MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU SẢN PHẨM ĐỒ GỖ VÀO THỊ TRƯỜNG MỸ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN VŨ

85 2 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ  MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU SẢN PHẨM ĐỒ GỖ VÀO THỊ TRƯỜNG MỸ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NGUN TRẦN HỒNG CẨM THỦY KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 i    Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU SẢN PHẨM ĐỒ GỖ VÀO THỊ TRƯỜNG MỸ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN ’’ Sinh viên TRẦN HỒNG CẨM THỦY, sinh viên khóa 35, ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH, chuyên ngành THƯƠNG MẠI, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ TRẦN MINH HUY Giáo viên hướng dẫn Ngày tháng năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo Chữ ký, họ tên Chữ ký, họ tên Ngày tháng năm Ngày ii    tháng năm LỜI CẢM ƠN Lời xin chân thành cảm ơn đến ba mẹ gia đình cho ngày hơm Tiếp đến em xin cảm ơn quý thầy trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh, thầy ngành Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại bao năm qua tận tình dạy bảo, truyền đạt cho em kiến thức quý báu, đặc biệt em xin chân thành cảm ơn Thầy – Thạc sĩ Trần Minh Huy hướng dẫn tận tình giúp đỡ em thời gian học tập trường thời gian em thực tập, giúp em hồn thành khóa luận Em xin gởi lời cảm ơn đến Ban Giám Đốc, phòng ban chức tồn thể anh chị làm việc Công ty cổ phần Nguyên Vũ, đặc biệt chị Mang Thị Ngọc Điệp, anh Nguyễn Văn Đức tạo điều kiện tận tình giúp đỡ cho em trình thực tập Sau em xin kính chúc q thầy trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh sức khoẻ, thành công công việc sống Em kính chúc Ban lãnh đạo tồn thể cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần Nguyên sức khỏe Công ty ngày phát triển, gặt nhiều thành công thắng lợi Em chân thành cảm ơn TP Hồ Chí Minh, ngày tháng Trần Hồng Cẩm Thủy iii    năm 2012 NỘI DUNG TÓM TẮT TRẦN HOÀNG CẨM THỦY Tháng 12 năm 2012 " MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU SẢN PHẨM ĐỒ GỖ VÀO THỊ TRƯỜNG MỸ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN VŨ" THỦY TRẦN HOÀNG CẨM DECEMBER ENHANCE WOODEN-FURNITURE 2012 "SOLUTIONS TO EXPORTING AVTIVITIES OF VICTORWOOD JOINT STOCK COMPANY TO THE US MARKET" Đồ gỗ ngành xuất chủ lực Việt Nam, với lượng thu ngoại tệ lớn, giải cơng ăn việc làm cho người lao động, đóng góp đáng kể vào nghiệp phát triển kinh tế xã hội đất nước Trong kinh tế biến động tại, việc nghiên cứu thị trường, xác định thị trường mục tiêu tìm giải pháp đẩy mạnh xuất đồ gỗ vào thị trường điều cần thiết doanh nghiệp Và Công ty Cổ Phần Nguyên công ty chuyên sản xuất xuất đồ gỗ sang thị trường Mỹ nhiều năm, bước đầu tạo uy tín thị trường này, kim ngạch ngày tăng thị trường ngày mở rộng Từ đề tài “ Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất sản phẩm đồ gỗ vào thị trường Mỹ Công Ty Cổ Phần Nguyên Vũ” thực Qua tìm hiểu, thu thập nguồn thơng tin dựa nguồn số liệu phòng ban Cơng ty từ năm 2009 đến 2011, khóa luận nghiên cứu với nội dung: Phân tích tình hình xuất sang thị trường Mỹ tiềm thị trường này, phân tích thực trạng kinh doanh xuất sản phẩm đồ gỗ, đánh giá mặt thành công, hạn chế, hội thách thức hoạt động xuất khẩu, sở để đưa đề xuất số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất công ty Các phương pháp sử dụng chủ yếu như: phương pháp mô tả thống kê, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích tổng hợp, phân tích ma trận SWOT… iv    MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH x DANH MỤC PHỤ LỤC ix CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1  1.1 Lý chọn đề tài 1  1.2 Mục đích nghiên cứu: 2  1.2.1 Mục tiêu chung 2  1.2.2 Mục tiêu riêng 2  1.3 Phạm vi nghiên cứu 2  1.4 Bố cục khóa luận 2  CHƯƠNG TỔNG QUAN 4  2.1 Giới thiệu chung Công ty cổ phần Nguyên 4  2.1.1 Thông tin chung 4  2.1.2 Quá trình hình thành 4  2.1.3 Quá trình phát triển 5  2.2  Chức năng, nhiệm vụ 6  2.2.1 Chức 6  2.2.2 Nhiệm vụ 6  2.3 cấu tổ chức máy quản lý 7  2.3.1 đồ máy tổ chức Công ty cổ phần Nguyên 7  v    2.3.2 Nhiệm vụ, chức phòng ban 8  2.4 Tình hình sử dụng lao động 9  2.5 Định hướng phát triển 10  CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12  3.1 Xuất vai trò xuất 12  3.1.1 Khái niệm 12  3.1.2 Vai trò xuất 12  3.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến kinh doanh xuất 14  3.1.4 Mục tiêu xuất 16  3.2  Phân tích đánh giá thị trường mục tiêu 18  3.3  Chiến lược Marketing đẩy mạnh xuất 18  3.3.1 Khái niệm 18  3.3.2 Nội dung chiến lược: 19  3.4  Phương pháp nghiên cứu 19  3.4.1 Phương pháp thu thập xử lý số liệu 19  3.4.2 Phương pháp phân tích liệu 20  CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 22  4.1 Tình hình thị trường đồ gỗ 22  4.1.1 Tóm tắt thị trường đồ gỗ giới 22  4.1.2 Tổng quan xuất gỗ Việt Nam 23  4.2 Phân tích thị trường đồ gỗ Mỹ 28  4.3 Phân tích hoạt động xuất Công Ty Cổ Phần Nguyên 32  4.3.1 Tình hình hoạt động kinh doanh xuất công ty năm gần (2009 – 2011) 32  4.3.2 Kim ngạch xuất 34  4.3.3 cấu ngành hàng/ mặt hàng 35 vi    4.3.4 cấu thị trường xuất .45 4.3.5 Phương thức kinh doanh 49  4.4 Đánh giá đồ gỗ xuất sang thị trường Mỹ Công ty cổ phần Nguyên 50  4.4.1 cấu mặt hàng đồ gỗ xuất sang thị trường Mỹ Công ty cổ phần Nguyên 50  4.4.2 Đánh giá chung tình hình xuất đồ gỗ sang thị trường Mỹ Công ty 51  4.5  Phân tích SWOT 52  4.6 Chiến lược thị trường xuất công ty 54  4.6.1 Mục tiêu chiến lược thị trường 54  4.6.2 Nội dung chiến lược thị trường 55  4.6.3 Xây dựng chiến lược thị trường 60  4.7 Các biện pháp phát triển thị trường công ty 61  4.7.1 Thành lập đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường 61  4.7.2 Đảm bảo chất lượng, nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm 62  4.7.3 Marketing, xây dựng thương hiệu 63  CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 66  5.1 Kết luận 66  5.2 Kiến nghị 67  5.2.1 Về sách trồng rừng Chính phủ: 67  5.2.2 Về tổ chức chợ đầu mối gỗ nguyên liệu: 68  5.2.3 Về sách thuế: 68  5.2.4 Chính sách phát triển sở hạ tầng phục vụ sản xuất, xuất khẩu: 68  5.2.5 Chính sách phát triển nguồn nhân lực: 69  TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vii    DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT B/L Vận đơn đường biển ( Bill of Lading) BGĐ Ban Giám Đốc C/O Chứng thư xuất xứ (Certificate of Origin) CP Cổ phần DN Doanh Nghiệp ĐKKD Đăng Kí Kinh Doanh ĐVT Đơn Vị Tính FSC Hội đồng quản trị rừng quốc tế (Forest Stewardship Council) GDP Tổng sản phẩm quốc hội ISO Tiêu chuẩn tổ chức quốc tế ( International Organization for Standardization) KNXK Kim Ngạch Xuất Khẩu L/C Thư tín dụng (Letter of Credit) QC Kiểm tra chất lượng (Quality Check) R&D Nghiên cứu phát triển TPHCM Thành Phố Hồ Chí Minh TT Thị Trường TTR Thanh tốn trả (Telegraphic Transfer Reimbursement) XK Xuất WTO Tổ chức thương mại quốc tế (World Trade Organization ) viii    DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1 Tổng Giá Trị Xuất Nhập Khẩu Các Sản Phẩm Gỗ Của Thế Giới Qua Các Năm 22 Bảng 4.2 Cấu Sản Phẩm Gỗ Xuất Khẩu Của Việt Nam Năm 2011 24  Bảng 4.3 Cấu Thị Trường Xuất Khẩu Gỗ Của Việt Nam Trong Năm 2011 26  Bảng 4.4: Bảng Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Trong Năm 2009-2011 32  Bảng 4.5 : Kim Ngạch Xuất Khẩu Trong Năm Từ Năm 2009 – 2011 Của Công Ty Nguyên 34  Bảng 4.6: Cấu Hàng Xuất Khẩu Năm 2009, 2010, 2011 37  Bảng 4.7: Giá Trị Xuất Khẩu Sản Phẩm Gỗ Qua năm 2009, 2010 2011 39  Bảng 4.8: Cấu Mặt Hàng Xuất Khẩu Gỗ Của Công Ty năm 2009, 2010 2011 41  Bảng 4.9: Cấu Thị Trường Xuất Khẩu Năm 2010 Và 2011 45  Bảng 4.10: Tình Hình Ký Kết /Thưc Hiện Hợp Đồng Xuất Khẩu 49  Bảng 4.11: Cấu Mặt Hàng Đồ Gỗ Xuất Khẩu Sang Thị Trường Mỹ Của Công Ty Cổ Phần Nguyên Năm 2011 50  Bảng 4.12: Ma Trận SWOT 52   ix    DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 4.1: Biểu Đồ Giá Trị Tiêu Thụ Đồ Gỗ Của Thế Giới Năm 2003 – 2011 23 Hình 4.2: Cấu Sản Phẩm Đồ Gỗ Xuất Khẩu Của Việt Nam Năm 2011 25  Hình 4.3: Biểu Đồ Cấu Thị Trường Xuất Khẩu Của Việt Nam Năm 2011 27 Hình 4.4: Biểu Đồ Doanh Thu Của Cơng Ty Cơng Ty Cổ Phần Ngun Hình 4.5: Biểu Đồ Lợi Nhuận Từ Năm 2009-2011 33  Hình 4.6: Kim Ngạch Của Cơng Ty Công Ty Cổ Phần Nguyên Từ Năm 2009- 2011 35  Hình 4.7: Cấu Hàng Xuất Khẩu Năm 2009, 2010, 2011 38  Hình 4.8: Biểu Đồ Giá Trị Xuất Khẩu Gỗ Qua Năm 2009, 2010 Và 2011 40  Hình 4.9 : Biểu Đồ Cấu Mặt Hàng Gỗ Xuất Khẩu Của Công Ty Năm 2009 43  Hình 4.10 : Biểu Đồ Cấu Mặt Hàng Gỗ Xuất Khẩu Của Công Ty Năm 2010 43  Hình 4.11: Biểu Đồ Cấu Mặt Hàng Gỗ Xuất Khẩu Của Công Ty Năm 2011 43  Hình 4.12: Biểu Đồ Cấu Thị Trường Xuất Khẩu Của Công Ty Năm 2009 46  Hình 4.13: Biểu Đồ Cấu Thị Trường Xuất Khẩu Của Công Ty Năm 2010 46  Hình 4.14: Biểu Đồ Cấu Thị Trường Xuất Khẩu Của Công Ty Năm 2011 46  x    theo sản phẩm để sản phẩm chuyển đến khách hàng không giá trị sử dụng mà thể trân trọng, quan tâm đến khách hàng làm hài lòng khách hàng - Các chiêu thức quảng cáo truyền hình, báo đài thị trường đơi chi phí cao không hiệu việc tiếp cận trực tiếp khách hàng thông qua hội chợ nhà phân phối địa cơng ty trọng vào việc tham gia hội chợ, triển lãm để quảng bá sản phẩm đến khách hàng - Thời gian phát sóng truyền hình: buổi chiều tối, sau hết làm việc, lúc gia đình tập trung nghỉ ngơi thư giãn, xem truyền hình nhiều - Hồn thiện website cơng ty nhiều thứ tiếng, phân chia rõ ràng cho khu vực/quốc gia địa chỉ, tên tuổi nhà phân phối thị trường Đặt logo, bảng quảng cáo miến phí cho nhà phân phối lớn thị trường - Thông qua website công ty khách hàng tìm hiểu tất dòng sản phẩm đặt hàng với số lượng lớn, thỏa thuận mua bán từ website thư điện tử nhằm giảm thiểu tối đa chi phí giao dịch 4.6.3 Xây dựng chiến lược thị trường Bước 1: Chỉ định đối tác phân phối để xử lý vấn đề liên quan đến nhập hàng hóa giao dịch với khách hàng Bước 2: Quản lý khách hàng nước ngồi từ Việt Nam tìm cơng ty đảm nhận việc lưu kho, giao nhận hàng hóa cho khách hàng nhập nước Bước 3: Thành lập văn phòng thị trường nước ngồi Bước 4: Cử nhân viên làm đại diện thương mại Ngoài bước trên, nhận thức văn hoá kỹ quan trọng việc đảm bảo thành công nhà xuất Khi lựa chọn chiến lược tiếp cận thị trường, định nhà xuất phụ thuộc vào yếu tố bên (khả tổ chức sản xuất, ) yếu tố 60    bên (xuất trực tiếp gián tiếp, trường hợp xuất gián tiếp phải lựa chọn đối tác trung gian phù hợp nhất) Nghiên cứu kỹ thị trường đối thủ cạnh tranh trước liên hệ với khách hàng tìm kiếm lời khuyên từ nhà phân phối.Đi thăm nhiều cửa hàng bán lẻ tốt để tranh tổng quan khách hàng cửa hàng bán lẻ đánh giá khả thích ứng sản phẩm nhu cầu mong đợi khách hàng Lựa chọn đối tác kinh doanh phù hợp làphần cơng việc khó khăn hoạt động chuẩn bị xuất khẩu.Một đối tác tốt giúp công ty thâm nhập thị trường thuận lợi hiệu quả, đối tác tồi làm hỏng tất cả.Các nhà xuất cho nhiệm vụ vô quan trọng.Công ty phải đàm phán với đối tác thứ ba, lợi ích kinh doanh bên mà cần trách nhiệm tin cậy bên 4.7 Các biện pháp phát triển thị trường công ty 4.7.1 Thành lập đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường a) sở đề xuất giải pháp: Như báo cáo cho thấy Công ty cổ phần Nguyên chưa chiến lược tổng thể công tác nghiên cứu thị trường xuất cơng ty yếu Hoạt động nghiên cứu thị trường trước việc thu thập thơng tin khách hàng nước ngồi thơng qua internet, truyền thông khách hàng lâu năm Việc thành lập phận nghiên cứu thị trường xuất điều cần thiết để phát triển, đồng thời theo dõi tình hình đối thủ cạnh tranh với mục đích: - Nghiên cứu thị trường truyền thống để nắm bắt theo dõi thay đổi nhu cầu thị hiếu khách hàng Từ xây dựng chiến lược tổng thể, phát triển lâu dài - Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh để phương hướng, chiến lược cạnh tranh phù hợp, giữ thị phần 61    b) Cách thực hiện: - Công ty nên tuyển dụng chuyên viên lĩnh vực nghiên cứu thị trường chuyên ngành đồ gỗ, chọn lọc nhân viên cơng ty lực gắn bó lâu dài đưa đào tạo nghiệp vụ - Thường xuyên liên hệ tham gia thương vụ triễn lãm, hội chợ nước ngồi, để cập nhập tình hình, xu hướng tiêu dùng khách hàng - Ngồi Cơng ty nên xây dựng nhiều sách ưu đãi để thu hút khách hàng mới, bước đầu tạo niềm tin nơi khách hàng, đồng thời để trì mối quan hệ thân thiết với khách hàng truyền thống c) Đánh giá giải pháp: Việc thành lập phận nghiên cứu thị trường xuất điều nên làm, qua cơng ty đảm bảo việc tìm kiếm khách hàng mà yên tâm cho việc sản xuất xuất Tuy thời gian đầu, tổ chức công tác nghiên cứu thị trường gặp nhiều khó khăn đặc biệt chi phí, qua điểm mạnh cơng ty nguồn tài ổn định đảm bảo cơng tác thực thành công 4.7.2 Đảm bảo chất lượng, nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm a) sở đề xuất giải pháp: Điểm yếu Công ty sản phẩm chưa tạo ấn tượng, khác biệt cho thị trường xuất khẩu, đồng thời Công ty thiếu chứng đo lường chất lượng.Trong điều kiện, sản phẩm đồ gỗ xuất vào thị trường Mỹ kiểm sốt khắc khe, chất lượng sản phẩm đồ gỗ xuất vấn đề cần quan tâm công ty Giải pháp đề với mục tiêu: - Phấn đấu năm 2013 công ty đạt chứng ISO 2000 cho đồ gỗ xuất - Hồn thiện quy trình sản xuất công ty, giảm thiểu tối đa tổn thất sản xuất xuất - Đa dạng hóa sản phẩm với nhiều kiểu dáng phù hợp với thị trường xuất khẩu, đảm bảo sản phẩm thân thiện với môi trường 62    b) Cách thực hiện: - Chất lượng sản phẩm không giới hạn việc sản phẩm quy cách, độ bền mà phải đảm bảo độ sáng bóng, tinh tế Sản phẩm cơng ty tiêu thụ thị trường Mỹ yêu cầu chất lượng khắt khe, khâu đảm bảo kiểm tra chất lượng quan trọng Qua xưởng sản xuất nhà máy cần QC giám sát kiểm tra, đảm bảo sản phẩm tạo thành đạt chất lượng tốt theo yêu cầu khách hàng - Không ngừng học hỏi đầu tư, nâng cao trình độ thiết kế sản phẩm Tạo đa dạng phong phú cho sản phẩm, phù hợp với thị hiếu thị trường xuất - Cơng ty nên hồn thiện quy trình kinh doanh, quy trình sản xuất Từ khâu giao dịch trao đổi thông tin sản phẩm, yêu cầu khách hàng đến quy trình sản xuất phân xưởng nhà máy cho thành phẩm đến cuối xuất hàng Đưa tiêu chí: Mỗi công đoạn trước sản phẩm tốt cho công đoạn Và Sản phẩm trước xuất kiểm tra nghiêm ngặt, tỉ mỉ, quan tâm đến chi tiết nhỏ sản phẩm, đảm bảo chất lượng giao hàng hẹn c) Đánh giá giải pháp: Quản trị chất lượng điều tất yếu cho công ty doanh nghiệp Muốn tồn phát triển lâu dài, trước hết công ty tâm sản phẩm đến với tay người tiêu dùng đáp ứng đủ nhu cầu cần thiết khách hàng qua sản phẩm Quản trị chất lượng mang lại uy tín, cạnh tranh giảm thiểu chi phí cho cơng tygiải pháp hàng đầu mà công ty nên thực 4.7.3 Marketing, xây dựng thương hiệu a) sở đề xuất giải pháp: Hiện công tác Marketing quốc tế cơng ty vài nhân viên đảm nhận nên chưa thực hiệu Bên cạnh thị trường Mỹ chưa phải thị 63    trường truyền thống cơng ty, nên từ sản phẩm cơng ty chưa tên tuổi thị trường người tiêu dùng Mỹ Đồng thời, kênh phân phối thị trường xuất trước chủ yếu thông qua nhà nhập nhà buôn bán Công ty chưa văn phòng đại diện hay đại lý Tình hình tham gia vào hội chợ triễn lãm trưng bày sản phẩm hoạt động giao lưu thấp b) Cách thực hiện: - Nên sách tuyển dụng chun viên Marketing quốc tế, nâng cao trình độ chun mơn Thực hiên nhiều chương trình đào tạo, nghiệp vụ đàm phán thương lượng, trình độ kinh doanh quốc tế - Hiện tại, cơng ty trang web riêng với địa chỉ: www.victowood.com Công ty phải không ngừng cải thiện trang web để cung cấp thông tin cần thiết, kịp thời cho khách hàng, Công ty phải thường xuyên cập nhật thông tin công ty, danh mục sản phẩm Xây dựng trang web nhiều thứ tiếng, Mỹ nước đa chủng để qua tạo ấn tượng ban đầu tốt đẹp nơi khách hàng Tích cực tham gia nhiều chương trình truyền hình, chương trình nghị góp phần đầu tư tài trợ chương trình mang tính chất công chúng để quảng bá thương hiệu - Bên cạnh Cơng ty phải tăng cường tham gia hội chợ trưng bày, trao đổi học tập tìm kiếm khách hàng Các hoạt động xúc tiến thương mại đẳng cấp quốc tế cần phải vạch kế hoạch, mục tiêu cụ thể, từ góp phần xây dựng hình ảnh Cơng ty - Về lâu dài, cơng ty đầu tư kinh phí xây dựng văn phòng đại diện showroom bán hàng thị trường xuất khẩu, để bước đưa thương hiệu sản phẩm tiếp cận trực tiếp người tiêu dung thị trường Đồng thời qua giảm chi phí việc tiêu thụ sản phẩm cho vùng lân cận - Công ty cần xây dựng kế hoạch thực kế hoạch Marketing thông qua việc chủ động điều tra, khảo sát thị trường, nắm bắt thông tin thị trường cách thường xuyên liên tục, cập nhật thông tin thay đổi nhu cầu sản phẩm, thị hiếu khách hàng, phản ứng khách hàng sản phẩm 64    gỗ doanh nghiệp mặt chất lượng, mẫu mã, giá cả, hệ thống phân phối, dịch vụ hậu - Nhanh chóng khắc phục khuyết điểm, đưa giải pháp đáp ứng nhanh chóng làm thỏa mãn khách hàng Doanh nghiệp tăng cường giới thiệu sản phẩm gỗ trực tiếp thị trườngcông ty thâm nhập nhiều phương tiện khác như: Qua mạng Internet, báo ảnh, tuần báo, đặc san, hệ thống kênh truyền hình cáp…Đây kênh đánh giá hiệu nhằm vào đối tượng khách hàng c) Đánh giá giải pháp: Nâng cao Marketing việc cần làm Công ty Cổ Phần Nguyên Vũ, để từ tiến hành hoạt động kinh doanh thiết kế hoạch định, định giá xúc tiến hướng dòng sản phẩm cơng ty đến tay người tiêu dùng thị trường xuất thuân lợi hơn, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh công ty với đối thủ cạnh tranh Tuy gặp khó khăn thời gian đầu cơng ty số mặt hạn chế nguồn nhân lực thương hiệu chưa mạnh, khẳng định rằng, điều kiện kinh tế mở phủ ta số sách bảo trợ, khuyến khích phát triển xuất giải pháp đẩy mạnh Marketing thực hiên thành cơng, qua đẩy mạnh thương hiệu Công ty đến với nhà nhập giới 65    CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Tuy công ty xuất mạnh sản phẩm gỗ sang số thị trường Công ty cổ phần Nguyên đổi mới, phát triển để thích nghi với xu hướng tiêu dùng khách hàng Thị trường Mỹ thị trường xuất chủ lực mà công ty tập trung nguồn lực vào nhiều Mục tiêu chiến lược tới công ty phát triển thị trường gỗ xuất Trong trình thực hoạt động xuất phát triển thị trường gỗ xuất mình, cơng ty gặp khơng khó khăn.Với cạnh tranh gay gắt đối thủ cạnh tranh điều luật nhập khắc khe nước đối tác, công ty phải trang bị nhiều máy móc tiên tiến, đại nỗ lực phấn đấu hoàn thành tiêu đề Như giải pháp phát triển công ty hồn thiện cơng tác tìm hiểu nghiên cứu thị trường, đảm bảo đầu vào tạo bước đột phá công nghệ nhằm ứng dụng nguồn ngun liệu cơng ty trồng vào sản xuất tạo sản phẩm giá trị cao, hiệu lực tốt Xây dựng công ty Nguyên thành công ty cổ phần mạnh, bao gồm hoạt động sản xuất, thương mại dịch vụ đem lại nhiều lợi ích cho cổ đơng người lao động, phát triển bền vững liên tục với qui mô thị trường: Thị trường nội địa: Tăng cường sản xuất sản phẩm nội thất văn phòng, nâng tỷ trọng hàng nội địa lên 30% tổng sản lượng sản phẩm tinh chế vào năm 2012 Tổ chức 66    nghiên cứu thị trường nước, tạo mẫu mã mới, phát triển mạng lưới cửa hàng tiêu thụ sản phẩm Mục tiêu đến năm 2015 đạt doanh thu tiêu thụ sản phẩm nội thất chiếm từ 20 đến 25% tổng doanh thu sản phẩm tinh chế Thị trường nước: Tăng giá trị xuất vào thị trường Mỹ thị trường lớn tiềm phát triển mạnh sản phẩm nội thất Nhiệm vụ trọng tâm tập trung nguồn lực đầu tư mở rộng thị trường xuất thị trường tiềm năng.Phát triển sản xuất mặt hàng chủ lực Cơng ty đồ gỗ nội thất văn phòng.Cơng ty Nguyên tập trung vào khách hàng, cải tiến hệ thống quản trị, áp dụng công nghệ phù hợp để tăng chất lượng – dịch vụ đem lại lợi ích cho khách hàng.Thỏa mãn nhu cầu khách hàng, đạt hiệu tốt nhằm phát triển bền vững Một là, tập trung trồng rừng theo phương thức thâm canh để tự túc nguồn nguyên liệu gỗ vào năm 2020, đồng thời đẩy mạnh công nghệ chế biến ván nhân tạo từ gỗ rừng trồng, tạo điều kiện thuận lợi để nhập cung ứng nguyên liệu gỗ đầu vào cho việc sản xuất sản phẩm gỗ đáp ứng số lượng, chất lượng thời gian với giá cạnh tranh Hai là, hồn thiện cơng tác nghiên cứu thị trường xuất khẩu, xây dựng đội ngũ bán hàng đẩy mạnh công tác bán hàng Ba là, nâng cao tay nghề làm việc đội ngũ cơng nhân viên, hồn thiện nâng cấp máy móc thiết bị đại đáp ứng nhu cầu sản xuất nhanh hiệu 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Về sách trồng rừng Chính phủ: Cần sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư trồng rừng Khi giao đất, giao rừng cho doanh nghiệp Chính phủ, Bộ Nông nghiệp phát triển Nông thôn cần xác định rõ chủ rừng ai, trách nhiệm quyền lợi chủ rừng, cần sách ưu đãi lãi suất thời hạn cho vay vốn phải dài hạn từ bảy đến mười năm dài mười lăm năm, phù hợp với chu kỳ trồng rừng Cho phép doanh nghiệp lấy tài sản rừng trồng đầu tư, cộng với vốn đối ứng doanh nghiệp để 67    chấp tài sản vay vốn Đối với vùng rừng trồng xa, lại khó khăn, Chính phủ nên hỗ trợ phần kinh phí đầu tư hạ tầng giúp doanh nghiệp điều kiện thuận lợi việc gieo trồng, chăm sóc, khai thác, vận chuyển gỗ nguyên liệu 5.2.2 Về tổ chức chợ đầu mối gỗ nguyên liệu: Hiện tỉnh Bình Dương, Đồng Nai xúc tiến hình thành chợ đầu mối, nhiên, quy mơ nhỏ Do đó, để giúp doanh nghiệp chủ động nguyên liệu đầu vào, giảm chi phí tránh cạnh tranh khơng lành mạnh, đề nghị Chính phủ, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn, Chính quyền địa phương cho phép tỉnh làm đầu mối nhập gỗ nguyên liệu cho khu vực miền Trung Tây nguyên Đồng thời quyền tỉnh tự chịu trách nhiệm xây dựng sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập gỗ 5.2.3 Về sách thuế: Bên cạnh đó, Chính phủ cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp nước, kể doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngồi tiềm lực tài mạnh đầu tư xây dựng kho ngoại quan mang tầm cở để giải vấn đề vốn, thuế nâng cao khả cạnh tranh cho doanh nghiệp Ngân hàng Nhà nước cần phải tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất Đồng Việt Nam, đồng thời cho phép ngân hàng đồng hành doanh nghiệp việc thực hợp đồng xuất giá trị lớn dài hạn, theo ngân hàng đứng làm hậu phương, rót vốn cho doanh nghiệp, doanh nghiệp trực tiếp tổ chức hoạt động sản xuất, xuất 5.2.4 Chính sách phát triển sở hạ tầng phục vụ sản xuất, xuất khẩu: Bộ Giao thông Vận tải cần mở rộng đầu tư nâng cấp, mở rộng thêm đường xá, cảng, bến bãi Bộ Giao thông Vận tải khơng đủ tiềm lực tài chính, bị gánh nặng nhiều vấn đề khác kêu gọi doanh nghiệp nước kể doanh nghiệp nước đầu tư vào việc mở rộng đường xá phục vụ cho việc nhập khẩu, xuất nói chung cho việc nhập xuất sản phẩm đồ gỗ sang thị trường nước ngồi nói riêng, sau cho họ thu lại phí khoảng thời gian định Việc làm làm giảm gánh nặng cho Bộ Giao thông Vận tải, doanh nghiệp ngành ngành lợi 68    5.2.5 Chính sách phát triển nguồn nhân lực: Bơ Giáo dục Đào tạo cần đạo địa phương sát việc mở rộng đầu tư thêm trường lớp đào tạo công nhân kỹ thuật chuyên chế biến gỗ, đào tạo cán quản lý phục vụ cho phát triển ngành gỗ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương khu vực Tây Nguyên- nơi tỷ trọng kim ngạch xuất cao hàng năm Liên kết đào tạo với chương trình quốc tế nước đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển ngành gỗ cho phép, khuyến khích doanh nghiệp phép liên kết trực tiếp với trường, tổ chức nước đào tạo nguồn nhân lực cho ngành gỗ, liên kết với tổ chức nước chuyên đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển ngành gỗ Chính vậy, việc đưa giải pháp phát triển thị trường gỗ xuất điều cần thiết Song song với sách hỗ trợ nhà nước tác động vơ tích cực công ty hoạt động xuất sản phẩm gỗ cơng ty cổ phần Ngun Với nổ lực phấn đấu mình, khả phát triển thị trường xuất Nguyên sớm đạt kết cao 69    TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Nguyễn Bách Khoa, Thạc sĩ Phan Thu Hoài - Marketing thương mại quốc tế NXB Thống kê - 2003 PGS Trần Thị Ngọc Trang - Marketing - NXB Lao động – xã hội Đỗ Hữu Vinh - Marketing xuất nhập - NXB Tài Tiến sĩ Lê Văn Bảy - Giáo trình kĩ thuật nghiệp vụ ngoại thương Phạm Quỳnh Chi - Giáo trình kĩ thuật nghiệp vụ ngoại thương – NXB Hà Nội – năm 2005 Dương Hữu Hạnh – Hướng dẫn thực hành kinh doanh xuất nhập – NXB Thống Kê – năm 2007 Tạp chí gỗ Việt: www.goviet.com.vn Báo ấn phẩm số 38 tháng năm 2012 Tổng cục thống kê giá trị xuất – www.gso.gov.vn ITC-Trade statistics for international bisiness development: www.trademap.org 10 www.vietrade.gov.vn 11 www.vcci.com.vn 12.www.vietnamtradefair.com 13 www.vietbao.com 14 www.customs.gov.com Cùng số tài liệu tham khảo khác 70    PHỤ LỤC Phụ lục 1: Một Số Hiệp Hội Thương Mại Đồ Gỗ Trên Thế Giới STT Tên Website Hiệp hội nhà cung cấp đồ gỗ http://www.ifsa-info.com/ Hiệp hội nhà buôn bán đồ gỗ http://www.iwfa.net/ Hiệp hội doanh nghiệp cung cấp đồ http://www.upholsteres.co.uk/ gỗ bọc đồ dùng mềm Hiệp hội đồ gỗ Singapore http://www.sfa.org.sg/ Hiệp hội đồ gỗ New Zealand http://www.fazweb.com/ Hiệp hội công nghiệp nội thất Australia http://www.fiaa.com.au/ Hiệp hội đồ nội thất quốc gia http://www.nhfa.org/ Hiệp hội nhà thiết kế đồ gỗ Thái http://www.tfa.or.th/ Hiệp hội đồ nội thất thiết kế http://www.ifda.com/ 10 Liêm đoàn nhà sản xuất đồ gỗ Châu http://www.ueanet.com/ Âu 11 Hiệp hội phát triển công nghiệp đồ gỗ http://idafij.or.jp/en/idafij/ Nhật   12 Hội đồng công nghiệp đồ gỗ Singapore http://www.singaporefurniture.com/ 13 Hiệp hội nhà sản xuất đồ gỗ Anh http://www.bfm.org.uk/ 14 Hiệp hội nhà sản xuất đồ gỗ http://www.cfma.com/ 15 Tổ chức gỗ nhiệt đới quốc tế (ITTO) http://www.itto.or.jp/ 16 Liên đoàn gỗ ván Châu Âu ( EPF) http://www.europanels.org/ 17 Liên đồn cơng nghiệp gỗ dán (FEIC) http://www.europlywood.org/ 18 CBW/ Hiệp hội nhà bán lẻ đồ gỗ http://www.cbm.org/ trung ương Phụ lục 2: Một Số Dự Án Của Công Ty Cổ Phần Nguyên Công ty Cổ Phần Nguyên Diamond Bay   Nha Trang Center AN LỘC HOTEL THANH ĐA VIEW   Phụ lục l 3: Mộtt Số Hình ảnh Sản Phẩm Xuất Khẩu Của Công Ty Cổ Ph hần Nguyyên         ... cứu thị trường, xác định thị trường mục tiêu tìm giải pháp đẩy mạnh xuất đồ gỗ vào thị trường điều cần thiết doanh nghiệp Và Công ty Cổ Phần Nguyên Vũ công ty chuyên sản xuất xuất đồ gỗ sang thị. .. PHỤ LỤC Phụ lục 1: Một số hiệp hội thương mại đồ gỗ giới Phụ lục 2: Một số dự án Công ty Cổ Phần Nguyên Vũ Phụ lục 3: Một số hình ảnh sản phẩm đồ gỗ xuất Công ty Cổ Phần Nguyên Vũ xi    CHƯƠNG MỞ... thị trường Mỹ nhiều năm, bước đầu tạo uy tín thị trường này, kim ngạch ngày tăng thị trường ngày mở rộng Từ đề tài “ Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất sản phẩm đồ gỗ vào thị trường Mỹ
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU SẢN PHẨM ĐỒ GỖ VÀO THỊ TRƯỜNG MỸ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN VŨ , MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU SẢN PHẨM ĐỒ GỖ VÀO THỊ TRƯỜNG MỸ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN VŨ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay