Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 23 bài: Tập viết Chữ hoa T

3 1 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 16:20

Giáo án Tiếng việt lớp MÔN: TẬP VIẾT Tiết: CHỮ HOA T – Thẳng ruột ngựa I Mục tiêu: 1Kiến thức: Rèn kỹ viết chữ - Viết T (cỡ vừa nhỏ), câu ứng dụng theo cỡ nhỏ, chữ viết mẫu nét nối nét qui định 2Kỹ năng: Dạy kỹ thuật viết chữ với rèn tả mở rộng vốn từ, phát triển tư 3Thái độ: Góp phần rèn luyện tính cẩn thận II Chuẩn bị: - GV: Chữ mẫu T Bảng phụ viết chữ cỡ nhỏ - HS: Bảng, III Các hoạt động: Hoạt động Thầy Khởi động (1’) Hoạt động Trò - Hát Bài cũ (3’) - Kiểm tra viết - Yêu cầu viết: S - HS viết bảng - Hãy nhắc lại câu ứng dụng - HS nêu câu ứng dụng - Viết : Sáo tắm mưa - HS viết bảng lớp Cả lớp viết bảng - GV nhận xét, cho điểm Bài Giới thiệu: (1’) - GV nêu mục đích yêu cầu - Nắm cách nối nét từ chữ viết hoa sang chữ viết thường đứng liền sau chúng Phát triển hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa Hướng dẫn HS quan sát nhận xét - HS quan sát * Gắn mẫu chữ T - li - Chữ T cao li? - đường kẻ ngang - Gồm đường kẻ ngang? - nét - Viết nét? - HS quan sát - GV vào chữ T miêu tả: + Gồm nét viết liền, kết hợp nét bản: nét cong trái nét lượn ngang - GV viết bảng lớp - HS quan sát - GV hướng dẫn cách viết: - Nét 1: Đặt bút đường kẽ 5, viết nét cong trái nhỏ, dừng bút đường kẽ - Nét 2: từ điểm dừng bút nét 1, viết nét lượn ngang từ trái sang phải, dừng bút đường kẽ - Nét 3: từ điểm dừng bút nét 2, viết tiếp nét cong trái to Nét cong trái cách nét lượn ngang, tạo vòng xoắn nhỏ đầu chữ, chạy xuống dưới, phần cuối nét uốn cong vào trong, dừng bút đường kẽ - GV viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết HS viết bảng - GV yêu cầu HS viết 2, lượt - GV nhận xét uốn nắn  Hoạt động 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng * Treo bảng phụ - HS tập viết bảng Giới thiệu câu: T – Thẳng ruột ngựa - HS đọc câu Quan sát nhận xét: - Nêu độ cao chữ - T : li - h, g : 2,5 li - t : 1,5 li - r : 1,25 li - a, n, o, u, ă, : li - Cách đặt dấu chữ - Dấu hỏi (?) ă - Dấu nặng (.) ô vàư - Các chữ viết cách khoảng chừng nào? - Khoảng chữ o - GV viết mẫu chữ: Thẳng lưu ý nối nét T h HS viết bảng - HS viết bảng * Viết: : T - GV nhận xét uốn nắn - Vở Tập viết  Hoạt động 3: Viết * Vở tập viết: - HS viết - GV nêu yêu cầu viết - GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu - Chấm, chữa - GV nhận xét chung Củng cố – Dặn dò (3’) - GV cho dãy thi đua viết chữ đẹp - GV nhận xét tiết học - Nhắc HS hồn thành nốt viết - Chuẩn bị: Chữ hoa U – Ư Ươm gây rừng - Mỗi đội HS thi đua viết chữ đẹp bảng lớp ... GV vi t mẫu chữ: Thẳng lưu ý nối n t T h HS vi t bảng - HS vi t bảng * Vi t: : T - GV nhận x t uốn nắn - Vở T p vi t  Ho t động 3: Vi t * Vở t p vi t: - HS vi t - GV nêu yêu cầu vi t - GV theo... 5, vi t n t cong trái nhỏ, dừng b t đường kẽ - N t 2: t điểm dừng b t n t 1, vi t n t lượn ngang t trái sang phải, dừng b t đường kẽ - N t 3: t điểm dừng b t n t 2, vi t tiếp n t cong trái to... - Vi t n t? - HS quan s t - GV vào chữ T miêu t : + Gồm n t vi t liền, k t hợp n t bản: n t cong trái n t lượn ngang - GV vi t bảng lớp - HS quan s t - GV hướng dẫn cách vi t: - N t 1: Đ t bút
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 23 bài: Tập viết Chữ hoa T, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 23 bài: Tập viết Chữ hoa T

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay