Dân cư trong luật quốc tế

1 6 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 16:17

Dân cư trong luật quốc tế4.1. Khái niệm dân cư4.1.1. Định nghĩa4.1.2. Các bộ phận dân cư4.2. Thực hiện chủ quyền quốc gia đối với công dân4.2.1. Khái niệm quốc tịch4.2.2. Cách thức xác lập quốc tịch 4.2.3. Mất quốc tịch4.2.4. Các trường hợp đặc biệt về quốc tịch4.2.5. Vấn đề bảo hộ công dân 4.3. Điều chỉnh pháp lí quốc tế quan hệ quốc gia và người nước ngoài 4.3.1. Khái niệm người nước ngoài4.3.2. Chế độ pháp lí dành cho người nước ngoài4.3.3. Quyền cư trú chính trị Dân luật quốc tế 4.1 Khái niệm dân 4.1.1 Định nghĩa 4.1.2 Các phận dân 4.2 Thực chủ quyền quốc gia công dân 4.2.1 Khái niệm quốc tịch 4.2.2 Cách thức xác lập quốc tịch 4.2.3 Mất quốc tịch 4.2.4 Các trường hợp đặc biệt quốc tịch 4.2.5 Vấn đề bảo hộ cơng dân 4.3 Điều chỉnh pháp lí quốc tế quan hệ quốc gia người nước 4.3.1 Khái niệm người nước ngồi 4.3.2 Chế độ pháp lí dành cho người nước ngồi 4.3.3 Quyền trú trị
- Xem thêm -

Xem thêm: Dân cư trong luật quốc tế, Dân cư trong luật quốc tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay