XÂY DỰNG HỆ THỐNG “GIẤY PHÉP XẢ THẢI BOD CÓ THỂ MUA BÁN” CHO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở TP. BIÊN HÒA – ĐỒNG NAI

88 24 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH *************** TRỊNH THÙY TRANG XÂY DỰNG HỆ THỐNG “GIẤY PHÉP XẢ THẢI BOD THỂ MUA BÁN” CHO CÁC KHU CƠNG NGHIỆP TP BIÊN HỊA ĐỒNG NAI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH *************** TRỊNH THÙY TRANG XÂY DỰNG HỆ THỐNG “GIẤY PHÉP XẢ THẢI BOD THỂ MUA BÁN” CHO CÁC KHU CƠNG NGHIỆP TP BIÊN HỊA ĐỒNG NAI Ngành: Kinh Tế Tài Nguyên Môi Trường LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: ĐẶNG MINH PHƯƠNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Xây Dựng Hệ Thống Giấy Phép Xả Thải BOD Thể Mua Bán Cho Các Khu Cơng Nghiệp TP Biên Hòa-Đồng Nai” Trịnh Thùy Trang, sinh viên khóa 2009 2013, ngành Kinh Tế Tài Nguyên Môi Trường, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ Đặng Minh Phương Người hướng dẫn, Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Khóa luận hồn thành với tất nỗ lực thân Bên cạnh đó, kết động viên, giúp đỡ vật chất, tinh thần kiến thức nhiều cá nhân, tổ chức Để kết ngày hơm tơi xin: Gửi đến thầy TS Đặng Minh Phương lòng biết ơn chân thành Cảm ơn Thầy nhiệt tình giảng dạy, bảo, truyền đạt cho kiến thức bổ ích, hướng dẫn tận tình suốt q trình thực khóa luận Cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, Ban Chủ Nhiệm Khoa Kinh Tế, Thầy giảng dạy, bạn lớp Kinh Tế Tài Ngun Mơi Trường khóa 35 gắn bó với tơi suốt năm học vừa qua Cảm ơn anh chị, thuộc Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh Đồng Nai nhiệt tình cung cấp số liệu hướng dẫn tận tình cho tơi hồn thành nghiên cứu Sau cùng, để ngày hơm tơi khơng thể quên công ơn ba mẹ sinh thành, dưỡng dục, không ngại vất vả, hy sinh suốt thời gian qua để bước tiếp đường mà chọn Xin cảm ơn tất người thân gia đình ln động viên ủng hộ cho Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Trịnh Thùy Trang NỘI DUNG TÓM TẮT TRỊNH THÙY TRANG Tháng 12 năm 2012 “Xây Dựng Hệ Thống Giấy Phép Xả Thải BOD Thể Mua Bán Cho Các Khu Cơng Nghiệp TP Biên Hòa-Đồng Nai” TRINH THUY TRANG December 2012 “Building BOD5 Tradable Permits System for Industrial Zones in Bien Hoa city- Dong Nai Province” Dựa vào tính tốn phân tích số liệu thu thập từ Sở Tài nguyên Môi trường Trung tâm Quan trắc Môi trường tỉnh Đồng Nai, đề tài tiến hành dự báo chất lượng nước mặt sông Đồng Nai đoạn qua TP Biên Hòa đến quý IV năm 2014 nồng độ BOD5 Mơ hình dự báo xác định sau: Y = 2.803571429 + 0.5797619048*T Kết dự báo cho thấy nồng độ BOD5 xu hướng tăng dần, khơng biện pháp kiểm sốt kịp thời lượng xả thải KCN sơng Đồng Nai bị nhiễm tương lai Từ đề tài áp dụng công cụ quản lý với nhiều ưu điểm thay cho công cụ quản lý môi trường sử dụng thành phố Biên Hòa Đó “Giấy phép xả thải chuyển nhượng” cho KCN thành phố Biên Hòa Kết đạt đề tài tính tốn lượng giấy phép ban hành 11.152.483 giấy phép, tính theo TCVN 5945:2005 cho nồng độ BOD5 xác định mức giá cho giấy phép xả thải khoảng 613 đồng, giấy phép xả thải tương ứng với 1m3 nước thải Song song đó, đề tài đề xuất giải pháp cụ thể mang tính thực tiễn để việc áp dụng hệ thống giấy phép xả thải vào thành phố Biên Hòa đạt hiệu cao, góp phần cải thiện nâng cao chất lượng môi trường đồng thời cung cấp cho quan quản lý công cụ quản lý nhằm quản lý chặt chẽ lưu lượng xả thải nồng độ chất ô nhiễm KCN thành phố Biên Hòa trước thải mơi trường sơng Đồng Nai MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii  DANH MỤC CÁC BẢNG ix  DANH MỤC CÁC HÌNH x  DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC xi  CHƯƠNG 1  MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 3  1.2.1 Mục tiêu chung 3  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 3  1.3 Phạm vi nghiên cứu 3  1.3.1 Phạm vi không gian 3  1.3.2 Phạm vi thời gian 3  1.3.3 Phạm vi nội dung 3  1.4 Cấu trúc đề tài 3  CHƯƠNG 5  TỔNG QUAN 5  2.1 Tổng quan sông Đồng Nai đoạn qua TP Biên Hòa 5  2.1.1 Tổng quan sông Đồng Nai 5  2.1.2 Tổng quan sông Đồng Nai đoạn qua TP Biên Hòa 5  2.2 Tổng quan thành phố Biên Hòa 6  2.2.1 Đặc điểm tự nhiên 6  2.2.2 Tài nguyên thiên nhiên 9  2.2.3 Đặc điểm kinh tế - hội 10  2.3 Thông tin chung khu công nghiệp dọc sông Đồng Nai đoạn qua TP.Biên Hòa 11  2.3.1 Khu cơng nghiệp AMATA 11  v 2.3.2 Khu cơng nghiệp Biên Hòa 12  2.3.3 Khu cơng nghiệp Biên Hòa 13  2.3.4 Khu công nghiệp LOTECO 14  2.3.5 Khu công nghiệp Tam Phước 15  2.4 Tổng quan tài liệu nghiên cứu 16  2.4.1 Kinh nghiệm ứng dụng TEPs quản lý ô nhiễm nước giới 16  2.4.2 Tài liệu nước 22  CHƯƠNG 24  SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24  3.1 sở lý luận 24  3.1.1 Ơ nhiễm mơi trường nước, nhu cầu ơxy sinh hóa BOD 24  3.1.2 Các cơng cụ quản lý nhiễm 25  3.1.3 Các chương trình tảng cho hệ thống giấy phép phát thải chuyển nhượng 28  3.1.4 Thực tiễn ứng dụng hệ thống giấy phép phát thải kiểm sốt nhiễm giới 3.2 Phương pháp nghiên cứu 28  34  3.2.1 Phương pháp điều tra chọn mẫu 34  3.2.2 Phương pháp mô tả 34  3.2.3 Phương pháp phân tích thống kê 34  3.2.4 Phương pháp xây dựng đường chi phí xử lý nhiễm biên MAC 34  3.2.5 Phương pháp phân tích xu hướng theo thời gian 35  CHƯƠNG 37  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 37  4.1 Tình hình nhiễm sơng Đồng Nai đoạn qua TP Biên Hòa 37  4.1.1 Hiện trạng môi trường nước sông Đồng Nai đoạn qua TP Biên Hòa 37  4.1.2 Các nguồn gây nhiễm sơng Đồng Nai đoạn qua TP Biên Hòa 39  4.1.3 Diễn biến nước sông Đồng Nai đoạn qua TP Biên Hòa năm 2006 2011 4.2 Phân tích dự báo chất lượng nước mặt sông Đồng Nai 4.2.1 Phân tích diễn biến chất lượng nước mặt sơng Đồng Nai vi 46  49  49  4.2.2 Dự báo chất lượng nước mặt sông Đồng Nai 50  4.3 Xây dựng hệ thống giấy phép xả thải BOD5 chuyển nhượng cho sơng Đồng Nai đoạn qua TP.Biên Hòa 51  4.3.1 Ước tính tổng lượng giấy phép ban hành 51  4.3.2 Ước tính giá giấy phép ban hành 53  4.3.3 Áp dụng hệ thống giấy phép vào TP Biên Hòa 56  4.3.4 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu áp dụng hệ thống giấy phép mua bán vào TP Biên Hòa 63  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 65  5.1 Kết luận 65  5.2 Kiến nghị 66  5.2.1 Về phía nhà nước 66  5.2.2 Về phía KCN 67  TÀI LIỆU THAM KHẢO 69  PHỤ LỤC 71  vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BOD Nhu Cầu Ôxy Sinh Hóa NSW Bang New South Wales NSW EPA Cở Quan Bảo Vệ Môi Trường Của Bang New South Wales SWC Cơng Ty Sydney Water Corporation MEC Chi Phí Ngoại Tác Biên MAC Chi Phí Làm Giảm Biên TCVN Tiêu Chuẩn Việt Nam XLNT Xử Lý Nước Thải HTXLNT Hệ Thống Xử Lý Nước Thải XLNTTT Xử Lý Nước Thải Tập Trung KCN Khu Công Nghiệp DN Doanh Nghiệp TP Thành Phố BVMT Bảo Vệ Môi Trường BTNMT Bộ Tài Nguyên Môi Trường WWF Quỹ Quốc Tế Và Bảo Vệ Thiên Nhiên viii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1 Tổng Lượng Xả Thải Của Các Khu Công Nghiệp Trên Địa Bàn TP Biên Hòa 40  Bảng 4.2 Tải Lượng Ô Nhiễm Nước Thải Phát Sinh Từ Các KCN Trên Địa Bàn TP Biên Hòa 41  Bảng 4.3 Tải Lượng Ô Nhiễm Do Nuôi Cá Lồng, Bè Tại TP Biên Hòa 42  Bảng 4.4 Tải Lượng Ơ Nhiễm Phát Sinh Từ Các Khu Đô Thị, Dân Cư Trên Địa Bàn Tp.Biên Hòa 43  Bảng 4.5 Tải Lượng Ơ Nhiễm Phát Sinh Từ Các Trang Trại Chăn Nuôi Heo Trên Địa Bàn TP Biên Hòa 44  Bảng 4.6 Lưu Lượng Nước Thải Từ Các Bệnh Viện Trên Địa Bàn Thành Phố 46  Bảng 4.7 Các Số Liệu Quan Trắc Sông Đồng Nai Đoạn Qua TP Biên Hòa Từ Năm 2006 2011 46  Bảng 4.8 Diễn Biến Nồng Độ BOD5 Tại Sông Đồng Nai 49  Bảng 4.9 Dự Báo Chất Lượng Nước Mặt Sông Đồng Nai Giai Đoạn Qúy I Năm 2013 Đến Qúy IV Năm 2014 50  Bảng 4.10 Tương Quan Giữa Nồng Độ BOD5 Và Lượng Xả Thải 52  Bảng 4.11 Chi Phí Xử Lý Trung Bình Và Lượng Xả Thải 53  Bảng 4.12 Kết Quả Ước Lượng Các Tham Số Trong Mơ Hình Đường MAC 54  Bảng 4.13 Dự Đoán Lượng Giấy Phép Phân Phối Ban Đầu 58  ix C.ty TNHH Sơn Đại Hưng 21 0,07 8.196 C.ty TNHH SX-TM Ngôi Sao 10 0,03 3.903 520 1,82 202.957 17 0,06 6.635 100 0,35 39.030 30 0,10 11.709 600 2,10 234.181 C.ty TNHH Aarmajaro VN 40 0,14 15.612 C.ty CP gạch men Ý Mỹ 72 0,25 28.102 C.ty TNHH Yuan Chang 0,02 1.952 C.ty TNHH Gi Wang VN 0,02 2.732 85 0,30 33.176 0,03 3.513 Home Voyage Incorporatin Vietnam 50 0,17 19.515 C.ty TNHH nhãn bao bì Vina Úc 13 0,05 5.074 C.ty TNHH Thạch Việt 20 0,07 7.806 0,02 1.952 C.ty TNHH Tinber Industries 146 0,51 56.984 C.ty TNHH Hàn Việt Plastic 10 0,03 3.903 C.ty TNHH HOMN REEN Việt Nam 360 1,26 140.509 C.ty TNHH CN Dijng Jyuo VN 197 0,69 76.889 163 0,57 63.619 28.574 100 11.152.483 C.ty TNHH Cariyan Wooden VN C.ty TNHH Gỗ Hạnh Phúc C.ty CP Thép Bắc Nam C.ty TNHH Mộc Nghệ Thuật C.ty CP thực phẩm Ava C.ty TNHH Gỗ LeeFu C.ty TNHH Tôn Tráng Kẽm Việt Nam Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Ngân C.ty TNHH MTV ủy thác công nghiệp cầu vồng Việt Nam Tổng: Nguồn: Tính tốn tổng hợp Theo dự báo đến năm 2013, nồng độ BOD5 vượt tiêu chuẩn xả thải TCVN 5945:2005 Vì vậy, phải tiến hành áp dụng hệ thống giấy phép xả thải BOD5 mua bán cho KCN thành phố Biên Hòa Đồng Nai năm 2012, để kiểm sốt nhiễm thể cấp phát hết giấy phép bảng 4.13 Đến năm 2013, nồng độ BOD5 vượt chuẩn Các doanh nghiệp chi phí xử lý nước thải thấp giá giấy phép 62 tự làm giảm để lượng giấy phép dư bán cho doanh nghiệp khác Và doanh nghiệp chi phí xử lý nước thải cao giá giấy phép phải mua giấy phép từ doanh nghiệp khác Từ trường giấy phép hình thành thị trường tự điều chỉnh giá lượng giấy phép cân Hoặc cấp phát theo lượng xả thải doanh nghiệp lưu trữ lượng giấy phép lại để sử dụng cho tương lai Khi doanh nghiệp tham gia thị trường doanh nghiệp cũ tăng quy mô sản xuất 4.3.4 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu áp dụng hệ thống giấy phép mua bán vào TP Biên Hòa Đây cơng cụ hồn tồn Việt Nam nói chung thành phố Biên Hòa nói riêng, hệ thống giấy phép chưa áp dụng khái niệm Giấy phép phát thải nhiễm chuyển nhượng thuộc hệ thống cơng cụ sách dựa khuyến khích kinh tế Hệ thống giấy phép áp dụng nhiều quốc gia nên áp dụng thành phố Biên Hòa nhiều ưu điểm chứng minh thực tế áp dụng vào nước giới sau: - Nhà chức trách không cần biết chi phí xử lý nhiễm biên MAC nguồn gây nhiễm để tìm giá hợp lý nhằm đạt hiệu chi phí Thị trường làm điều cách tự động, nguồn gây ô nhiễm tự động cân với MAC họ Nếu thị trường hoàn hảo giá giấy phép MAC nguồn - Khi đặt mức ô nhiễm mục tiêu, thị trường cho biết MAC nguồn gây ô nhiễm - Giao dịch xảy MAC nguồn gây ô nhiễm khác để số nguồn trở thành người mua, số thành người bán - Giao dịch giấy phép cho phép người tham gia tiết kiệm chi phí so với mức phân bổ giấy phép ban đầu - Các quan quản lý dễ dàng kiểm soát mức độ ô nhiễm DN chất lượng môi trường quy định tổng lượng giấy phép ban hành Linh hoạt cho phép hãng thay đổi quy mô sản xuất Khi hãng tăng sản xuất tăng phát thải, hãng mua thêm giấy phép thị trường Hãng chi phí biên thấp làm giảm nhiều để bán giấy phép cho hãng khác Điều khuyến khích 63 hãng đầu tư công nghệ làm giảm ô nhiễm Phương pháp mở khả phát triển kinh tế khu vực kinh tế phát triển - Hãng gia nhập không làm thay đổi mức tối ưu ô nhiễm sản lượng - Giấy phép chuyển nhượng giao dịch thị trường cạnh tranh sách hiệu chi phí - Khơng bị ảnh hưởng lạm phát giá giấy phép giảm theo thời gian Để hệ thống giấy phép xả thải chuyển nhượng áp dụng rộng rãi hiệu địa bàn thành phố Biên Hòa, dựa vào đặc điểm hệ thống giấy phép đề tài kiến nghị vài giải pháp hỗ trợ công cụ giấy phép sau: - Thiết lập mơ hình ứng dụng giấy phép xả thải thử nghiệm địa bàn thành phố Biên Hòa khuyến khích DN tham gia - Thành lập quan chuyên trách để quản lý chịu trách nhiệm hệ thống giấy phép xả thải mua bán Cơng khai minh bạch lượng xả thải số lượng giấy phép xả thải DN, cung cấp thông tin giấy phép cách kịp thời xác, tránh đầu giấy phép - Thường xuyên kiểm tra giám sát đột xuất sở sản xuất việc chấp hành quy định BVMT, vận hành HTXLNT - Cần hệ thống quan trắc mơi trường theo dõi mức độ ô nhiễm việc thực theo quy định chương trình xả thải DN - Xây dựng quỹ môi trường, thu hút nguồn vốn đầu tư cho công tác BVMT - Tiếp tục nghiên cứu hệ thống giấy phép thơng qua việc thực chương trình đánh giá tổn hại ô nhiễm nước thải (MEC) chi phí làm giảm (MAC) đầy đủ Từ xác định số lượng giá giấy phép xả thải cách xác - Học tập kinh nghiệm xây dựng quản lý hệ thống giấy phép xả thải chuyển nhượng quản lý môi trường nước giới - Hỗ trợ phần kinh phí cho DN muốn cải tiến hệ thống, lắp ghép hệ thống máy móc giúp giảm xả chất thải môi trường 64 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua trình điều tra cho thấy trạng XLNT DN thấp Các DN thải mơi trường lưu lượng nước thải lớn nồng độ thải thông số ô nhiễm bắt đầu dấu hiệu vượt tiêu chuẩn xả thải TCVN 5945:2005 (nồng độ BOD5 trung bình năm 2010 2011 45,83 47,91 mg/l) Khi tốc độ phát triển công nghiệp mở rộng đầu tư KCN địa bàn thành phố Biên Hòa ngày mạnh mẽ tình trạng nhiễm diễn tương lai khơng biện pháp kiểm soát kịp thời hiệu lượng xả thải nồng độ chất ô nhiễm nước thải DN trước thải môi trường Bằng phương pháp phân tích xu hướng theo thời gian, đề tài dự báo đến quý IV năm 2014 nồng độ BOD5 sông Đồng Nai 12,08 mg/l vượt QCVN 08:2008, cột A2 lần Kết mơ hình dự báo cho thấy khơng biện pháp hạn chế kịp thời sơng Đồng Nai bị ô nhiễm tương lai Trong mục tiêu đề xuất giải pháp cho vấn đề nước thải cho KCN TP.Biên Hòa hệ thống giấy phép xả thải chuyển nhượng được, khóa luận ước tính số lượng giấy phép 11.152.483 giấy phép cho KCN, giấy phép tương ứng với 1m3 nước thải giá giấy phép khoảng 613 đồng Giá giấy phép tính để thấy diễn biến thị trường giấy phép sau ban hành Số giấy phép mà DN năm giữ ban đầu cấp phát cho không theo tỷ lệ quy mô xả thải, số lượng giấy phép tương ứng với lượng xả thải DN Số lượng giấy phép lại cấp pháp cho DN gia nhập Tuy nhiên DN phải chịu quy định nghiêm ngặt việc xả thải Khi DN nắm giữ 65 số lượng giấy phép ban đầu quyền tự thương mại phải báo cáo cho quan thẩm quyền việc quản lý quyền sở hữu giấy phép Bước đầu ứng dụng thử nghiệm công cụ quản lý môi trường Hệ thống TEPs thực tế cần nhiều giải pháp hỗ trợ, nghiên cứu đưa số biện pháp hỗ trợ thực hiệu hệ thống TEPs Bước đầu thiết lập mơ hình ứng dụng giấy phép xả thải thử nghiệm địa bàn thành phố Biên Hòa khuyến kích DN tham gia Song song đó, cần thành lập quan chuyên trách để quản lý chụi trách nhiệm hệ thống giấy phép xả thải, bước đầu khuyến kích phát triển hệ thống việc cấp phát cho không dựa lượng xả thải DN, chế hoạt động ổn định chuyển sang hình thức khác vừa cấp lượng giấp phép phù hợp vừa đấu thầu lượng giấy phép lại tiến hành hình thức đấu thầu hồn tồn sau 5.2 Kiến nghị Theo nghiên cứu đề tài, nguồn gây ô nhiễm sông Đồng Nai khơng nước thải từ KCN, mà nước thải từ khu dân cư, trại chăn nuôi heo, bệnh viện, lồng nuôi cá bè sơng Đồng Nai doanh nghiệp ngồi KCN Nhưng hạn chế đề tài nên khóa luận tính lượng giấy phép cấp phát cho KCN địa bàn thành phố Vì vậy, cần nghiên cứu khác tiếp tục nghiên cứu lượng giấy phép để bàn hành cho sông Đồng Nai đoạn qua thành phố Biên Hòa Tiếp tục nghiên cứu tìm đường MAC MEC để xây dựng hệ thống giấy phép cách xác Bước đầu ứng dụng thử nghiệm hệ thống TEPs sau mở rộng quy mô pháp triển cho lĩnh vực khác, cần ứng dụng TEPs để quản lý ô nhiễm quy mơ tồn quốc 5.2.1 Về phía nhà nước Từ trạng ô nhiễm ngày trầm trọng cho thấy công tác quản lý chưa thực hiệu quả, cần tiến hành xử phạt nặng hành vi ô nhiễm môi trường, tăng cường tra, giám sát KCN, đặc biệt KCN số lượng ngành nghề với lưu lượng xả thải nước thải nhiều ngành sản xuất giấy, dệt nhuộm Đối với KCN xây dựng sở hạ tầng, quan quản lý cần đảm bảo yêu cầu chủ đầu tư phải ưu tiên xây dựng HTXLNT trước, cho phép KCN 66 vào hoạt động xây dựng hồn chỉnh nhà máy XLNTTT mạng lưới thu gom nước thải phải cam kết đấu nối vào hệ thống XLNTTT toàn KCN Trên địa bàn thành phố Biên Hòa đến khoảng 3.952 DN quy mơ lớn 2.420 DN quy mơ nhỏ ngồi KCN Trong đó, số DN tự phát khơng quy hoạch dẫn đến tình trạng hạ tầng sở thiếu đồng bộ, khơng HTXLNT gây tình trạng ngập úng nhiễm mơi trường nghiêm trọng Hơn hết quan chức chưa kiểm soát hết lưu lượng xả thải DN Vì vậy, để hạn chế mức độ nhiễm mơi trường trường hợp cơng cụ sách “Ra lệnh kiểm sốt” phù hợp, cụ thể lệnh cấm hoạt động DN gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (Danh sách đen) Khuyến kích hỗ trợ DN xây dựng áp dụng hệ thống quản lý tiêu chuẩn quốc tế: ISO, HACCP, TQM, SA 8000 để giảm ô nhiễm nguồn tiết kiệm tài nguyên Tăng cường việc kiểm tra thực phương án BVMT, hỗ trợ kỹ thuật, đầu tư vốn, bố trí nhân lực cho cơng tác quan trắc, tra quản lý môi trường thường xuyên 5.2.2 Về phía KCN Tại KCN phải HTXLNT Mỗi DN phải HTXLNT độc lập với quy mô phù hợp với lượng xả thải hàng ngày DN, hai đấu nối vào hệ thống xử lý chung KCN Khuyến khích ngành nghề đầu tư vào KCN áp dụng công nghệ Đảm bảo KCN phải đưa vào vận hành HTXLNT đủ công xuất, XLNT phải đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường cho phép trước thải nguồn Hiện đại hóa phần, công đoạn dây chuyền sản xuất, đặc biệt cơng đoạn tính định đến chất lượng sản phẩm Hạn chế nhập công nghệ thiết bị lạc hậu, qua sử dụng Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, công nghệ để nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời giảm lượng nước thải thải môi trường Các KCN vào hoạt động phải thực báo cáo đánh giá tác động mơi trường ĐTM trình quan chức xem xét 67 Bước đầu tiến hành áp dụng hệ thống TEPs cần nhanh chóng phổ biến thông tin chi tiết rõ ràng cho ban quản lý KCN DN, phổ biến cách thức hoạt động, quan đảm nhiện liên quan vận hành hệ thống TEPs Phổ biến lợi ích hiệu áp dụng hệ thống cụ thể cho DN làm sở cho việc áp dụng hiệu TEPs Mở rộng hợp tác quốc tế, đa dạng hóa loại hình hợp tác để tranh thủ tối đa chuyển giao công nghệ đại từ nước ngồi cho q trình phát triển cơng nghiệp Khuyến khích nâng cao ý thức quản lý cho DN thực kiểm sốt nhiễm, áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Báo cáo chi tiết trạng môi trường tỉnh Đồng Nai năm năm lần, Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh Đồng Nai, 2005-2010, 214 trang Báo cáo giám sát tỉnh ủy sáu tháng đầu năm số 190, Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh Đồng Nai, 2012, 28 trang Đặng Kim Chi, Hóa học mơi trường NXB Khoa học Kỹ thuật 2001 Đặng Minh Phương, Bài giảng Kinh tế mơi trường II, 2007 Thomas Sterner, 2002 Cơng cụ sách cho quản lý Tài nguyên thiên nhiên Môi trường (TS Đặng Minh Phương dịch) NXB Tổng Hợp TP.HCM, 2008 Hoàng Hà Anh, 2010 Ứng dụng hệ thống Giấy phép phát thải BOD5 mua bán cho khu công nghiệp sông Thị Vải Luận văn tốt nghiệp Cử nhân Kinh Tế Tài Nguyên Môi Trường, ĐH Nông Lâm, TP.HCM, Việt Nam Lương Ngọc Phượng, 2010 Xây dựng hệ thống giấy phép xả thải nước thải công nghiệp mua bán cho khu cơng nghiệp tỉnh Bình Dương Luận văn tốt nghiệp Cử nhân Kinh Tế Tài Nguyên Môi Trường, ĐH Nông Lâm, TP.HCM, Việt Nam Nguyễn Văn Hiệp, Tài liệu đại cương Sinh Thái Môi Trường, 2007 Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh Đồng Nai Kết quan trắc chất lượng nước sông Đồng Nai từ 2006-2011 69 Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp TCVN 5945:2005, Bộ Khoa Học Công Nghệ, 2005 WWF, 2008 Dự án “Ngăn Ngừa Ô Nhiễm Nguồn Nước Trong Hồ Trị An Và Hạ Lưu Sông Đồng Nai”, Việt Nam TIẾNG NƯỚC NGOÀI R.Andreas Kreamer, Eleftheria Kampa, Eduard Interwies, 2004 The Role of Tradable Permits in Water Pollution Control Institute for International and European Environmental Policy, Belgium, 44 pages 70 PHỤ LỤC Phụ lục Kết Quả Ước Lượng Của Mơ Hình Đường MAC Dependent Variable: LOG(MAC) Method: Least Squares Date: 10/31/12 Time: 17:53 Sample: Included observations: Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 12.264225 0.142355 15.90548 0.0005 LOG(Q) -0.362185 0.083444 -4.340452 0.0026 R-squared 0.862634 Mean dependent var 1.670085 Adjusted R-squared 0.816846 S.D dependent var 0.204216 S.E of regression 0.087397 Akaike info criterion -1.747532 Sum squared resid 0.022915 Schwarz criterion -1.903757 Log likelihood 6.368831 F-statistic 18.83952 Durbin-Watson stat 2.105222 Prob(F-statistic) 0.002570 Phụ lục Kiểm Định Phương Sai Sai Số Thay Đổi White Heteroskedasticity Test: F-statistic 1.902668 Probability 0.344511 Obs*R-squared 3.277447 Probability 0.194228 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 10/31/12 Time: 17:55 Sample: Included observations: Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -0.076924 0.046821 -1.642933 0.2421 LOG(Q) 0.106547 0.064165 1.660523 0.2387 (LOG(Q))^2 -0.032049 0.020201 -1.586495 0.2535 R-squared 0.655489 Mean dependent var 0.004583 Adjusted R-squared 0.310979 S.D dependent var 0.005546 S.E of regression 0.004604 Akaike info criterion -7.640223 Sum squared resid 4.24E-05 Schwarz criterion -7.874561 Log likelihood 22.10056 F-statistic 1.902668 Durbin-Watson stat 1.691440 Prob(F-statistic) 0.344511 Đặt giả thiết: H0: khơng tượng phương sai sai số thay đổi H1: tượng phương sai sai số thay đổi Ta Pro(Obs*R-Square) = 0,19 > 5% chấp nhận H0, khơng tượng phương sai sai số thay đổi Phụ lục Kiểm Định Hiện Tượng Tương Quan Chuỗi Của Mơ Hình Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 1.179678 Probability 0.545597 Obs*R-squared 3.511619 Probability 0.172767 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 10/31/12 Time: 17:55 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -0.015075 0.135238 -0.111467 0.9293 LOG(Q) -0.010039 0.079383 -0.126465 0.9199 RESID(-1) -0.202942 0.555491 -0.365339 0.7770 RESID(-2) -1.367128 0.892571 -1.531675 0.3682 R-squared 0.702324 Mean dependent var -6.12E-17 -0.190705 S.D dependent var 0.075688 S.E of regression 0.082591 Akaike info criterion -2.159282 Sum squared resid 0.006821 Schwarz criterion -2.471731 Log likelihood 9.398204 F-statistic 0.786452 Durbin-Watson stat 2.470972 Prob(F-statistic) 0.658480 Adjusted R-squared Đặt giả thiết: H0: khơng tượng tương quan chuỗi H1: tượng tương quan chuỗi Ta Pro(Obs*R-Square) = 0,17 > 5% chấp nhận H0, khơng tượng tương quan chuỗi Phụ lục Mơ Hình Dự Báo Chất Lượng Nước Mặt Sông Đồng Nai Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/20/12 Time: 00:52 Sample: 2010:1 2011:4 Included observations: Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 2.803571 0.777344 3.606603 0.0013 T 0.579762 0.153937 3.766227 0.0093 R-squared 0.702742 Mean dependent var 5.412500 Adjusted R-squared 0.653199 S.D dependent var 1.694055 S.E of regression 0.997626 Akaike info criterion 3.045442 Sum squared resid 5.971548 Schwarz criterion 3.065302 F-statistic 14.18447 Prob(F-statistic) 0.009330 Log likelihood Durbin-Watson stat -10.18177 1.513050 Phụ lục Kiểm Định Hiện Tượng Tương Quan Chuỗi Của Mơ Hình Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 0.721693 Probability 0.539985 Obs*R-squared 2.121307 Probability 0.346230 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 11/20/12 Time: 00:53 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -0.075354 0.818640 -0.092048 0.9311 T 0.022852 0.162784 0.140382 0.8951 RESID(-1) 0.271471 0.436747 0.621574 0.5679 RESID(-2) -0.505490 0.448367 -1.127403 0.3226 R-squared 0.265163 Mean dependent var 7.81E-16 -0.285964 S.D dependent var 0.923622 S.E of regression 1.047391 Akaike info criterion 3.237335 Sum squared resid 4.388112 Schwarz criterion 3.277055 F-statistic 0.481129 Prob(F-statistic) 0.712951 Adjusted R-squared Log likelihood Durbin-Watson stat -8.949339 2.253840 Đặt giả thiết: H0: khơng tượng tương quan chuỗi H1: tượng tương quan chuỗi Ta Pro(Obs*R-Square) = 0,34 > 5% chấp nhận H0, khơng tượng tương quan chuỗi Phụ lục Kiểm Định Phương Sai Sai Số Thay Đổi White Heteroskedasticity Test: F-statistic 0.563649 Probability 0.601523 Obs*R-squared 1.471837 Probability 0.479065 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 11/20/12 Time: 00:54 Sample: 2010:1 2011:4 Included observations: Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -0.271990 1.938571 -0.140304 0.8939 T 0.794366 0.988365 0.803718 0.4581 T^2 -0.100244 0.107203 -0.935082 0.3927 R-squared 0.183980 Mean dependent var 0.746443 -0.142429 S.D dependent var 1.300014 S.E of regression 1.389512 Akaike info criterion 3.775779 Sum squared resid 9.653722 Schwarz criterion 3.805570 F-statistic 0.563649 Prob(F-statistic) 0.601523 Adjusted R-squared Log likelihood Durbin-Watson stat -12.10312 2.460569 Đặt giả thiết: H0: khơng tượng phương sai sai số thay đổi H1: tượng phương sai sai số thay đổi Ta Pro(Obs*R-Square) = 0,48 > 5% chấp nhận H0, khơng tượng phương sai sai số thay đổi ... TRỊNH THÙY TRANG XÂY DỰNG HỆ THỐNG “GIẤY PHÉP XẢ THẢI BOD CÓ THỂ MUA BÁN” CHO CÁC KHU CƠNG NGHIỆP Ở TP BIÊN HỊA – ĐỒNG NAI Ngành: Kinh Tế Tài Nguyên Môi Trường LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người... xuất, khuyến khích đầu tư cơng nghệ làm giảm nhiễm Trước nguy ô nhiễm ngày gia tăng, đề tài Xây Dựng Hệ Thống Giấy Phép Xả Thải BOD Có Thể Mua Bán Cho Các Khu Cơng Nghiệp Ở TP Biên Hòa- Đồng Nai ... chung khu công nghiệp dọc sông Đồng Nai đoạn qua TP .Biên Hòa 11  2.3.1 Khu cơng nghiệp AMATA 11  v 2.3.2 Khu cơng nghiệp Biên Hòa 12  2.3.3 Khu cơng nghiệp Biên Hòa 13  2.3.4 Khu công nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG HỆ THỐNG “GIẤY PHÉP XẢ THẢI BOD CÓ THỂ MUA BÁN” CHO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở TP. BIÊN HÒA – ĐỒNG NAI , XÂY DỰNG HỆ THỐNG “GIẤY PHÉP XẢ THẢI BOD CÓ THỂ MUA BÁN” CHO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở TP. BIÊN HÒA – ĐỒNG NAI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn