HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA VIỆC TRỒNG HAI VỤ SO VỚI BA VỤ LÚA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÁT TIÊN TỈNH LÂM ĐỒNG

86 2 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA VIỆC TRỒNG HAI VỤ SO VỚI BA VỤ LÚA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÁT TIÊN TỈNH LÂM ĐỒNG TRẦN VĂN TUYẾN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KINH TẾ NƠNG NGHIỆP Tp Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh tế, trƣờng Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Hiệu Quả Kinh Tế Của Việc Trồng Lúa Hai VụBa Vụ Trên Địa Bàn huyện Cát Tiên tỉnh Lâm Đồng”, Trần Văn Tuyến, sinh viên khóa 35, ngành Kinh Tế Nơng Lâm, bảo vệ thành công trƣớc hội đồng vào ngày _ TS TRẦN ĐỘC LẬP Ngƣời hƣớng dẫn, Ký tên, ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm tháng năm Thƣ ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Để có đƣợc ngày nhƣ ngày hôm ơn nghĩa sinh thành nuôi dƣỡng cha, mẹ quên Con xin cảm ơn cha, mẹ cho tất nghị lực, niềm tin để vững bƣớc nuôi dƣỡng giấc mơ Giờ giấc mơ trở thành thực, thật lớn khôn để bƣớc vào sống Cuộc sống tất cha, mẹ ban tặng Xin chân thành cảm ơn BGH Trƣờng Đại Học Nông Lâm TPHCM tồn thể q thầy Khoa Kinh Tế tận tình dạy bảo truyền đạt kiến thức cho suốt năm theo học trƣờng Đặc biệt thầy Trần Độc Lập giúp đỡ tơi vƣợt qua khó khăn q trình thực khóa luận, tạo cho tơi cách nhìn rộng phƣơng pháp thực đề tài nghiên cứu mà tơi mang theo bƣớc tiếp đƣờng nghiệp Xin chân thành cảm ơn quý cô chú, anh chị UBND nông dân địa bàn huyện Cát Tiên nhiệt tình giúp đỡ tơi q điều tra thực khóa luận Cuối xin cảm ơn ngƣời bạn phòng, lớp, ngƣời bạn bên quan tâm giúp đỡ tơi suốt qng đời sinh viên Em xin kính chúc tồn thể q thầy Khoa Kinh Tế đạt đƣợc nhiều thành công nghiệp giảng dạy Xin chân thành cảm ơn! Đại học Nông Lâm,ngày 14 tháng 12 năm 2012 Sinh viên thực Trần V n Tu n i NỘI DUNG TÓM TẮT TRẦN VĂN TUYẾN Khoa Kinh Tế, Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 12 năm 2012 Hiệu Quả Kinh T Của Việc Trồng Lúa Hai VụBa Vụ Trên Địa Bàn hu ện Cát Tiên tỉnh Lâm Đồng TRAN VAN TUYEN Department of Economics, Nong Lam University in Ho Chi Minh City December 2012 Economic efficiency of two rice crop production compared with three rice crop production in Cat Tien district Lam Dong Province Khóa luận tìm hiểu tình hình sản xuất phân tích hiệu kinh tế Lúa sở điều tra 80 hộ trồng Lúa địa bàn huyện Cát Tiên tỉnh Lâm Đồng Qua kết nghiên cứu cho ta thấy hầu hết chủ hộ có độ tuổi 3555, chiếm 55% diện tích trồng Lúa bình qn hộ 0,66 ha, số hộ tham gia trồng hai vụ Lúa ba vụ Lúa lần lƣợt 43 hộ 37 hộ, từ phân tích ta thấy đƣợc lợi nhuận việc trồng hai vụ Lúa 16,297 triệu đ/ha cao so trồng ba vụ Lúa trồng ba vụ với lợi nhuận 15,84 triệu đ/ha, bên cạnh trồng hai vụ cần 920 kg phân bón vơ loại 1,42 lít thuốc BVTV giảm đáng kể lƣợng phân vơ thuốc BVTV sử dụng cho ba vụ lần lƣợt 167 kg 2,36 lít, đặc biệt tiết kiệm nguồn nƣớc cho trồng Lúa, trồng hai vụ khơng tốn chi phí cho việc nƣớc tƣới, trồng ba vụ tốn thêm 1,94 triệu đồng/ha chi phí cho việc bơm tƣới tiêu, cụ thể thiếu nƣớc cuối vụ Đông Xuân dƣ thừa nƣớc đầu vụ Thu Đơng Trong q trình sản xuất, hộ tham gia trồng thêm vụ ba gặp khó khăn mà tất nông hộ cho yếu tố ảnh hƣởng tới suất Lúa đƣợc đánh giá nhƣ thời tiết (57/80 hộ cho rẳng thời tiết ảnh hƣởng nghiêm trọng tới việc trồng Lúa, sâu bệnh (27/80 cho ảnh hƣởng nghiêm trọng), giống (23/80 cho giống ảnh hƣởng nghiêm trọng tới suất Lúa) Bên cạnh đó, đề tài sâu nghiên cứu số yếu tố ảnh hƣởng đến suất Lúa mà tơi lƣợng hóa biến định tính đƣợc thơng qua hàm sản xuất dạng ii Cobb-Douglas xác định đƣợc yếu tố quan trọng tác động đến suất là: phân hữu cơ, phân vơ cơ, thuốc bảo vệ thực vật, lao động, diện tích, số năm kinh nghiệm biến giả số vụ trồng Lúa năm Ngoài ra, đề tài xác định nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng tới thu nhập hộ nông dân qua hàm Cobb-Douglas Ở yếu tố ảnh hƣởng mà đề tài lƣợng hóa đƣợc là: thu nhập trồng Lúa, thu nhập nông nghiệp khác, thu nhập phi nơng nghiệp, nhân khẩu, diện tích, số vụ năm Cuối cùng, thông qua nghiên cứu phân tích đó, đề tài xác định đƣợc khó khăn, thuận lợi mơ hình trồng Lúa nơng hộ từ đề xuất số giải pháp khắc phục, cụ thể giải pháp hỗ trợ vốn, tạo công ăn việc làm cho lao động nhàn rỗi địa bàn, sử dụng hợp lí nguồn lao động có sẵn iii MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii DANH MỤC PHỤ LỤC ix CHƢƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.5 Bố cục luận văn CHƢƠNG TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan huyện Cát Tiên-Lâm Đồng .4 2.1.1 Vị trí địa lý,điều kiện tự nhiên 2.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 2.2 Thực trạng Lúa .8 2.2.1 Thực trạng Lúa nƣớc 2.2.2 Trên địa bàn huyện Cát Tiên-Lâm Đồng 2.3 Kĩ thuật trồng Lúa 10 CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 Cơ sở lí luận 16 3.1.1 Các khái niệm liên quan tới đề tài nghiên cứu 16 3.1.2 Các tiêu đo lƣờng kinh tế 17 3.1.3 Các tiêu hiệu kinh tế 18 3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu .18 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .26 4.1 Đặc điểm hộ điều tra 26 4.1.1 Tuổi chủ hộ tham gia sản xuất Lúa 26 4.1.2 Kinh nghiệm hộ nông dân tham gia sản xuất Lúa 27 4.1.3 Trình độ học vấn 27 4.1.4 Đặc điểm chung hộ nông dân 28 4.2 Tình hình sản xuất nông hộ 29 4.2.1 Diện tích đất canh tác 29 4.2.2 Giống Lúa 30 4.2.3 Chi phí sản xuất cho mơ hình vụ/sào/năm 31 4.2.4 Chi phí sản xuất cho mơ hình vụ/sào/năm 32 4.2.5 Chi phí phân bón thuốc BVTV vụ .33 4.2.6 Kết sản xuất hai mơ hình trồng Lúa 34 4.2.7 Thu nhập hộ từ trồng khác 36 4.2.8 Thu nhập từ chăn nuôi 36 4.2.9 Thu nhập từ ngồi nơng nghiệp 37 4.2.10 Thu nhập trung bình hộ nơng dân từ lĩnh vực 38 4.2.11 Phƣơng thức tiêu thụ 38 iv 4.2.12 Đánh giá tình hình tiêu thụ 39 4.2.13 Rủi ro trồng Lúa 39 4.2.14 Khuyến nông hộ canh tác 40 4.3 Khó khăn cơng tác chuyển đổi vụ Lúa thứ 41 4.3.1 Đánh giá mức độ ảnh hƣởng yếu tố đến trồng Lúa vụ thứ 41 4.3.2 Đánh giá cơng tác chuyển đổi từ mơ hình vụ sang vụ .43 4.4 Đánh giá mức độ ảnh hƣởng yếu tố đến ngành trồng Lúa 45 4.5 Phân tích yếu tố ảnh hƣởng đến suất Lúa 46 4.5.1 Thiết lập hàm sản xuất (dạng Cobb- Douglas) 46 4.5.2 Kết ƣớc lƣợng 47 4.5.3 Kiểm định cần thiết biến mơ hình 48 4.5.4 Kiểm định tính hiệu lực mơ hình 49 4.5.5 Kết phân tích hồi quy ý nghĩa phƣơng trình 50 4.6 Phân tích yếu tố ảnh hƣởng đến thu nhập hộ nông dân 51 4.6.1 Kết ƣớc lƣợng 52 4.6.2 Kiểm định cần thiết biến mơ hình 53 4.6.3 Kiểm định tính hiệu lực mơ hình 54 4.6.4 Kết phân tích hồi quy ý nghĩa phƣơng trình 55 4.7.1 Về vốn 56 4.7.2 Về giống 56 CHƢƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 57 5.1 Kết luận 57 5.2 Kiến nghị 58 5.2.1 Đối với nông hộ .58 5.2.2 Đối với địa phƣơng 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DT ĐVT NHNN-PT KN LD TTTH TCP LN CP BVTV PB UBND KT-CT-VHXH NN KHKT THCS PTTH SXNN CN - TTCN P Diện tích Đơn vị tính Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nơng thơn Khuyến nơng Lao động Tính tốn tổng hợp Tổng chi phí Lợi Nhuận Chi phí Bảo vệ thực vật Phân bón Ủy ban nhân dân Kinh tế-Chính trị-Văn hóa xã hội Nơng nghiệp Khoa học kỹ thuật Trung học sở Phổ thông trung học Sản xuất nông nghiệp Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Giá vi DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Cơ cấu dân số Bảng 2.2 Chất lƣợng hạt giống Bảng 2.3 Kĩ thuật thời kì bón phân 11 12 Bảng 3.1 Phân bổ số hộ điều tra 19 Bảng:4.1 Tuổi chủ hộ tham gia sản xuất Lúa Bảng 4.2 Kinh nghiệm hộ nông dân tham gia sản xuất Lúa Bảng 4.3 Trình độ học vấn hộ nông dân Bảng 4.4 Đặc điểm chung hộ nơng dân Bảng 4.5 Diện tích dất canh tác Bảng 4.6 Giống Lúa chủ u Bảng 4.7 Nguồn giống 24 25 25 26 27 28 28 Bảng 4.8 Chi phí sản xuất cho mơ hình vụ Lúa Bảng 4.9 Chi phí sản xuất cho mơ hình vụ Lúa Bảng 4.10 Chi phí phân bón thuốc BVTV vụ Bảng 4.11 K t sản xuất hai mơ hình trồng Lúa Bảng 4.12 Thu nhập từ câ trồng khác Bảng 4.13 Thu nhập từ ch n nuôi Bảng 4.14 Thu nhập hộ nơng dân ngồi nơng nghiệp Bảng 4.15 Thu nhập hộ nông dân từ lĩnh vực Bảng 4.16 Phƣơng thức tiêu thụ Bảng 4.17 Đánh giá tình hình tiêu thụ Bảng 4.18 Đánh giá rủi ro trồng Lúa Bảng 4.19 Công tác khu n nông địa bàn 28 29 30 31 33 33 34 35 36 36 37 38 Bảng 4.20 Mức độ ảnh hƣởng y u tố đ n trồng Lúa vụ thứ Bảng 4.21 Phƣơng hƣớng chu ển đổi Bảng 4.22 Mức độ ảnh hƣởng u tố đ n ngành trồng Lúa Bảng 4.23 K t ƣớc lƣợng hồi qu Bảng 4.24 K t hồi qu bổ sung cho bi n độc lập Bảng 4.25 K t ƣớc lƣợng cho hàm thu nhập Bảng 4.26 K t hồi qu bổ sung cho bi n độc lập Bảng 4.27 K t hồi qu bổ sung cho bi n độc lập 39 42 43 46 47 51 54 55 vii DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Tình hình sử dụng đất địa bàn huyện Hình 2.2 Thời vụ trồng vụ Lúa Hình 2.3 Thời vụ trồng vụ Lúa Hình 4.1 Kết doanh thu chi phí hai mơ hình Hình 4.2 Thu nhập hộ nơng dân từ lĩnh vực Hình 4.3 Đồ thị thể công tác khuyến nông viii 10 10 32 35 38 KIỂM ĐỊNH TỰ TƢƠNG QUAN Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 0.447899 0.996774 Probability Probability 0.640762 0.607510 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 10/17/12 Time: 15:18 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LOG(BVTV) LOG(VOCO) LOG(HUUCO) LOG(DTICH) LOG(KNGHIEM) LOG(CONGLD) -0.006851 0.011320 -0.000353 0.002894 0.000536 -0.001908 -0.008035 -0.056674 0.104429 0.061670 0.057895 0.068412 0.034968 0.026012 0.053375 0.033798 0.713683 0.125426 -0.111089 0.195518 -0.005157 0.082755 0.020604 -0.035741 -0.237736 -0.079410 0.832594 0.9119 0.8456 0.9959 0.9343 0.9836 0.9716 0.8128 0.9369 0.4079 0.135769 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic 0.588351 1.50E-15 0.096995 -1.607269 -1.309515 0.128475 C RESID(-1) RESID(-2) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.079880 0.016250 -0.110232 0.102202 0.731163 74.29075 MƠ HÌNH HỒI QUY BỔ SUNG Dependent Variable: LOG(BVTV) Method: Least Squares Date: 10/17/12 Time: 09:35 Sample: 80 Included observations: 80 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LOG(NSUAT) LOG(VOCO) LOG(HUUCO) LOG(DTICH) LOG(KNGHIEM) LOG(CONGLD) VU3 C 0.508716 -0.099564 0.557417 -0.266958 0.018867 0.008303 -0.016633 1.228705 0.217259 0.134470 0.115204 0.064587 0.050124 0.106397 0.066049 1.544282 2.341512 -0.740412 4.838536 -4.133332 0.376402 0.078039 -0.251826 0.795648 0.0220 0.4615 0.0000 0.0001 0.7077 0.9380 0.8019 0.4289 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.556271 0.513130 0.198591 2.839550 20.02016 1.917616 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 5.393946 0.284611 -0.300504 -0.062301 12.89444 0.000000 KIỂM ĐỊNH PHƢƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI White Heteroskedasticity Test: F-statistic Obs*R-squared 1.359531 40.53672 Probability Probability 0.166123 0.204213 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 12.38379 -0.328886 -0.034539 -0.042535 0.078816 0.029515 0.052872 0.061652 -0.000517 -0.580152 -0.000943 0.014588 0.067860 0.003979 0.094581 -0.014498 -0.478433 0.003910 0.012060 -0.058056 -0.036038 0.025967 -1.544736 0.039573 0.019299 0.082491 -0.036672 -0.148859 0.004196 0.020326 -0.025051 -1.596993 0.031692 -0.043143 0.384160 7.839056 0.825058 0.039046 0.056685 0.090568 0.033062 0.033023 0.063282 0.030141 0.804661 0.040708 0.064373 0.036287 0.022544 0.055211 0.036593 0.876275 0.067017 0.041500 0.041433 0.056031 0.042654 0.660365 0.015086 0.014967 0.040942 0.016152 0.340534 0.009150 0.019405 0.015148 0.745914 0.031392 0.028009 0.392765 1.579755 -0.398622 -0.884583 -0.750371 0.870242 0.892692 1.601062 0.974239 -0.017155 -0.720990 -0.023175 0.226616 1.870072 0.176523 1.713093 -0.396208 -0.545985 0.058341 0.290613 -1.401195 -0.643179 0.608773 -2.339216 2.623110 1.289496 2.014840 -2.270474 -0.437133 0.458574 1.047453 -1.653823 -2.140987 1.009575 -1.540312 0.978091 0.1212 0.6921 0.3811 0.4569 0.3888 0.3768 0.1164 0.3351 0.9864 0.4746 0.9816 0.8217 0.0680 0.8607 0.0936 0.6938 0.5878 0.9537 0.7727 0.1680 0.5234 0.5457 0.0238 0.0119 0.2038 0.0499 0.0280 0.6641 0.6487 0.3005 0.1051 0.0377 0.3181 0.1305 0.3333 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 10/17/12 Time: 21:49 Sample: 80 Included observations: 80 LOG(BVTV) LOG(BVTV)^2 LOG(BVTV)* LOG(VOCO) LOG(BVTV)* LOG(HUUCO) LOG(BVTV)* LOG(DTICH) LOG(BVTV)* LOG(KNGHIEM) LOG(BVTV)* LOG(CONGLD) LOG(BVTV)* VU3 LOG(VOCO) LOG(VOCO)^2 LOG(VOCO)* LOG(HUUCO) LOG(VOCO)* LOG(DTICH) LOG(VOCO)* LOG(KNGHIEM) LOG(VOCO)* LOG(CONGLD) LOG(VOCO)* VU3 LOG(HUUCO) LOG(HUUCO)^2 LOG(HUUCO)* LOG(DTICH) LOG(HUUCO)* LOG(KNGHIEM) LOG(HUUCO)* LOG(CONGLD) LOG(HUUCO)* VU3 LOG(DTICH) LOG(DTICH)^2 LOG(DTICH)* LOG(KNGHIEM) LOG(DTICH)* LOG(CONGLD) LOG(DTICH)* VU3 LOG(KNGHIEM) LOG(KNGHIEM)^2 LOG(KNGHIEM)* LOG(CONGLD) LOG(KNGHIEM)* VU3 LOG(CONGLD) LOG(CONGLD)^2 SER07* VU3 VU3 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.506709 0.134000 0.013456 0.008148 254.1642 2.169247 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.009291 0.014460 -5.479104 -4.436968 1.359531 0.166123 MƠ HÌNH HỒI QUY BỔ SUNG Dependent Variable: LOG(VOCO) Method: Least Squares Date: 10/17/12 Time: 09:36 Sample: 80 Included observations: 80 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LOG(NSUAT) LOG(BVTV) LOG(HUUCO) LOG(DTICH) LOG(KNGHIEM) LOG(CONGLD) VU3 C 0.976018 -0.075896 0.135958 -0.219098 -0.004806 -0.362503 0.163975 1.840523 0.159658 0.102505 0.114673 0.057163 0.043803 0.082492 0.054360 1.336730 6.113196 -0.740412 1.185619 -3.832853 -0.109714 -4.394405 3.016490 1.376885 0.0000 0.4615 0.2397 0.0003 0.9129 0.0000 0.0035 0.1728 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.634022 0.598441 0.173388 2.164558 30.87734 1.685426 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 6.756751 0.273617 -0.571934 -0.333731 17.81903 0.000000 MƠ HÌNH HỒI QUY BỔ SUNG Dependent Variable: LOG(HUUCO) Method: Least Squares Date: 10/17/12 Time: 09:37 Sample: 80 Included observations: 80 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LOG(NSUAT) LOG(BVTV) LOG(VOCO) LOG(DTICH) LOG(KNGHIEM) LOG(CONGLD) VU3 C -0.161979 0.440197 0.140849 0.037608 0.052903 -0.022172 -0.120407 3.713538 0.199373 0.090977 0.118798 0.063689 0.044149 0.094518 0.056981 1.307031 -0.812442 4.838536 1.185619 0.590499 1.198286 -0.234575 -2.113129 2.841202 0.4192 0.0000 0.2397 0.5567 0.2347 0.8152 0.0381 0.0058 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.386370 0.326712 0.176479 2.242420 29.46376 2.169464 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 6.273876 0.215076 -0.536594 -0.298391 6.476375 0.000006 MƠ HÌNH HỒI QUY BỔ SUNG Dependent Variable: LOG(DTICH) Method: Least Squares Date: 10/17/12 Time: 09:38 Sample: 80 Included observations: 80 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LOG(NSUAT) LOG(BVTV) LOG(VOCO) LOG(HUUCO) LOG(KNGHIEM) LOG(CONGLD) VU3 C 1.085325 -0.718383 -0.773450 0.128152 0.048910 -0.959768 0.120705 10.60334 0.346888 0.173802 0.201795 0.217024 0.082104 0.132934 0.107459 2.216390 3.128745 -4.133332 -3.832853 0.590499 0.595710 -7.219861 1.123268 4.784057 0.0025 0.0001 0.0003 0.5567 0.5532 0.0000 0.2651 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.315214 0.632666 0.325773 7.641214 -19.57628 2.030412 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 8.605275 0.537507 0.689407 0.927610 20.43755 0.000000 MƠ HÌNH HỒI QUY BỔ SUNG Dependent Variable: LOG(KNGHIEM) Method: Least Squares Date: 10/17/12 Time: 09:40 Sample: 80 Included observations: 80 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LOG(NSUAT) LOG(BVTV) LOG(VOCO) LOG(HUUCO) LOG(DTICH) LOG(CONGLD) VU3 C -0.161512 0.104092 -0.034782 0.369599 0.100277 -0.217567 0.041983 0.697795 0.529044 0.276545 0.317027 0.308440 0.168332 0.248604 0.155130 3.642293 -0.305291 0.376402 -0.109714 1.198286 0.595710 -0.875156 0.270628 0.191581 0.7610 0.7077 0.9129 0.2347 0.5532 0.3844 0.7875 0.8486 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.083101 -0.006042 0.466462 15.66628 -48.29444 1.763774 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 2.741640 0.465060 1.407361 1.645564 0.932220 0.487209 MƠ HÌNH HỒI QUY BỔ SUNG Dependent Variable: LOG(CONGLD) Method: Least Squares Date: 10/17/12 Time: 09:41 Sample: 80 Included observations: 80 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LOG(NSUAT) LOG(BVTV) LOG(VOCO) LOG(HUUCO) LOG(DTICH) LOG(KNGHIEM) VU3 C 0.527094 0.010186 -0.583399 -0.034443 -0.437549 -0.048378 0.218363 5.782581 0.241780 0.130528 0.132760 0.146832 0.060604 0.055280 0.068515 1.577017 2.180054 0.078039 -4.394405 -0.234575 -7.219861 -0.875156 3.187057 3.666785 0.0325 0.9380 0.0000 0.8152 0.0000 0.3844 0.0021 0.0005 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.625941 0.589574 0.219961 3.483557 11.84382 1.892948 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 1.598670 0.343343 -0.096096 0.142107 17.21186 0.000000 MƠ HÌNH GỐC HÀM THU NHẬP Dependent Variable: LOG(THUNHAP) Method: Least Squares Date: 11/12/12 Time: 21:17 Sample: 80 Included observations: 80 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(DIENTICH) LOG(NHANKHAU) LOG(LUA) LOG(NNKHAC) LOG(PHINN) HAIVU 2.864879 0.185593 0.022026 0.432303 0.182509 0.158084 0.138259 0.847969 0.075515 0.082560 0.077583 0.031012 0.033015 0.056751 3.378517 2.457687 0.266786 5.572100 5.885186 4.788207 2.436224 0.0012 0.0164 0.7904 0.0000 0.0000 0.0000 0.0173 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.837490 0.824133 0.194035 2.748418 21.32497 2.155386 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 11.00135 0.462687 -0.358124 -0.149697 62.70044 0.000000 MƠ HÌNH HỒI QUY BỔ SUNG Dependent Variable: LOG(DIENTICH) Method: Least Squares Date: 11/12/12 Time: 21:20 Sample: 80 Included observations: 80 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(THUNHAP) LOG(NHANKHAU) LOG(LUA) LOG(NNKHAC) LOG(PHINN) HAIVU -0.863395 0.044223 0.059095 0.023146 0.015995 0.134875 -0.055066 1.288114 0.165763 0.111126 0.131218 0.053325 0.051251 0.083371 -0.670278 0.266786 0.531785 0.176391 0.299943 2.631655 -0.660487 0.5048 0.7904 0.5965 0.8605 0.7651 0.0104 0.5110 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.191830 0.125405 0.274941 5.518263 -6.556542 2.088446 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 1.382306 0.293992 0.338914 0.547341 2.887918 0.013957 MƠ HÌNH HỒI QUY BỔ SUNG Dependent Variable: LOG(NHANKHAU) Method: Least Squares Date: 11/12/12 Time: 21:20 Sample: 80 Included observations: 80 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LOG(THUNHAP) LOG(DIENTICH) LOG(LUA) LOG(NNKHAC) LOG(PHINN) HAIVU C 0.411760 0.065301 0.555240 -0.046630 -0.050079 0.032934 -7.554799 0.167540 0.122795 0.121700 0.055823 0.056067 0.087816 1.030971 2.457687 0.531785 4.562346 -0.835307 -0.893197 0.375034 -7.327851 0.0164 0.5965 0.0000 0.4063 0.3747 0.7087 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.719319 0.696250 0.289016 6.097704 -10.55051 1.578876 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 1.926670 0.524401 0.438763 0.647190 31.18035 0.000000 MƠ HÌNH HỒI QUY BỔ SUNG Dependent Variable: LOG(LUA) Method: Least Squares Date: 11/12/12 Time: 21:21 Sample: 80 Included observations: 80 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LOG(THUNHAP) LOG(DIENTICH) LOG(NHANKHAU) LOG(NNKHAC) LOG(PHINN) HAIVU C 0.690263 0.018407 0.399598 -0.153364 -0.135938 -0.008767 4.698799 0.123878 0.104352 0.087586 0.044068 0.045099 0.074563 1.012518 5.572100 0.176391 4.562346 -3.480176 -3.014226 -0.117574 4.640707 0.0000 0.8605 0.0000 0.0008 0.0035 0.9067 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.784413 0.766694 0.245185 4.388433 2.607094 2.265084 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 10.36504 0.507610 0.109823 0.318250 44.26842 0.000000 MƠ HÌNH HỒI QUY BỔ SUNG 10 Dependent Variable: LOG(NNKHAC) Method: Least Squares Date: 11/12/12 Time: 21:21 Sample: 80 Included observations: 80 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob SER01 LOG(DIENTICH) LOG(NHANKHAU) LOG(LUA) LOG(PHINN) HAIVU C 1.763114 0.076957 -0.203037 -0.927879 -0.328146 -0.194026 3.014175 0.299585 0.256572 0.243069 0.266618 0.111184 0.182010 2.812121 5.885186 0.299943 -0.835307 -3.480176 -2.951374 -1.066018 1.071851 0.0000 0.7651 0.4063 0.0008 0.0043 0.2899 0.2873 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.331929 0.277019 0.603084 26.55086 -69.39650 2.016778 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 9.290796 0.709274 1.909912 2.118340 6.044960 0.000036 MƠ HÌNH HỒI QUY BỔ SUNG 11 Dependent Variable: LOG(PHINN) Method: Least Squares Date: 11/12/12 Time: 21:22 Sample: 80 Included observations: 80 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob SER01 LOG(DIENTICH) LOG(NHANKHAU) LOG(LUA) LOG(NNKHAC) HAIVU C 1.511883 0.642454 -0.215873 -0.814225 -0.324865 0.405299 3.672721 0.315751 0.244125 0.241686 0.270128 0.110072 0.176229 2.787002 4.788207 2.631655 -0.893197 -3.014226 -2.951374 2.299849 1.317804 0.0000 0.0104 0.3747 0.0035 0.0043 0.0243 0.1917 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.519607 0.480122 0.600061 26.28536 -68.99450 2.218512 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 9.517480 0.832233 1.899862 2.108290 13.15980 0.000000 KIỂM ĐỊNH TỰ TƢƠNG QUAN HÀM THU NHẬP Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 0.447899 0.996774 Probability Probability 0.640762 0.607510 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 11/12/12 Time: 22:00 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LOG(DIENTICH) LOG(NHANKHAU) LOG(LUA) LOG(NNKHAC) LOG(PHINN) HAIVU C RESID(-1) RESID(-2) 0.024745 0.000643 0.009967 -0.002745 0.001244 -0.001123 -0.124627 -0.111432 0.046779 0.087952 0.079694 0.082339 0.031391 0.033617 0.057469 0.891766 0.129976 0.128897 0.281342 0.008070 0.121048 -0.087455 0.037017 -0.019536 -0.139753 -0.857328 0.362919 0.7793 0.9936 0.9040 0.9306 0.9706 0.9845 0.8893 0.3941 0.7177 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.012460 -0.098812 0.195519 2.714173 21.82649 1.975834 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) -2.48E-15 0.186521 -0.320662 -0.052684 0.111975 0.998667 KIỂM ĐỊNH PHƢƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI HÀM THU NHẬP White Heteroskedasticity Test: F-statistic Obs*R-squared 1.492806 33.81915 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 11/12/12 Time: 21:34 Sample: 80 Included observations: 80 Probability Probability 0.107912 0.139638 PHIẾU PHỎNG VẤN Mã số phi u …… Xin chào Ơng/bà , Tơi tên Trần Văn Tuyến, sinh viên Trƣờng Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chính Minh Hiện tơi thực khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế với mục đích hồn thành đề tài“Hiệu kinh t mơ hình trồng Lúa vụ so với vụ địa bàn hu ện Cát Tiên-Lâm Đồng ” Đƣợc cho phép UBND huyện quyền xã, Ơng/bà đƣợc chọn để vấn, sở để phục vụ cho khóa luận tốt nghiệp Mỗi ý kiến đóng góp Ơng/bà góp phần hồn thiện đề tài, mong Ông/bà dành chút thời gian để trả lời câu hỏi bảng hỏi I THÔNG TIN CHUNG CỦA HỘ Họ tên chủ hộ: … Giới tính: Tuổi: Trình độ học vấn: Dân tộc:……………………… Tổng số nhân ………lao động chính………ngồi lao động Số lao động tham gia trồng Lúa Số năm kinh nghiệm Ông/bà thuộc diện sách Nghèo  II Khó khăn  Khác  TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA TRONG NĂM 2011 Diện tích đất : (m2) Diện tích trồng Lúa (m2) Số vụ trồng năm…………………………… Loại Lúa Ông/bà trồngLúa chất lƣợng cao  Lúa gống Lúa XK Loại giống 4900  Thơm  IR  khác Chi phí cho sản xuất Lúa năm 2011 Vụ Vụ Chi Số Đơn Thành Số Đơn phí lƣợng giá tiền lƣợng giá (kg) (1000đ) (1000đ) (kg) (1000đ) Vụ Thành Số tiền (1000đ) Đơn Thành lƣợng giá tiền (kg) (1000đ) (1000đ) Giống Phân bón Hữu Vơ Lân N,P,K Kích thích(lít) Lao động Th (cơng) Nhà (cơng) Thuốc+nƣớc Thuốc sâu(lít) Thuốc Bệnh Điện, nƣớc Ông/bà đƣợc hƣởng hệ thống tƣới tiêu Hệ thống bê tông  suối tự nhiên  Nƣớc trời Nguồn giống  Đổi  Nhà  Trung tâm vật tƣ  Khác Kết sản xuất nông hộ Chỉ tiêu Năng suất (kg/sào) Giá bán (1000đ/kg) Vụ Vụ Vụ Thu nhập ngồi nơng nghiệp nơng hộ III Ơng/bà có thu nhập từ chăn ni gì? Trâu, bò Cá Heo Khác Thu nhập /năm Ông/bà từ chăn ni …………………… Ơng/bà có trồng khác Điều Mì Hoa màu Khác Thu nhập /năm Ơng/bà từ trồng khác……………………………… Ơng/bà có muốn chuyển đổi sang trồng vụ Lúa khơng?  Có  Khơng Nếu khơng làm Lúa vụ Ơng/bà làm nghề gì?  Khơng làm  Khu cơng nghiệp  ni cá Khác Thu nhập/ngày từ cơng việc Dƣới 50.000đ từ 50.000-80.000đ 80.000-150.000đ Trên 150.000đ Gia đình Ơng/bà kiếm tiền từ cơng việc khác đồng/năm…………… IV.TÌNH HÌNH TIÊU THỤ Ơng/bà thƣờng bán theo hình thức  Bán ruộng  Bán tƣơi  Bán khơ Theo Ơng/bà việc tiêu thụ nhƣ nào?  Dễ  Khó Bình thƣờng Tình hình vay vốn: a Ơng (bà) có vay vốn khơng?  Có b  Khơng Nếu có thì:……………………………………………… Ơng (bà) có tham gia tập huấn khuyến nơng khơng?  Có  Khơng Nếu có, ơng (bà) tham gia tập huấn …… lần/ năm  Có Ơng (bà) thấy tập huấn nhƣ có đủ khơng?  Khơng Sự hỗ trợ địa phƣơng: Khoa học kĩ thuật  Có  Khơng Giống  Có  Khơng Vốn  Có  Khơng Khác  Có  Khơng Ông/ đánh giá mức độ ảnh hƣởng tiêu sau sản xuất thêm vụ (1-Ảnh hưởng nhiều; 2- Ảnh hưởng nhiều; 3-Bình thường; 4- Ảnh hưởng ít; 5-Khơng ảnh hưởng) Chỉ tiêu Làm cho Sâu bệnh nhiều Đất khơng nhận đƣợc phù sa Ơ nhiễm mơi trƣờng nặng Gây ngộ độc hữu cho Lúa Làm đất mau suy thối Lúa vụhiệu kinh tế thấp Ông /bà đánh giá mức độ ảnh hƣởng yếu tố đến ngành trồng Lúa (1-Ảnh hưởng nhiều; 2- Ảnh hưởng nhiều; 3-Bình thường; 4- Ảnh hưởng ít; 5-Khơng ảnh hưởng) Chỉ tiêu Thời tiết Sâu bệnh Cơ sở vật chất Giống Hỗ trợ địa phƣơng 10 Ông /bà có ý định trồng Lúa khơng ?  Có  Khơng 11 Nếu khơng trồng Lúa Ơng/bà định làm ?  Chăn ni  Thủ công nghiệp Khu công nghiệp Khác 12 Ý kiến nơng hộ (thuận lợi&khó khăn ……………………………………… Xin chân thành cảm ơn nhiệt tình giúp đỡ ông (bà) 75 ... số hộ tham gia trồng hai vụ Lúa ba vụ Lúa lần lƣợt 43 hộ 37 hộ, từ phân tích ta thấy đƣợc lợi nhuận việc trồng hai vụ Lúa 16,297 triệu đ/ha cao so trồng ba vụ Lúa trồng ba vụ với lợi nhuận 15,84... TUYẾN Khoa Kinh Tế, Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 12 năm 2012 Hiệu Quả Kinh T Của Việc Trồng Lúa Hai Vụ Và Ba Vụ Trên Địa Bàn hu ện Cát Tiên tỉnh Lâm Đồng TRAN VAN TUYEN Department... xuất hai vụ chắn, hiệu kinh tế tác động vụ thứ ba đến môi trƣờng nhƣ nào? Để trả lời câu hỏi tiến hành thực đề tài Hiệu kinh t mơ hình trồng Lúa vụ so với vụ địa bàn hu ện Cát Tiên- Lâm Đồng Mong
- Xem thêm -

Xem thêm: HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA VIỆC TRỒNG HAI VỤ SO VỚI BA VỤ LÚA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÁT TIÊN TỈNH LÂM ĐỒNG , HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA VIỆC TRỒNG HAI VỤ SO VỚI BA VỤ LÚA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÁT TIÊN TỈNH LÂM ĐỒNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay