KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH CHẤT LƯỢNG SAO

153 2 0
  • Loading ...
1/153 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:26

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM T.P HỒ CHÍ MINH **************** TRẦN THỊ TUYẾT TRINH KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH CHẤT LƯỢNG SAO LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM T.P HỒ CHÍ MINH **************** TRẦN THỊ TUYẾT TRINH KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH CHẤT LƯỢNG SAO Ngành: Kế Toán LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Minh Đức Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/201 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa Luận “Kế Tốn Mua Bán Hàng Hóa Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Cơng Ty TNHH Chất Lượng Sao” sinh viên TRẦN THỊ TUYẾT TRINH, sinh viên khóa 35, ngành kế tốn, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày………………… NGUYỄN THỊ MINH ĐỨC Người hướng dẫn (Chữ ký) Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo (Chữ ký, họ tên) Ngày tháng năm tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo (Chữ ký, họ tên) Ngày tháng năm LỜI CẢM ƠN Lời xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến cha mẹ sinh thành nuôi dưỡng bên con, tạo điều kiện cho ngày hôm Con xin gửi lời biết ơn đến người thân ủng hộ động viên suốt thời gian học xa nhà Em xin chân thành cám ơn Ban giám hiệu trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh tồn thể thầy khoa Kinh tế trường ln tận tình truyền đạt cho em kiến thức quý báu suốt năm học qua giúp em tự tin đường học vấn công việc tương lai đặc biệt xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến cô Nguyễn Thị Minh Đức tận tình bảo hướng dẫn cho em suốt thời gian thực tập để em hồn thành khóa luận Qua thời gian thực tập Công Ty TNHH Chất Lượng Sao xin chân thành cảm ơn tới ban giám đốc, cô chú, anh chị làm việc công ty đặc biệt anh chị phòng kế tốn tạo điều kiện cho tiếp cận công việc thực tế để củng cố kiến thức học Cuối xin gửi lời cám ơn đến bạn sát cánh bên chia sẻ suốt thời gian học trường Xin chân thành cám ơn! TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2013 Sinh viên Trần Thị Tuyết Trinh NỘI DUNG TÓM TẮT TRẦN THỊ TUYẾT TRINH.Tháng năm 2013.“Kế toán mua bán hàng hóa xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Chất Lượng Sao” TRAN THI TUYET TRINH June 2013 “Accounting for Perchasing and Selling Goods Activies and Determine The Bussiness Result At Star Quality Company Limited” Nội dung đề tài tìm hiểu thực trạng cơng tác kế tốn quy trình hạch tốn q trình mua bán hàng hóa xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Chất Lượng Sao Qua so sánh, đánh giá tình hình áp dụng cơng tác kế toán thực tế chế độ quy định hành Đồng thời đề tài đưa nhận xét, kiến nghị nhằn hoàn thiện hệ thống kế tốn số vấn đề có liên quan công ty MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH x DANH MỤC PHỤ LỤC xii CHƯƠNG 1MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu khóa luận 1.4 Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG 2TỔNG QUAN 2.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty 2.1.1 Giới thiệu 2.1.2 Lịch sử hình thành q trình phát triển cơng ty 2.2 Chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu công ty 2.2.1 Chức 2.2.2 Nhiệm vụ 2.2.3 Mục tiêu 2.3 Tổ chức máy quản lí cơng ty 2.3.1 Cơ cấu máy quản lí 2.3.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phòng ban 2.4 Tổ chức máy kế tốn cơng ty 2.4.1 Sơ đồ tổ chức máy kế tốn 2.5 Hình thức kế tốn cơng ty áp dụng 2.5.1 Chuẩn mực kế tốn áp dụng 2.5.2 Hình thức ghi sổ kế toán 2.5.3 Hệ thống báo cáo tài cơng ty 10 2.5.4 Ngun tắc kế tốn công ty 10 v CHƯƠNG NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 3.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại 11 3.2 Kế toán mua bán hàng hóa 11 3.2.1 Kế tốn q trình mua hàng 11 3.2.1.1 Mua hàng nước 13 3.2.1.2 Mua hàng nhập 17 3.2.2 Kế tốn q trình bán hàng 19 3.3 Q trình tiêu thụ 22 3.3.1 Kế tốn bán hàng cung cấp dịch vụ 22 3.3.2 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 23 3.3.3 Kế toán giá vốn hàng bán 26 3.3.4 Kế toán chi phí bán hàng 28 3.3.5 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 29 3.4 Kế toán doanh thu – chi phí hoạt động tài 31 3.4.1 Kế tốn doanh thu hoạt động tài 31 3.4.2 Kế tốn chi phí tài 32 3.5 Kế tốn thu nhập chi phí khác 34 3.5.1 Khái niệm 34 3.5.2 Kế tốn chi phí khác 36 3.6.Kế tốn xác định kết kinh doanh 39 3.7 Phương pháp nghiên cứu 41 3.7.1 Phương pháp thu nhập 41 3.7.2 Phương pháp xử lý số liệu 41 3.7.3 Phương pháp vấn 41 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 42 4.1 Tình hình chung hoạt động kinh doanh cơng ty 42 4.2 Kế tốn q trình mua hàng 42 4.3 Kế tốn q trình bán hàng 59 4.3.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 59 4.3.2 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 69 4.4 Kế toán giá vốn hàng bán 70 vi 4.5 Kế tốn chi phí quản lí doanh nghiệp 77 4.6 Kế tốn hoạt động tài 89 4.6.1 Kế tốn doanh thu hoạt động tài 89 4.6.2 Kế tốn chi phí hoạt động tài 90 4.7 Kế toán hoạt động khác 95 4.7.1 Kế toán thu nhập khác 95 4.7.2 Kế tốn chi phí khác 95 4.8 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 97 4.9 Kế toán xác định kết kinh doanh 101 CHƯƠNG 5KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 107 5.1 Kết luận 107 5.2Kiến nghị 108 TÀI LIỆU THAM KHẢO 110 PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BTC Bộ Tài Chính CPBH Chi phí bán hàng CPMH Chi phí mua hàng CPQLDN Chi phí quản lý doanh nghiệp DN Doanh nghiệp DNTM Doanh nghiệp thương mại DT Doanh thu ĐĐH Đơn đặt hàng GBC Giấy báo Có GTGT Giá trị gia tăng GVHB Giá vốn hàng bán KH Khách hàng NKC Nhật kí chung NVBH Nhân viên bán hàng PKD Phòng kinh doanh PNK Phiếu nhập kho PXK Phiếu xuất kho SXKD Sản xuất kinh doanh TK Tài khoản TT Thanh toán TTĐB Tiêu thụ đặc biệt TSCĐ Tài sản cố định TNDN Thu nhập doanh nghiệp viii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1: Trang Nhật Ký Chung tháng 12/2012 54  Bảng 4.2: Trang Nhật Ký Chung tháng 12/2012 55  Bảng 4.3: Trang 21 Sổ nhật ký chung tháng 12/2012 56  Bảng 4.4: Sổ TK 1561 tháng 12/2012 57  Bảng 4.5: Sổ TK 1562 tháng 12/2012 58  Bảng 4.6: Trang 16 Nhật Ký Chung tháng 12/2012 65  Bảng 4.7: Trang Nhật Ký Chung tháng 12/2012 66  Bảng 4.8: Sổ Cái TK 5111 Tháng 12/2012 67  Bảng 4.9: Sổ chi tiết TK 5113 tháng 12/2012 68  Bảng 4.10: Sổ Cái TK 632 tháng 12/2012 73  Bảng 4.11 Bảng toán tiền lương tháng 12/2012 79  Bảng 4.12 Bảng toán tiền lương tháng 12/2012 80  Bảng 4.13 Sổ chi tiết TK 6421 Tháng 12/2012 81  Bảng 4.14 Bảng phân bổ chi phí trả trước tháng 12/2012 83  Bảng 4.15 Sổ chi tiết TK 6423 Tháng 12/2012 83  Bảng 4.16 Sổ chi tiết TK 6427 Tháng 12/2012 85  Bảng 4.17 Bảng Khấu hao TSCĐ tháng 12/2012 86  Bảng 4.18 Trang 24 Nhật Ký Chung tháng 12/2012 87  Bảng 4.19: Sổ Cái TK 642 Tháng 12/2012 88  Bảng 4.20: Sổ TK 515 tháng 12/2012 90  Bảng 4.21 Trang 14/25 Nhật Ký Chung tháng 12/2012 93  Bảng 4.22: Sổ TK 635 tháng 12/2012 94  Bảng 4.23: Sổ TK 811 năm 2012 96  Bảng 4.24: Sổ Cái TK 821 quý 4/2012 98  Bảng 4.25 Sổ Cái TK 911 Qúy 4/2012 103  Bảng 4.26 Sổ chi tiết tài khoản 421 quý 4/2012 104  ix PHỤ LỤC Chứng từ trình bán hàng (1) Hóa đơn GTGT số 0000621 (2) Hóa đơn GTGT số 0000614 (3) Hóa đơn GTGT số 0000613 PHỤ LỤC Chứng từ giá vốn hàng bán (1) Phiếu xuất kho số XK001/12 (2) Phiếu xuất kho số XK006/12 (3) Hóa đơn GTGT số 0000020 PHỤ LỤC Chứng từ doanh thu hoạt động tài (1) Giấy báo có (2) Tờ khai hải quan số 164793 PHỤ LỤC Chứng từ chi phí hoạt động tài (1) Giấy báo nợ kiêm hóa đơn thu phí PHỤ LỤC Chứng từ chi phí khác (1) Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM T.P HỒ CHÍ MINH **************** TRẦN THỊ TUYẾT TRINH KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH CHẤT LƯỢNG SAO Ngành: Kế Toán LUẬN... nghiệp đại học khoa Kinh Tế, Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa Luận Kế Tốn Mua Bán Hàng Hóa Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty TNHH Chất Lượng Sao sinh viên TRẦN... khách hàng Mô tả việc lập lưu chuyển chứng từ kế toán, hạch toán ghi số sách kế toán nghiệp vụ kế toán mua bán hàng xác định kết kinh doanh đơn vị đảm bảo theo Chế độ kế tốn, Chuẩn mực kế tốn
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH CHẤT LƯỢNG SAO , KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH CHẤT LƯỢNG SAO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay