PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH THAM GIA HỢP ĐỒNG CỦA NÔNG HỘ NUÔI TÔM TẠI XÃ TÂN ĐỨC HUYỆN ĐẦM DƠI –TỈNH CÀ MAU

82 7 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  TRƯƠNG DIỄM HUYỀN PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH THAM GIA HỢP ĐỒNG CỦA NÔNG HỘ NUÔI TÔM TẠI TÂN ĐỨC - HUYỆN ĐẦM DƠI –TỈNH MAU LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ NÔNG LÂM Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  TRƯƠNG DIỄM HUYỀN PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH THAM GIA HỢP ĐỒNG CỦA NÔNG HỘ NUÔI TÔM TẠI TÂN ĐỨC - HUYỆN ĐẦM DƠI –TỈNH MAU Ngành: Kinh Tế Nông Lâm LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC GVHD: ThS TRẦN HOÀI NAM Tp Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến định tham gia hợp đồng nông hộ nuôi tôm Tân Đứchuyện Đầm Dơi – tỉnh Mau” Trương Diễm Huyền, sinh viên khóa 2009 – 2013, ngành Kinh Tế Nơng Lâm,đã bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ Trần Hoài Nam Người hướng dẫn, _ Ngày tháng năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo (Chữ ký, Họ tên) (Chữ ký, Họ tên) Ngày tháng năm Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Để có kết ngày hơm xin chân thành cảm ơn Cảm ơn cha mẹ gia đình sinh ra, dạy dỗ nuôi khôn lớn, tạo điều kiện cho học tập để ngày hôm Chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, quý thầy cô giáo trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, Ban chủ nhiệm tồn thể q thầy Khoa Kinh Tế truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm cho suốt thời gian học tập Xin chân thành cảm ơn thầy Trần Hồi Nam, người tận tình giảng dạy, hướng dẫn giúp đỡ suốt thời gian học tập thực đề tài Xin gửi lời cảm ơn đến anh Tựu, Đạt, anh Tấn Anh nhiều cô chú, anh chị UBND giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian thực tập Cảm ơn người bạn thân yêu tôi, bạn giúp đỡ suốt thời gian học tập, động viên an ủi tơi lúc khó khăn Xin chân thành cảm ơn tri ân tất người! NỘI DUNG TÓM TẮT TRƯƠNG DIỄM HUYỀN Tháng 12 năm 2012 “Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến định tham gia hợp đồng nông hộ nuôi tôm Tân Đứchuyện Đầm Dơi – tỉnh Mau” TRUONG DIEM HUYEN December 2012 “An analysisof factors affect the decision to participate in the contract farmer'sshrimp in Tan Duc commune Dam Doi District Ca Mau Province” Tân Đức phát triển phương thức nuôi tôm công nghiệp năm gần Hiện tồn có 169 hộ ni cơng nghiệp, hình thức bán chủ yếu cho thương lái, có nhiều rủi ro đặc biệt giá bán, nông dân thường xuyên bị thương lái ép giá, nơng dân nên tham gia hợp đồng thu mua với công ty thủy sản để đảm bảo giá bán ổn định hỗ trợ yếu tố đầu vào Đề tài thực nhằm phân tích yếu tố ảnh hưởng đến định tham gia hợp đồng nông hộ nhằm giúp nâng cao xác suất tham gia hợp đồng nông hộ Qua thu thập số liệu thứ cấp ủy ban xã, tổng cục thống kê, sách báo, internet,… vấn 50 hộ nuôi công nghiệp, cho thấy biến khuyến nơng, diện tích giá bán có ảnh hưởng lớn đến định tham gia hợp đồng nông hộ Biến trình độ học vấn, chi phí cố định, kinh nghiệm tín dụng khơng có ý nghĩa thống kê cho thấy biến ảnh hưởng đến định nông hộ vấn đề khơng thể bỏ qua nhân tố ảnh hưởng đến định tham gia hợp đồng người dân Đề tài phân tích lợi ích nơng dân tham gia hợp đồng hai trường hợp: giá bán thời điểm thu hoạch cao thấp giá cố định hợp đồng Qua phân tích giúp xác định yếu tố ảnh hưởng đến định nông hộ nhằm đề xuất giải pháp nâng cao khả tham gia hợp đồng nông hộ MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH xi PHỤ LỤC xii CHƯƠNG 1MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2 1.3 Phạm vi nghiên cứu đề tài 1.4 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG 2TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan tài liệu liên quan 2.2 Tổng quan địa bàn nghiên cứu 2.2.1 Điều kiện tự nhiên 2.2.2 Đặc điểm kinh tế - hội 6 2.3 Những thuận lợi khó khăn nghề nuôi tôm sú công nghiệp 2.3.1 Thuận lợi 2.3.2 Khó khăn CHƯƠNG 3NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 13 13 15 3.1 Cơ sở lý luận 3.1.1 Thực trạng triển khai hợp đồng nông nghiệp Việt Nam 3.1.2 Một số khái niệm 3.1.3 Đặc điểm hợp đồng nơng nghiệp 3.1.4 Lợi ích vấn đề thực hợp đồng nông nghiệp 15 15 17 19 23 3.2 Các tiêu kinh tế 3.2.1 Doanh thu 24 24 v 3.2.2 Chi phí 3.2.3 Thu nhập 3.2.4 Lợi nhuận 24 25 25 3.3 Các tiêu hiệu kinh tế 3.3.2 Tỉ suất lợi nhuận chi phí 3.3.3 Tỉ suất thu nhập chi phí 3.3.4 Tỉ suất doanh thu chi phí 25 25 25 25 3.4 Phương pháp nghiên cứu 3.4.1 Phương pháp thống kê mô tả 3.4.2 Phương pháp so sánh 3.4.3 Phương pháp hồi quy 26 26 26 26 CHƯƠNG 4KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 31 4.1 Thực trạng nghề nuôi tôm công nghiệp 4.1.1 Thực trạng nghề nuôi tôm Việt Nam 4.1.2 Thực trạng nghề nuôi tôm công nghiệp huyện Đầm Dơi 31 31 34 4.2 Đặc điểm hộ điều tra 4.2.1 Lao động tham gia nuôi công nghiệp 4.2.2 Kinh nghiệm chủ hộ 4.2.3 Tuổi chủ hộ 4.2.4 Trình độ học vấn chủ hộ 4.2.5 Nhà 4.2.6 Tín dụng 4.2.7 Khuyến nơng 36 36 37 37 38 38 39 39 4.3 Phân tích hiệu sản xuất mơ hình ni tơm cơng nghiệp 4.3.1 Kết hiệu mơ hình ni tơm 4.3.2 So sánh hiệu theo quy mô 41 41 43 4.4 Phân tích lợi ích nơng hộ tham gia hợp đồng với công ty thu mua tôm 45 4.4.1 Sự hình thành hợp đồng 45 4.4.2 Điều khoản hợp đồng 46 4.4.3 Lợi ích nơng hộ tham gia hợp đồng nhìn từ lý thuyết trò chơi 47 4.5.1 Xác định mơ hình 49 4.5.2 Kết ước lượng 50 4.5.3 Phân tích mơ hình 53 4.6 Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao khả tham gia hợp đồng nông hộ 57 vi CHƯƠNG 5KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 59 5.1 Kết luận 59 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với quyền địa phương 5.2.2 Đối với công ty thủy sản 5.2.3 Đối với nông dân 60 60 60 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 61 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CP Chi phí CPVC Chi phí vật chất CPLĐ Chi phí lao động DT Doanh thu ĐVT Đơn vị tính LN Lợi nhuận TN Thu nhập EU Châu Âu WTO Tổ chức thương mại giới NN & PTNT Nông nghiệp Phát triển nông thôn TM, DV Thương mại, dịch vụ UBND Ủy ban nhân dân QĐ Quyết định NTTS Nuôi trồng thủy sản ĐBSCL Đồng sông Cửu Long THPT Trung học phổ thông ADB Ngân hàng Phát triển Châu Á DFID Bộ Phát triển Quốc tế Anh KH-ĐT Bộ Kế hoạch Đầu tư SXNN Sản xuất nông nghiệp HTX Hợp tác VASEP Hội chế biến xuất thủy sản Việt Nam viii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1 Kì Vọng Dấu Các Biến Độc Lập 29 Bảng 4.1 Diện Tích Mặt Nước Nuôi Trồng Thuỷ Sản Phân Theo Địa Phương (2007 – 2011) 31 Bảng 4.2 Diện Tích Mặt Nước Nuôi Tôm Cả Nước 32 Bảng 4.3 Sản Lượng Tôm Nuôi Phân Theo Địa Phương 33 Bảng 4.4 Thị Trường Nhập Khẩu Tôm Việt Nam Tháng Đầu Năm 2012 34 Bảng 4.5 Diện Tích, Sản Lượng, Năng Suất Nuôi Tôm Công Nghiệp Huyện Đầm Dơi 35 Bảng 4.6 Diện Tích Ni Cơng Nghiệp Tân Đức Năm 2011 36 Bảng 4.7 Số Lao Động Gia Đình 36 Bảng 4.8 Kinh Nghiệm Ni Tơm Cơng Nghiệp Chủ Hộ 37 Bảng 4.9 Độ Tuổi Chủ Hộ 37 Bảng 4.10 Trình Độ Học Vấn Chủ Hộ 38 Bảng 4.11 Dạng Nhà Ở 39 Bảng 4.12 Vốn Đầu Tư 39 Bảng 4.13 Tham Gia Khuyến Nông 40 Bảng 4.14 Chi Phí Sản Xuất Nơng Hộ Tính Trên Ha 41 Bảng 4.15 Hiệu Quả Sản Xuất Nơng Hộ Tính Trên Ha 42 Bảng 4.16 Diện Tích Mặt Nước Ni Tơm 43 Bảng 4.17 Quy Mô Nuôi Công Nghiệp 43 Bảng 4.18 Hiệu Quả Sản Xuất Theo Quy Mơ Nơng Hộ Tính Trên Ha 44 Bảng 4.19 Kết Quả Trò Chơi Giá Thị Trường Cao Hơn Giá Hợp Đồng 48 Bảng 4.20 Kết Quả Trò Chơi Giá Thị Trường Thấp Hơn Giá Hợp Đồng 49 Bảng 4.21 Kết Quả Ước Lượng Mơ Hình Logit 50 Bảng 4.22 Khả Năng Dự Đốn Mơ Hình Hồi Quy 51 ix b) Phân tíích mứ ức xác suất tham giaa hợp đồngg giả định Để tiến hàành phân tíích theo cáác mức xácc suất nơngg hộtham gia hợp p đồng giảả định khhác Trong phâân tích nàyy, gọi L0 xác suất nơng hộ có thaam gia hợpp đồng ban b đầu tăng yếu y tố Xk lêên đơnn vị k yếuu tố khác không k thayy đổi, xáác suất nônng hộ có thham gia hợpp đồng chuyển từ L0 đến L1 Qua chúng c ta cóó thể xácc định tác đđộng biên c yếếu tố đến xxác suất nơng hộ có thham gia hợ ợp đồng Trong mơ hình Logiit khơng nghiên n cứu ảnh hưởnng trực tiếpp biến độc lập X đối vớii Y mà xem m xét ảnh hưởng củủa Xk đến xác x suất đểể Y nhận ggiá trị bằngg hay kỳỳ vọng củủa Y Ảnh hưởngg Xk đến đ Pi đượcc tính sau: L0 = P0 1 P0 Trong đó: P0 xác suuất khởi điiểm ban đầầu giảả định là: L1 = P1 xác suất s Xk tăng thêm m đơn vvị : Thay L1 = P1 vào o (1) ta đượ ợc 1 P1 P1 1 P1 L1 k  e k => L1  L0 *e (1) L0 P1  = L0 * e k 1 P1 L0 * e k P1 =  L0 * e k Giả định xác x suất xác suất thaam gia hợpp đồng củủa nông hộộ ban đầu làà 60% Xác suấất tham giaa hợp đồngg O1 tác động bbiên từ ừng yếu tốố 20%, 40%, tíính bảng b 4.24 n sau: 55 Bảng 4.24 Ước Tính Xác Suất Tham Gia Hợp Đồng Nơng Hộ Tại Tân Đức Xác suất tham gia hợp đồng Các biến 20% 40% 60% Tuổi (X1) 26,90 49,53 68,83 Diện tích mặt nước ni cơng nghiệp (X4) 99,98 99,99 99,99 Chi phí biến đổi (X6) 20,09 40,13 60,13 Lợi nhuận (X7) 19,83 39,74 59,74 Giá bán (X8) 19,16 38,72 58,71 Khuyến nông (D1) 99,74 99,90 99,96 Nguồn: Kết suất Eviews Trong bảng 4.24 giúp phân tích kĩ xác suất tham gia hợp đồng nông hộ Tân Đức Trong trường hợp xác suất tham gia hợp đồng nơng hộ giả định 20%, xác suất tham gia hợp đồng tăng lên 26,09% tuổi chủ hộ tăng thêm năm, xác suất tham gia hợp đồng tăng nhiều99,98% diện tích tăng ha, xác suất tham gia hợp đồng tăng lên 20,09% chi phí biến đổi tăng triệu đồng/ha, xác suất tham gia hợp đồng tăng lên nhiều 99,74% nông hộ tham gia khuyến nông Tương tự với mức xác suất nông hộ tham gia hợp đồng giả định cao mức 40%, xác suất tham gia hợp đồng tăng lên 49,53% tuổi chủ hộ tăng thêm năm, xác suất tham gia hợp đồng tăng nhiều 99,99% diện tích tăng ha, xác suất tham gia hợp đồng tăng lên 40,13% chi phí biến đổi tăng triệu đồng/ha, xác suất tham gia hợp đồng tăng lên nhiều 99,90% nông hộ tham gia khuyến nông Trong trường hợp mức xác suất nông hộ tham gia hợp đồng giả định 60%, xác suất tham gia hợp đồng tăng lên 68,83% tuổi chủ hộ tăng thêm năm, xác suất tham gia hợp đồng tăng nhiều 99,99% diện tích tăng ha, xác suất tham gia hợp đồng tăng lên 60,13% chi phí biến đổi tăng triệu đồng/ha, xác suất tham gia hợp đồng tăng lên nhiều 99,96% nông hộ tham gia khuyến nông 56 Ngược lại, Trong trường hợp xác suất tham gia hợp đồng nông hộ giả định 20%, xác suất tham gia hợp đồng giảm 19,83% lợi nhuận tăng thêm triệu đồng/ha, xác suất tham gia hợp đồng giảm 19,16% giá bán tăng triệu đồng/tấn Tương tự với mức xác suất nông hộ tham gia hợp đồng giả định cao mức 40%,thì xác suất tham gia hợp đồng giảm 39,74% lợi nhuận tăng thêm triệu đồng/ha, xác suất tham gia hợp đồng giảm 38,72% giá bán tăng triệu đồng/tấn Trong trường hợp mức xác suất nông hộ tham gia hợp đồng giả định 60%, xác suất tham gia hợp đồng giảm 59,74% lợi nhuận tăng thêm triệu đồng/ha, xác suất tham gia hợp đồng giảm 58,71% giá bán tăng triệu đồng/tấn 4.6 Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao khả tham gia hợp đồng nông hộ Qua kết điều tra, thu thập từ nông hộ vấn, xin đưa số giải pháp sau:  Khuyến khích nơng dân tham gia hợp đồng Vấn đề nông hộ giá bán, nông hộ thường xuyên bị thương lái thu mua ép giá, cơng ty có sách giá phù hợp, ổn định thu hút nơng hộ Ngồi ra, sau thu hoạch nông dân cần tiền để trang trải chi phí đầu tư ao tôm từ trước tiếp tục đầu tư cho vụ tiếp theo, nên cơng ty cần nhanh chóng tốn tiền mặt cho nơng hộ, tránh tình trạng kéo dài thời gian tốn nơng dân tiếp tục bán cho thương lái Cơng tác khuyến nơngảnh hưởng lớn đến khả tham gia hợp đồng nơng hộ, cần tăng cường cơng tác khuyến nơng khuyến khích nơng dân tham gia, cơng ty nên kết hợp với tổ chức khuyến nông địa phương nhằm tuyên truyền lợi ích tham gia hợp đồng, tài trợ công ty, phân tích thuận lợi tham gia hợp đồng, khó khăn nơng dân tự sản xuất, nhằm khuyến khích nơng dân tham gia hợp đồng 57 Diện tích biến có tác động lớn đến xác suất tham gia hợp đồng nên quyền địa phương cần khuyến khích nơng dân mở rộng sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật nguồn vốn cho nông dân đầu tư  Hỗ trợ yếu tố đầu vào kỹ thuât Vấn đề đầu vào quan trọng, cơng ty cần tăng cường hỗ trợ yếu tố đầu vào như: vốn, thức ăn, phân bón, thuốc thủy sản… để nông hộ an tâm tham gia hợp đồng với công ty Công ty cần phải cử cán kỹ thuật có kinh nghiệm, trình độ chun mơn giỏi hướng dẫn nơng hộ tham gia hợp đồng kỹ thuật nuôi tôm hiệu quả, quy trình ni, hướng dẫn tránh loại phân bón, thuốc kích thích tăng trưởng, hay loại kháng sinh bị cấm hạn chế sữ dụng, nhằm nâng cao chất lượng tôm thương phẩm, tránh rủi ro nuôi tôm công nghiệp Địa phương cần thường xuyên tổ chức buổi tập huấn khuyến nông giúp người dân nâng cao kiến thức kỹ thuật, trình độ canh tác sản xuất tơm công nghiệp  Nâng cao nhận thức nông dân Người dân cần nâng cao kiến thức để nhận thấy lợi ích lâu dài tham gia hợp đồng.Vì quyền địa phương cần có sách phổ cập giáo dục cho nông dân nhằm nâng cao kiến thức thực tế, thay đổi quan niệm, thói quen sản xuất từ trước đến nay, tạo tảng cho định hướng định hướng tham gia hợp đồng sản xuất tiêu thụ với công ty thủy sản 58 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua kết phân tích thực tế Tân Đức, hai nhóm nhân tố tác động theo chiều hướng tăng giảm xác suất tham gia hợp đồng nông hộ: Đầu tiên nhóm tác động làm tăng xác suất tham gia hợp đồng bao gồm: tuổi, trình độ học vấn, kinh nghiệm chủ hộ, diện tích ni cơng nghiệp, chi phí cố định chi phí biến đổi, khuyến nơng Tuy nhiên q trình phân tích ta nhận thấy biến diện tích biến khuyến nơng hai biến có tác động lớn đến xác suất tham gia hợp đồng nơng hộ Thứ hai nhóm có ảnh hưởng làm giảm khả tham gia hợp đồng nông hộ bao gồm: lợi nhuận, giá bán, tín dụng Qua phân tích biến tín dụng khơng quan trọng, biến giá bán biến quan trọng ảnh hưởng nhiều đến định nông hộ Kết nghiên cứu cho thấy hình thức hợp đồng với cơng ty thu mua thủy sản giúp ích cho nơng dân nhiều như: hỗ trợ vốn, kỹ thuật ,giá bán, đầu ổn định… Hợp đồng nông nghiệp giúp chia sẻ rủi ro với nông dân tình hình khó khăn như: dịch bệnh, thời tiết khí hậu thay đổi, giá bán … Với tình hình xuất thủy sản khó khăn chất lượng không đảm bảo, hợp đồng giấy chứng nhận chất lượng tôm thương phẩm , giúp cho trình tiêu thụ xuất tôm cải thiện Các công ty thủy sản tham gia hợp đồng giúp phát triển thương hiệu cơng ty, có nguồn gốc tơm thương phẩm chất lượng, nguồn cung ổn định, chất lượng tôm thương phẩm nâng cao 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với quyền địa phương Chính quyền địa phương cần tăng cường công tác khuyến nông, tuyên truyền lợi ích, trách nhiệm nghĩa vụ tham gia hợp đồng Hỗ trợ vốn, quy trình kỹ thuật, khuyến khích nơng dân mở rộng sản xuất mơ hình ni tơm công nghiệp Cần tạo sở pháp lý vững để liên kết mối quan hệ doanh nghiệp nơng dân q trình hợp đồng 5.2.2 Đối với công ty thủy sản Các công ty thủy sản cần có nhiều sách hỗ trợ nơng dân tham gia hợp đồng như: nguồn vốn, giá bán, kỹ thuật… Cần có sách giá phù hợp, động thay đổi theo giá thị trường Tích cực tham gia cơng tác khuyến nông địa phương nhằm tuyên truyền, phổ biến lợi ích tham gia hợp đồng, giúp đỡ nông dân kỹ thuật nuôi tôm công nghiệp có hiệu Các cơng ty cần tạo mối quan hệ tốt với nông dân nhằm tạo niềm tin, thay đổi nhân thức, thái độ nông hộ từ trước đến hình thức bán, sản xuất, tiêu thụ, nhằm nâng cao khả tham gia hợp đồng nơng hộ 5.2.3 Đối với nơng dân Tích cực tham gia công tác khuyến nông địa phương nhằm trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, nâng cao nhận thức cập nhật nhiều kỹ thuật nuôi tôm tân tiến Thường xuyên cập nhật thông tin giá bán, kỹ thuật nuôi, quy định chất lượng tôm nuôi, nhằm hạn chế rủi ro cho tôm thương phẩm 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Bùi Văn Trịnh ThS Nguyễn Quốc Nghi, 2009, “Xác Định Lợi Thế So Sánh Ngành Hàng TômNuôi Thâm Canh ởĐồng Bằng Sông Cửu Long”, Khoa Kinh tế Quản Trị Kinh Doanh, Đại Học Cần Thơ Vũ Thị Kim Mỹ, 2010, “Phân Tích Hợp Đồng Nơng Nghiệp Đối Với Nơng Dân Trồng Chè Tại Hòa Ninh, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng”, Khóa luận tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TPHCM, 2010 Cao Thị Ánh Tuyết, 2010, “Phân Tích Hợp Đồng Tiêu Thụ Sữa Bò Giữa Nơng Dân Với Doanh Nghiệp: Trường Hợp Tại Trung An Huyện Củ Chi TP Hồ Chí Minh”, Khóa luận tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TPHCM, 2010 Lê vũ, 2011, “Phân Tích Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Khả Năng Trả Nợ Của Ngư Hộ Tại Các Ven Biển, Tỉnh Quảng Ngãi”,Khóa luận tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TPHCM, 2012 Phạm Thị Hồng Lài, 2012, “Hiệu Quả Kinh Tế Mơ Hình Ni Chép Nhật Tại Tân Nhựt Huyện Bình Chánh Thành Phố Hồ Chí Minh”, Khóa luận tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TPHCM, 2012 Nguyễn Đỗ Anh Tuấn Nhóm Nghiên Cứu Của Trung Tâm Chính Sách Nơng Nghiệp Cùng Với M4P, 30 Trường Hợp Nghiên Cứu Về Hợp Đồng Nông Sản Việt Nam, Đơn Vị Xuất Bản: Ngân Hàng Phát Triển Châu Á Tại Việt Nam, 2007 Th.s Trần Đức Luân, 2010, “Bài Giảng Kinh Tế Lượng”, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TPHCM Thống Kê Số Liệu UBND Tân Đức, Năm 2011 Hội Chế Biến Và Xuất Khẩu Thủy Sản Việt Nam, http://www.vasep.com.vn Tổng Cục Thống Kê, http://www.gso.gov.vn ThS Bảo Trung, 2010, “Sản Xuất Theo Hợp Đồng Trong Tiêu Thụ Nơng Sản Nhìn Từ Lý Thuyết Trò Chơi”, http://www.scribd.com 61 Cổng Thông Tin Điện Tử Tỉnh Hải Dương, 2012, “Tiêu Thụ Nông Sản Thông Qua Hợp Đồng: Nông Dân Và Doanh Nghiệp Đều Có Lợi”, http://www.haiduong.gov.vn 62 PHỤ LỤC Phụ lục Bảng Câu Hỏi Điều Tra Nông Hộ Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Khoa Kinh Tế  PHIẾU PHỎNG VẤN Được cho phép Ủy ban nhân dân xã, gia đình ơng/bà chọn để tham gia vấn Những câu hỏi đề tài có liên quan đến đặc điểm hộ gia đình mình, việc nuôi tôm sú công nghiệp Thông tin mà ông/bà cung cấp dùng cho nghiên cứu giữ gìn cẩn thận I Thơng tin nơng hộ Họ tên người vấn:………………………… Tuổi:…………………………… Giới tính:……………………………………… Địa chỉ:……………………………………………………………………………… Điện thoại liên lạc:………………………………………………………………… Trình độ học vấn:………………………………………… Số người gia đình:…………………….(người) Số lao động gia đình:………………….(người) Dạng nhà mà ông/bà ở: Nhà kiên cố II Bán kiên cố Nhà tạm bợ Thơng tin sản xuất Ơng/Bà nuôi tôm bao lâu:………………(năm) Số năm nuôi tôm công nghiệp ông/bà:……………….(năm) Nghề nghiệp khác ông/bà ngồi ni tơm:…………………………………… Diện tích đất mà ơng/bà sở hữu:…………………(ha) Diện tích mặt nước ni: …………………… (ha) Trong đó: Chủ sở hữu:…………………(ha) Thuê: ……………………….(ha) Số vụ ông/bà nuôi năm 2011: ………….(vụ) Diện tích vụ bao nhiêu? Vụ 1:……………………….(ha) Vụ 2:……………………….(ha) Số lao động tham gia nuôi tôm:……………………….(người) Sản lượng thu hoạch vụ ông/bà bao nhiêu: Vụ 1:……………………………(tấn) Vụ 2:……………………………(tấn) Giá bán: Vụ 1:……………………… (nghìn/kg) 1kg = ………… (con) Vụ 2:……………………… (nghìn/kg) 1kg = ………… (con) 10 Tỉ lệ hao hụt tôm nuôi:……………… (%) 11 Tỉ lệ rủi ro tơm ni:………………….(%) 12 Ơng/Bà thường bán tơm thương phẩm theo hình thức nào: Thương lái Cơng ty Khác 13 Ơng/Bà ký hợp đồng với cơng tythu mua chưa? có Khơng Nếu có, ơng/bà ký lần:………………….(lần) Hai bên có tuân thủ thỏa thuận hợp đồng khơng? Có  Khơng 14 Hình thức tốn cơng ty gia đình thường nào: Thanh tốn lần sau thu mua Thanh tốn nhiều lần Hình thức tốn cơng ty có gây khó khăn cho gia đình ơng/bà khơng? Có  Khơng 15 Nếu có thể, ơng/bà có ý định tiếp tục ký hợp đồng với cơng ty khơng? Có III  Khơng Thơng tin chi phí sản xuất nơng hộ Ơng/Bà cho biết chi phí đầu tư ban đầu để nuôi tôm công nghiệp Các yếu tố đầu tư ban đầu Số năm Chi phí đầu tư (triệu đồng) Chi phí đào ao Chi phí cải tạo ao Hệ thống quạt nước cung cấp oxi Máy bơm nước Đất th (nếu có) Khác:……………………………… Ơng/Bà cho biết chi phí yếu tố q trình sản xuất thu hoạch năm 2011: Các tiêu Chi phí (triệu đồng/vụ) Vụ Tơm giống Thức ăn Thuốc thủy sản Chi phí cho loại phân bón (vôi, phân gây màu…) Điện Khác:………………………………………… Vụ  Công lao động: Vụ Số lượng Vụ Số Đơn giá Thành tiền lượng (000đ/tháng) (000đ/tháng) (người) (000đ/tháng) (000đ/tháng) (người) Đơn giá Thành tiền Lđ nhà Lđ thuê Tổng Lđ IV Thơng tin khác: Ơng/Bà thường mua tơm giống theo hình thức nào: Mua trại tơm giống Người bán đem đến tận nhà Hình thức khác:………………………………………………………………… Ơng/Bà thường mua thức ăn đâu: Công ty Đại lý Chợ Khác:…………………… Ơng/Bà thường mua thuốc đâu: Cơng ty Đại lý Chợ Khác:…………………… Ông/Bà thường mua phân bón (vơi, phân gây màu…) đâu: Cơng ty Đại lý Chợ Khác:…………………… Nguồn vốn ông/bà từ đâu: Tự có Vay ngân hàng Ơng/Bà có tham gia tập huấn khuyến nơng: Vay tư nhân  Có Số lần/năm:…………………………………………………………………  khơng Vì sao:…………………………………………………………………… Ơng/Bà thấy giá bán có ổn định khơng Rất ổn định Tương đối ổn định Khá bấp bênh Rất bấp bênh Ông/Bà biết thông tin giá thông qua nguồn nào?  Các thương lái  Báo đài  Các nông dân khác  Khác: Ơng/Bà có ý định bán tơm trực tiếp cho cơng ty thu mua khơng? Vì sao?  Có:………………………………………………………………………………  khơng: …………………………………………………………………………… 10 Ơng/Bà có thường xun cập nhật thơng tin giá không?  Thường xuyên Thỉnh thoảng Ít 11 Nếu có thể, Ơng/Bà có ý định:  Mở rộng sx  Giữ nguyên Thu hẹp Khác:…………………………………………………………………………… 12 Ơng/Bà có hỗ trợ từ địa phương khơng?  Có:………………………………………………………………………………  khơng 13 Ơng/Bà nhận thấy nghề nuôi tôm nào? Thuận lợi:…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Khó khăn:…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình ơng/bà Chúc gia đình nhiều sức khỏe thành công !!! Phụ lục Kết Suất Mô Hình Hồi Qui Dependent Variable: Y Method: ML - Binary Logit Date: 11/09/12 Time: 19:57 Sample: 50 Included observations: 50 Convergence achieved after iterations Covariance matrix computed using second derivatives Variable Coefficient Std Error z-Statistic C -27.47767 14.87241 -1.847560 X1 0.386679 0.196449 1.968342 X2 0.238680 0.338376 0.705369 X3 1.624644 0.989619 1.641687 X4 9.711506 4.636847 2.094420 X5 0.007434 0.034438 0.215853 X6 0.005516 0.002523 2.186026 X7 -0.010906 0.006547 -1.665720 X8 -0.053422 0.028263 -1.890182 D1 7.341034 3.677136 1.996400 D2 -7.862058 8.969824 -0.876501 Mean dependent var 0.600000 S.D dependent var S.E of regression 0.308484 Akaike info criterion Sum squared resid 3.711337 Schwarz criterion Log likelihood -11.46085 Hannan-Quinn criter Restr log likelihood -33.65058 Avg log likelihood LR statistic (10 df) 44.37946 McFadden R-squared Probability(LR stat) 2.81E-06 Obs with Dep=0 20 Total obs Obs with Dep=1 30 Prob 0.0647 0.0490 0.4806 0.1007 0.0362 0.8291 0.0288 0.0958 0.0587 0.0459 0.3808 0.494872 0.898434 1.319079 1.058618 -0.229217 0.659416 50 Phụ lục3 Kết Suất Khả Năng Dự Đoán Đúng Của Mơ Hình Dependent Variable: Y Method: ML - Binary Logit Date: 11/09/12 Time: 19:57 Sample: 50 Included observations: 50 Prediction Evaluation (success cutoff C = 0.5) Estimated Equation Constant Probability Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 P(Dep=1)C 28 31 20 30 Total 20 30 50 20 30 Correct 17 28 45 30 % Correct 85.00 93.33 90.00 0.00 100.00 % Incorrect 15.00 6.67 10.00 100.00 0.00 Total Gain* 85.00 -6.67 30.00 Percent 85.00 NA 75.00 Gain** Estimated Equation Constant Probability Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 E(# of Dep=0) 16.29 3.71 20.00 8.00 12.00 E(# of Dep=1) 3.71 26.29 30.00 12.00 18.00 Total 20.00 30.00 50.00 20.00 30.00 Correct 16.29 26.29 42.58 8.00 18.00 % Correct 81.44 87.63 85.15 40.00 60.00 % Incorrect 18.56 12.37 14.85 60.00 40.00 Total Gain* 41.44 27.63 33.15 Percent 69.06 69.06 69.06 Gain** *Change in "% Correct" from default (constant probability) specification **Percent of incorrect (default) prediction corrected by equation Total 50 50 30 60.00 40.00 Total 20.00 30.00 50.00 26.00 52.00 48.00 ... tích yếu tố ảnh hưởng đến định tham gia hợp đồng nông hộ nuôi tôm xã Tân Đức – huyện Đầm Dơi – tỉnh Cà Mau thực 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến định tham. .. HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  TRƯƠNG DIỄM HUYỀN PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH THAM GIA HỢP ĐỒNG CỦA NÔNG HỘ NUÔI TÔM TẠI XÃ TÂN ĐỨC - HUYỆN ĐẦM DƠI –TỈNH CÀ MAU Ngành:... tham giahợp đồng thu mua với cơng ty - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến định tham gia hợp đồng nông hộ nuôi tôm xã Tân Đức - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao khả năngtham gia hợp đồng nông hộ nuôi
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH THAM GIA HỢP ĐỒNG CỦA NÔNG HỘ NUÔI TÔM TẠI XÃ TÂN ĐỨC HUYỆN ĐẦM DƠI –TỈNH CÀ MAU , PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH THAM GIA HỢP ĐỒNG CỦA NÔNG HỘ NUÔI TÔM TẠI XÃ TÂN ĐỨC HUYỆN ĐẦM DƠI –TỈNH CÀ MAU

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay