Luận văn thạc sĩ Phát triển nhân lực tại Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại

118 9 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 16:48

z BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH -*** - Nguyễn Đăng Minh PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI CHUYÊN NGÀNH MÃ NGÀNH : Quản trị kinh doanh : 60.34.05 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Trần Quế Nam Định, 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc đề tài “Phát triển nhân lực Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại” cơng trình nghiên cứu độc lập Các số liệu luận văn trung thực Kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Tác giả luận văn Nguyễn Đăng Minh i LỜI CẢM ƠN Trong suốt q trình học tập hồn thành luận văn này, nhận hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình Thầy giáo, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp Với lòng trân trọng biết ơn sâu sắc, xin bày tỏ cảm ơn chân thành đến Ban Chủ nhiệm khoa Kinh tế, Ban Giám hiệu trường Đại học Lương Thế Vinh Đặc biệt xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Trần Quế trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Xin bày tỏ lòng biết ơn Lãnh đạo bạn đồng nghiệp Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại tạo điều kiện để tơi hồn thành luận văn Cuối cùng, xin cám ơn gia đình, bạn bè quan tâm, chia sẻ động viên tơi hồn thành luận văn Tác giả luận văn Nguyễn Đăng Minh ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DN DT HĐTV KD LN NL PTNL QLTC SXKD TSCĐ TNBQ TNDN TVBH XN XD Doanh nghiệp Doanh thu Hội đồng thành viên Kinh doanh Lợi nhuận Nhân lực Phát triển nhân lực Quản lý tài Sản xuất kinh doanh Tài sản cố định Thu nhập bình quân Thu nhập doanh nghiệp Tư vấn bán hàng Xí nghiệp Xây dựng iii DANH MỤC HÌNH, BIỂU VÀ BẢNG Hình: Hình 1.1: Tiến trình tuyển dụng nhân lực .Error: Reference source not found Hình 2.1: cấu tổ chức máy Cơng ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Error: Reference source not found Biểu: Biểu 2.1: Đánh giá NLĐ mức độ nâng cao lực thực công việc sau đào tạo Error: Reference source not found Bảng: LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iii DANH MỤC HÌNH, BIỂU VÀ BẢNG iv LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Tổng quan đề tài nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu .3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .4 Đóng góp luận văn Kết cấu luận văn CHƯƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm nhân lực phát triển nhân lực 1.1.1 Nhân lực 1.1.2 Phát triển nhân lực 1.1.3 Vị trí, vai trò, mục tiêu phát triển nhân lực doanh nghiệp 1.2 Nội dung phát triển nhân lực doanh nghiệp .9 1.2.1 Đảm bảo số lượng .9 1.2.2 Hợp lý cấu nhân lực 10 1.2.3 Nâng cao chất lượng nhân lực .11 1.3 Các hình thức phát triển nhân lực 15 1.3.1 Hình thức phát triển nhân lực theo chiều rộng .15 1.3.2 Hình thức phát triển nhân lực theo chiều sâu .19 1.4 Các tiêu chí đánh giá kết phát triển nhân lực 24 1.4.1 Tiêu chí đánh giá số lượng 24 1.4.2 Tiêu chí đánh giá chất lượng 24 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nhân lực doanh nghiệp 25 1.5.1 Các yếu tố bên doanh nghiệp .25 iv 1.5.2 Các yếu tố bên doanh nghiệp 28 1.6 Kinh nghiệm phát triển nhân lực số doanh nghiệp học rút Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại 30 1.6.1 Kinh nghiệm phát triển nhân lực số doanh nghiệp 30 1.6.2 Bài học kinh nghiệm phát triển nhân lực áp dụng Cơng ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại 32 TIỂU KẾT CHƯƠNG 32 CHƯƠNG 34 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI .34 2.1 Giới thiệu chung Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại 34 2.1.1 Giới thiệu chung công ty 34 2.1.2 cấu tổ chức máy quản lý công ty 37 2.1.3 Đặc điểm sản xuất kinh doanh công ty .38 2.2 Thực trạng phát triển nhân lực công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại 40 2.2.1 Các tiêu chí đánh giá kết phát triển nhân lực công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại 41 2.2.2 Thực trạng hoạt động phát triển nhân lực công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại 46 2.2.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nhân lực công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại 63 2.4 Đánh giá chung PTNL Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại 67 2.4.1 Những kết đạt .67 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân 68 TIỂU KẾT CHƯƠNG 71 CHƯƠNG 72 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI 72 3.1 Định hướng phát triển nhân lực công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại đến năm 2020 .72 3.1.1 Phương hướng phát triển công ty đến năm 2020 72 3.1.2 Quan điểm phát triển nhân lực công ty đến năm 2020 74 3.1.3 Định hướng phát triển nhân lực công ty đến năm 2020 76 3.2 Một số giải pháp phát triển nhân lực công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại 78 3.2.1 Nâng cao chất lượng công tác xác định nhu cầu đào tạo mục tiêu đào tạo công nhân kỹ thuật 78 3.2.2 Lựa chọn xác đối tượng cơng nhân kỹ thuật đào tạo qua xây dựng chương trình đào tạo hợp lý 82 3.2.3 Hoàn thiện định mức kinh phí đào tạo hàng năm lựa chọn giáo viên giảng dạy 88 3.2.4 Tăng cường công tác đánh giá kết đào tạo công nhân kỹ thuật .92 TIỂU KẾT CHƯƠNG 95 KẾT LUẬN 96 v DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC .3 MẪU PHIẾU HỎI VỀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI PHỤ LỤC 11 MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA NHU CẦU ĐÀO TẠO 11 vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iii DANH MỤC HÌNH, BIỂU VÀ BẢNG iv LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Tổng quan đề tài nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu .3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .4 Đóng góp luận văn Kết cấu luận văn CHƯƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm nhân lực phát triển nhân lực 1.1.1 Nhân lực 1.1.2 Phát triển nhân lực 1.1.3 Vị trí, vai trò, mục tiêu phát triển nhân lực doanh nghiệp 1.2 Nội dung phát triển nhân lực doanh nghiệp .9 1.2.1 Đảm bảo số lượng .9 1.2.2 Hợp lý cấu nhân lực 10 1.2.3 Nâng cao chất lượng nhân lực .11 1.3 Các hình thức phát triển nhân lực 15 1.3.1 Hình thức phát triển nhân lực theo chiều rộng .15 1.3.2 Hình thức phát triển nhân lực theo chiều sâu .19 1.4 Các tiêu chí đánh giá kết phát triển nhân lực 24 1.4.1 Tiêu chí đánh giá số lượng 24 1.4.2 Tiêu chí đánh giá chất lượng 24 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nhân lực doanh nghiệp 25 1.5.1 Các yếu tố bên doanh nghiệp .25 1.5.2 Các yếu tố bên doanh nghiệp 28 1.6 Kinh nghiệm phát triển nhân lực số doanh nghiệp học rút Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại 30 1.6.1 Kinh nghiệm phát triển nhân lực số doanh nghiệp 30 1.6.2 Bài học kinh nghiệm phát triển nhân lực áp dụng Cơng ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại 32 TIỂU KẾT CHƯƠNG 32 CHƯƠNG 34 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI .34 vii 2.1 Giới thiệu chung Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại 34 2.1.1 Giới thiệu chung công ty 34 2.1.2 cấu tổ chức máy quản lý công ty 37 2.1.3 Đặc điểm sản xuất kinh doanh công ty .38 2.2 Thực trạng phát triển nhân lực công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại 40 2.2.1 Các tiêu chí đánh giá kết phát triển nhân lực công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại 41 2.2.2 Thực trạng hoạt động phát triển nhân lực công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại 46 2.2.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nhân lực công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại 63 2.4 Đánh giá chung PTNL Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại 67 2.4.1 Những kết đạt .67 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân 68 TIỂU KẾT CHƯƠNG 71 CHƯƠNG 72 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI 72 3.1 Định hướng phát triển nhân lực công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại đến năm 2020 .72 3.1.1 Phương hướng phát triển công ty đến năm 2020 72 3.1.2 Quan điểm phát triển nhân lực công ty đến năm 2020 74 3.1.3 Định hướng phát triển nhân lực công ty đến năm 2020 76 3.2 Một số giải pháp phát triển nhân lực công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại 78 3.2.1 Nâng cao chất lượng công tác xác định nhu cầu đào tạo mục tiêu đào tạo công nhân kỹ thuật 78 3.2.2 Lựa chọn xác đối tượng cơng nhân kỹ thuật đào tạo qua xây dựng chương trình đào tạo hợp lý 82 3.2.3 Hoàn thiện định mức kinh phí đào tạo hàng năm lựa chọn giáo viên giảng dạy 88 3.2.4 Tăng cường công tác đánh giá kết đào tạo công nhân kỹ thuật .92 TIỂU KẾT CHƯƠNG 95 KẾT LUẬN 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC .3 MẪU PHIẾU HỎI VỀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI PHỤ LỤC 11 MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA NHU CẦU ĐÀO TẠO 11 viii ix số liệu chi phí, suất lao động, thu nhập, thời gian để thực công việc trước sau đào tạo sau so sánh kết định lượng hai thời điểm *) Đánh giá theo trình độ Đối với người công nhân tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh để đánh giá hiệu đào tạo, người ta dựa vào trình độ lành nghề, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ suất lao động họ Nó biểu mặt chất, mặt lượng trình độ đào tạo cơng việc trước sau trình đào tạo Nếu suất lao động cơng nhân sau đào tạo tăng lên chứng từ hiệu đào tạo tốt khơng phải xem xét lại chương trình đào tạo Tóm lại, việc đánh giá hiệu công tác đào tạo người lao động doanh nghiệp, việc sử dụng phương pháp nêu doanh nghiệp đánh giá phương pháp đánh giá hiệu theo mục tiêu đào tạo, trắc nghiệm, vấn, thi thông qua thái độ, hành vi hay phản ứng người đào tạo 94 TIỂU KẾT CHƯƠNG Trong chương tác giả đề cập đến hai nội dung là: - Quan điểm phát triển nhân lực công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại, nêu định hướng phát triển sản xuất kinh doanh phương hướng xây dựng chiến lược phát triển nhân lực công ty đến năm 2020 - Một số giải pháp hồn thiện cơng tác đào tạo nâng cao tay nghề cho đội ngũ lao động công nhân kĩ thuật công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại (vốn lực lượng lao động cơng ty), gồm nhóm giải pháp sau: Nâng cao chất lượng công tác xác định nhu cầu mục tiêu đào tạo cơng nhân kỹ thuật Lựa chọn xác đối tượng công nhân kỹ thuật đào tạo qua xây dựng chương trình đào tạo hợp lý Hồn thiện định mức kinh phí đào tạo hàng năm lựa chọn giáo viên giảng dậy Tăng cường công tác đánh giá kết đào tạo công nhân kỹ thuật 95 KẾT LUẬN Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại tiếp tục xác định quán triệt tư tưởng PTNL yếu tố quan trọng hàng đầu PTNL cần phải xác định trách nhiệm Công ty thân người lao động Sự đầu tư, chuẩn bị đội ngũ lao động đủ số lượng chất lượng cao cho kinh tế nói chung cho Cơng ty nói riêng phải coi đầu tư hiệu Nhận thức tầm quan trọng PTNL, tác giả lấy “Phát triển nhân lực Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại” làm đối tượng nghiên cứu, qua hồn thành mục đích ban đầu đề ra, bao gồm: - Thứ nhất: góp phần hệ thống hóa sở lý luận PTNL DN - Thứ hai: phân tích, đánh giá thực trạng PTNL Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại, từ rút kết đạt được, hạn chế nguyên nhân thực trạng PTNL Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại - Thứ ba: đề xuất số giải pháp PTNL Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại đến năm 2020 Tuy nhiên, giải pháp đề cập luận văn dừng lại định hướng tư duy, chưa sâu vào giải pháp kỹ thuật chi tiết Tác giả mong nghiên cứu đóng góp phần cho Công ty Do lực nghiên cứu thân hạn nên khơng tránh khỏi hạn chế, sai sót nghiên cứu Tác giả mong nhận ý kiến đóng góp q thầy để luận văn tác giả hoàn thiện 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bùi Ngọc Lan (2002), Nguồn trí tuệ nghiệp đổi Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Bùi Văn Nhơn (2006), Quản lý phát triển nhân lực xã hội, NXB Tư pháp, Hà Nội Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại (2014), Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 phương hướng phát triển năm 2015 Đoàn Thế Lợi, Nguyễn Tuấn Anh – CN Hoàng Thị Thùy Linh, Nâng cao chất lượng nhân lực quản lý khai thác cơng trình thủy lợi, tạp chí Khoa học Công nghệ Thủy lợi số 24 tháng 12/2014 Giang Như Chăm, Nguyễn Tuấn Anh, Chính sách đổi quản lý lao động tiền lương Cơng ty TNHH MTV quản lý khai thác cơng trình thủy lợi, tạp chí Khoa học Cơng nghệ Thủy lợi số 24 tháng 12/2014 Lê Thanh Hà (2009), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội Lê Thị Mỹ Linh (2009), Phát triển nhân lực doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam trình hội nhập kinh tế, Luận án Tiến trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Lê Hữu Tầng (2005-2010), Con người Việt Nam – mục tiêu động lực phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình khoa học công nghệ cấp Nhà nước KX – 07 Lê Xuân Bá, Trần Kim Hào – TS Nguyễn Hữu Thắng (2006), Doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 10 Mai Quốc Chánh (2009), Các giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực theo hướng cơng nghiệp hóa – đại hóa, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 11 Mai Quốc Chánh (2000), Giáo trình Kinh tế nhân lực, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 12 Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn Vân Điềm (2007), Giáo trình quản trị nhân lực, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 13 Nguyễn Tiệp (2011), Giáo trình Nhân lực, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội 14 Nguyễn Thanh (2004), Phát triển nhân lực phục vụ đại hóa cơng nghiệp hóa đất nước, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 15 Nguyễn Hữu Thắng (2008), Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam xu hội nhập kinh tế quốc tế nay, NXB Chính trị Quốc gia 16 Phạm Quang Trung (2008), Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp vừa nhỏ Hà Nội, tạp chí kinh tế phát triển, số 29 tháng 3/2008 17 Phạm Minh Hạc (2001), Nghiên cứu người nhân lực thời kì CNH – HĐH, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 18 Trần Xuân Cầu, Mai Quốc Chánh (2008), Giáo trình Kinh tế nhân lực, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 19 Vũ thị Ngọc Phùng (2006), Giáo trình Kinh tế phát triển, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội 20 Vũ Thị Uyên (2007), Giải tỏa căng căng thẳng cơng việc để trì động lực làm việc lao động quản lý doanh nghiệp Việt Nam, tạp chí Kinh tế phát triển số 124 (trang 24-26) Tiếng Anh 21 WB (2000), World Development Indicators, London: Oxford Tài liệu mạng 22 Mai Đình Đồi, Sức khỏe gì?, địa chỉ: https://sites.google.com/ site/doainoni/abc/1 -khai -niem-chung-ve-suc-khoe 23 PGS.TS Đoàn Thế Lợi, Nâng cao chất lượng nhân lực quản lý, khai thác CTTL, địa chỉ: http://www.iwem.gov.vn/?News&id=968&g_ id=229 24 TS Nguyễn Thanh Mai, Chất lượng nhân lực, địa chỉ: http://voer.edu.vn/m/chat-luong-nguon-nhan-luc//758c8b47 25 PGS.TS Phạm Văn Sơn (2015), giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực Việt Nam, địa chỉ: http://giaoducthoidai.vn/trao-doi/7-giai-phapnang-cao-chatluong-nhan-luc-viet-nam-602980.html 26 Đào tạo quản lý khai thác công trình thủy lợi, địa chỉ: http://nong nghiep.vn/dao-tao-quan-ly-khai-thac-cong-trinh-thuy-loipost1 31988.html 27 Kĩ mềm: Học để khẳng định mình!, http://kenhtuyensinh.vn/kynangmem-hoc-de-khang-dinh-minh 28 Những kĩ mềm cần trọng hệ thống giáo dục Việt Nam, địa chỉ: http://thuvien.kyna.vn/ky-nang-mem/nhung-ky-nangmem-can-duocchu-trong-trong-he-thong-giao-duc-viet-nam/ PHỤ LỤC MẪU PHIẾU HỎI VỀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI Cuộc điều tra nhằm nghiên cứu tình hình chung PTNL Công ty Thông tin thu thập từ phiếu điều tra giữ bí mật tuyệt đối phục vụ cho mục đích nghiên cứu Ơng (bà) vui lòng đánh dấu “X” để chọn câu trả lời cho câu hỏi Giới tính: a Nam □ Tuổi: a Dưới 25 tuổi b Nữ □ c Từ 31 - 40 tuổi □ □ b Từ 25 - 30 tuổi □ d Trên 40 tuổi □ Vị trí đảm nhiệm: a Quản lý □ b Nhân viên □ c Công nhân □ Trình độ chun mơn a Từ đại học trở lên □ d Công nhân kỹ thuật □ b Cao đẳng □ e Lao động phổ thông □ c Trung cấp □ □ c Từ - 10 năm □ □ d Trên 10 năm □ Kinh nghiệm làm việc a Dưới năm b Từ - năm Theo ông (bà), người lao động Cơng ty đạo đức tác phong làm việc nào? (Ơng (bà) vui lòng đánh dấu x vào ô thể mức độ tương ứng với câu trả lời mình) Nội dung Mứ c độ Rất tốt NLĐ chấp hành đầy đủ quy định, nội quy lao động nơi làm việc NLĐ kiên đấu tranh với tiêu cực biểu tiêu cực cơng việc sinh hoạt tập thể NLĐ tinh th ần tự giác cao NLĐ tác phong làm việc tốt Tốt Trung bình Yếu Kém Theo ông (bà), người lao động Công ty mức độ động, sáng tạo nào? LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iii DANH MỤC HÌNH, BIỂU VÀ BẢNG iv LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Tổng quan đề tài nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu .3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .4 Đóng góp luận văn Kết cấu luận văn CHƯƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm nhân lực phát triển nhân lực 1.1.1 Nhân lực 1.1.2 Phát triển nhân lực 1.1.3 Vị trí, vai trò, mục tiêu phát triển nhân lực doanh nghiệp 1.2 Nội dung phát triển nhân lực doanh nghiệp .9 1.2.1 Đảm bảo số lượng .9 1.2.2 Hợp lý cấu nhân lực 10 1.2.3 Nâng cao chất lượng nhân lực .11 1.3 Các hình thức phát triển nhân lực 15 1.3.1 Hình thức phát triển nhân lực theo chiều rộng .15 Hình 1.1: Tiến trình tuyển dụng nhân lực .18 Nguồn: Nguyễn Hữu Thân, quản trị nhân sự, xuất Lao động – Xã hội năm 2007 .18 1.3.2 Hình thức phát triển nhân lực theo chiều sâu .19 1.4 Các tiêu chí đánh giá kết phát triển nhân lực 24 1.4.1 Tiêu chí đánh giá số lượng 24 1.4.2 Tiêu chí đánh giá chất lượng 24 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nhân lực doanh nghiệp 25 1.5.1 Các yếu tố bên doanh nghiệp .25 1.5.2 Các yếu tố bên doanh nghiệp 28 1.6 Kinh nghiệm phát triển nhân lực số doanh nghiệp học rút Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại 30 1.6.1 Kinh nghiệm phát triển nhân lực số doanh nghiệp 30 1.6.2 Bài học kinh nghiệm phát triển nhân lực áp dụng Cơng ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại 32 TIỂU KẾT CHƯƠNG 32 CHƯƠNG 34 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI .34 2.1 Giới thiệu chung Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại 34 2.1.1 Giới thiệu chung công ty 34 2.1.2 cấu tổ chức máy quản lý công ty 37 Hình 2.1: cấu tổ chức máy Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại .37 Nguồn: phòng Tổ chức Lao động .37 2.1.3 Đặc điểm sản xuất kinh doanh công ty .38 Bảng 2.1 Kết sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 40 Nguồn: phòng Tài kế tốn 40 2.2 Thực trạng phát triển nhân lực công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại 40 2.2.1 Các tiêu chí đánh giá kết phát triển nhân lực công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại 41 Bảng 2.2: Tỷ lệ phát triển số lượng nhân lực giai đoạn 2011 – 2015 41 (Nguồn: phòng Tổ chức lao động) 41 Bảng 2.3: Tỷ lệ số lượng tuyển dụng nhu cầu tuyển dụng giai đoạn 2011 – 2015 42 (Nguồn: phòng Tổ chức lao động) 43 Bảng 2.4: Bảng tổng hợp kết khám sức khỏe định kỳ hàng năm 43 Đơn vị tính: % 43 (Nguồn: phòng Tổ chức lao động) 43 Bảng 2.5: cấu lao động theo trình độ chuyên môn 44 Đơn vị tính: % 44 (Nguồn: phòng Tổ chức lao động) 44 Bảng 2.6: Tình hình vi phạm kỷ luật lao động qua năm Cơng ty 45 (Nguồn: phòng Tổ chức lao động) 45 2.2.2 Thực trạng hoạt động phát triển nhân lực công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại 46 Bảng 2.7: Quy mô lao động công ty giai đoạn 2011 - 2015 46 Nguồn: phòng Tổ chức lao động 47 Bảng 2.8: cấu lao động theo tính chất cơng việc giới tính cơng ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại giai đoạn 2011-2015 47 Đơn vị tính: % 47 Nguồn: phòng Tổ chức lao động 48 Bảng 2.9: cấu lao động theo tuổi Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại 48 Đơn vị tính: Lao động: người; Tỷ lệ:% 48 (Nguồn: phòng Tổ chức lao động) 49 Bảng 2.10: cấu lao động theo thâm niên công tác công ty 50 Đơn vị tính: Lao động: người; Tỷ lệ:% 50 (Nguồn: phòng Tổ chức lao động) 50 Bảng 2.11: Kế hoạch tuyển dụng Công ty giai đoạn 2011 – 2015 50 (Nguồn: phòng Tổ chức lao động) 51 Bảng 2.12: Kết tuyển dụng Công ty giai đoạn 2011 – 2015 51 Đơn vị tính: Lao động: người; Tỷ lệ:% 51 (Nguồn: phòng Tổ chức lao động) .52 Bảng 2.13: Kết đào tạo Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại 55 (Nguồn: phòng Tổ chức lao động) 55 Bảng 2.14: Các hình thức đào tạo Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại giai đoạn 2011 – 2015 55 (Nguồn: phòng Tổ chức lao động) .56 Bảng 2.15: Chi phí đào tạo Cơng ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại giai đoạn 2011 – 2015 56 (Nguồn: phòng Tổ chức lao động) .56 Biểu 2.1: Đánh giá NLĐ mức độ nâng cao lực thực công việc sau đào tạo 57 Nguồn: Tổng hợp kết điều tra tác giả 57 Bảng 2.16: Đánh giá công tác bố trí sử dụng lao động .58 Đơn vị tính:% .58 (Nguồn: Tổng hợp kết điều tra tác giả) 58 Bảng 2.17: Lương bình qn/năm/lao động cơng ty 59 Đơn vị tính:triệu đồng 59 (Nguồn: phòng Tài kế tốn) 59 Bảng 2.18: Bảng đánh giá người lao động thu nhập 60 Đơn vị tính:% .60 (Nguồn: Tổng hợp kết điều tra tác giả) 60 Bảng 2.19: Bảng đánh giá CBCNV hội thăng tiến công ty .62 Đơn vị tính:% .62 (Nguồn: Tổng hợp kết điều tra tác giả) 62 2.2.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nhân lực công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại 63 Bảng 2.20: Đánh giá văn hóa doanh nghiệp .67 Đơn vị tính: % 67 (Nguồn: Tổng hợp kết điều tra tác giả 67 2.4 Đánh giá chung PTNL Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại 67 2.4.1 Những kết đạt .67 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân 68 TIỂU KẾT CHƯƠNG 71 CHƯƠNG 72 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI 72 3.1 Định hướng phát triển nhân lực công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại đến năm 2020 .72 3.1.1 Phương hướng phát triển công ty đến năm 2020 72 3.1.2 Quan điểm phát triển nhân lực công ty đến năm 2020 74 3.1.3 Định hướng phát triển nhân lực công ty đến năm 2020 76 Bảng 3.1: Nhu cầu nhân lực theo trình độ học vấn đến năm 2020 77 Nguồn: phòng Tổ chức lao động 77 3.2 Một số giải pháp phát triển nhân lực công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại 78 3.2.1 Nâng cao chất lượng công tác xác định nhu cầu đào tạo mục tiêu đào tạo công nhân kỹ thuật 78 3.2.2 Lựa chọn xác đối tượng cơng nhân kỹ thuật đào tạo qua xây dựng chương trình đào tạo hợp lý 82 Bảng 3.2: So sánh yêu cầu công việc thực tế làm việc công nhân 84 3.2.3 Hồn thiện định mức kinh phí đào tạo hàng năm lựa chọn giáo viên giảng dạy 88 3.2.4 Tăng cường công tác đánh giá kết đào tạo công nhân kỹ thuật .92 TIỂU KẾT CHƯƠNG 95 KẾT LUẬN 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC .3 MẪU PHIẾU HỎI VỀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI PHỤ LỤC 11 MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA NHU CẦU ĐÀO TẠO 11 a Theo ơng (bà) đánh giá lực thực cơng việc người lao động sau đào tạo thay đổi th ế nào? a thay đổi rõ rệt □ c Khơng thay đổi □ b thay đổi chút □ Theo ơng (bà), cơng tác phát triển thể lực Công ty thực nào? (Ơng (bà) vui lòng đánh dấu x vào ô thể mức độ tương ứng với câu trả lời mình) Nội dung Mức độ Đồng ý Khơng đồng ý Khơng ý kiến Nhìn chung cơng tác chăm sóc sức khỏe cơng ty đ áp ứng yêu cầu cá nhân Bữa ăn đảm bảo đủ dinh dưỡng để tái sản xuất sức lao động cho NLĐ Các hoạt động văn hóa, th ể dục, thể thao lãnh đạo đơn vị quan tâm, tạo điều kiện 10 Theo ông (bà), Công ty bố trí sử dụng lao động nào? (Ơng (bà) vui lòng đánh dấu x vào thể mức độ tương ứng với câu trả lời mình) Nội dung Mức độ Rất phù hợp Phù hợp Không phù hợp NLĐ bố trí cơng việc phù hợp với chuyên môn đào tạo Việc phân công công việc cho phép sử dụng tốt lựcnhân 11 Theo ông (bà), hội thăng tiến người lao động Cơng ty nào? (Ơng (bà) vui lòng đánh dấu x vào thể mức độ tương ứng với câu trả lời mình) Mức độ Nội dung Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến Ơng (bà) nhiều hội thăng tiến cơng ty Ơng (bà) biết điều kiện cần thiết để thăng tiến Chính sách cán cơng ty cơng 12 Ơng (bà), đánh giá văn hoá doanh nghiệp Cơng ty? (Ơng (bà) vui lòng đánh dấu x vào ô thể mức độ tương ứng với câu trả lời mình) Mức độ Nội dung Đồng ý Khơng đồng ý Khơng ý kiến NLĐ sống hồn tồn thu nhập từ cơng ty Tiền lương mà bạn nhận tương xứng với kết làm việc bạn Cách tính lương cơng ty cơng 13 Ơng (bà) đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác phát triển nhân lực Cơng ty? …………… ………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………… ……………… ……………………………………… ……………………………… ……………… ……………………………………… ……………………………… … Xin chân thành cảm ơn hợp tác ông (bà)! PHỤ LỤC MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA NHU CẦU ĐÀO TẠO Họ tên: Chức danh công việc: Bộ phận công tác: Chức vụ đảm nhận: Nhằm giúp phòng Tổ chức – Hành xác định xác đối tượng đào tạo Mong ông / bà vui lòng trả lời câu hỏi sau Cơng việc ơng/bà phù hợp với chun ngành đào tạo khơng? □Có □Khơng Kết thực ông/bà khơng? ( trung bình yếu, ơng/ bà vui lòng trả lời câu thứ 3) □Rất tốt □Trung bình □Yếu Lý ông / bà chưa thực tốt công việc? ( tay nghề yếu xin trả lời tiếp câu số - 5) □Do tay nghề yếu □Do xếp công việc chưa phù hợp □Do mâu thuẫn cá nhân nên không phối hợp tốt công việc với người khác □Do tiêu chuẩn thực công việc không rõ ràng □Do điều kiện làm việc không thuận lợi □Lý khác: Ông / bà yếu kỹ hay kiến thức gì? Ông / bà muốn đào tạo theo phương pháp nào? □Kèm cặp hướng dẫn □ Mở lớp doanh nghiệp □ Gửi trung tâm dạy nghề Trước ông / bà đào tạo kiến thức., kỹ chưa? ( Nếu vui lòng trả lời câu thứ - 8) □Có □Khơng Ơng / bà đào tạo phương pháp nào? □ Kèm cặp hướng dẫn □ Mở lớp doanh nghiệp □ Gửi trung tâm dạy nghề Lý ơng / bà khơng thực cơng việc? □Do giáo viên giảng khó hiểu □Do thời gian đào tạo ngắn □Do phương pháp đào tạo không phù hợp □Do khả tiếp thu □Lý khác Ơng / bà kiến nghị khơng để nâng cao tay nghề ông /bà? ... cứu: Phát triển nhân lực Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại - Phạm vi nghiên cứu: Công tác phát triển nhân lực Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại giai đoạn 2011-2015 Phương pháp nghiên cứu Luận văn. .. pháp phát triển nhân lực Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm nhân lực phát triển nhân lực 1.1.1 Nhân lực Nhân lực nguồn... PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI 72 3.1 Định hướng phát triển nhân lực công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại đến năm 2020 .72 3.1.1 Phương hướng phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ Phát triển nhân lực tại Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại, Luận văn thạc sĩ Phát triển nhân lực tại Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP, Hình 1.1: Tiến trình tuyển dụng nhân lực, Nguồn: Nguyễn Hữu Thân, quản trị nhân sự, xuất bản Lao động – Xã hội năm 2007, THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI, Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, Nguồn: phòng Tổ chức Lao động, Đơn vị tính: %, Đơn vị tính: Lao động: người; Tỷ lệ:%, Bảng 2.12: Kết quả tuyển dụng của Công ty giai đoạn 2011 – 2015, (Nguồn: phòng Tài chính kế toán), Bảng 2.19: Bảng đánh giá của CBCNV về cơ hội thăng tiến tại công ty, Bảng 2.20: Đánh giá về văn hóa doanh nghiệp, (Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra của tác giả, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI, Bảng 3.1: Nhu cầu nhân lực theo trình độ học vấn đến năm 2020, Bảng 3.2: So sánh giữa yêu cầu công việc và thực tế làm việc của công nhân, MẪU PHIẾU HỎI VỀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay