Tuyen dung cong ty noi that phuong lien

67 12 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 16:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG —o0o— KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÊ TÀI: MỘT S Ó GIẢI PHÁP NHẰ M NÂNG CAO HIỆU QUẢ C ÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LựC TẠI C ÔNG TY TRÁCH NHIỆM • • • HỮU HẠN NỘI THẤT PHƯƠNG LIÊN SINH VIÊN THựC HIỆN : NGUYỄN TUẤN ANH MÃ SINH VIÊN : A18945 CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ N I BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG —o0o— KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: MỘT S Ó GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ C ÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LựC TẠI C ƠNG TY TRÁCH NHIỆM • • • HỮU HẠN NỘI THẤT PHƯƠNG LIÊN Giảng viên hướng dẫn Sinh viên thực : Nguyễn Tuấn Anh : A18945 Mã sinh viên Chuyên ngành : Th.S Trương : Quản trị kinh doanh Đức Thao HÀ NỘI - 2015 Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy g i áo Th.S Trương Đức Thao , người trực tiếp hướng dẫn em, trình hướng dẫn, thầy g iảng dạy cho e m nhiều kiến thức chuyên ngành kinh nghiệm thực tế quý b áu B ên c ạnh em xin cảm ơn c ác thầy c ô trường đại họ c Thăng L ong kiến thức mà e m họ c trường Ng oài em xin gửi lời cảm đến đội ngũ nhân viên b an lãnh đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn nội thất Phương Liên tận tình giúp đỡ em hồn thành khóa luận Trong q trình thực hi ện khó a luận, khóa luận đề cập đến vấn đề b ản Công ty trách nhiệm hữu hạn nội thất Phương Liên b ởi trình độ kinh nghiệm thực ti ễn c ó hạn nên khó tránh khỏi thiếu sót định Em mong nhận nh ng ý kiến đ n p đ viết hoàn thi n Xin chân thành cảm ơn Hà nội, ngày tháng năm 2015 Sinh viên Nguyễn Tuấn Anh CAM ĐOAN T i xin c am đo an Khóa luận LỜI tốt nghi ệp tự thân thực hi ện có hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn khơng chép cơng trình nghiên cứu người khác Các liệu thông tin thứ c ấp sử dụng Khóa luận có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Tơi xin chịu hoàn toàn trách nhi ệ m lời c am đo an Hà nội, ngày tháng năm 2015 Sinh viên MỤC LỤC Nguyễn Tu ấn Anh Trang LỜI MỞ ĐẦU 3.2.1 Giải pháp tuyển dụng nhằm làm phù hợp cấu lao động theo trình độ 49 3.2.2 Giải pháp tuyển dụng nhằm làm phù hợp cấu lao động theo nguồn tuyển 3.2.3 KẾT LUẬN DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ TNHH Trách nhi ệm hữu hạn TMCP Thương mại c phần Tính cấp thiết đề tà i Trong b ối cảnh kinh tế nước nhà dần hội nhập với kinh tế khu vực giới, điều tạo nhiều hội cho kinh tế Việt Nam phát triển, nhiên b ên c ạnh hội tồn nhiều thách thức c ác anh n hi p Vi t m Đối với c c o nh n hi p n i chun c c o nh n hi p Vi t m n i ri n th nguồn nhân lực yếu tố quan trọng hàng đầu định tồn ph t tri n củ o nh n hi p o đ phải biết phát huy nguồn lực có th đảm bảo cho tồn t i phát tri n lâu dài Một nh ng nguồn lực quan tr ng c ần thiết doanh nghiệp nguồn nhân lực - nguồn lực người T ất m ọ i ho ạt động doanh nghi ệ p đ ề u qua tay người, nhà quản tr , Thang Long University Library LỜI CAM ĐOAN công nhân Do vậy, phát huy tốt nguồn lực o nh n hi p c ó thể tồn phát tri ển lâu dài Đ ể phát triển b ền vững , anh nghi ệp phải c ần người tài đội ngũ nguồn nhân lực Vì vậy, “tuyể n dụng nguồn nhân lực” chưa b ao g iờ đề tài xưa cũ, đặc bi ệt s au khủng hoảng kinh tế toàn c ầu Phải dựa vào nguyên tắc để định tuyển dụng người tổ chức c ần? Điều làm nên s ách đãi sĩ để trì phát triển tồn tiềm nguồn nhân lực? Đ ể trả lời cho câu hỏi tổ chức, doanh nghiệp không nghĩ tới vi c p ụn quy trình n dụn ưu vi t nh t đ có th thu hút n dụng nh n nhân vi n ưu tú cho t chức, doanh nghi p Vấn đề bố trí nhân viên vị trí, có lực phù hợp, hay tuyển chọn n ười o độn c tr nh độ chun mơn, có tay ngh , trung thành với doanh nghi p, gắn bó với cơng vi c v n đ quan tr n nhi u doanh nghi p quan tâm Thậm chí việ c bố trí sử dụng nguồn nhân lực cho hợp lý, xây dựng h thống hoàn chỉnh ho t động có hi u ln ln mục tiêu quan tr ng hàn đ u doanh nghi p Vì doanh nghi p đ n hồn thi n d n quy trình tuyển dụng nhằm đạt mục tiêu Thực tế quy trình n dụng n uồn nhân ực c n hĩ r t lớn ch t lượng lao động phận sau công ty Thực tốt quy trình tuyển dụng nguồn nhân lực giảm bớt thời gian, chi phí đào tạo s au này, ều kiện để nâng cao chất lượng, khả hoà nhập , đảm bảo cho đội ngũ nhân lực ổn định Vì vậy, quy trình tuyển dụng nguồn nhân lực quan trọng có ý nghĩa lớn thành b ại cơng ty Trong q trình họ c tập trường Đại họ c Th ăng L ong em c ó kiến thức b ản định để c ó thể bước đầu làm quen với c ông việc thực s au Em c ó điều kiện thực tập trải nghiệm thực tế C ông ty trách nhiệm hữu hạn nội thất Phương Liên, c ông ty ho ạt động ng ành thương mai dịch vụ, ho ạt động chủ yếu c ông ty TNHH Nội Thất Phương L i ên kinh anh, lắp đặt, sửa chữ a c ác mặt hàng nội thất, ện l ạnh Trong thời g i an thực tập m nhận th y hâu n ụn n uồn nhân ực t i c n tồn t i số m c òn hạn chế L sinh viên chuyên ng ành Quản trị kinh anh, nhận thức tầm quan tr ng ho t động n dụng n uồn nhân ực o nh n hi p n i chun c ông ty TNHH Nội Thất Phương L i ên i ri êng, em định thực hi ện đề tài nghiên cứu "Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác tuyển dụng nguồn nhân lực công ty TNHH Nội Thất Phương Liên' nhằm nghiên cứu lý luận ản v n ụn c n thực tr ng công tác n dụn n uồn nhân ực t i công ty T ội Th t hươn i n Bên c nh vi c n hi n cứu đ phát hi n điểm hạn chế c òn tồn đồng thời đề xuất số giải pháp nhằm giúp c ông ty nân c o hi u c n t c n ụn từ đ c đội n n uồn nhân ực chất lượng Thang Long University Library Mục tiêu nghiên cứu LỜI CAM ĐOAN Mục ti kho a họ c: hệ thống c ác sở lý luận li ên quan đến c ông tác tuyển dụng nguồn nhân lực anh nghiệp , đồng thời phân tích rõ c ác yếu tố tác động đến hi u củ c n t c n ụn n uồn nhân ực tron o nh n hi p Mục tiêu thực tiễn: Sử dụng lí luận hệ thống hó a để phân tích thực tr n c n t c n ụn n uồn nhân ực củ c n ty T ội Th t hươn i n qua năm (20 12-2014), làm rõ ưu nhược ể m quy trình tuyển dụng để từ đưa số giải pháp nhằm nâng c ao hiệu c ông tác tuyển dụng nguồn nhân lực c ông ty TNHH Nội thất Phương Liên Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: thực trạng c ông tác tuyển dụng nguồn nhân lực c ông ty TNHH Nội Thất Phương L i ên Ph m vi nghiên cứu: ho t độn n ụn n uồn nhân ực tron công ty từ n m 2012-2014 Phương pháp nghiên cứu Khó a luận sử dụng c ác phương pháp thống kê , so s ánh phân tích liệu để ưu điểm, nhược điểm c òn tồn t ại c ông tác tuyển dụng nguồn nhân lực từ đề xuất số giải pháp nhằm nâng c ao hiệu c ông tác tuyển dụng nguồn nhân lực c ông ty TNHH Nội thất Phương Liên Kết cấu Khó a l uận Ng oài c ác phần lời cảm ơn, lời c am đo an, mục lục , danh mục viết tắt, danh mục c ác sơ đồ b ảng b i ểu, lời mở đầu, khó a luận g ồm chương: Chương : Những vấn đề lý luận b ản nguồn nhân lực c ông tác tuyển dụng nguồn nhân lực anh nghi ệp; Chươn : Thực tr n c n t c n ụn n uồn nhân ực t i c n ty T ội Th t hươn i n; Chương 3: Một số g iải pháp nhằm nâng c ao hi ệu c ông tác tuyển dụng nguồn nhân ực t i c n ty T ội Th t hươn i n D o thời gian nghiên cứu trình độ kinh nghi ệm thực tiễn c ó hạn, khó a luận khó tránh khỏi s s ót định, em mong nhận ý kiến đóng g óp c ác thầy c để khó a luận hồn thiện hơn, xin chân thành cảm ơn Thang Long University Library 14 , , , , CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐẺ LÝ LUẬN BẢN VẺ NGUỒN NHÂN LựC VÀ C ÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LựC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm vai trò nguồn nhân lực công tác tuyển dụng nguồn nhân lực doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm vai trò nguồn nhân lực Khái niệm nguồn nhân lực Trải qua nhi ều cơng trình nghiên cứu giới nước, “nguồn nhân lực” biết đến dựa nhi ều khái niệm khác Chẳng hạn the o định nghĩa Liên Hợp Quốc: "Nguồn nhân lực trình độ lành nghề , kiến thức lực tồn sống người có thực tế tiềm để phát tri ển kinh tế - xã hội cộng đồng" [“WB World Development Indicators”, London: Oxford, (2000), tr.3] Hay theo DavidBegg: “Nguồn nhân lực tồn q trình chun mơn mà người tích luỹ , đánh giá c ao ti ềm đem l ại thu nhập tương l Cũng giống nguồn lực vật chất, nguồn nhân lực kết đầu tư khứ với mục đích đem lại thu nhập tương lai“ [“Kinh Tế H ọ c”, nxb Thống Kê (2007), tr.282] C òn GS.TS Phạm Minh Hạc: “ uồn nhân lực t ng th ti m n n o động nước đ a phương , tức nguồn lao động chuẩn bị (ở mức độ khác nhau) sẵn sàng tham gia công vi c o độn đ tức nh n n ười o động có kỹ n n h y nói chung) , đường đáp ứng yêu c ầu chế chuyển đổi c ấu l ao động , c ấu kinh tế the o hướng c ơng ng hi ệp hó a, hi ện đại hó a” [“Phát tri ể n văn hố, người nguồn nhân lực thời kỳ cơng nghiệp hố, đại hố đất nước”(2007), nxb Chính trị quốc gia, tr.269] Trong g i áo trình [“quản trị nguồn nhân lực”(2009),nxb trường đại họ c kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, tr ] p GS.TS Tr ần Kim Dung khái niệm nguồn nhân lực nhắc đến s au: “N guồn nhân lực tất thành viên tổ chức sử dụng kiến thức, kỹ , trình độ, kinh nghiệm, hành vi đạo đức để thành lập, phát tri ển trì doanh nghi ệp” Như vậy, xem xét c ác g óc độ khác khái niệm thống nội dung b ản: nguồn nhân lực nguồn cung c ấp sức lao động cho xã hội Vì vậy, định nghĩa: “Nguồn nhân lực tổng thể số lượng chất lượng người với tổng hợp tiêu chí trí lực, thể lực phẩm chất đạo đức - tinh thần tạo nên lực mà thân người xã hội đã, huy động vào trình lao động sáng tạo phát triển tiến xã hội“ Vai trò nguồn nhân lực doanh nghiệp Nguồn nhân lực nhân tố chủ yếu tạo lợi nhuận cho anh nghi ệp: Nguồn nhân lực đảm b ảo mọ i nguồn s tạo tổ chức Chỉ c ó người s tạo c ác hàng ho á, dịch vụ ki em tra trình sản xuất kinh anh đ ó Mặc dù trang thiết bị, tài sản, nguồn tài nguồn tài nguyên mà c ác tổ chức c an phải c ó , tài nguyên: người l ại đặc b i ệt quan trọng Khơng có người làm việ c hiệu tổ chức khơng the đạt tới mục tiêu Nguồn nhân lực nguồn lực m ang tính chiến lược: Trong ều ki ện xã hội chuyen s ang kinh tế tri thức , c ác nhân tố c ông nghệ , vốn, nguyên vật liệu giảm dan vai trò B ên c ạnh , nhân tố tri thức người ng ày chiến vị trí quan trọng: Nguồn nhân lực c ó tính động , s tạo hoạt động trí óc củ a người ng ày trở nên quan trọng Nguồn nhân lực nguồn lực vô tận: Xã hội không ngừng tiến lên, doanh nghiệp ngày phát tri en nguồn lực người vô tận.Nếu biết khai thác nguồn lực c ách tạo nhi ều cải vật chất cho xã hội, thoả mãn nhu c au ngày cao người 1.1.2 Khái niệm vai trò cơng tác tuyển dụng nguồn nhân lực doanh nghiệp 1.1.2.1 Khái niệm tuyển dụng nguồn nhân lực Tuy n dụng nguồn nhân lực: trình tìm kiếm ch n nh n n ười phù hợp với yêu c u cơng vi c t chức, q trình n dụng bao gồm n mộ n ch n Tuy n mộ nguồn nhân lực trình thu hút nh n n ười o độn c đủ trình độ từ nhi ều nguồn khác đến đ ăng ký, nộp đơn tìm vi ệ c làm doanh nghi ệp Tuy n ch n nguồn nhân lực qu tr nh đ nh i ứng viên theo nhi u khía c nh khác nhau, dựa vào u c u cơng vi c đ tìm nh n n ười phù hợp nh t với yêu c u cơng vi c c n n Có nhi u phươn ph p h nh thức n dụn h c nh u nhưn c n t c n dụng nguồn nhân lực phải đảm bảo yêu c u sau: Thứ việ c xây dựng kế hoạch tuyển dụng nguồn nhân lực phải xuất phát từ mục tiêu phát tri n, khả n n tài thời gian, chiến ược, sách nhân doanh nghi p Thứ hai vi c n dụng nguồn nhân lực phải c n vào yêu c u công vi ệ c , c ăn vào ề u ki ện thực tế Thang Long University Library rMrtiva L
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyen dung cong ty noi that phuong lien, Tuyen dung cong ty noi that phuong lien, CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐẺ LÝ LUẬN cơ BẢN VẺ NGUỒN NHÂN LựC VÀ C ÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LựC TRONG DOANH NGHIỆP, CHƯƠNG 2: THựC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LựC TẠI CÔNG TY CÔNG TY TNHH VÀ NỘI THẤT PHƯƠNG LIÊ N, CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ C ÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LựC TẠI C ÔNG TY TNHH NỘI THẤT PHƯƠNG LIÊ N

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay