Luận văn thạc sĩ Hoàn thiện kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế của Chi cục Thuế quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

106 19 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 16:34

z BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH -*** - Nguyễn Tuấn Hùng HOÀN THIỆN KIỂM TRA THUẾ TẠI TRỤ SỞ NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CHI CỤC THUẾ QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ NỘI CHUYÊN NGÀNH MÃ NGÀNH : Quản trị kinh doanh : 60.34.05 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS LÝ PHƯƠNG DUYÊN Nam Định, 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập Các số liệu luận văn trung thực Kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Tác giả luận văn Nguyễn Tuấn Hùng i LỜI CẢM ƠN Trong suốt q trình học tập hồn thành luận văn này, nhận hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình thầy, giáo, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp Với lòng trân trọng biết ơn sâu sắc, xin bày tỏ cảm ơn chân thành đến cán Chi cục Thuế quận Đống Đa, thành phố Nội Đặc biệt xin chân thành cảm ơn TS Lý Phương Duyên trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu hoàn thành luận văn Cuối cùng, xin cám ơn gia đình, bạn bè quan tâm, chia sẻ động viên tơi hồn thành luận văn Tác giả luận văn Nguyễn Tuấn Hùng ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ CNTT Công nghệ thông tin DN Doanh nghiệp HĐND Hội đồng nhân dân GTGT Giá trị gia tăng NTĐT Nộp thuế điện tử NNT Người nộp thuế NSNN Ngân sách nhà nước QLNN Quản lý Nhà nước SXKD Sản xuất kinh doanh TP Thành phố TKTN Tự khai tự nộp TW Trung ương UBND Ủy ban nhân dân iii DANH MỤC BẢNG VÀ ĐỒ đồ: đồ 1.1: Quy trình kiểm tra trụ sở người nộp thuế 12 đồ 2.1: Quy trình thực kiểm tra trụ sở người nộp thuế Chi cục Thuế quận Đống Đa 39 đồ 2.2: Quy trình thực kiểm tra trụ sở người nộp thuế Chi cục Thuế quận Đống Đa 48 Bảng: Bảng 2.1: Tiêu chí đánh giá kết kiểm tra thuế trụ sở người nộp thuế chi cục thuế Đống Đa 2011-2015 47 Bảng 2.2: Kết điều tra DN hài lòng NNT công tác kiểm tra chi cục thuế Đống Đa 50 Bảng 2.3: Kết HĐSXKD Công ty TNHH TM Đức long năm 2014 55 Bảng 2.4: Kết điều tra hiểu biết Luật thuế DN .64 Bảng 2.5: Kết điều tra DN tính quan trọng cơng tác kế toán 64 Bảng 2.6: Kết điều tra tác động hoạt động kiểm tra thuế với DN .65 iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iii DANH MỤC BẢNG VÀ ĐỒ iv LỜI MỞ ĐẦU 1 Sự cần thiết việc nghiên cứu đề tài Tổng quan nghiên cứu đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .4 Đóng góp khoa học luận văn Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KIỂM TRA THUẾ TẠI TRỤ SỞ NGƯỜI NỘP THUẾ 1.1 Lý luận kiểm tra thuế trụ sở người nộp thuế 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Mục đích nguyên tắc thực 1.1.3 Sự cần thiết phải hồn thiện cơng tác kiểm tra thuế trụ sở NNT .10 1.2 Nội dung quy trình kiểm tra thuế trụ sở người nộp thuế 11 1.2.1 Nội dung kiểm tra thuế trụ sở người nộp thuế 11 1.2.2 Quy trình kiểm tra thuế trụ sở người nộp thuế 13 1.3 Các tiêu chí đánh giá kết kiểm tra thuế trụ sở người nộp thuế .26 1.3.1 Tỷ lệ doanh nghiệp kiểm tra 27 1.3.2 Tỷ lệ doanh nghiệp kiểm tra phát có sai phạm .27 1.3.3 Số thuế truy thu bình quân kiểm tra .28 1.3.4 Số doanh nghiệp kiểm tra số cán phận kiểm tra .29 1.3.5 Tỷ lệ số thuế truy thu sau kiểm tra tổng thu nội địa ngành thuế quản lý 29 1.3.6 Sự hài lòng NNT cơng tác kiểm tra quan thuế .30 1.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kiểm tra thuế trụ sở NNT 30 1.4.1 Hệ thống pháp luật sách thuế 30 1.4.2 Cơ chế quảnthuế .31 1.4.3 Trình độ chun mơn nghiệp vụ cán thuế 31 1.4.4 Ý thức tự giác trình độ chun mơn, nghiệp vụ người nộp thuế .32 1.4.5 Môi trường kinh tế, xã hội 32 1.5 Kinh nghiệm số cục thuế nước hoạt động kiểm tra thuế trụ sở người nộp thuế 33 1.5.1 Kinh nghiệm kiểm tra thuế trụ sở người nộp thuế cục thuế Vĩnh Phúc 33 1.5.2 Kinh nghiệm kiểm tra thuế trụ sở người nộp thuế cục thuế Đồng Tháp 36 v 1.5.3 Bài học chi cục thuế quận Đống Đa 37 TIỂU KẾT CHƯƠNG 39 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KIỂM TRA THUẾ TẠI TRỤ SỞ NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CHI CỤC THUẾ QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ NỘI 40 2.1 Tổng quan chi cục Thuế quận Đống Đa, thành phố Nội 40 2.1.1 Lịch sử hình thành .40 2.1.2 Cơ cấu tổ chức .40 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ chi cục thuế quận Đống Đa .43 2.1.4 Chức nhiệm vụ đội kiểm tra thuế chi cục thuế quận Đống Đa 44 2.2 Thực trạng công tác kiểm tra thuế trụ sở người nộp thuế địa bàn Chi cục Thuế quận Đống Đa .46 2.2.1 Tiêu chí đánh giá kết kiểm tra thuế trụ sở người nộp thuế chi cục thuế quận Đống Đa 46 2.2.2 Thực trạng quy trình kiểm tra thuế trụ sở người nộp thuế chi cục thuế quận Đống Đa 51 2.2.3 Thực trạng nội dung kiểm tra thuế trụ sở người nộp thuế chi cục thuế quận Đống Đa 57 2.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng cơng tác kiểm tra thuế địa bàn chi cục thuế quận Đống Đa 63 2.3.1 Các nhân tố thuộc chi cục thuế quận Đống Đa 63 2.3.2 Các nhân tố từ phía doanh nghiệp 64 2.4 Đánh giá công tác kiểm tra thuế địa bàn Chi cục Thuế quận Đống Đa .65 2.4.1 Kết đạt 65 2.4.2 Hạn chế 68 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 70 TIỂU KẾT CHƯƠNG 73 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KIỂM TRA THUẾ TẠI TRỤ SỞ NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CHI CỤC THUẾ QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ NỘI 74 3.1 Những quan điểm, mục tiêu công tác quảnkiểm tra trụ sở người nộp thuế địa bàn chi cục Thuế quận Đống Đa đến năm 2020 74 3.1.1 Quan điểm hồn thiện cơng tác kiểm tra thuế trụ sở người nộp thuế địa bàn chi cục thuế quận Đống Đa đến năm 2020 74 3.1.2 Mục tiêu hồn thiện cơng tác kiểm tra thuế trụ sở người nộp thuế địa bàn chi cục thuế quận Đống Đa đến năm 2020 75 3.2 Các giải pháp hoàn thiện kiểm tra trụ sở người nộp thuế chi cục thuế quận Đống Đa 76 3.2.1 Nâng cao cơng tác phân tích, dự báo, thu thập thông tin việc xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng năm 76 3.2.2 Xây dựng tiêu định tính đánh giá kết kiểm tra .81 vi 3.2.3 Tổ chức tốt công tác giám sát xử lý sau kiểm tra 82 3.2.4 Tăng cường quảnkiểm tra người nộp thuế 84 3.2.5 Phối hợp với ban ngành theo qui chế phối hợp liên quan tới Người nộp thuế 85 3.2.6 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ công tác kiểm tra thuế 86 3.2.7 Nâng cao trình độ cán làm cơng tác kiểm tra thuế 89 3.2.8 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế 91 3.3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kiểm tra thuế trụ sở người nộp thuế địa bàn Chi cục Thuế quận Đống Đa 93 3.3.1 Đối với Tổng cục Thuế 94 3.3.2 Đối với Cục thuế Nội .96 3.3.3 Đối với UBND quận Đống Đa .96 TIỂU KẾT CHƯƠNG 97 KẾT LUẬN 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 1: PHIÉU ĐIỀU TRA vii LỜI MỞ ĐẦU Sự cần thiết việc nghiên cứu đề tài Thuế đời - phát triển gắn liền với hình thành phát triển Nhà nước, đóng vai trò nguồn thu chủ yếu ngân sách nhà nước (NSNN) Nó gắn liền với vấn đề tăng trưởng kinh tế, công phân phối ổn định xã hội Vai trò thuế đảm bảo có hệ thống quảnthuế phù hợp, hiệu Hiện nay, hệ thống quảnthuế Việt Nam dần hoàn thiện theo hướng mục tiêu tối ưu hoá khoản thu thuế khoản phải thu khác, phù hợp với luật pháp đồng thời đảm bảo củng cố niềm tin người nộp thuế (NNT) vào hệ thống thuế Việt Nam thực thí điểm chế sở kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế từ ngày 01/01/2004, triển khai rộng khắp nước từ ngày 01/01/2007 Việc chuyển từ chế thông báo thuế sang chế tự kê khai, tự nộp đề cao trách nhiệm, đồng thời tăng cường tính dân chủ tự chủ NNT Song hành chế này, hoạt động tra, kiểm tra thuế trở thành nhiệm vụ trọng tâm quan quảnthuế Sự đời Luật quảnthuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 văn pháp quy luật tạo hành lang pháp lý cho công tác tra, kiểm tra thuế Việc kịp thời phát hoạt động vi phạm pháp luật thuế, gian lận, trốn thuế giúp quản quảnthuế có biện pháp trừng phạt thích đáng, đảm bảo tính cơng bằng, nghiêm minh pháp luật tạo tin cậy NNT Bên cạnh nguồn truy thu từ công tác tra, kiểm tra thuế góp phần khơng nhỏ vào việc hồn thành dự tốn thu NSNN Sự tăng nhanh số lượng doanh nghiệp mức độ phức tạp loại hình hoạt động kinh doanh, bên cạnh phương thức, thủ đoạn trốn thuế, tránh thuế ngày tinh vi đặt tốn khơng nhỏ quan quảnthuế nói chung cơng tác tra, kiểm tra thuế nói riêng Hiện nay, cải cách hành tiến hành nhanh chóng nhằm giảm thiểu tối đa thủ tục bắt buộc NNT, mẫu biểu xây dựng đơn giản, dễ thực cho NNT, việc giảm tải giấy tờ mà NNT nộp cho quan thuế lại đặt trọng trách cho công tác kiểm tra trụ sở NNT Trước lý trên, việc tác giả chọn đề tài nghiên cứu “Hoàn thiện kiểm tra thuế trụ sở người nộp thuế Chi cục Thuế quận Đống Đa, thành phố Nội” có ý nghĩa thiết thực, mang tính cấp thiết mặt lý luận lẫn thực tiễn Tổng quan nghiên cứu đề tài Từ trước đến có nhiều tác giả lựa chọn đề tài nghiên cứu cơng tác tra, kiểm tra thuế, nhiều cơng trình nghiên cứu nhằm hoàn thiện tra, kiểm tra thuế, tiêu biểu như: - Nguyễn Thắng Văn, (2012) “Hồn thiện cơng tác kiểm tra thuế doanh nghiệp Chi cục Thuế thành phố Kon Tum” Đề tài tác giả lựa chọn sau q trình cơng tác làm việc nhiều năm Chi cục thuế thành phố Kon Tum Trong phạm vi nghiên cứu đề tài, tác giả tập chung nghiên cứu thực trạng công tác kiểm tra thuế, tồn đưa giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm tra thuế doanh nghiệp Trên sở phân tích số liệu hoạt động kiểm tra thực tế thành phố Kon Tum, tác giả hạn chế như: Hạn chế mặt lực cán bộ, hạn chế cơng cụ hỗ trợ, Bên cạnh đó, tác giả đưa số giải pháp bên như: phát triển, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng khai thác hệ thống thông tin doanh nghiệp ngành thuế, giải pháp bên phối hợp với quan ban ngành khác công tác kiểm tra Đề tài đưa nhiều giải pháp hướng tới mục tiêu hồn thiện cơng tác kiểm tra song giải pháp chưa chuyên sâu, chưa cụ thể tính khả thi khơng cao Do đặc thù khu vực kinh tế vùng có nhiều khác biệt, công tác kiểm tra thuế địa bàn quận Đống Đa có nhiều điểm khác biệt so với thành phố Kon Tum Các giải pháp tác giả Nguyễn Văn Thắng áp dụng có tác động phần nhỏ Nguyễn Thị Việt - với đề tài luận văn thạc năm 2013- “Tăng cường công tác tra thuế doanh nghiệp quốc doanh (DN NQD) theo chế tự khai, tự nộp địa bàn tỉnh Vĩnh phúc” Với đề tài này, tác giả phân tích cơng tác tra thuế DN NQD địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc bối cảnh chế tự kê khai, tự nộp thuế Mặc dù hoạt động tra có liệu bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào, bán NNT gửi cho quan thuế phần mềm excel, dựa vào phần mềm cán quảntra cứu trả lời xác minh nhanh chóng, kịp thời phục vụ cho hoạt động kiểm tra, tra thuế mà tốn nhiều thời gian cán để tìm hồ lưu để đối chiếu xác minh 3.2.7 Nâng cao trình độ cán làm công tác kiểm tra thuế Trong công tác kiểm tra yếu tố người đóng vai trò quan trọng Từ việc thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, tiến hành kiểm tra, phán đốn rủi ro trình kiểm tra cán kiểm tra thực Do để cơng tác kiểm tra thuế đạt chất lượng hiệu quả, cán kiểm tra phải người đáp ứng tồn diện chun mơn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cao Ngoài ra, để đạt tiêu số lượng kiểm tra số cán làm công tác phải đảm yêu cầu tối thiểu 30% tổng số cán toàn Cơ quan thuế - Để thực tốt định hướng phát triển nguồn nhân lực kiểm tra thuế trên, công tác bồi dưỡng cán thuế cần tiến hành theo ba cấp độ: Đào tạo bản, đào tạo chuyên sâu đào tạo nâng cao theo loại cán bộ, cụ thể: + Đào tạo nghiệp vụ thuế: Cán kiểm tra phải nắm rõ pháp luật thuế, sách pháp luật ngành, lĩnh vực có liên quan xác định nghĩa vụ thuế Người nộp thuế, biện pháp xử lý vi phạm pháp luật thuế Người nộp thuế có vi phạm + Đào tạo kiến thức ngành, lĩnh vực: Với Người nộp thuế hoạt động ngành, lĩnh vực khác lại có rủi ro thuế khác nhau, cán kiểm tra cần nắm rõ đặc điểm ngành, lĩnh vực, từ phân tích rủi ro tập trung, hiệu + Đào tạo nghiệp vụ kế tốn, kiểm tốn: Thơng qua kỹ nghiệp vụ kế tốn, kiểm tốn, cán kiểm tra phân tích rủi ro ẩn chứa việc hạch toán sổ sách, chứng từ + Đào tạo kỹ kiểm tra: Đây yếu tố quan trọng nhất, khó khăn nhất, yêu cầu tích lũy kinh nghiệm phù hợp ngành nghề khó đào tạo người làm công tác kiểm tra Đồng thời cần bồi dưỡng lực lượng lãnh đạo phận kiểm tra thuế, trưởng đoàn kiểm tra kỹ làm việc theo nhóm, quản lý, tổ chức điều hành 84 hoạt động kiểm tra thuế khoa học hiệu Để hạn chế tình trạng xử lý kết kiểm tra nhiều bất cập, khơng thống đồn kiểm tra, phận kiểm tra phối hợp với phận kiểm tra thuế tổng hợp kinh nghiệm qua kiểm tra, lập sổ tay kiểm tra hỗ trợ qui chuẩn hóa biện pháp xử lý kết kiểm tra Ví dụ, xác định ấn định thuế quy chuẩn hóa sổ tay trường hợp cụ thể cần lập tờ trình báo cáo lãnh đạo phận kiểm tra, lãnh đạo chi cục thuế biện pháp xử lý xử lý gồm có: văn qui phạm pháp luật, quy định ban ngành, kiến thức thường thức chung có liên quan đến lĩnh vực hoạt động đơn vị cần ấn định, lập phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu, thông báo làm việc trực tiếp đến đơn vị, cá nhân có liên quan, lập biên làm việc ba bên quan thuế, Người nộp thuế đơn vị thẩm định độc lập định Sau tổng hợp liệu từ thơng tin, tài liệu thu thập được, phân tích qui đổi tương đương, rút kết luận - Cần xây dựng chế độ khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh nhằm nâng cao tinh thần làm việc công chức làm kiểm tra thuế + Xây dựng chế khuyến khích động viên vật chất, tinh thần kịp thời, thiết thực cho cơng chức thuế nói chung cơng chức kiểm tra nói riêng hình thức như: tơn vinh danh dự; vật chất kết hợp tôn vinh danh dự vật chất + Đề cao khen thưởng kịp thời sáng kiến góp phần nâng cao hiệu quản lý thuế, đặc biệt công tác kiểm tra thuế + Công chức thuế gắn trực tiếp với quyền lực cơng, nguồn tài cơng phải giải quyền, lợi ích, nghĩa vụ cơng dân, tổ chức nên họ thường có khả lạm dụng quyền lực thực thi công vụ Khi công chức có sai phạm phải chịu kỷ luật cơng vụ Tuy nhiên, quy định kỷ luật cán bộ, công chức nêu luật cán bộ, công chức, ngành thuế nên bổ sung thêm số hình thức kỷ luật xây dựng qui chế xử phạt hành vi cụ thể như: vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm 10 điều kỷ luật ngành thuế, vi phạm luật cán công chức Tăng cường số lượng đội ngũ cán kiểm tra thuế, đồng thời phải nâng cao chất lượng cán Hiện nay, cán kiểm tra bổ sung số lượng 85 có nhiều cố gắng nâng cao trình độ chất lượng khối lượng công việc nhiều, đối tượng quản lý đa dạng phức tạp nên quan thuế cần có phân cơng bố trí xếp cán theo hướng tăng số lượng đội ngũ cán thuế làm công tác kiểm tra thuế trọng nâng cao chất lượng cán Cần tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán kiểm tra thuế kiến thức, kỹ cơng chức nhân tố định hiệu công tác kiểm tra thuế Công chức làm công tác kiểm tra thuế nặng nề, phức tạp, nhiều cám dỗ; hiệu công tác kiểm tra thuế phụ thuộc nhiều vào ý thức trách nhiệm, lực chuyên môn công chức Để hồn thành nhiệm vụ giao, cơng chức làm cơng tác kiểm tra thuế phải có kiến thức, kỹ cần thiết: Trước tiên cần làm tốt công tác nâng cao ý thức trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp để từ họ hồn thành tốt nhiệm vụ giao, vững vàng trước cám dỗ, thực tốt điều cần xây điều cần chống theo tiêu chuẩn ngành Chú trọng công tác đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực, tập trung bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ chuyên sâu như: hệ thống sách, pháp luật thuế, hóa đơn; chế độ kế tốn; kiến thức tin học; sách pháp luật số lĩnh vực có liên quan Duy trì tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho công chức kiểm tra năm hai lần Bên cạch cần đào tạo kỹ giao tiếp với NNT kỹ quan trọng vì: trình thực nhiệm vụ mình, công chức kiểm tra thuế thường xuyên giao tiếp với NNT 3.2.8 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế Cấn phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao trình độ hiểu biết DN thuế, tầm quan trọng khoản đóng góp từ thuế, nâng cao hiểu biết, tính tự giác DN, tập trung cao vào địa bàn am hiểu Luật thuế DN tư nhân, DN nhỏ Đẩy mạnh việc xã hội hóa hoạt động hỗ trợ người nộp thuế: hợp tác, hỗ trợ đại lý thuế thực dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế; hỗ trợ tạo điều kiện phát triển đại lý thuế, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ đại lý thuế cho người nộp thuế Sự phối hợp phận kiểm tra nhằm tổng kết hành vi vi phạm Người nộp thuế, qua đó, cơng tác tun truyền hỗ trợ Người nộp thuế hướng dẫn, 86 giải đáp vướng mắc q trình khai, tính thuế, nộp thuế thực tế, tránh sai phạm hiểu sai sách pháp luật thuế nâng cao tính tự giác việc chấp hành Tổ chức đối thoại thường xuyên với Người nộp thuế theo qui chế ban hành cần nhân rộng mơ hình tổ chức "tuần lễ lắng nghe ý kiến Người nộp thuế"; Tuyên dương kịp thời thành tích tổ chức, cá nhân có ý thức chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế, đóng góp số thu lớn cho ngân sách; đồng thời lên án hành vi trốn thuế, gian lận thuế, chây ỳ không thực tốt nghĩa vụ thuế, tạo đồng thuận ủng hộ nhân dân công tác chống trôn lậu thuế Ngành thuế cần thay đổi quan điểm quản lý, coi Người nộp thuế khách hàng để phục vụ Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ Người nộp thuế có tác dụng giúp Người nộp thuế hiểu loại thuế cần phải nộp, cách tính số thuế phải nộp, thời hạn kê khai, nộp thuế tự động chấp hành nghĩa vụ thuế Nhờ đó, Cơ quan thuế tiết kiệm thời gian nhân lực để kiểm tra trường hợp cố tình kê khai sai, khai thiếu Trên thực tế nay, việc thực nghĩa vụ thuế người dân nói chung với doanh nghiệp nói riêng theo tư “trốn thuế nghĩa vụ toàn dân”, người dân chưa ý thức ý nghĩa việc đóng thuế, nộp thuế việc phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng đất nước Do cần đưa ý thức chấp hành pháp luật thuế vào tiềm thức người dân Và để làm điều cần tuyên truyền pháp luật thuế vào học đường, thay đổi tư nhận thức từ thuở nhỏ, đến phát sinh nghĩa vụ thuế, tự kê khai, tự nộp thuế mà không cần phải kiểm tra phát truy thu, phạt Xét phạm vi xã hội, dịch vụ thuế tốt không tạo điều kiện thuận lợi tiết kiệm chi phí cho NNT, mà đảm bảo xác định xác nghĩa vụ thuế Nhà nước, hạn chế sai sót kê khai tiết kiệm chi phí quảnthuế Do vậy, để hồn thiện công tác truyên tuyền hỗ trợ NNT, đảm bảo cung cấp thơng tin hỗ trợ xác, dễ hiểu, nhanh chóng thân thiện Chi cục thuế Đốn Đa cần thực yêu cầu sau: + Cần nâng cao chất lượng cán qua việc đào tạo có tính chất chun sâu, chun nghiệp theo phận chức để đáp ứng yêu cầu chuyên mơn hóa 87 Cùng với kiến thức chun mơn sâu rộng nhiều lĩnh vực (nhất thuế, kế toán luật), cán hỗ trợ, tư vấn thuế cần kỹ nghề nghiệp phục vụ công việc ngoại ngữ, vi tính, kỹ lắng nghe, phân tích u cầu, trình bày quan điểm thuyết phục Ngoài ra, phong cách ứng xử văn minh lịch sự, mềm mỏng, khéo léo, linh hoạt yêu cầu khơng thể thiếu + Dịch vụ phòng TTHT cung cấp xem dịch vụ cơng, chế theo dõi, đánh giá cách khỏa đáng Việc đánh giá dịch vụ thuế cơng tiến hành thông qua phiếu đánh giá dịch vụ công, phượng tiện để NNT phản hồi chất lượng, hiệu phù hợp dịch vụ giao dịch với quan thuế + Tăng cường quản lý theo định hướng đầu kết quả, xây dựng tiêu chuẩn cán theo chức năng, vị trí cơng việc xây dựng tiêu chí đánh giá kết koạt động cung cấp dịch vụ quan thuế Các tiêu chí phải cụ thể cơng khai để NNT theo dõi, giám sát dễ dàng, đồng thời gắn trách nhiệm công chức thuế với kết công việc đảm nhiệm Các tiêu chí đánh giá cơng chức phải bao gồm tiêu chí số lượng chất lượng thời gian tư vấn, số lượng tư vấn, tỷ lệ câu hỏi tư vấn Các tiêu chí sử dụng làm đánh giá, phân loại cán thuế để thực việc thưởng, phạt thỏa đáng, nhằm tạo động lực khuyến khích làm việc Các dịch vụ đánh phòng TTHT cung cấp phải tập trung vào hồi lòng thỏa mãn NNT 3.3 Một số kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kiểm tra thuế trụ sở người nộp thuế địa bàn Chi cục Thuế quận Đống Đa 3.3.1 Đối với Tổng cục Thuế Thực tế ngành thuế nước ta tồn tượng có nhiều văn hướng dẫn chồng chéo, phức tạp, thiếu tính hệ thống, chí văn hướng dẫn Tổng cục thuế lại có nội dung khơng thống với Điều gây khó khăn trực tiếp cho người nộp thuế muốn thực nghĩa vụ thuế khó khăn cho cán thuế thực theo văn hướng dẫn Hệ thống văn liên quan đến thuế GTGT TNDN liên tục thay đổi khiến cho doanh nghiệp khó theo dõi thực cho Công tác quản 88 lý thuế nói chung kiểm tra thuế nói riêng bị ảnh hưởng Cơ quan thuế liên tục nhận ý kiến phàn nàn sách thuế từ phía doanh nghiệp họ theo kịp thay đổi sách thuế Do vậy, cần tiến hành rà sốt, sửa đổi, bổ sung hồn thiện hệ thống sách, pháp luật thuế quảnthuế cho phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội đất nước Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tập huấn cho cán bộ, cán làm cơng tác tra, kiểm tra thuế, chương trình đào tạo phải gắn với thực tiễn Ngoài cần tổ chức lớp học phong cách làm việc, ứng xử, đạo đức tác phong ý thức chấp hành kỷ cương kỷ luật cán thuế Đẩy mạnh phát triển hệ thống công nghệ thông tin cho đồng phù hợp với văn pháp luật - Đối với công tác kiểm tra, tra thuế cần phải: + Xây dựng hoàn thiện qui trình kiểm tra, tra đối tượng nộp thuế; xây dựng mơ hình qui trình tra máy tính; + Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá rủi ro kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin để đánh giá, phân loại tuân thủ nộp thuế ĐTNT phục vụ lựa chọn đối tượng kiểm tra, tra hàng năm; tra, kiểm tra hoàn thuế; tra chuyên ngành + Xây dựng hoàn thiện sổ tay nghiệp vụ tra, kiểm tra thuế theo sắc thuế, ngành + Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá rủi ro, triển khai thực qui trình tra giá chuyển nhượng xây dựng sổ tay tra gía chuyển nhượng; + Triển khai thí điểm mở rộng áp dụng phương pháp tra máy tính - Đối với cơng tác quảnthuế cần phải: + Hồn thiện cơng tác trun tuyền hỗ trợ: Phát triển hình thức tuyên truyền ấn phẩm tuyên truyền thuế; phối hợp với ngành hiệp hội ngành nghề, tổ chức xã hội tuyên truyền, giáo dục pháp luật vê thuế; Xây dựng triển khai hệ thống trả lời điện thoại tự động trung tâm dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế; Xây dựng hoàn thiện tài liệu hỗ trợ hướng dẫn người nộp thuế tính, kê khai nộp thuế; Thí điểm mở rộng áp dụng kê khai thuế điện tử; Hỗ trợ tổ chức cá nhân phát triển hình thức dịch vụ tư vấn, kế toán thuế, đại lý thuế kê khai thuế Xây dựng ban hành tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dịch vụ người nộp thuế tổ chức điều tra xã hội học để đánh giá chất lượng hỗ trợ người nộp thuế 89 quan thuế cấp + Nâng cao hiệu công tác thu nợ cưỡng chế thuế: Xây dựng triển khai kế hoạch thu nợ cấp quốc gia; Xây dựng hoàn thiện hệ thống tiêu chí phân loại nợ để đánh giá tình trạng nợ thuế; Xây dựng tiêu hệ thống tiêu chí đánh giá rủi ro phục vụ thu nợ cưỡng chế thuế; Xây dựng chế phối hợp, trao đổi thông tin với quan, tổ chức liên quan để theo dõi thực trạng tài sản đối tượng nộp thuế phục vụ công tác thu nợ; Xây dựng hoàn thiện sổ tay nghiệp vụ thu nợ cưỡng chế thuế + Hoàn thiện hệ thống thông tin sở liệu tổ chức cá nhân nộp thuế: Tiếp tục triển khai xây dựng hệ thống thông tin, sở liệu tổ chức, cá nhân nộp thuế phục vụ công tác quản lý thuế: xây dựng hệ thống thông tin từ người nộp thuế; triển khai dự án kết nối thông tin từ nội ngành (Kho bạc, Hải quan); thông tin từ Bộ, ngành liên quan; đồng thời xây dựng qui chế bảo mật thông tin phân cấp, khai thác sử dụng hệ thống thông tin sở liệu người sử dụng Xây dựng trung tâm thông tin tập trung sở liệu cấp Trung ương chia sẻ sử dụng công cụ tin học phạm vi toàn quốc + Phát triển tin học phục vụ công tác quản lý thuế: Tiếp tục triển khai phần mềm ứng dụng phục vụ các chức quản lý thuế; Triển khai phần mềm ứng dụng phục vụ triển khai luật thuế thu nhập cá nhân: đăng ký thuế, xử lý tờ kê khai Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý thuế: Thông tin trực tiếp từ quảnthuế (hồ kê khai thuế) thông tin khác phục vụ quảnthuế từ nguồn ngồi ngành thuế thơng tin với đơn vị ngành (Kho bạc, Hải quan), từ các Bộ, ngành từ bên thứ ba khác; Triển khai ứng dụng nhằm tập trung sở liệu phục vụ cho việc xử lý tập trung thông tin, tăng cường vai trò đạo, giám sát Trung ương nâng cao hiệu khai thác sử dụng, bảo mật thơng tin ngồi ngành phục vụ công tác quản lý thuế; Xây dựng hệ thống quản lý trang thiết bị đại phục vụ công tác quảnthuế 3.3.2 Đối với Cục thuế Nội Đề nghị Cục thuế tăng cường cán cho phận kiểm tra, tập trung bố trí cán có chun mơn giỏi, có đạo đức nghề nghiệp để công tác kiểm tra đạt 90 hiệu cao Đề nghị Cục thuế tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sách, pháp luật thuế sách thuế sửa đổi bổ sung nhằm nâng cao trình độ hiểu biết, nắm vững sách pháp luật thuế Doanh nghiệp Tăng cường công tác đối thoại để từ nắm bắt khó khăn, vướng mắc q trình thực để có điều chỉnh kịp thời Ngoài ra, cục thuế Nội cần có sách nhằm đại hố công sở phương tiện làm việc Cơ quan thuế cấp nói chung chi cục thuế Đống Đa nói riêng, gồm có: - Cung cấp trang thiết bị làm việc cho công chức thực công tác kiểm tra máy tính cá nhân, laptop thực kiểm tra trụ sở Người nộp thuế - Triển khai kế hoạch đầu tư nâng cấp công sở nơi địa phương cấp đất xây dựng theo đề nghị Cơ quan thuế, đảm bảo điều kiện làm việc lâu dài, ổn định, thuận lợi văn minh cho cán công chức thuế 3.3.3 Đối với UBND quận Đống Đa Công tác quảnkiểm tra thuế theo địa bàn Chi cục Thuế quận Đống Đa đạt nhiều kết đáng khích lệ tồn số khó khăn thiếu phối hợp quan thuế với quyền địa phương Quản lý doanh nghiệp địa bàn theo phân cấp quản lý hành thuộc trách nhiệm uỷ ban nhân dân phường, xã Tuy nhiên, thiếu phối hợp chặt chẽ quan thuế uỷ ban nhân dân phường, xã dẫn đến tình trạng có doanh nghiệp bỏ trốn khỏi địa bàn kinh doanh mà quan thuế uỷ ban nhân dân thiếu thông tin Khi cán thuế đến địa bàn để xác minh doanh nghiệp bỏ trốn gặp thái độ bất hợp tác cán phường, xã khiến cho công tác xác minh địa điểm gặp nhiều khó khăn Nhiều địa phương có suy nghĩ công tác thu thuế trách nhiệm quan thuế, thiếu đạo, ủng hộ ngành thuế xử lý vướng mắc đặc biệt công tác cưỡng chế nợ thuế doanh nghiệp Chính vậy, kiến nghị với Quận ủy, UBND quận Đống Đa đạo ban hành quy chế phối hợp quan thuế với phường xã công tác quản lý thuế, giúp cho công tác quảnthuế nói chung cơng tác kiểm tra thuế nói riêng ngày hiệu 91 TIỂU KẾT CHƯƠNG Chương 3, tác giả nêu lên quan điểm, mục tiêu công tác quảnkiểm tra trụ sở người nộp thuế địa bàn chi cục Thuế quận Đống Đa đến năm 2020 Trên sở đó, tác giả đưa số giải pháp hoàn thiện kiểm tra trụ sở người nộp thuế chi cục thuế quận Đống Đa bao gồm nhóm giải pháp trọng tâm như: Nâng cao cơng tác phân tích, dự báo, thu thập thơng tin việc xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng năm; Xây dựng tiêu định tính đánh giá kết kiểm tra; Tổ chức tốt công tác giám sát xử lý sau kiểm tra số giải pháp khác Cùng với đó, tác giả mạnh dạn đưa số kiến nghị để hoàn thiện kiểm tra trụ sở người nộp thuế chi cục thuế quận Đống Đa Tổng cục thuế, cục thuế Nội UBND quận Đống Đa để hồn thiện 92 KẾT LUẬN Theo lộ trình Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt hoạt động kiểm tra thuế bước chuyển đổi từ chế kiểm tra tràn lan, chưa khoa học sang chế kiểm tra thuế dựa mức độ tuân thủ pháp luật NNT, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin việc xây dựng kế hoạch kiểm tra, tin học hoá phương pháp kiểm tra Đồng thời, việc xếp tổ chức lại máy kiểm tra thuế cấp, việc tăng cường đào tạo, đào tạo lại kiến thức pháp luật thuế, kế toán, nghiệp vụ kiểm tra, tin học, ngoại ngữ cho làm công tác kiểm tra thuế việc cấp thiết ngành thuế chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2020 Để thực thành công chiến lược cải cách hệ thống thuế cần nhiều yếu tố, có tập trung cao nhân lực, tài lực nỗ lực lớn khơng từ phía sách Nhà nước, Bộ Tài Chính, Tổng cục Thuế mà từ phía Chi cục Thuế quận Đống Đa cán công chức ngành thuế Thông qua công tác nghiên cứu, tác giả nhận thấy Công tác kiểm tra thuế trụ sở NNT có ý nghĩa quan trọng không công tác quản lý thu ngân sách Cơ quan thuế mà góp phần tích cực việc chấn chỉnh cơng tác kế tốn, hóa đơn chứng từ, việc chấp hành sách pháp luật thuế doanh nghiệp kiểm tra, ngăn ngừa hành vi, vi phạm pháp luật, tạo mơi trường bình đẳng SXKD Với thực trạng công tác kiểm tra thuế trụ sở NNT Chi cục Thuế quận Đống Đa mà tác giả tiến hành nghiên cứu phân tích cho thấy: Bên cạnh ưu điểm, thành tích cơng tác kiểm tra thuế trụ sở NNT Chi cục Thuế quận Đống Đa góp phần khơng nhỏ vào kết chung Chi cục Thuế quận Đống Đa năm vừa qua, nhược điểm cần phải tiếp tục hồn thiện Từ việc phân tích thực trạng, tồn nguyên nhân chính, tác giả đề xuất giải pháp kiến nghị giải pháp: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ, tăng cường quảnngười nộp thuế, đổi công tác xây dựng kế hoạch kiểm tra thuế, nâng cao lực chuyên môn đạo đức nghề nghiệp 93 cán thuế,tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ công tác kiểm tra thuế Thực đồng giải pháp, kiến nghị nêu góp phần quan trọng hồn thiện cơng tác kiểm tra thuế trụ sở NNT Chi cục Thuế quận Đống Đa nói riêng cơng tác quảnthuế nói chung Cục Thuế Nội Với góc độ nghiên cứu luận văn Thạc sỹ, mong muốn tác giả nhiều, song tính phức tạp vấn đề nghiên cứu khả thân mức độ, nên luận văn chắn không tránh khỏi số khiếm khuyết Tác giả mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô giáo, nhà nghiên cứu, nhà quản lý cấp, ngành, quan tâm đến đề tài để nội dung nghiên cứu hồn thiện hơn, đóng góp thiết thực cho Chi cục Thuế quận Đống Đa nói riêng cho Ngành thuế nói chung 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2010), Quyết định số 108/QĐ-BTC ngày 14/01/2010 Bộ Tài quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Cục Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế Chi cục Thuế quận Đống Đa, Báo cáo tổng kết năm công tác thuế Các năm 2013-2015 Cục Thuế Nội, Kế hoạch kiểm tra thuế Các năm 2013-2015 Học viện Tài (2010), Giáo trình Quảnthuế Quốc hội, Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 Quốc hội, Luật QuảnThuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 Quốc hội, Luật sửa đổi, bổ sung số điều luật quảnthuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 Quốc hội, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc hội, Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 10 Quốc hội, Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 11 Quốc hội, Luật thuế giá trị gia tăng 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 12 Nguyễn Xuân Thành (2013), Nâng cao hiệu hoạt động kiểm tra Người nộp thuế Việt Nam giai đoạn nay, Luận án tiến kinh tế, Học viện Tài 13 Tổng Cục Thuế (2008), Quyết định số 528/QĐ-TCT ngày 29/5/2008 Tổng cục trưởng Tổng Cục Thuế việc ban hành Quy trình kiểm tra thuế 14 Tổng Cục Thuế (2007), Quảnthuế theo chế NNT tự kê khai, tự nộp thuế (Tài liệu bồi dưỡng dành cho cán ngành tài chính) 15 Tổng Cục Thuế (2010), Chiến lược phát triển ngành thuế giai đoạn 2011 - 2020 16 Tổng Cục Thuế (2010), Quyết định số 502/QĐ-TCT ngày 29/3/2010 Tổng Cục Thuế quy định chức năng, nhiệm vụ phòng thuộc Cục thuế 17 Cơng văn số 7527/BTC-TCT ngày 12/6/2013 Bộ Tài việc tăng cường công tác tra, kiểm tra thuế doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao thuế 18 Cổng thông tin điện tử Viện nghiên cứu Lập Pháp - tham khảo kinh nghiệm kiểm tra thuế nước 19 Tạp chí tài - kinh nghiệm kiểm tra thuế Cục Thuế Thành phố Nội PHỤ LỤC PHIÉU ĐIỀU TRA Họ tên người vấn: ……………………………………… Chức vụ đơn vị: ……………………………………… CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA DOANH NGHIỆP (DN) 1.1 Thông tin chung Tên DN: ……………………………………………… Địa chỉ: ……………………………………………… Năm thành lập: ……………………………………………… Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: ………………………………… Vốn điều lệ: ……………………………………………… 1.2 Thông tin chủ DN Họ tên: ………………………………………… Tuổi: Giới tính: ……………………………………… Trình độ văn hố: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DN Kết sản xuất năm 2013 Doanh thu: ……………………………………………… triệu đồng Chi phí: ……………………………………………… triệu đồng Lợi nhuận: ……………………………………………… triệu đồng Lao động bình quân: ……………………………………………… người KIỂM TRA THUẾ 3.1 Khi nhận Thông báo u cầu giải trình, bổ sung thơng tin tài liệu, yêu cầu điều chỉnh số thuế kê khai thì: DN thực giải trình, điều chỉnh theo thời hạn Thông báo □ DN thực giải trình, điều chỉnh số thuế thời hạn TB □ DN chưa giải trình, điều chỉnh theo yêu cầu Thông báo □ Lý (nếu chưa giải trình, giải trình thời hạn) ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 3.2 DN hiểu biết Luật quảnthuế nào? Hiểu biết tường tận □ Biết hạn chế □ Không hiểu □ 3.3 Theo ông (bà) hoạt động kiểm tra quan thuế tác động đến DN nào? - DN Có ý thức việc chấphành Luật quản lý thuế, kê khai thuế, - đồng thời hạn chế việc cố tình trốn thuế doanh nghiệp DN tìm cách để lách thuế □ Khơng có tác động nhiều o Ý kiến khác: □ 3.4 Xin cho biết công tác kiểm tra thuế đảm bảo công chưa? Công □ Chưa công bằng□ Nếu chưa công bằng, xin nói rõ lý do: ………………………………… 3.5 Theo ơng (bà) cơng tác kế tốn DN có quan trọng khơng: Quang trọng □ Bình thường □ Khơng quan trọng □ 3.6 Các ý kiến khác (nếu có) Xin chân thành cảm ơn! Ý KIẾN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Kính gửi: Viện đào tạo sau Đại học - Trường đại học Lương Thế Vinh Tôi TS Lý Phương Duyên phân công hướng dẫn Luận vănHoàn thiện kiểm tra thuế trụ sở người nộp thuế Chi cục Thuế quận Đống Đa, thành phố Nội” học viên Nguyễn Tuấn Hùng Đến nay, Luận văn hồn thành, tơi xin đệ trình với nhà trường (Viện sau đại học) cho thảo luận góp ý hồn thiện lần cuối trước cho bảo vệ hội đồng chấm luận văn Xin kính trình! GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TS Lý Phương Dun ... thuế trụ sở người nộp thuế Chi cục Thuế quận Đống Đa, thành phố Hà Nội Chương 3: Giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kiểm tra thuế trụ sở người nộp thuế Chi cục Thuế quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. .. NHẰM HOÀN THIỆN KIỂM TRA THUẾ TẠI TRỤ SỞ NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CHI CỤC THUẾ QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 74 3.1 Những quan điểm, mục tiêu công tác quản lý kiểm tra trụ sở người nộp thuế. .. thiện cơng tác kiểm tra thuế trụ sở người nộp thuế địa bàn chi cục thuế quận Đống Đa đến năm 2020 75 3.2 Các giải pháp hoàn thiện kiểm tra trụ sở người nộp thuế chi cục thuế quận Đống Đa
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ Hoàn thiện kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế của Chi cục Thuế quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sĩ Hoàn thiện kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế của Chi cục Thuế quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KIỂM TRA THUẾ TẠI TRỤ SỞ NGƯỜI NỘP THUẾ, Sơ đồ 1.1: Quy trình kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, Nguồn: Quyết định 746/QĐ-TCT năm 2015, Sơ đồ 2.1: Quy trình thực hiện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế của Chi cục Thuế quận Đống Đa, Nguồn: Chi cục Thuế quận Đống Đa, Bảng 2.1: Tiêu chí đánh giá kết quả kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế của chi cục thuế Đống Đa 2011-2015, (Nguồn: Kết quả phiếu điều tra), Sơ đồ 2.2: Quy trình thực hiện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế của Chi cục Thuế quận Đống Đa, Bảng 2.3: Kết quả HĐSXKD của Công ty TNHH TM Đức long năm 2014, Đơn vị tính: đồng, Bảng 2.6: Kết quả điều tra tác động của hoạt động kiểm tra thuế đối với DN, (Nguồn: Phiếu điêu tra), GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KIỂM TRA THUẾ TẠI TRỤ SỞ NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CHI CỤC THUẾ QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, TIỂU KẾT CHƯƠNG 3, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay