Các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế

1 4 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 16:15

Các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế3.1. Khái niệm 3.1.1. Định nghĩa3.1.2. Đặc điểm 3.2. Các nguyên tắc truyền thống3.2.1. Nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền giữa các quốc gia3.2.2. Nguyên tắc Pactasuntservanda3.3. Các nguyên tắc hình thành trong thời kì luật quốc tế hiện đại3.3.1. Nguyên tắc cấm dùng vũ lực và đe dọa dùng vũ lực 3.3.2. Nguyên tắc giải quyết hoà bình các tranh chấp quốc tế3.3.3. Nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác3.3.4. Nguyên tắc dân tộc tự quyết 3.3.5. Nguyên tắc các quốc gia có trách nhiệm hợp tác với các quốc gia khác Các nguyên tắc luật quốc tế 3.1 Khái niệm 3.1.1 Định nghĩa 3.1.2 Đặc điểm 3.2 Các nguyên tắc truyền thống 3.2.1 Nguyên tắc bình đẳng chủ quyền quốc gia 3.2.2 Nguyên tắc Pacta-sunt-servanda 3.3 Các nguyên tắc hình thành thời kì luật quốc tế đại 3.3.1 Nguyên tắc cấm dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực 3.3.2 Nguyên tắc giải hồ bình tranh chấp quốc tế 3.3.3 Nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội quốc gia khác 3.3.4 Nguyên tắc dân tộc tự 3.3.5 Nguyên tắc quốc gia trách nhiệm hợp tác với quốc gia khác
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế, Các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay