Giải quyết tranh chấp quốc tế

1 8 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 16:30

Giải quyết tranh chấp quốc tế9.1. Khái niệm tranh chấp quốc tế9.1.1. Định nghĩa9.1.2. Đặc điểm9.1.3. Phân loại9.2. Các biện pháp hoà bình giải quyết tranh chấp quốc tế9.2.1. Đàm phán trực tiếp9.2.2. Thông qua bên thứ ba9.2.3. Trong khuôn khổ tổ chức quốc tế9.2.4. Thông qua cơ quan tài phán quốc tế 9.2.5. Một số biện pháp hoà bình khác Giải quyết tranh chấp quốc tế9.1. Khái niệm tranh chấp quốc tế9.1.1. Định nghĩa9.1.2. Đặc điểm9.1.3. Phân loại9.2. Các biện pháp hoà bình giải quyết tranh chấp quốc tế9.2.1. Đàm phán trực tiếp9.2.2. Thông qua bên thứ ba9.2.3. Trong khuôn khổ tổ chức quốc tế9.2.4. Thông qua cơ quan tài phán quốc tế 9.2.5. Một số biện pháp hoà bình khác Giải tranh chấp quốc tế 9.1 Khái niệm tranh chấp quốc tế 9.1.1 Định nghĩa 9.1.2 Đặc điểm 9.1.3 Phân loại 9.2 Các biện pháp hồ bình giải tranh chấp quốc tế 9.2.1 Đàm phán trực tiếp 9.2.2 Thông qua bên thứ ba 9.2.3 Trong khuôn khổ tổ chức quốc tế 9.2.4 Thông qua quan tài phán quốc tế 9.2.5 Một số biện pháp hồ bình khác
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải quyết tranh chấp quốc tế, Giải quyết tranh chấp quốc tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay