Các nguyên tắc hình thành trong thời kì luật quốc tế hiện đại

1 6 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 16:16

Các nguyên tắc hình thành trong thời kì luật quốc tế hiện đại3.3.1. Nguyên tắc cấm dùng vũ lực và đe dọa dùng vũ lực 3.3.2. Nguyên tắc giải quyết hoà bình các tranh chấp quốc tế3.3.3. Nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác3.3.4. Nguyên tắc dân tộc tự quyết 3.3.5. Nguyên tắc các quốc gia có trách nhiệm hợp tác với các quốc gia khác Các nguyên tắc hình thành thời luật quốc tế đại 3.3.1 Nguyên tắc cấm dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực 3.3.2 Nguyên tắc giải hồ bình tranh chấp quốc tế 3.3.3 Ngun tắc không can thiệp vào công việc nội quốc gia khác 3.3.4 Nguyên tắc dân tộc tự 3.3.5 Nguyên tắc quốc gia có trách nhiệm hợp tác với quốc gia khác
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nguyên tắc hình thành trong thời kì luật quốc tế hiện đại, Các nguyên tắc hình thành trong thời kì luật quốc tế hiện đại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay