Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

11 13 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 16:10

Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023 ĐỀ CƯƠNG TUN TRUYỀN Đại hội XII Cơng đồn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023 A LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CÔNG ĐỒN VIỆT NAM I Đại hội thành lập Tổng Cơng hội Đỏ Bắc kỳ Do Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đông Dương Cộng sản Đảng triệu tập vào ngày 28/7/1929, nhà số 15 phố Hàng Nón, thành phố Hà Nội Đại hội bầu Ban Chấp hành lâm thời Tổng Cơng hội Đỏ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đông Dương Cộng sản Đảng đứng đầu Đại hội thơng qua Chương trình, Điều lệ Cơng hội Đỏ, định Báo Lao động Tạp chí Công hội Đỏ II Tên gọi tổ chức Công đồn Việt Nam Cơng hội Đỏ (1929 - 1935); Nghiệp đồn Ái hữu (1936 - 1939); Hội Cơng nhân Phản đế (1939 - 1941); Hội Công nhân Cứu quốc (1941 - 1946); Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (1946 - 1961); Tổng Cơng đồn Việt Nam (1961 1988); Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (1988 đến nay) III Các kỳ đại hội Cơng đồn Việt Nam Đại hội Cơng đồn Việt Nam lần thứ I Họp từ ngày 01 - 15/01/1950 tỉnh Thái Nguyên, Đại hội nghị nhiệm vụ trước mắt Cơng đồn đường lối kháng chiến, kiến quốc Đảng Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 21 ủy viên thức 04 ủy viên dự khuyết Đồng chí Hồng Quốc Việt bầu làm Chủ tịch, đồng chí Trần Danh Tuyên làm Tổng Thư ký Đại hội Cơng đồn Việt Nam lần thứ II Họp từ ngày 23 - 27/02/1961, Thủ đô Hà Nội Đại hội thông qua biện pháp tốt để thực đường lối, sách mà Đại hội toàn quốc lần thứ III Đảng vạch công xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc, làm sở vững cho đấu tranh thực hòa bình thống nước nhà Đại hội định đổi tên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thành Tổng Cơng đồn Việt Nam Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 55 ủy viên thức 10 ủy viên dự khuyết Đồng chí Hồng Quốc Việt bầu làm Chủ tịch, đồng chí Trần Danh Tuyên bầu làm Tổng Thư ký Đại hội Cơng đồn Việt Nam lần thứ III Họp từ ngày 11 - 14/02/1974 Thủ đô Hà Nội Đại hội biểu dương thành tích to lớn giai cấp cơng nhân phong trào cơng đồn nghiệp chống Mỹ cứu nước xây dựng chủ nghĩa xã hội 10 năm qua đề nhiệm vụ cho cơng tác cơng đồn giai đoạn Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 72 ủy viên, Ban Thư ký gồm 09 ủy viên Đồng chí Tơn Đức Thắng bầu làm Chủ tịch danh dự Tổng Cơng đồn Việt Nam Đồng chí Hồng Quốc Việt bầu làm Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Đức Thuận bầu làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Các đồng chí Nguyễn Cơng Hòa, Trương Thị Mỹ bầu làm Phó Chủ tịch Đại hội Cơng đồn Việt Nam lần thứ IV (nhiệm kỳ 1978 – 1983) Họp từ ngày 08 - 11/5/1978 Thủ Hà Nội Đại hội cụ thể hóa nhiệm vụ cách mạng giai cấp công nhân phong trào cơng đồn theo tinh thần Nghị Đại hội lần thứ IV Đảng, nhiệm vụ trọng tâm tập hợp, vận động công nhân lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm lần thứ hai Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 155 ủy viên, Ban Thư ký gồm 12 ủy viên Đồng chí Nguyễn Văn Linh, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu làm Chủ tịch; đồng chí Nguyễn Hộ bầu Phó Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Đức Thuận bầu làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Đại hội Cơng đồn Việt Nam lần thứ V (nhiệm kỳ 1983 – 1988) Họp từ ngày 16 - 18/11/1983 Thủ đô Hà Nội Đại hội đề nhiệm vụ: Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất công nhân, viên chức; phát động phong trào công nhân, viên chức thi đua phục vụ nông nghiệp, đưa nông nghiệp bước tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa; lập lại trật tự xã hội mặt trận lưu thông phân phối; thực tốt nhiệm vụ văn hóa xã hội; tham gia xây dựng lực lượng vũ trang, củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh trị, trật tự xã hội; phát triển hợp tác với Cơng đồn Lào, Campuchia, Liên Xơ nước khác giới, góp phần bảo vệ hòa bình tiến xã hội Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 155 ủy viên, Ban Thư ký gồm 13 ủy viên Đồng chí Nguyễn Đức Thuận bầu làm Chủ tịch, đồng chí Phạm Thế Duyệt bầu làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Đại hội lần thứ V trí lấy ngày 28/7/1929, Ngày Đại hội thành lập Công hội Đỏ Bắc kỳ làm Ngày thành lập Cơng đồn Việt Nam Tháng 02/1987 đồng chí Phạm Thế Duyệt bầu làm Chủ tịch, đồng chí Vũ Định bầu làm Phó Chủ tịch, đồng chí Dương Xuân An bầu làm Tổng Thư ký Đại hội Cơng đồn Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 1988 – 1993) Họp từ ngày 17 - 20/10/1988 Thủ đô Hà Nội Đại hội đề phương hướng nhiệm vụ, hai nhiệm vụ là: động viên công nhân, lao động đổi chế quản lý kinh tế, hăng hái đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm; chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích đáng người lao động Mục tiêu Đại hội “Thực đường lối đổi Đảng việc làm, đời sống, dân chủ công xã hội” Đại hội định đổi tên Tổng Cơng đồn Việt Nam thành Tổng Liên đồn Lao động Việt Nam Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 155 ủy viên, Ban Thư ký gồm 15 ủy viên Đồng chí Nguyễn Văn Tư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu làm Chủ tịch Các đồng chí Dương Xuân An, Cù Thị Hậu bầu làm Phó Chủ tịch Đại hội Cơng đồn Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 1993 – 1998) Họp từ ngày 09 - 12/11/1993 Thủ đô Hà Nội Đại hội xác định mục tiêu hoạt động cơng đồn năm tới “Đổi tổ chức hoạt động cơng đồn; góp phần xây dựng bảo vệ Tổ quốc; chăm lo bảo vệ lợi ích cơng nhân, lao động” Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 125 ủy viên, Đoàn Chủ tịch gồm 15 ủy viên Đồng chí Nguyễn Văn Tư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu làm Chủ tịch; đồng chí Cù Thị Hậu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Hồng Minh Chúc, Nguyễn An Lương, Hoàng Thị Khánh bầu làm Phó Chủ tịch Đại hội Cơng đồn Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 1998 – 2003) Họp từ ngày 03 - 06/11/1998 Thủ đô Hà Nội Mục tiêu Đại hội “Vì nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Vì việc làm, đời sống quyền dân chủ công nhân viên chức lao động Xây dựng giai cấp công nhân tổ chức Cơng đồn vững mạnh” Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 145 ủy viên, Đoàn Chủ tịch gồm 17 ủy viên Đồng chí Cù Thị Hậu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu làm Chủ tịch; đồng chí Nguyễn An Lương, Đặng Ngọc Chiến, Đỗ Đức Ngọ, Nguyễn Đình Thắng bầu làm Phó Chủ tịch Đại hội Cơng đồn Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2003 – 2008) Họp từ ngày 10 - 13/10/2003 Thủ đô Hà Nội Đại hội xác định hiệu hành động Cơng đồn Việt Nam thời kỳ “Xây dựng giai cấp cơng nhân tổ chức Cơng đồn vững mạnh, chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, đáng cơng nhân, viên chức, lao động, góp phần tăng cường đại đồn kết tồn dân tộc, thực thắng lợi nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước” Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 155 ủy viên, Đại hội bầu 150 ủy viên, số lại bầu bổ sung nhiệm kỳ Đoàn Chủ tịch gồm 19 ủy viên Đồng chí Cù Thị Hậu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu làm Chủ tịch; đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Nguyễn Hồ Bình, Nguyễn Đình Thắng, Đỗ Đức Ngọ, Đặng Ngọc Chiến bầu làm Phó Chủ tịch Tháng 12/2006 đồng chí Đặng Ngọc Tùng bầu làm Chủ tịch Tháng 9/2007 đồng chí Hồng Ngọc Thanh, Mai Đức Chính, Nguyễn Thị Thu Hồng, Nguyễn Văn Ngàng bầu làm Phó Chủ tịch 10 Đại hội Cơng đồn Việt Nam lần thứ X (nhiệm kỳ 2008 – 2013) Họp từ ngày 02 - 05/11/2008 Thủ đô Hà Nội Đại hội đề mục tiêu “Tiếp tục đổi nội dung, phương thức hoạt động cơng đồn cấp hướng sở, lấy sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động làm đối tượng vận động; chuyển mạnh hoạt động cơng đồn vào việc tổ chức thực chức đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, đáng đồn viên, công nhân, viên chức, lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; góp phần thúc đẩy nghiệp phát triển kinh tế xã hội đất nước” Đại hội trí số lượng Ban Chấp hành gồm 165 ủy viên, Đại hội bầu 160 ủy viên, số lại bầu bổ sung nhiệm kỳ Đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu làm Chủ tịch; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Hồng Ngọc Thanh, Mai Đức Chính, Nguyễn Thị Thu Hồng, Nguyễn Văn Ngàng bầu làm Phó Chủ tịch 11 Đại hội Cơng đồn Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2013 – 2018) Họp từ ngày 27 - 30/7/2013, Thủ đô Hà Nội Đại hội đề mục tiêu, phương hướng tổng quát nhiệm kỳ “Tiếp tục đổi nội dung phương thức hoạt động công đồn theo hướng đồn viên người lao động, phát triển bền vững đất nước; tập trung hướng sở, thực tốt chức chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, đáng đoàn viên, người lao động; tham gia có hiệu vào cơng tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội; nâng cao công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục tổ chức thi đua yêu nước đoàn viên người lao động; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập cơng đồn sở, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán cơng đồn, xây dựng tổ chức cơng đồn vững mạnh, góp phần xây dựng giai cấp cơng nhân ngày lớn mạnh, xứng đáng lực lượng nòng cốt, đầu nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Namhội chủ nghĩa” Đại hội trí số lượng ủy viên Ban Chấp hành gồm 175 ủy viên, Đại hội bầu 172 ủy viên, số lại bầu bổ sung nhiệm kỳ Đoàn Chủ tịch 27 Ủy viên Đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu làm Chủ tịch; đồng chí: Trần Thanh Hải, Mai Đức Chính, Nguyễn Thị Thu Hồng, Nguyễn Văn Ngàng, Trần Văn Lý bầu làm Phó Chủ tịch Ngày 14/4/2016 đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu làm Chủ tịch Ngày 17/3/2017 đồng chí Trần Văn Thuật bầu làm Phó Chủ tịch B KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CƠNG ĐỒN VIỆT NAM LẦN THỨ XI (2013 - 2018) Thực nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp đoàn viên người lao động: Tổ chức cơng đồn phát huy lực, trí tuệ đội ngũ cán bộ, đoàn viên, việc tham gia xây dựng sách, pháp luật Nhiều đề xuất cơng đồn tiếp thu, góp phần quan trọng bảo vệ quyền lợi hợp pháp đoàn viên người lao động, tiêu biểu tham gia xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động, Bộ luật Tố tụng Dân (sửa đổi); nghị định hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động, Luật Cơng đồn năm 2012, tham gia có hiệu Hội đồng tiền lương quốc gia … Trong nhiệm kỳ ký kết 27.866 thỏa ước lao động tập thể, tăng khoảng 5%, so với đầu nhiệm kỳ; Đề án xây dựng Thư viện thỏa ước lao động tập thể điện tử đạt kết bước đầu Bình qn hàng năm có 98% quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức 55% doanh nghiệp có tổ chức cơng đồn tổ chức hội nghị người lao động Từ 9.000 đối thoại định kỳ, 400 đối thoại đột xuất năm 2014 tăng lên 30.641 đối thoại định kỳ, 3.101 đối thoại đột xuất vào năm 2017 Hoạt động chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, đáng đồn viên, người lao động: Cơng đồn tích cực tham gia xây dựng sách, pháp luật liên quan đến người lao động tổ chức công đồn; nhiều chủ trương, sách Đảng, Nhà nước xây dựng giai cấp công nhân tổ chức cơng đồn cụ thể hóa vào sống Nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn “Chất lượng bữa ăn ca người lao động” đạt kết bước đầu, có 2.281 cơng đồn sở đối thoại, thương lượng thành cơng nâng giá trị bữa ăn ca 587.239 người lao động từ 15.000 đồng trở lên Tổng Liên đoàn đề xuất Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng thiết chế công đồn khu cơng nghiệp, khu chế xuất”, như: nhà ở, nhà trẻ, siêu thị, trung tâm văn hóa, tư vấn pháp luật bước nâng cao chất lượng sống người lao động Chương trình phúc lợi cho đồn viên cơng đồn với điểm khởi đầu năm 2017 năm “Vì lợi ích đồn viên”, tạo bước chuyển biến quan trọng tư hoạt động cơng đồn theo hướng mang lại lợi ích thiết thực nhiều cho người lao động đoàn viên cơng đồn, tạo khác biệt rõ nét so với người lao động chưa đồn viên cơng đồn, gần 02 triệu đoàn viên, người lao động hưởng lợi với trị giá 526 tỷ đồng Chương trình “Tết Sum vầy” triển khai từ năm 2015, huy động nguồn lực hỗ trợ, tạo điều kiện để người lao động sum họp với gia đình; cấp Cơng đồn tổ chức chăm lo, tặng q Tết, hỗ trợ vé tàu, xe đưa đón cho triệu lượt đồn viên, người lao động có hồn cảnh khó khăn, bị việc làm với tổng số tiền 8.500 tỷ đồng Chương trình "Mái ấm Cơng đồn” cấp cơng đồn tích cực thực hiện, năm qua, có 20 ngàn gia đình đồn viên, người lao động nghèo xây dựng nhà sửa chữa nhà với tổng số tiền 500 tỷ đồng Quỹ Quốc gia giải việc làm, Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm tiếp tục nhân rộng, góp phần tạo việc làm 350.000 lao động năm Các sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức Cơng đồn nỗ lực vượt qua khó khăn đào tạo 165.000 người Hoạt động tun truyền, giáo dục: Các cấp cơng đồn quan tâm tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ tổ chức cơng đồn Một số chương trình trọng tâm, gắn với thực nhiệm vụ trị, phát triển kinh tế xã hội đất nước tổ chức phong phú, đa dạng Các cấp cơng đồn thực 647.203 tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ tổ chức Cơng đồn, thu hút 27.685.716 lượt công nhân, viên chức, lao động tham gia; biên soạn phát hành khoảng triệu tài liệu tuyên truyền tới đoàn viên, người lao động Chỉ thị 03-CT/TW Chỉ thị 05-CT/TW Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” triển khai nhiều hình thức đa dạng cấp cơng đồn Đồn Chủ tịch Tổng Liên đoàn định triển khai nhận diện Cơng đồn Việt Nam với mong muốn thể rõ trách nhiệm đội ngũ cán cơng đồn thực nhiệm vụ trước đồn viên, người lao động “Tháng Công nhân”, hoạt động tiêu biểu tổ chức Cơng đồn dành quan tâm, ghi nhận lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy, quyền địa phương, đồng thuận lan tỏa sâu sắc cán bộ, đoàn viên, người lao động cộng đồng xã hội; sau năm thực hiện, cấp cơng đồn tổ chức 19.352 lượt phát động, hưởng ứng “Tháng Công nhân”, thu hút 2,9 triệu lượt đoàn viên, CNVCLĐ tham gia; 573.772 lượt CNVCLĐ dược thăm hỏi, tặng quà với 149 tỷ đồng; đặc biệt từ năm 2016 có 14.395 doanh nghiệp có tổ chức cơng đồn cam kết “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt cho đoàn viên, người lao động đồng hành “Tháng Cơng nhân”, Tổng Liên đồn phối hợp với bộ, ngành, địa phương tổ chức gặp gỡ Thủ tướng Chính phủ với cơng nhân vùng kinh tế trọng điểm khu vực phía Nam, khu vực miền Trung khu vực phía Bắc (năm 2016, năm 2017 năm 2018) với nội dung, phương thức tổ chức ngày hoàn thiện Phong trào thi đua yêu nước: Phong trào thi đua yêu nước CNVCLĐ có chuyển biến tích cực Các cấp cơng đồn cụ thể hóa phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “Xanh- Sạch- Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, phong trào “văn hóa, thể thao” đạt số kết thiết thực, tiêu biểu phong trào thi đua liên kết xây dựng Nhà máy Thủy điện Lai Châu vượt tiến độ, hoàn thành sớm năm, làm lợi cho ngân sách Nhà nước 7.000 tỷ đồng Các cấp cơng đồn tổ chức nhiều hình thức tơn vinh, khen thưởng động viên người lao động trực tiếp, cán cơng đồn sở có thành tích xuất sắc hoạt động cơng đồn Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh, Giải thưởng Tôn Đức Thắng Đại hội Thi đua yêu nước CNVCLĐ toàn quốc lần thứ IX tôn vinh 486 cá nhân, tập thể phong trào thi đua yêu nước giai đoạn (2010 2015) Bảng xếp hạng doanh nghiệp người lao động nâng lên thành Giải thưởng “Doanh nghiệp người lao động” góp phần động viên, khích lệ doanh nghiệp cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động Tổng Liên đồn tổ chức Chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới”, tôn vinh 30 tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc 30 năm đổi mới; “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn cơng trình”, tơn vinh cơng trình kết tinh trí tuệ, lĩnh người lao động Việt Nam Xây dựng tổ chức cơng đồn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, quyền sạch, vững mạnh: Chương trình phát triển đoàn viên giai đoạn 2013 - 2018 cấp cơng đồn tập trung thực Tính đến ngày 30/11/2017, nước có 10.051.052 đồn viên thuộc 126.313 cơng đồn sở; tăng so với đầu nhiệm kỳ 2,1 triệu đoàn viên; hoàn thành tiêu nhiệm kỳ trước thời hạn Trong đó, có 44 cơng đồn tỉnh, ngành triển khai phát triển đồn viên theo phương pháp mới, thành lập 1.010 cơng đoàn sở, kết nạp 97.231 đoàn viên Hàng năm, bình qn 90% cơng đồn sở quan hành chính, đơn vị nghiệp doanh nghiệp khu vực nhà nước đạt vững mạnh, 45 - 55% cơng đồn sở khu vực nhà nước doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi đạt vững mạnh, đạt tiêu nghị đề Công tác xếp, kiện toàn tổ chức máy theo hướng tinh gọn, tăng cường hoạt động hướng sở đạt kết bước đầu Trong nhiệm kỳ, có 63/63 địa phương hồn thành việc xếp lại cơng đồn giáo dục cấp huyện giải thể 83 cơng đồn ngành địa phương có 2.000 đồn viên Chương trình “Nâng cao chất lượng hiệu hoạt động đội ngũ cán cơng đồn” tiến hành thường xuyên Trong nhiệm kỳ đào tạo, bồi dưỡng 1.242.077 lượt cán cơng đồn cấp Các cấp cơng đồn tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng quyền sạch, vững mạnh Cơng đồn chủ động tham gia hoạt động giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, giới thiệu cán cơng đồn tham gia cấp ủy, hội đồng nhân dân cấp Quốc hội khóa XIV Các cấp cơng đoàn giới thiệu 415.160 đoàn viên ưu tú cho Đảng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, có 336.533 đồn viên ưu tú kết nạp Đảng Cơng tác tài cơng đồn: Cơng tác tài cơng đồn có nhiều chuyển biến tích cực, tập trung thực khâu đặc biệt quan trọng để đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu Cơ chế quản lý, sử dụng tài cơng đồn xây dựng, ban hành kịp thời, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Công đồn Hoạt động kiểm tra cơng đồn: Nhiệm kỳ qua, hoạt động Ủy ban Kiểm tra có chuyển biến quan trọng Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ban hành Nghị “Nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động Ủy ban kiểm tra cơng đồn”; Quy định thẩm quyền thủ tục xử lý kỷ luật tổ chức Cơng đồn; Quy chế hoạt động Đoàn kiểm tra Ủy ban kiểm tra Cơng đồn; Quyết định “Cơng đồn giải tham gia giải khiếu nại, tố cáo” nhằm phát huy vai trò Ủy ban kiểm tra cơng đoàn Từ năm 2013 đến nay, ủy ban kiểm tra cơng đồn cấp tiếp 36.376 lượt đồn viên, tiếp nhận 25.354 đơn khiếu nại tố cáo, kết 87% đơn thuộc thẩm quyền cơng đồn 78% đơn thuộc thẩm quyền quan nhà nước giải quyết, qua can thiệp, bảo vệ cho 4.013 người trở lại làm việc, 962 người hạ mức kỷ luật 35.319 người bảo vệ quyền lợi khác Công tác đối ngoại: Hoạt động đối ngoại tổ chức cơng đồn Việt Nam đạt nhiều kết quan trọng; củng cố vị Cơng đồn Việt Nam giới; tranh thủ ủng hộ bạn bè quốc tế lĩnh vực lao động, cơng đồn bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam Cơng đồn Việt Nam thành viên thức Liên hiệp Cơng đồn giới (WFTU); thành viên tích cực Hội đồng Cơng đồn nước ASEAN (ATUC); tham gia hoạt động Tổng Cơng đồn quốc tế (ITUC); hợp tác với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), dự hội nghị Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) Hiện nay, cấp Cơng đồn Việt Nam thiết lập quan hệ song phương với 65 tổ chức cơng đồn giới quan hệ với 20 tổ chức đa phương quốc tế… Công tác nữ cơng: Tổng Liên đồn cụ thể hóa chủ trương, nghị Đảng phụ nữ, bình đẳng giới, cơng tác gia đình trẻ em, tích cực tham gia xây dựng chế độ, sách pháp luật liên quan đến lao động nữ, tham gia thực giải pháp giải vấn đề trường, lớp mầm non khu công nghiệp, khu chế xuất Tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành công đoàn cấp so với nhiệm kỳ trước nâng lên 10 Công tác lãnh đạo, đạo, tổ chức thực nhiệm vụ Cơng đồn: Cơng đồn cấp có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu hoạt động; lãnh đạo cơng đồn cấp phát huy vai trò, trách nhiệm trước đồn viên, người lao động việc giải nhanh nhạy, kịp thời, sáng tạo công việc thuộc thẩm quyền Sự phối hợp hoạt động cơng đồn theo ngành nghề, địa giới hành có gắn kết Năng lực tham gia chế sách, pháp luật, xây dựng văn đạo hoạt động cơng đồn có bước phát triển Cơng tác chuẩn bị, tham mưu ban hành văn bản, nghiên cứu quan tâm, tập trung vào vấn đề thiết, cụ thể; tiếp tục cải cách thủ tục hành theo hướng giảm bớt thủ tục, giấy tờ; chất lượng hội nghị, hội thảo có cải thiện Đồn Chủ tịch, Ban Chấp hành Tổng Liên đồn đổi cơng tác đạo điều hành phạm vi thẩm quyền, kịp thời đề số chủ trương quan trọng đáp ứng yêu cầu tình hình Hội nghị Chủ tịch Cơng đồn ngành, địa phương trì hiệu Đồn Chủ tịch Tổng Liên đồn có làm việc với số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước để báo cáo, đề xuất số nội dung, chủ trương hoạt động Cơng đồn tình hình Quy chế mối quan hệ cơng tác, định kỳ hàng năm Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đồn với Chính phủ trì thường xun đạt nhiều kết quan trọng Các chương trình phối hợp hoạt động với quan trung ương tiếp tục phát huy hiệu Công tác nghiên cứu lý luận cơng nhân cơng đồn quan tâm, nhiều đề tài cấp nhà nước, cấp Tổng Liên đồn tổ chức nghiên cứu, nghiệm thu có vận dụng vào thực tế Cải cách hành hệ thống cơng đồn có kết Cơng tác ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tổ chức Cơng đồn tiếp tục quan tâm có chuyển biến Việc tổ chức hội nghị, hội thảo thơng qua hình thức trực tuyến có kết bước đầu C MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA CƠNG ĐỒN VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2018 – 2023 I Mục tiêu Mục tiêu tổng quát: Tập trung đổi mạnh mẽ tổ chức hoạt động công đồn; lấy nhu cầu đáng số đơng đồn viên, người lao động làm sở hoạt động; lấy đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, đáng đồn viên, người lao động làm mục tiêu hoạt động; lấy cơng đồn sở làm địa bàn chủ yếu Tập trung nguồn lực để xây dựng tổ chức Cơng đồn vững mạnh; chủ động thích ứng với thay đổi nhanh chóng tình hình mới; đồn viên gắn bó bền vững với tổ chức Cơng đồn Việt Nam; cán cơng đồn chuyên nghiệp, lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm Quan tâm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức trị, chuyên môn, ý thức pháp luật, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp tinh thần dân tộc cho đồn viên, người lao động Cơng đồn đóng góp rõ nét, hiệu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, ổn định cải thiện môi trường đầu tư, xây dựng Đảng hệ thống trị sạch, vững mạnh Các tiêu chủ yếu 2.1 Chỉ tiêu thuộc trách nhiệm trực tiếp tổ chức cơng đồn - Phấn đấu đến năm 2023 kết nạp triệu đoàn viên; thành lập tổ chức sở cơng đồn 100% doanh nghiệp có 25 cơng nhân lao động trở lên - Phấn đấu hàng năm có 80% trở lên cơng đồn cấp trực tiếp sở đạt loại tốt; 80% trở lên cơng đồn sở khu vực nhà nước, 55% trở lên cơng đồn sở khu vực doanh nghiệp, đơn vị nghiệp nhà nước, nghiệp đoàn sở, đạt tiêu chuẩn vững mạnh - Phấn đấu triển khai đầu tư xây dựng tối thiểu 50 thiết chế tổ chức Cơng đồn gồm nhà ở, nhà trẻ, siêu thị, chăm sóc y tế, trung tâm văn hóa, sở vật chất thể dục, thể thao, tư vấn pháp luật khu cơng nghiệp - Phấn đấu 100% cơng đồn sở khu vực hành nghiệp doanh nghiệp nhà nước, 70% trở lên cơng đồn sở ngồi khu vực nhà nước thành lập Ban Nữ công quần chúng theo qui định Điều lệ Cơng đồn Việt Nam - Phấn đấu thu tài cơng đồn đạt 90% trở lên so với số phải thu kinh phí đồn phí cơng đồn theo qui định Nhà nước Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Hàng năm, 100% cơng đồn cấp trực tiếp sở tổ chức thực việc kiểm tra tài cấp 2.2 Chỉ tiêu tổ chức Cơng đồn phối hợp thực - Phấn đấu hàng năm có từ 98% trở lên quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; từ 95% trở lên doanh nghiệp nhà nước 60% trở lên doanh nghiệp nhà nước tổ chức hội nghị người lao động; từ 90% trở lên doanh nghiệp nhà nước 70% trở lên doanh nghiệp nhà nước tổ chức đối thoại sở - Phấn đấu 100% doanh nghiệp nhà nước, 70% trở lên doanh nghiệp nhà nước có thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể, 80% trở lên thỏa ước lao động tập thể có nội dung có lợi quy định pháp luật cho người lao động, có 35% trở lên thỏa ước lao động tập thể đạt loại A - Phấn đấu hàng năm bình qn cơng đồn sở giới thiệu 01 đồn viên cơng đồn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam II Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 – 2023 Tập trung nguồn lực tạo chuyển biến mạnh mẽ chất lượng, hiệu thực nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp để củng cố, tăng cường gắn bó chặt chẽ với đồn viên, người lao động, góp phần xây dựng tổ chức Cơng đồn vững mạnh kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế Đổi hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động theo hướng phát triển chương trình xun suốt tồn hệ thống sách an sinh xã hội cơng đồn phục vụ trực tiếp đối tượng, thực đồng trách nhiệm thụ hưởng, gắn kết chặt chẽ đồn viên tổ chức cơng đồn Thực đồng cơng tác tun truyền, vận động tổ chức Cơng đồn; tham gia xây dựng người lao động Việt Nam yêu nước, đoàn kết, nghĩa tình, lao động sáng tạo, tơn trọng pháp luật; phát triển phương thức tuyên truyền có tác động nhanh, sức lan tỏa rộng đưa hoạt động văn hóa tinh thần đến đơng đảo đồn viên, người lao động Tiến hành phát triển đoàn viên bền vững Tiếp tục đổi nhiệm vụ, phương pháp thu hút, tập hợp người lao động tham gia tổ chức cơng đồn; phát triển đồn viên, thành lập cơng đồn đơi với xây dựng cơng đồn sở vững mạnh; đổi mới, xếp, kiện tồn mơ hình, tổ chức, máy cơng đồn cấp; trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán cơng đồn; đẩy mạnh cơng tác cán bộ; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng quyền sạch, vững mạnh Đổi việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát hợp đối tượng, góp phần khẳng định vai trò tổ chức cơng đồn, đồn viên, người lao động xây dựng bảo vệ tổ quốc Nâng cao nhận thức trách nhiệm cấp công đồn tiến trình thực mục tiêu bình đẳng giới đổi hoạt động nữ công, trọng tâm cơng đồn sở ngồi khu vực nhà nước, tạo chuyển biến tích cực việc giải số nhu cầu thiết lao động nữ, phát huy vai trò lao động nữ tham gia phát triển kinh tế xã hội tình hình xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh Mở rộng nâng cao hiệu hoạt động đối ngoại theo đường lối đối ngoại Đảng Nhà nước; đảm bảo an toàn, an ninh quốc gia, nâng cao vị khẳng định vai trò tổ chức Cơng đồn Việt Nam; lợi ích đồn viên, người lao động phát triển tổ chức Cơng đồn Phát huy vai trò, trách nhiệm Ủy ban Kiểm tra cơng đồn, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương; phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu hoạt động cơng đồn; củng cố vững uy tín tổ chức cán Cơng đồn Tạo chuyển biến mạnh mẽ, đồng cơng tác tài cơng đồn theo hướng chun nghiệp, cơng khai, minh bạch, công bằng, hiệu để tăng cường, phát huy nguồn lực đáp ứng nhiệm vụ nâng cao chất lượng hoạt động cơng đồn; phục vụ tốt nhu cầu đáng đồn viên, người lao động Tiếp tục đổi phương thức lãnh đạo, đạo, điều hành hoạt động Cơng đồn theo hướng cấp phục vụ cấp dưới, tổ chức cơng đồn phục vụ đoàn viên, người lao động; đồng thời, phát huy dân chủ đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giải kịp thời 10 bất cập, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm ban chấp hành cơng đồn cấp trước đoàn viên, người lao động Đại hội Cơng đồn Việt Nam lần thứ XII Đại hội “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, khẳng định tâm cấp cơng đồn, tồn thể cán cơng đồn tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động đổi tổ chức hoạt động, xây dựng Cơng đồn Việt Nam lớn mạnh, tạo bước phát triển thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho đồn viên, thể rõ nét nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, phát triển bền vững, phát huy vai trò quan trọng cơng nhân, viên chức, lao động xây dựng bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực thắng lợi mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG 11 ... lao động Mục tiêu Đại hội “Thực đường lối đổi Đảng việc làm, đời sống, dân chủ công xã hội Đại hội định đổi tên Tổng Cơng đồn Việt Nam thành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đại hội bầu Ban Chấp... Chủ tịch Đại hội Cơng đồn Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2003 – 2008) Họp từ ngày 10 - 13/10/2003 Thủ đô Hà Nội Đại hội xác định hiệu hành động Cơng đồn Việt Nam thời kỳ “Xây dựng giai cấp công nhân... cường đại đoàn kết toàn dân tộc, thực thắng lợi nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước” Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 155 ủy viên, Đại hội bầu 150 ủy viên, số lại bầu bổ sung nhiệm kỳ Đoàn Chủ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay