng phải tìm gia đình phù hợp cho trẻ em có hồn cảnh đặc biệt được cho làm nuôi Bộ Tư pháp được vai trò chủ động thống quản lý việc nuôi nuôi nước nuôi nuôi quốc tế, không đồng phối hợp với các quan ngang khác có liên quan đến hoạt động giải việc nuôi nuôi Phương án Phương án bảo đảm đạt tất mục tiêu đặt trên: Trong xu hướng Việt Nam gia nhập Công ước La Hay năm 1993 bảo vệ trẻ em lĩnh vực nuôi nuôi quốc tế, Cơ quan ni Trung ương phải quan có thẩm quyền giới thiệu trẻ em nguyên tắc tìm gia đình nước ngồi phù hợp với đặc điểm nhu cầu trẻ em Ngoài ra, tập trung giới thiệu trẻ em làm ni người nước ngồi đầu mối Cơ quan trung ương thay đổi thủ tục giải việc ni ni có yếu tố nước ngồi, khắc phục tượng móc nối tổ chức ni nước ngồi với sở ni dưỡng trẻ em; tránh tượng tổ chức nuôi nước ngồi dùng tiền mặt để tìm nguồn trẻ em cho làm ni người nước ngồi, hình thức ký kết thoả thuận hỡ trợ nhân đạo trợ giúp kỹ thuật cho sở ni dưỡng trẻ em Ngồi ra, phương án tập trung thay đổi thẩm quyền giới thiệu trẻ em, không thay đổi thẩm quyền định cho người nước nhận trẻ em Việt Nam làm nuôi Phương án Phương án đạt phần lớn mục tiêu đề phương án Tuy nhiên, phương án sẽ tạo thay đổi lớn thẩm quyền định cho người nước nhận trẻ em Việt Nam làm nuôi Theo phương án yêu cầu Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho Sở Tư pháp định cho người nước nhận trẻ em Việt Nam làm nuôi Kết luận kiến nghị Sau so sánh tác động ảnh hưởng mặt chi phí - lợi ích giải pháp khác nhau, Nhóm nghiên cứu thấy chọn lựa phương án có lợi Việt Nam Dự thảo Luật ni ni cần phải quy định trách nhiệm từng quan, đồng thời nhanh chóng khắc phục mâu thuẫn hệ thống pháp luật trước thực cam kết quốc tế Nhóm Nghiên cứu RIA đề nghị lựa chọn phương án vào Dự thảo Luật nuôi nuôi: Cơ quan nuôi Trung ương giới thiệu trẻ em đủ điều kiện làm nuôi quốc tế trường hợp Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố Quyết định cho nhận trẻ em Việt Nam làm nuôi Sở Tư pháp đăng ký việc nuôi nuôi quốc tế Ngồi ra, Nhóm nghiên cứu đề xuất cần có quy định đồng chế phối hợp liên ngành việc giải việc nuôi ni nước ni ni có yếu tố nước 38 38 Giai đoạn xây dựng báo cáo RIA trước trình soạn thảo văn Luật Nhóm vấn đề tiếp thu chỉnh lý theo ý kiến quan xây dựng thẩm định văn pháp luật Chính phủ Quốc hội, sau: Về cải cách quy trình thủ tục giới thiệu trẻ em thơng qua Cơ quan nuôi Trung ương không cần thiết phải đặt giai đoạn nay, việc giới thiệu trẻ em sẽ thực thông qua Hội đồng tư vấn giới thiệu trẻ em địa phương Tuy nhiên nhóm báo cáo RIA nhận định Việt Nam q trình tham gia Cơng ước La Hay, tăng cường thẩm quyền Cơ quan nuôi Trung ương (Bộ Tư pháp) vấn tiếp tục đặt cần nghiên cứu tiếp thu VII Minh bạch hố hoạt động tài có liên quan đến hoạt động nuôi nuôi Xác định vấn đề Việc ni ni nhằm mục đích tốt cho trẻ em, không đặt vấn đề hỗ trợ nhân đạo gắn liền với việc giới thiệu trẻ em làm ni người nước ngồi Cơng ước La Hay năm 1993 khơng cấm khoản thu phí, lệ phí chi phí hợp lệ việc giải việc ni ni, đồng thời u cầu khoản phí, lệ phí chi phí khác phải thể cách rõ ràng, minh bạch Tuyệt đối nghiêm cấm việc trả tiền để có ý kiến đồng ý cho trẻ em làm ni người nước ngồi Thực trạng Hiện nay, quy định Việt Nam quy định tổ chức ni nước ngồi muốn hoạt động nuôi Việt Nam cần thực dự án hỗ trợ nhân đạo trợ giúp kỹ thuật Từ năm 2005 đến năm 2008, theo số liệu thống kê Cục Con nuôi Bộ Tư pháp, tổ chức ni nước ngồi Việt Nam hỗ trợ khoảng 8.946.000 USD Năm Số lượng Tổ chức CNNNg Số dự án Đối tượng thụ hưởng dự án 2005 13 51 51 931 386 USD 2006 46 60 60 2.269.387 USD 2007 51 69 83 3.097.316 USD 6/2008 43 164 164 2.649.179 USD Tổng 39 Tổng giá trị thực ≈ 8.946.000 USD 39 Tuy nhiên, bên cạnh có nhiều bất cập Cụ thể Việt Nam chưa đưa mức độ hỗ trợ nhân đạo ? Từ làm nảy sinh hoạt động cạnh tranh không lành mạnh, bất hợp pháp tổ chức nuôi nước ngồi Việt Nam Mục tiêu sách Trong khuôn khổ gia nhập Công ước La Hay năm 1993, Việt Nam phải giải dứt điểm quy định hỗ trợ nhân đạo trợ giúp kỹ thuật gắn liền với hoạt động nuôi nuôi, nhằm tránh hành vi trục lợi, móc ngoặc Văn phòng Con ni nước ngồi với địa phương để có trẻ em cho làm ni Phương án để lựa chọn: đưa phương án để lựa chọn Phương án 1: Như quy định hành: tổ chức ni nước ngồi hỡ trợ nhân đạo trực tiếp cho sở nuôi dưỡng trẻ em địa phương Phương án 2: Tính đầy đủ chi phí hợp lệ cho việc thực thủ tục cho, nhận ni để đưa vào biểu phí Chính phủ quy định Phương án 3: Thay đổi chế quản lý nguồn hỗ trợ nhân đạo: tổ chức ni nước ngồi hỡ trợ nhân đạo, trợ giúp kỹ thuật thông qua điều phối quan nuôi Trung ương cho sở nuôi dưỡng phạm vi nước Đánh giá tác động phương án lựa chọn (các lợi ích chi phí) Đối với vấn đề này, thời điểm lấy ý kiến tham vấn Lai Châu, số đơn vị Bộ Tư pháp Hà Nội tham vấn có phương án Tuy nhiên, sau Bản RIA sửa đổi theo hướng có phương án lựa chọn tổ chức lấy ý kiến TP Đà Nẵng TP Hồ Chí Minh với 161 phiếu tham vấn, theo có: - 23,1% người tham vấn đồng ý với phương án (37/161 phiếu) - 31,9% người tham vấn đồng ý với phương án thứ (51/161 phiếu) - 33,1% người tham vấn đồng ý với phương án thứ (53/161 phiếu) - 11% phiếu tham vấn trả lời không đúng không trả lời (18/161 phiếu) - 0,6% phiếu tham vấn có ý kiến khác (1/161 phiếu) 40 40 Điều thể qua biểu đồ đây: 41 41 Nếu phân tích theo tỉnh đoàn khảo sát tiến hành lấy ý kiến tham vấn vấn đề trẻ em người nước nhận làm nuôi, biểu qua biểu đồ sau: Ngoài ra, đoàn khảo sát tiến hành phát phiếu hỏi để lấy ý kiến đề xuất đối tượng tác động như: Phiếu dành cho người Việt Nam làm thủ tục nhận nuôi nước; Phiếu dành cho cán công tác Sở Lao động Thương binh Xã hội; Phiếu dành cho cán Uỷ ban nhân dân cấp xã cấp tỉnh trực tiếp người giải hồ sơ; Phiếu dành cho cán công an; Phiếu dành cho cán Sở Tư pháp; Phiếu dành cho cán công tác sở nuôi dưỡng; Phiếu dành cho cán công tác Văn phòng ni nước ngồi; (phiếu cộng đồng khơng lấy ý kiến tham vấn vấn đề này), với tổng 168 phiếu tham vấn vấn đề “Để thống quản lý nguồn hỗ trợ nhân đạo minh bạch hóa hoạt động cho nhận ni, việc quy định rõ quan làm đầu mối tiếp nhận các khoản hỗ trợ nhân đạo” có 42/168 người trả lời phiếu cho biết không đồng ý với phương án trên; có 89/168 người trả lời phiếu tham vấn cho biết đồng ý với phương án trên; (37 người trả lời phiếu không trả lời vấn đề này) Nếu phân tích theo tỉnh đồn khảo sát tiến hành lấy ý kiến tham vấn vấn đề trẻ em người nước ngồi nhận làm ni, biểu qua biểu đồ sau: 42 42 Thông qua kết tham vấn, nói hai TP Đà Nẵng TP Hồ Chí Minh thể nhu cầu cần hỗ trợ nhân đạo trợ giúp kỹ thuật, song hình thức mới, có điều phối Bộ Tư pháp Cơ quan Trung ương Điều chứng tỏ, cần phải có thay đổi chế hỗ trợ nhân đạo trợ giúp kỹ thuật cho có hiệu quả, dễ kiểm tra giám sát - Nếu chọn phương án tổ chức ni nước ngồi tiến hành hoạt động hỗ trợ nhân đạo, trợ giúp kỹ thuật liên quan đến việc nuôi nuôi Như vậy, sẽ xảy tượng tổ chức nuôi nước ngồi móc nối với sở ni dưỡng việc giới thiệu trẻ em làm nuôi người nước ngồi; chí khơng loại trừ khả tổ chức ni nước ngồi khâu cung cấp tài cho việc mơi giới cho trẻ em làm ni khơng phải mục đích bảo vệ quyền lợi ích trẻ em nhận làm ni - Nếu chọn phương án 2: tính đầy đủ chi phí hợp lệ cho việc thực thủ tục cho, nhận ni để đưa vào biểu phí Chính phủ quy định Phương án phù hợp với Công ước La Hay năm 1993, bảo đảm quyền lợi ích trẻ em cho làm ni người nước ngồi Ngồi ra, việc xác định rõ ràng chi phí hợp lệ sẽ minh bạnh hố vấn đề tài liên quan đến thủ tục giải việc nuôi nuôi Đây điểm yếu tồn pháp luật Việt Nam 43 43 - Nếu chọn phương án tổ chức ni nước ngồi tiến hành dự án hỗ trợ nhân đạo, kỹ thuật cộng đồng, sở nuôi dưỡng không theo địa bàn tổ chức xác định trước mà theo điều phối Cơ quan nuôi Trung ương Kết luận kiến nghị Nhóm nghiên cứu thấy chọn lựa phương án phương án có lợi cho trẻ em, đồng thời bảo đảm tính minh bạch hoạt động giải việc ni ni, Dự thảo Luật ni ni cần phải quy định chặt chẽ, rõ ràng phí lệ phí giải việc cho nhận trẻ em làm nuôi nước quốc tế Các biểu phí phải Chính phủ quy định rõ ràng văn luật Phương án mang lại lợi ích kinh tế cho nhà nước, tạo điều kiện cho hoạt động quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động tài thủ tục giải việc ni ni Các biểu phí sẽ xây dựng cụ thể, bao gồm tất loại phí có liên quan đến việc nhận trẻ em Việt Nam làm ni E Q trình tham vấn - Nhóm nghiên cứu trực tiếp vấn 15 cặp vợ chồng người xin nhận nuôi người Việt Nam, cặp vợ chồng xin nhận ni người nước ngồi – quốc tịch Canada bang Qbếc - 03 Văn Phòng ni nước ngồi Việt Nam: Văn Phòng FUFQ Canada, Medecins du Monde Pháp AFN Italia - Tiến hành tham vấn đối tượng khác nhau: Cán Tư pháp hộ tịch, cán Uỷ ban nhân dân cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh, cán Công an, cán Biên Phòng, cán y tế, cán lao động thương binh xã hội, cán Bộ Tư pháp - Phỏng vấn số chuyên gia quốc tế nuôi nuôi, RIA G Người thực hiện: Những người thực hiện: ơng Faisal Naru nhóm chun gia VNCI - USAID, số thành viên Ban Soạn thảo, Tổ biên tập Dự thảo Luật nuôi nuôi, số chuyên viên Viện Khoa học Pháp lý, nhóm nghiên cứu RIA Cục Con ni Bộ Tư pháp, nhóm chuyên gia quốc tế tiêu chuẩn quyền trẻ em CCI - ISSI Thuỵ Sỹ khuôn khổ hợp tác với UNICEF Việt Nam./ 44 44 H TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tổng hợp hình giải việc ni ni nước từ 2003 - 2007 Báo cáo sơ kết năm thực Nghị định số 68/2002/NĐ-CP Kết khảo sát thực trạng ni ni nói chung tỉnh: Lai Châu, TP Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội Tham khảo pháp luật nuôi nuôi số Nước gốc Nước nhận trẻ em (11 nước) Tham khảo kinh nghiệm xây dựng báo cáo RIA số quan, đơn vị Bộ Tư pháp Tham khảo số báo điện tử phát biểu thực tiễn nuôi nuôi Việt Nam số nước giới Hà Nội, ngày 10/8/2009 45 45 ... diễn giải kết phân tích kết luận (9) Lập báo cáo đánh giá tác động Các tiêu chí đánh giá tác động Việc xác định vấn đề để đưa vào nội dung phân tích báo cáo RIA thực theo tiêu chí sau đây: - Xác... lợi việc thực thi chế định ni ni Do đó, vấn đề có tính sách hay qua đánh giá tác động thấy phù hợp mà lý chưa đưa vào dự thảo Luật, nên lưu ý để làm xây dựng ban hành văn hướng dẫn sau dự thảo. .. Nhóm nghiên cứu định đánh giá vấn đề dựa mục tiêu Dự thảo Luật nuôi nuôi tiêu chí đánh giá RIA Khi so sánh tác động ảnh hưởng, chi phí lợi ích phương án khác vấn đề đánh giá, Nhóm nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo đánh giá tác động của dự thảo luật bảo hiểm việc làm, Báo cáo đánh giá tác động của dự thảo luật bảo hiểm việc làm, Hiện trên toàn thế giới có 79 quốc gia và vùng lãnh thổ thực hiện chính sách Bảo hiểm việc làm. Ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là nước thứ 2 sau Thái Lan thực hiện chính sách này, mang lại quyền lợi không nhỏ cho người lao động và người sử dụng lao động n

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay