Những vấn đề pháp lí cơ bản về tổ chức quốc tế

1 6 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 16:27

Những vấn đề pháp lí cơ bản về tổ chức quốc tế7.2.1. Quy chế thành viên7.2.2. Cơ cấu của tổ chức7.2.3. Nhân viên của tổ chức7.2.4. Hoạt động chức năngNhững vấn đề pháp lí cơ bản về tổ chức quốc tế7.2.1. Quy chế thành viên7.2.2. Cơ cấu của tổ chức7.2.3. Nhân viên của tổ chức7.2.4. Hoạt động chức năngNhững vấn đề pháp lí cơ bản về tổ chức quốc tế7.2.1. Quy chế thành viên7.2.2. Cơ cấu của tổ chức7.2.3. Nhân viên của tổ chức7.2.4. Hoạt động chức năng
- Xem thêm -

Xem thêm: Những vấn đề pháp lí cơ bản về tổ chức quốc tế, Những vấn đề pháp lí cơ bản về tổ chức quốc tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay