ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÂY NGÔ LAI TẠI XÃ TAM BỐ, HUYỆN DI LINH, TỈNH LÂM ĐỒNG

82 5 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ ****** ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÂY NGÔ LAI TẠI TAM BỐ, HUYỆN DI LINH, TỈNH LÂM ĐỒNG TRẦN THỊ SƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KINH TẾ NƠNG LÂM Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ ****** TRẦN THỊ SƯƠNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÂY NGÔ LAI TẠI TAM BỐ, HUYỆN DI LINH, TỈNH LÂM ĐỒNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Giáo viên hướng dẫn: TS.Trần Độc Lập Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2013 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đạị Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÂY NGÔ LAI TẠI TAM BỐ, HUYỆN DI LINH, TỈNH LÂM ĐỒNG” Trần Thị Sương, sinh viên khóa 36, ngành Kinh Tế Nông Lâm, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày TS Trần Độc Lập Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Lời xin gửi dòng tri ân đến Ba Mẹ gia đình, người sinh thành, ni nấng tạo điều kiện cho có ngày hơm Em xin cảm ơn toàn thể quý thầy cô trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM, đặc biệt quý thầy cô Khoa Kinh Tế, truyền dạy cho em kiến thức chuyên môn kinh nghiệm làm việc vô quý báu thời gian học tập vừa qua Đặc biệt xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Trần Độc Lập tận tình hướng dẫn, bảo em suốt thời gian nghiên cứu thực luận văn tốt nghiệp Cảm ơn thầy cố vấn học tập Lê Vũ tất bạn học lớp DH10KT quan tâm, giúp đỡ em thời gian thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn quan tâm giúp đỡ cô, chú, bác, anh, chị nông hộ trồng ngơ Tam Bố, phòng ban Uỷ Ban Nhân Dân Tam Bố hết lòng dẫn, giúp đỡ tơi q trình thực tập thực khóa luận tốt nghiệp Tuy nhiên, thời gian thực đề tài có hạn cộng với trình độ hiểu biết tầm nhìn chưa rộng Vì thế, luận văn chắn nhiều thiếu sót Rất mong góp ý q thầy bạn Xin chân thành cảm ơn! TP.HCM, tháng 12 năm 2013 Sinh viên thực Trần Thị Sương NỘI DUNG TÓM TẮT TRẦN THỊ SƯƠNG Tháng 12 năm 2013 “Đánh Giá Hiệu Quả Kinh Tế Của Cây Ngô Lai Tại Tam Bố, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng” TRẦN THỊ SƯƠNG December 2013 “Evaluation of The Economic Efficiency of Maize Production in Tam Bố Commun, Di Linh District, Lam Dong Province” Khóa luận thực nghiên cứu đánh giá hiệu kinh tế việc trồng ngô Tam Bố, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng thông qua vấn 50 hộ dân trồng ngô lai để lấy số liệu tính tốn, vận dụng phương pháp thống kê kinh tế, phân tích hồi quy, sử dụng tiêu kết kinh tế, tiêu hiệu để xác định hiệu sản xuất việc trồng ngơ Khóa luận sử dụng hàm Cobb-Douglas, xây dựng hàm suất cho ngô địa bàn nghiên cứu, biến giải thích là: Chi phí phân bón, chi phí thuốc BVTV, lượng cơng lao động, lượng giống, diện tích sản xuất, kinh nghiệm, học vấn, khuyến nơng Từ tính tốn tổng hợp, phân tích chứng minh việc trồng ngơhiệu Chi phí trung bình cho năm sản xuất 44.475 triệu đồng Sản lượng bình quân năm 2013 đạt 15,386 kg/ha, với giá trung bình năm 2013 4,450 đồng/kg ngơ mang lại lợi nhuận 23.995 triệu đồng Qua tính toán tỉ suất LN/CP 0.54 lần TN/CP 0.59 lần Sau tính tốn phân tích hồi quy kết luận biến phân bón, thuốc BVTV, cơng lao động khuyến nơng có ảnh hưởng đến suất ngơ nơng hộ Mơ hình trồng ngô phù hợp với điều kiện tự nhiên mang lại hiệu cho người nông dân Thông qua việc điều tra tìm hiểu, biết thuận lợi khó khăn người dân trồng ngơ xã, từ khóa luận đưa số kiến nghị giải pháp nghiên cứu cải thiện hiệu quả, phát triển giống lai suất cao, đầu tư nguồn nước tưới, nâng cao công tác khuyến nông để giúp bà nhiều khoa học kỹ thuật, phổ biến nguồn giống chất lượng, mở rộng thị trường tiêu thụ MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH x DANH MỤC PHỤ LỤC xi CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Địa bàn 1.3.2 Đối tượng 1.3.3 Thời gian 1.4 Cấu trúc CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan địa bàn nghiên cứu 2.1.1 Tổng quan điều kiện tự nhiên Tam Bố, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng 2.1.2 Điều kiện kinh tế hội 2.2 Tổng quan đối tượng nghiên cứu 2.2.1 Giới thiệu đặc điểm ngô 2.2.2 Tình hình sản xuất ngơ Việt Nam từ 1995-2012 10 CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 3.1 Cơ sở lý luận 13 3.1.1 Vài nét nông hộ hiệu kinh tế 13 3.1.2 Kỹ thuật trồng giống ngô lai 13 3.2 Phương pháp nghiên cứu 17 v 3.2.1 Phương pháp chọn mẫu thu thập số liệu 17 3.2.2 Phương pháp phân tích xử lý số liệu 17 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 23 4.1 Đặc điểm nông hộ điều tra 23 4.1.1 Quy mô nhân 23 4.1.2 Tuổi chủ hộ 23 4.1.3 Trình độ học vấn 24 4.1.4 Tình hình sử dụng vốn 25 4.1.5 Tình hình tham gia khuyến nơng nơng hộ 26 4.1.6 Quy mô diện tích đất nơng nghiệp 26 4.1.7 Quy mơ diện tích đất trồng ngô 27 4.1.8 Kinh nghiệm trồng ngô nông hộ điều tra 28 4.2 Chi phí trồng chăm sóc ngơ 28 4.3 Kết Quả Hiệu Quả Kinh Tế Bình Quân Hecta Trồng Ngô 30 4.3.1 Kết Quả - Hiệu Quả Kinh Tế Bình Quân Hecta Trồng Ngô Năm 2013 30 4.3.2 So sánh kết hiệu hai quy mô 31 4.3.3 Đánh giá mức độ sử dụng yếu tố đầu vào nơng hộ trồng ngơ 35 4.4 Phân tích tác động thay đổi giá sản phẩm, giá yếu tố đầu vào đến lợi nhuận, tỷ suất LN/CP cho quy mô quy mô 36 4.4.1 Thay đổi theo giá bán 36 4.4.2.Thay đổi yếu tố đầu vào 38 4.5 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến suất ngô 41 4.5.1 Ước lượng tham số mơ hình 41 4.5.2 Kiểm định vi phạm giả thiết mơ hình 41 4.5.3 Kết phân tích mơ hình 42 4.6 Các kênh tiêu thụ ngô 43 4.7 Những thuận lợi, khó khăn giải pháp khắc phục khó khăn nông hộ trồng ngô 44 4.7.1 Về thuận lợi 44 4.7.2 Về khó khăn 44 4.7.3 Đề xuất số giải pháp 45 vi CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 47 5.1 Kết luận 47 5.2 Kiến nghị 48 5.2.1 Đối với người nông dân 48 5.2.2 Đối với quyền địa phương 49 5.2.3 Đối với nhà nước 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT UBND Uỷ Ban Nhân Dân DTTS Dân tộc thiểu số VH Văn hóa TDTT Thể dục thể thao THPT Trung học phổ thông BVTV Bảo vệ thực vật NPK Phân NPK ĐVT Đơn vị tính LN Lợi nhuận LN/CP Lợi nhuận/chi phí TN Thu nhập TN/CP Thu nhập/chi phí TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh viii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Bảng So Sánh Giá Trị Dinh Dưỡng Giữa Gạo Lứt Ngô Hột (Giá Trị Của 100gr) 10 Bảng 2.2 Diện Tích, Năng Suất Sản Lượng Ngô Cả Nước từ 1995 -2012 .10 Bảng 3.1 Kỳ Vọng Dấu Mơ Hình 19 Bảng 4.1 Quy Mô Nhân Khẩu Các Nông Hộ Điều Tra 23 Bảng 4.2 Trình Độ Học Vấn Chủ Hộ Điều Tra .25 Bảng 4.3 Tình Hình Sử Dụng Vốn Nông Hộ .25 Bảng 4.4 Tỷ Lệ Tham Gia Khuyến Nông Hộ Điều Tra 26 Bảng 4.5.Quy Mơ Diện Tích Đất Nơng Nghiệp Nơng Hộ Điều Tra 27 Bảng 4.6 Quy Mơ Diện Tích Đất Trồng Ngô Các Hộ Điều Tra 27 Bảng 4.7 Kinh Nghiệm Trồng ngô Nông Hộ điều tra 28 Bảng 4.8 Chi Phí Trồng Và Chăm Sóc Bình Qn Một Hecta Ngô Năm 2013 29 Bảng 4.9 Kết Quả - Hiệu Quả Kinh Tế Bình Quân Hecta Trồng Ngô Năm 2013 30 Bảng 4.10 Phân Bố Các Hộ Trồng Ngô Theo Quy Mô .31 Bảng 4.11 Chi Phí Trồng Chăm Sóc Của Quy Mô/Ha 32 Bảng 4.12 Kết Quả Hiệu Quả Của Hai Quy Mô .33 Bảng 4.13 Đánh Giá Mức Độ Sử Dụng Phân Bón .35 Bảng 4.14 Đánh Giá Mức Độ Sử Dụng Thuốc BVTV 36 Bảng 4.15 Phân Tích Tác Động Thay Đổi Giá Bán đến LN, Tỉ Suất LN/CP cho Quy Mô Quy Mô 37 Bảng 4.16 Phân Tích Tác Động Thay Đổi Chi Phí Vật Chất đến Lợi Nhuận, Tỷ Suất LN/CP cho Quy Mô Và Quy Mô 38 Bảng 4.17 Phân Tích Tác Động Thay Đổi Chi Phí Lao Động đến Lợi Nhuận, Tỷ Suất LN/CP Quy Mô Và Quy Mô 40 Bảng 4.18 Kết Quả Phân Tích Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Năng Suất Ngô 41 Bảng 4.19 Các Kênh Tiêu Thụ Ngô Trên Địa Bàn .43 ix Akaike info S.E of regression 0.08444 criterion Sum squared resid 0.299465 -1.9599 Schwarz criterion -1.65398 Hannan-Quinn 56.99758 criter Log likelihood -1.84341 2.27659 F-statistic 1.185481 Prob(F-statistic) 0.331791 Durbin-Watson stat Dependent Variable: LOG(CONG) Method: Least Squares Date: 12/14/13 Time: 16:56 Sample: 50 Included observations: 50 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 2.746402 0.884838 3.103849 0.0034 LOG(PHAN) 0.272332 0.223875 1.216446 0.2306 LOG(THUOC) 0.007027 0.07325 0.095933 0.924 0.01594 0.011856 1.344453 0.186 LOG(GIONG) 0.045803 0.122794 0.373007 0.711 LOG(KINGH) 0.045033 0.013811 3.26054 0.0022 LOG(HV) -0.00393 0.010132 -0.38752 0.7003 KN 0.034829 0.012187 2.857891 0.0066 R-squared 0.373651 Mean dependent var 3.920495 Adjusted R-squared 0.26926 S.D dependent var 0.046897 S.E of regression 0.04009 Akaike info criterion -3.44976 Sum squared resid 0.067501 Schwarz criterion -3.14383 LOG(DT) Log likelihood 94.24393 Hannan-Quinn criter -3.33326 F-statistic 3.579331 Durbin-Watson stat 1.647819 Prob(F-statistic) 0.004152 Dependent Variable: LOG(GIONG) Method: Least Squares Date: 12/21/13 Time: 22:02 Sample: 50 Included observations: 50 Variable C Coefficient Std Error t-Statistic Prob 3.971701 1.067371 3.721011 0.0006 -0.4117 0.278612 -1.47767 0.147 LOG(THUOC) 0.200463 0.086543 2.316338 0.0255 LOG(CONG) 0.072087 0.193258 0.373007 0.711 LOG(DT) -0.00792 0.015142 -0.52281 0.6039 LOG(HV) -0.01239 0.012589 -0.98394 0.3308 LOG(KINGH) 0.030829 0.018804 1.639539 0.1086 KN 0.001919 0.016707 0.114846 0.9091 R-squared 0.254683 Mean dependent var 3.143002 Adjusted R-squared 0.130464 S.D dependent var 0.053935 S.E of regression 0.050293 Akaike info criterion -2.99624 Sum squared resid 0.106236 Schwarz criterion -2.69032 Log likelihood 82.90597 Hannan-Quinn criter -2.87974 F-statistic 2.050271 Durbin-Watson stat 2.067717 Prob(F-statistic) 0.070894 LOG(PHAN) Dependent Variable: LOG(KINGH) Method: Least Squares Date: 12/14/13 Time: 16:59 Sample: 50 Included observations: 50 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -16.28696 9.463468 -1.72104 0.0926 LOG(PHAN) -1.629645 2.259403 -0.72127 0.4747 LOG(THUOC) -0.039584 0.731113 -0.05414 0.9571 4.485492 1.37569 3.26054 0.0022 -0.061985 0.120471 -0.51452 0.6096 LOG(GIONG) 1.951136 1.190051 1.639539 0.1086 LOG(HV) 0.092096 0.100295 0.918248 0.3637 -0.233603 0.127949 -1.82574 0.075 LOG(CONG) LOG(DT) KN R-squared 0.30786 Mean dependent var 1.895935 Adjusted R-squared 0.192504 S.D dependent var 0.445248 S.E of regression 0.400104 Akaike info criterion 1.151461 Sum squared resid 6.723488 Schwarz criterion 1.457385 Hannan-Quinn Log likelihood -20.78653 ter F-statistic Prob(F-statistic) 2.66877 0.022259 Dependent Variable: KN Method: Least Squares Date: 12/14/13 Time: 17:02 Sample: 50 1.267959 Durbin-Watson stat 1.892706 Included observations: 50 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -29.7739 10.39592 2.863994 0.0065 LOG(PHAN) 3.739549 2.57502 1.452241 0.1539 LOG(THUOC) -0.40804 0.846357 0.482112 0.6322 LOG(CONG) 4.674432 1.635623 2.857891 0.0066 LOG(DT) LOG(GIONG) -0.03697 0.140165 0.263782 0.7932 0.16362 1.424693 0.114846 0.9091 LOG(KINGH) -0.31476 0.172403 1.825742 0.075 0.510198 LOG(HV) -0.05981 0.117222 0.6126 R-squared 0.270579 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.149009 S.D dependent var 0.503457 S.E of regression 0.464435 Akaike info criterion 1.449658 Sum squared resid 9.059409 Schwarz criterion 1.755582 0.46 Hannan-Quinn Log likelihood -28.2415 ter F-statistic 2.225702 Prob(F-statistic) 0.051076 Dependent Variable: LOG(HV) Method: Least Squares Date: 12/14/13 Time: 17:00 1.566155 Durbin-Watson stat 2.408818 Sample: 50 Included observations: 50 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -9.50013 14.84291 -0.64004 0.5256 LOG(PHAN) 5.873503 3.342245 1.757352 0.0861 LOG(THUOC) 0.258216 1.113013 0.231997 0.8177 LOG(CONG) -0.90743 2.341644 -0.38752 0.7003 LOG(DT) -0.17684 0.182054 -0.97138 0.3369 LOG(GIONG) -1.81902 1.848702 -0.98394 0.3308 LOG(KINGH) 0.213697 0.232722 0.918248 0.3637 KN -0.10299 0.201864 -0.5102 0.6126 R-squared 0.144375 Mean dependent var 1.569635 Adjusted R-squared 0.001771 S.D dependent var 0.610009 S.E of regression 0.609469 Akaike info criterion 1.993188 Sum squared resid 15.60098 Schwarz criterion 2.299111 Log likelihood -41.8297 Hannan-Quinn criter 2.109685 F-statistic 1.012419 Durbin-Watson stat 1.671689 Prob(F-statistic) 0.436526 KIỂM TRA HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN Heteroskedasticity Test: White F-statistic 1.626233 Prob F(43,6) 0.2829 Obs*R-squared 46.04889 Prob Chi-Square(43) 0.3472 Scaled explained SS 15.85585 Prob Chi-Square(43) Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 12/14/13 Time: 16:50 Sample: 50 Included observations: 50 Collinear test regressors dropped from specification Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 9.042208 10.29714 0.878128 0.4137 LOG(PHAN) -3.48022 2.529718 -1.375735 0.2181 (LOG(PHAN))^2 0.386881 0.221062 1.750102 0.1307 (LOG(PHAN))*(LOG(THUOC)) -0.37689 0.182602 -2.063996 0.0846 (LOG(PHAN))*(LOG(CONG)) 0.073976 0.312612 0.236639 0.8208 (LOG(PHAN))*(LOG(DT)) -0.02959 0.025461 -1.162146 0.2893 0.931565 0.3875 (LOG(PHAN))*(LOG(GIONG)) 0.38319 (LOG(PHAN))*(LOG(KINGH)) -0.06584 0.044657 -1.474316 0.1908 (LOG(PHAN))*(LOG(HV)) -0.01111 0.019767 -0.561813 0.5946 -0.0234 0.020604 -1.135668 0.2994 LOG(THUOC) 1.144256 0.878067 1.303153 0.2403 (LOG(THUOC))^2 0.030228 0.042726 0.707482 0.5058 (LOG(THUOC))*(LOG(CONG)) 0.096495 0.080449 1.199456 0.2756 (LOG(THUOC))*(LOG(DT)) 0.003639 0.007006 0.519456 0.622 (LOG(THUOC))*(LOG(GIONG)) -0.11546 0.094773 -1.218223 0.2689 (LOG(THUOC))*(LOG(KINGH)) 0.005086 0.010011 0.508046 0.6296 (LOG(THUOC))*(LOG(HV)) 0.014164 0.00618 2.291717 0.0618 (LOG(THUOC))*KN 0.004076 0.009183 0.443897 0.6727 LOG(CONG) -0.64959 2.042164 -0.318087 0.7612 (LOG(CONG))^2 -0.01283 0.130705 -0.098172 0.925 (LOG(CONG))*(LOG(DT)) 0.027793 0.019666 1.413195 0.2073 (LOG(CONG))*(LOG(GIONG)) 0.118456 0.179463 0.660056 0.5337 (LOG(CONG))*(LOG(KINGH)) 0.001642 0.018877 0.086983 0.9335 (LOG(PHAN))*KN 0.41134 (LOG(CONG))*(LOG(HV)) -0.00554 0.008804 -0.628725 0.5527 (LOG(CONG))*KN -0.00542 0.016478 -0.32901 0.7533 LOG(DT) 0.004638 0.073984 0.062691 0.952 (LOG(DT))^2 -0.00126 0.001074 -1.176603 0.2839 (LOG(DT))*(LOG(GIONG)) -0.00525 0.011767 -0.446046 0.6712 (LOG(DT))*(LOG(KINGH)) -0.00137 0.001256 -1.090119 0.3175 (LOG(DT))*(LOG(HV)) 0.001229 0.001103 1.113918 0.3079 (LOG(DT))*KN -6.34E-05 0.000812 -0.07814 0.9403 -1.87618 2.133089 -0.879561 0.4129 0.05435 0.087638 0.620165 0.558 (LOG(GIONG))*(LOG(KINGH)) -0.02799 0.022483 -1.244704 0.2597 (LOG(GIONG))*(LOG(HV)) -0.01047 0.006858 -1.525949 0.1779 (LOG(GIONG))*KN -0.00938 0.020666 -0.453659 0.666 LOG(KINGH) 0.288681 0.212481 1.358621 0.2231 (LOG(KINGH))^2 0.002106 0.001388 1.517502 0.1799 (LOG(KINGH))*(LOG(HV)) 0.000473 0.001326 0.356528 0.7336 (LOG(KINGH))*KN 0.002502 0.002779 0.900361 0.4026 LOG(HV) 0.072884 0.048612 1.499297 0.1845 (LOG(HV))^2 3.94E-05 0.000514 0.076512 0.9415 (LOG(HV))*KN 0.000665 0.000691 0.961584 0.3734 KN 0.119418 0.16049 0.74408 0.4849 R-squared 0.920978 Mean dependent var 0.000569 Adjusted R-squared 0.354652 S.D dependent var 0.000581 S.E of regression 0.000467 Akaike info criterion -12.86015 Sum squared resid 1.31E-06 Schwarz criterion -11.17757 Log likelihood 365.5038 Hannan-Quinn criter -12.21942 F-statistic 1.626233 Durbin-Watson stat LOG(GIONG) (LOG(GIONG))^2 Prob(F-statistic) 0.28291 1.885401 Phụ Lục Bảng Câu Hỏi Tìm Hiểu Nông Hộ Trồng Ngô Lai Tam Bố Huyện Di Linh Tỉnh Lâm Đồng Ngày vấn: Mã số phiếu: PHẦN I: GIỚI THIỆU Xin chào anh/chị, tên Trần Thị Sương sinh viên trường đại học Nông Lâm TpHCM, kế hoạch thực tập nghiên cứu mình, tơi đến tam bố huyện Di Linh tỉnh Lâm Đồng để đánhhiệu kinh tế nông hộ trồng ngô lai ở địa phương Các mục tiêu cụ thể hướng tới: -Phân tích hiệu kinh tế ngơ lai -Tìm hiểu khó khăn, thuận lợi hộ trồng ngô lai địa phương đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn Cuộc trao đổi lấy ý kiến hoàn toàn tự nguyện, việc lựa chọn hộ gia đình hồn tồn ngẫu nhiên Những thơng tin thu thập hôm phục vụ cho mục đích nghiên cứu Trước hết xin anh/chị vui lòng trả lời số câu hỏi duới Tôi xin chân thành cảm ơn hợp tác anh/chị gia đình PHẦN II: BẢNG CÂU HỎI A THƠNG TIN CƠ BẢN Họ tên chủ hộ: ……………………………… Lao động chính:…………… Giới tính: … nam … nữ Số nhân khẩu: Tuổi………… Số nam/nữ:…… /…… Trình độ văn hóa: ……………… Nghề nghiệp: … Công nhân … Làm nông … Làm thuê … Buôn bán/dịch vụ … Mất hết khả lao động … Cán nhà nước … Khác Số năm kinh nghiệm: Dân tộc: Tình hình sử dụng đất Tổng diện tích đất nơng nghiệp:……….ha Đất trồng ngơ Diện tích:………….ha Mật độ: Thời gian sinh trưởng:………… Nguồn đất trồng ngơ có từ nguồn nào? □ đất sở hữu □ đất thuê □ đất hợp tác Giá th:……………./năm/tháng 3.Trong năm qua gia đình có vay tín dụng khơng ? □ Khơng -Tại khơng? ………………………………………… □ Có A THƠNG TIN SẢN XUẤT NƠNG HỘ Để có diện tích gieo trồng , lúc đó, Bác /chú /cơ /dì/ anh /chị bỏ tiền đầu tư với chi phí nào, vui lòng trả lời chi phí cho diện tích ngơ mà Bác /chú /cơ /dì/ anh /chị canh tác năm Vụ Khoản mục Đơn vị Số lượng Vụ phụ Đơn giá Số lượng tính Đơn giá I CHI PHÍ VẬT TƯ SẢN XUẤT NƠNG NGHIỆP Máy móc, dụng cụ Số lượng sản xuất Máy tưới nước Máy làm đất Máy cắt cỏ Đơn giá Khấu hao Máy xịt thuốc Dụng cụ khác Giống Phân bón Bón lót Npk Dap Khác Bón thúc Ure Sa Kali vi sinh Khác Thốc Bảo Vệ Thực Vật Thuốc sử lí giống(cruiser) Thuốc diệt sùng(diazan) Thuốc sâu Thuốc dưỡng Thuốc diệt cỏ dại Diệt mầm Cỏ cháy Khác II CHI PHÍ LAO ĐỘNG Làm đất trướckhi gieo Lao động nhà Lao động thuê Gieo hạt Lao động nhà Lao động thuê Tưới Lao động nhà Lao động thuê Xịt thuốc Lao động nhà Lao động thuê Bón phân Lao động nhà Lao động thuê III.THU HOACH VÀ TIÊU THỤ Lao động nhà Lao động thuê Sản lượng Trong q trình trồng ngơ, gia đình sử dụng nguồn vốn từ đâu? ồn vốn tự có g ại lý, vật tư cho mua thiếu ốn tạm ứng thương lái Nguồn vốn đầu tư Số tiền Thời hạn vay Lãi (triệu đồng) (tháng) (%) Vay ngân hàng Vay hội nông dân- phụ nữ Khác Tổng 2.Lượng vốn vay đáp ứng nhu cầu anh chị chưa? Đủ Chưa C TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM Cho hỏi bác/chú/cơ /dì/ anh /chị thường bán ngô đâu? … Tại nhà/ cho thương lái … Đại lý công ty … Điểm thu mua …Khác 2.sản phẩm tiêu thụ hình thức nào? Trái Hạt Giá bán : Gía cao nhất: Giá thấp nhất: Cây suất Giống Đơn giá (1000đ/kg) Sản lượng (kg) Thành tiền (1000 đ) Bác /chú /cơ /dì/ anh /chị biết giá thông qua: D NHÂN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA NÔNG HỘ Những thuận lợi khó khăn q trình sản xuất tiêu thụ sản phẩm * Khó khăn: 1.Thiếu nước mùa khơ … 2.Giá bấp bênh … 3.Đất xấu … 4.Khơng có đất … 5.Thiếu vốn … 6.Khác (ghi rõ)……………… … * Thuận lợi : 1.Sản lượng cao … Đầu tư thấp … Giá hợp lý … Đất nhiều, tốt … Đủ nước vào mùa khô … Đủ phương tiện cày keo … Được giúp đỡ HTX, địa phương … Sâu Bệnh (ghi rõ) … Khác (ghi rõ)……………………… … Gia đình ơng (bà) có khoảng thu nhập khác ngồi sản xuất ngơ? bao nhiêu?:……………………………………………………………………………… Ý kiến Bác /chú /cơ /dì/ anh /chị việc phát triển ngô lai địa phương? So với năm trước đây, việc trồng ngơ có giúp đời sống Bác /chú /cơ /dì/ anh /chị cải thiện khơng? □ Có □ Khơng Bác /chú /cơ /dì/ anh /chị cần hỗ trợ mặt ? □ Giống □ Vốn □ Kĩ thuật □ Khác ………… Bác /chú /cơ /dì/ anh /chị có dự tính mở rộng diện tích trồng ngơ vào năm sau khơng? □ Khơng □ Có (1000m2) Bác /chú /cơ /dì/ anh /chị có nguyện vọng cho việc cải thiện đời sống ? ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Chân thành cảm ơn Bác /chú /cơ /dì/ anh /chị hợp tác giúp tơi hồn thành bảng câu hỏi !!! Phụ Lục Danh Sách Các Hộ Điều Tra STT CÁC HỘ TRỒNG NGÔ STT CÁC HỘ TRỒNG NGÔ Trần Quốc Đạt 26 Nguyễn Minh Nhật Trần Thị Lý 27 Võ Thị Lệ Trần Văn Bình 28 Nguyễn Văn Hùng Huỳnh Thủ Đức 29 Phạm Văn Hùng Nguyễn Văn Phương 30 Nguyễn Thị Hằng Lương Chí Cường 31 Lâm Sương Ngơ Thị Bình 32 Nguyễn Thị Hương Ngô Thành Vũ 33 Đào Văn Hùng Ngô Thành Nguyên 34 Kim Lộc 10 Lê Văn Thọ 35 Lâm Thị Hưng 11 Huỳnh Cao 36 Nguyễn Văn Hùng 12 Mai Văn Mến 37 Lâm Sương 13 Lê Thị Kim Liên 38 Lâm Lên 14 Võ Văn Hà 39 Lâm Sơn 15 Nguyễn Xuân Tùng 40 Vũ Văn Thơm 16 Nguyễn Thành Tài 41 Cao Văn Hậu 17 Trần Bá Nghĩa 42 Trần Quốc Sâm 18 Trần Thanh Hải 43 Trần Bá Thiên 19 Ngô Văn Huyện 44 Phạm Văn Dũng 20 Lương Hồng Cảnh 45 Cao Văn Hiệp 21 Nguyễn thị Xuân Tiên 46 Lê Nguyễn Minh 22 Lâm Sương 47 Phạm Văn Hành 23 Trần Thị Bê 48 Đoàn Văn Thanh 24 Nguyễn Văn Biên 49 Lâm Hồng Sến 25 Trần Thị Hường 50 Lương Văn Bá ... trồng ngơ lai Cây ngơ có thật đem lai hiệu kinh tế cho người dân nơi hay khơng? Trên sở định thực đề tài: Đánh Giá Hiệu Quả Kinh Tế Của Cây Ngô Lai Tại Xã Tam Bố, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng 1.2... khóa luận “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÂY NGÔ LAI TẠI Xà TAM BỐ, HUYỆN DI LINH, TỈNH LÂM ĐỒNG” Trần Thị Sương, sinh viên khóa 36, ngành Kinh Tế Nơng Lâm, bảo vệ thành công trước hội đồng vào...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ ****** TRẦN THỊ SƯƠNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÂY NGÔ LAI TẠI Xà TAM BỐ, HUYỆN DI LINH, TỈNH LÂM ĐỒNG KHÓA
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÂY NGÔ LAI TẠI XÃ TAM BỐ, HUYỆN DI LINH, TỈNH LÂM ĐỒNG , ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÂY NGÔ LAI TẠI XÃ TAM BỐ, HUYỆN DI LINH, TỈNH LÂM ĐỒNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay