HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX

97 7 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH ––––––– HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX PHAN THỊ VÂN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KINH DOANH NÔNG NGHIỆP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/ 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH - - HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX PHAN THỊ VÂN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH DOANH NÔNG NGHIỆP Giáo viên hướng dẫn: ThS Trần Hồi Nam Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/ 2013 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học Khoa Kinh Tế, Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “HỒN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX”do PHAN THỊ VÂN , sinh viên khóa 36, ngành KINH DOANH NƠNG NGHIỆP, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày Giáo viên hướng dẫn TRẦN HOÀI NAM Ngày tháng năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày Ngày tháng năm tháng năm LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, xin chân thành cảm ơn cha mẹ quan tâm, động viên lo lắng cho Con ln tự hứa với lòng mình, cố gắng để chăm lo cho gia đình Ba, mẹ tiếp tục vững tin vào nhé! Xin chân thành cảm ơn thầy giáo trường đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức quí báu suốt thời gian học tập trường Cảm ơn thầy Trần Hoài Nam tận tình bảo, hướng dẫn em suốt thời gian thực đề tài tốt nghiệp Cảm ơn đại gia đình DH10KN, ln quan tâm chia sẽ, nơi gắn bó kỉ niệm buồn vui Trân trọng gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo chú, anh chị Phòng Quản Trị Nhân Sự Hành Chánh Công ty cổ phần thực phẩm Cholimex tạo điều kiện giúp đỡ em suốt thời gian thực tập vừa qua Cảm ơn chú, anh, chị xem em đứa em gia đình, tin tưởng giao việc cho em làm Cuối cùng, kính chúc q thầy cơ, q quan, gia đình, bạn bè mạnh khỏe, hạnh phúc thành công công việc Đồng thời kính chúc cơng ty Cổ phần thực phẩm Cholimex ngày phát triển mạnh mẽ Xin chân thành cảm ơn! TP Hồ Chí Minh , ngày 04 tháng 07 năm 2013 Sinh viên thực Phan Thị Vân NỘI DUNG TÓM TẮT PHAN THỊ VÂN Tháng 07/ 2013 “ Hồn Thiện Cơng Tác Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Cholimex” PHAN THI VAN July, 2013 “Improve The Management Of Human Resources in Company Cholimex Foods ” Khóa luận nghiên cứu công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty cổ phần thực phẩm Cholimex thông qua việc thu thập số liệu thứ cấp phòng ban cơng ty bảng vấn điều tra mức độ hài lòng nhân viên Qua việc thu thập bảng vấn nhận thấy cơng tác quản trị nguồn nhân lực công ty thực đầy đủ, từ công tác tuyển dụng đến đào tạo phát triển quan tâm đến đời sống nhân viên Đây yếu tố quan trọng góp phần mang lại hiệu kinh tế Tuy nhiên, số điểm hạn chế lương, thưởng, môi trường làm việc, chế độ thù lao, sách, tuyển dụng… Vì cần sách hỗ trợ kế hoạch nhằm hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực công ty cổ phần thực phẩm Cholimex MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG .ix DANH MỤC CÁC HÌNH x DANH MỤC PHỤ LỤC xi CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan công ty 2.1.1 Giới thiệu công ty cổ phần thực phẩm Cholimex 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển Cơng ty cổ phần thực phẩm Cholimex 2.1.3 Vốn điều lệ Công ty 2 Bộ máy tổ chức 2.2.1 Sơ đồ tổ chức máy 2.2.2 Chức phòng ban CHƯƠNG 13 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 3.1 sở lí luận 13 3.1.1 Thực trạng nguồn nhân lực Việt Nam 13 3.1.2 Khái niệm, vai trò, ý nghĩa quản trị nguồn nhân lực 15 3.1.3 Chức quản trị nguồn nhân lực 17 v 3.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến trình quản trị nguồn nhân lực .32 3.2 Phương pháp nghiên cứu 34 3.2.1 Phương pháp nghiên cứu 34 3.2.2 Chỉ tiêu đánh giá kết hiệu quản trị nguồn nhân lực .35 CHƯƠNG 36 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 36 4.1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cổ phần thực phẩm Cholimex 36 4.1.1 cấu doanh thu .36 4.1.2 cấu chi phí 37 4.1.3 Kết hiệu kinh doanh công ty giai đoạn 2011- 2012 38 4.1.4 Thị trường cấu sản phẩm .38 4.2 Phân tích tình hình lao động cơng ty cố phần thực phẩm Cholimex 41 4.2.1 Tình hình lao động chung 41 4.2.2 Phân loại lao động 41 4.3 Thực trạng quản trị nguồn nhân lực công ty cổ phần thực phẩm Cholimex 45 4.3.1 Quy trình tuyển dụng sử dụng lao động công ty cổ phần thực phẩm Cholimex .45 4.3.2 Thực trạng công tác tuyển dụng công ty 49 4.3.3 Thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty .52 4.3.4 Cơng tác trì quảnnguồn nhân lực .53 4.4 Đánh giá hiệu sử dụng nguồn nhân lực công ty 55 4.4.1 Đánh giá hiệu sử dụng lao động 56 4.4.2 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến cơng tác quản trị nguồn nhân lực công ty cổ phần thực phẩm Cholimex 56 4.4.3 Đánh giá chung thực trạng công tác tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty cố phần thực phẩm Cholimex 58 4.5 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực công ty cổ phần thực phẩm Cholimex 62 vi 4.5.1 Nguồn tuyển dụng .62 4.5.2 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực .63 4.5.3 Duy trì nguồn nhân lực 64 CHƯƠNG 66 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 66 5.1 Kết luận 66 5.2 Kiến nghị 67 5.2.1 Đối với công ty 67 5.2.2 Đối với người lao động 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT XNK : Xuất nhập HĐCĐ : Hội đồng cổ đông CK- BT: khí bảo trì X.CHHS: Xưởng chế biến hải sản X CBTP: Xưởng chế biến thực phẩm ĐVT: Đơn vị tính LN/ DT: Lợi nhuận/ doanh thu LN/ CP: Lợi nhuận/ chi phí TC- KT: Tài kế toán KD XNK: Kinh doanh xuất nhập QTNS- HC: Quản trị nhân hành chánh CB- CNV: Cán cơng nhân viên KDNĐ: Kinh doanh nội địa BQ: Bình quân ĐG: Đơn giá BCH: Ban huy BHXH: Bảo hiểm xã hội DT/ CPTL: Doanh thu/ chi phí tiền lương LN/ CPTL: Lợi nhuận/ chi phí tiền lương TP.HCM: Thành Phố Hồ Chí Minh UBNDTP: Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố HĐQT: Hội Đồng Quản Trị TC: Tổ chức viii Xử lý đơn hàng 3.11 3.33 3.49 3.67 3.84 Giao nhận nội địa 2.03 2.17 2.28 2.39 2.51 Giao nhận XNK 2.54 2.72 2.85 3.00 3.14 Chứng từ XNK ( Theo dõi 3.22 3.45 3.62 3.80 3.98 Thống kê kế hoạch 3.00 3.21 3.37 3.54 3.71 Điều độ sản xuất 3.00 3.21 3.37 3.54 3.71 Sản xuất thử 3.11 3.33 3.49 3.67 3.84 triển sản phẩm 3.11 3.33 3.49 3.67 3.84 Quản lý hệ thống chất lượng 3.11 3.33 3.49 3.67 3.84 Kiểm nghiệm 3.11 3.33 3.49 3.67 3.84 QC 3.11 3.33 3.49 3.67 3.84 Kỹ sư điện 3.11 3.33 3.49 3.67 3.84 Kế toán viên trung cấp 2.38 2.55 2.67 2.81 2.94 Thu mua vật tư nguyên liệu 2.38 2.55 2.67 2.81 2.94 Bán hàng 1.8 1.93 2.02 2.12 2.23 Lao động tiền lương nhà máy 2.54 2.72 2.85 3.00 3.14 Kỹ thuật viên điện 2.54 2.72 2.85 3.00 3.14 Thủ quỹ công ty 2.03 2.17 2.28 2.39 2.51 Thu ngân 1.8 1.93 2.02 2.12 2.23 Y tế quan 2.54 2.72 2.85 3.00 3.14 Văn thư pháp chế 1.98 2.12 2.22 2.34 2.45 Tiếp tân 2.03 2.17 2.28 2.39 2.51 Quản trị hành 1.98 2.12 2.22 2.34 2.45 Vận hành lò 2.38 2.55 2.67 2.81 2.94 Vận hành hệ thống lạnh 2.38 2.55 2.67 2.81 2.94 Công nhân diện nước 2.38 2.55 2.67 2.81 2.94 Cơng nhân khí 2.38 2.55 2.67 2.81 2.94 Lái xe 2.38 2.55 2.67 2.81 2.94 HD) Nghiên cứu thị trường phát Lái xe tải 2.54 2.72 2.85 3.00 3.14 Thủ kho 2.38 2.55 2.67 2.81 2.94 Phụ thủ kho 1.98 2.12 2.22 2.34 2.45 Phục vụ tạp vụ 1.63 1.74 1.83 1.92 2.02 Lao động phổ thông khác 1.00 1.07 1.12 1.18 1.24 CÁC SẢN PHẨM CHÍNH CỦA CƠNG TY Hiện sản phẩm Cơng ty gồm hai dòng sản phẩm chính: Dòng thứ nhất: Hải sản thực phẩm tinh chế (gọi tắt hải sản), gồm hai nhóm: - Nhóm Hải sản đông lạnh: tôm đông lạnh, cua đông lạnh, cá đông lạnh, mực đông lạnh, ghẹ đông lạnh, tôm Amaebi - Nhóm Thực phẩm tinh chế giá trị gia tăng: chả giò, chạo tơm, há cảo, hồnh thánh, bánh xếp, bánh trần, tơm tẩm bột, lẩu mắm, lẩu tươi, lẩu hải sản, khổ qua nhồi cá thát lát, bí đao nhồi thịt, xíu mại, bánh khọt, bánh nậm, chả cá, chả tơm Dòng thứ hai: Sauce – gia vị (gọi tắt sauce), gồm hai nhóm: - Nhóm mặt hàng sauce truyền thống: tương ớt, tương cà, tương ớt chua ngọt, tương ớt xí muội, tương đen, tương đậu nành, tương ớt phở, tương đen phở, nước mắm ăn liền, nước tương - Nhóm loại gia vị: sa tế tôm, lẩu chua hải sản, sauce ướp thịt cá, gia vị kho tiêu, sauce cá chiên, dầu dấm trộn salad, muối tiêu chanh, loại bột canh VÍ DỤ VỀ QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG VI TRÍ GIÁM SÁT BÁN HÀNG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG  Thông báo tuyển dụng công nhân  Mẫu áp dụng báo  Mẫu áp dụng website Thông tin doanh nghiệp tuyển dụng Tên Công ty: Công ty cổ phần thực phẩm Cholimex Địa chỉ: Lô C40-43/I, đường số 7, Khu Cơng Nghiệp Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TP.HCM Điện thoại: 08 37655037 Fax: Email: Cholimexfood@cholimexfood.com.vn Websie: www.cholimexfood.com.vn Công ty Cholimexfood công ty dẫn đầu ngành hàng thực phẩm gia vị, thủy hải sản đông lạnh thị trường Việt Nam mặt quốc gia: Mỹ, Anh, Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản,…Với nhãn hàng tiếng như: Tương ớt Cholimex, Tương cà Cholimex, nước chấm ăn liền, chả giò, há cảo, lẩu hải sản,… Thơng tin vị trí tuyển dụng: Chức danh/Vị trí Số lượng tuyển Lĩnh vực ngành nghề Địa điểm làm việc Mô tả công việc Giám sát bán hàng 40 Dịch vụ ăn uống, giải trí Thành phố: Hồ Chí Minh  Phối hợp chặt chẽ với nhà phân phối, huấn luyện, đào tạo quảnnhân viên bán hàng  Phân tuyến bán hàng, bố trí vật dụng quảng cáo theo yêu cầu chương trình bán hàng đảm bảo tính hiệu chương trình  Quản lý điểm bán hàng, kênh phân phối địa bàn phụ trách  Lập kế hoạch làm việc cho nhân viên bán hàng  Hồn thành báo cáo bán hàng, thơng tin đối Trình độ Kỹ cơng việc thủ cạnh tranh cho Quản lý trực yêu cầu  Những cơng việc đột xuất liên quan khác theo yêu cầu phụ trách phậnThực kế hoạch bán hàng chi nhánh đề nhằm đảm bảo doanh số bán hàng doanh thu  Thường xuyên viếng thăm khách hàng theo kế hoạch làm việc  Tạo mối quan hệ gắn kết với khách hàng  Hỗ trợ, giải thắc mắc khách hàng  Hỗ trợ nhân viên tuyến Cao đẳng trở lên  Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan (bán hàng, marketing…)  02 năm kinh nghiệm liên quan lĩnh vực phân phối mặt hàng tiêu dùng ( ưu tiên mặt hàng thực phẩm)  Thành thạo vi tính văn phòng  Năng động, sáng tạo tinh thần cầu tiến  khả giải vấn đề định cần thiết  tinh thần trách nhiệm, thực cam kết đưa ban đầu  khả thích ứng nhanh với mơi trường áp lực cao  Động nghề nghiệp (ln phấn đấu hồn thành tiêu doanh số)  Kỹ huấn luyện quảnnhân viên Giới tính Mức lương Thời gian thử việc Hình thức làm việc Yêu cầu hồ sơ Nam Thỏa thuận Nhận việc Nhân viên thức  Đơn xin việc  Sơ yếu lí lịch  Giấy khám sức khỏe  Hộ  Bản văn liên quan đến vị trí ứng tuyển  Tất văn liên quan đến vị trí ứng tuyển Tất công chứng Hạn nộp hồ sơ 14/05/2012 Thông tin liên hệ: Người liên hệ Email Điện thoại Điện thoại di động Hình thức liên hệ Trịnh Thị Thúy Hằng hangttt@cholimexfood.com.vn Trực tiếp TIẾP NHẬNPHÂN LOẠI HỒ SƠ: Ở bước này, hồ sơ đạt yêu cầu nhân viên phụ trách công tác tuyển dụng liên hệ lên cơng ty để bước vào vòng sơ vấn SƠ VẤN: Đối với vị trí giám sát bán hàng, vòng sơ vấn ứng viên phải trải qua:  Kiểm tra thông tin hồ sơ (khi đến Công ty, ứng viên phải điền thông tin vào tờ giấy theo form sẵn để nhân viên tuyển dụng kiểm tra lại thông tin)  Bài test kỹ tin học văn phòng  Đối thoại trực tiếp để đánh giá kỹ giao tiếp, khả giải vấn đề… Những ứng viên chọn nhân viên tuyển dụng liên hệ qua số điện thoại để chuẩn bị cho vòng vấn sau PHỎNG VẤN: Ở vòng này, ứng viên vấn trực tiếp với giám đốc nhân trưởng đơn vị nhu cầu tuyển dụng Nội dung vấn là:  Thẩm tra bổ sung thơng tin hồ sơ tuyển dụng Đánh giá trực quan người, kiến thức chuyên môn, động thúc đẩy, khả giao tiếp ứng xử…  Thơng tin lý lịch tình trạng gia đình  Giới thiệu vị trí giám sát bán hàng, nhiệm vụ cơng việc cho ứng viên tìm hiểu ý tưởng họ đảm nhiệm vị trí  Thỏa thuận mức lương, phụ cấp Ngồi thơng qua vấn, người phóng vấn tìm hiểu động nghề nghiệp ứng viên, từ định tuyển chọn đắn DUYỆT: Thông tin đánh giá nhận xét ứng viên chọn trình lên Tổng Giám Đốc xét duyệt Sau duyệt nhân viên kí kết hợp đồng thử việc (thường thời gian thử việc – tháng) TIẾP NHẬN CB-CNV: Ứng viên liên hệ để thức lên cơng ty nhận việc Trưởng Đơn vị chuẩn bị trước để tiếp nhận nhân viên ĐÀO TẠO HỘI NHẬP: Bất kỳ nhân viên nhận việc công ty đào tạo hội nhập để tảng hòa nhập với mơi trường làm việc Nội dung đào tạo xoay quanh thơng tin cơng ty (như lịch sử hình thành, chức nhiệm vụ phòng ban…), cách thức, quy trình làm việc đơn vị ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC THỜI GIAN THỬ VIỆC: Sau thời gian thử việc, đánh giá,nhận xét trưởng đơn vị trực tiếp quản lý, nhân viên phải viết báo cáo đánh giá nhận xét thân thời gian thử việc, nhân viên đưa góp ý cách thức, quy trình làm việc cơng ty KÍ KẾT HỢP ĐỒNG: Dựa vào đánh giá từ trưởng đơn vị báo cáo ứng viên, giám đốc nhân định tuyển dụng kí kết hợp đồng 10 LƯU HỒ SƠ: Kết thúc trình tuyển dụng, nhân viên phụ trách công tác tuyển dụng lưu giữ toàn hồ sơ nhân viên (hồ sơ xin việc, nhận xét, báo cáo sau thời gian thử việc hợp đồng lao động) VÍ DỤ VỀ MỘT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BÊN NGỒI Tên khóa đào tạo: Năng lực quản trị cấp trung (Management for middle manager-MMM) Đây khóa học đào tạo ngắn hạn dành cho giám đốc phòng KD XNK kế hoạch đào tạo Tổng Giám đốc duyệt TÌM KIẾM VÀ LIÊN HỆ VỚI CÁC TRUNG TÂM UY TÍN: Dựa theo kế hoạch phê duyệTquẢ, nhân viên phụ trách công tác đào tạo phải tiềm kiếm liên hệ với trung tâm khóa đào tao MMM phù hợp với kế hoạch tạo cơng ty Từ đó, nhân viên đào tạo liên hệ với trung tâm để nội dung đào tạo chi tiết khóa học Nội dung xem xét lực chọn phù hợp với nhu cầu đào tạo công ty ĐĂNG KÍ ĐÀO TẠO: Với khóa đào tạo MMM, Cơng ty chọn trường doanh nhân PACE Nội dung khóa đào tạo MMM trường doanh nhân PACE PHẦN I: Chân dung MM - Vị trí, vai trò, chức MM - Công việc MM - Năng lực quản trị MM PHẦN II: Quản trị triển khai chiến lược - Ý nghĩa tầm quan trọng hoài bão, sứ mệnh, chiến lược chung doanh nghiệp - Kế hoạch triển khai phương pháp thực chiến lược phận (Chiến lược chức / Functional Strategy) - Kiểm soát đánh giá hiệu - Báo cáo thực công cụ cần thiết PHẦN III: Quản lý đội ngũ - Những vấn đề liên quan trực tiếp đến nhân đội ngũ, hiểu nhân viên,tuyển dụng, bổ nhiệm, điều chuyển, sa thải - Đánh giá nhân viên: Đánh giá lực, đánh giá thành tích, thái độ - Xây dựng hệ thống quản lý - Lãnh đạo nhân viên PHẦN IV: Văn hóa doanh nghiệp văn hóa phận - Ý nghĩa tầm quan trọng việc lĩnh hội triển khai văn hóa chung doanh nghiệp cho đội ngũ nhân viên - Xây dựng văn hóa phận PHẦN V: Giới thiệu kỹ mềm bổ trợ - Giới thiệu nhóm kỹ mềm dành cho cấp quản lý - Giới thiệu nhóm kỹ mềm dành cho đặc thù công việc - Nhân viên phụ trách công tác đào tạo điền thông tin vào phiếu đăng kí chương trình đào tạo theo mẫu sẵn trường Doanh nhân PACE - Sau phận kế tốn chuyển khoản phí đào tạo vào tài khoản Trường THỜI GIAN ĐÀO TẠO: Khóa đào tạo kéo dài từ 09/09/2011- 05/10/2011 Trong thời gian này, học viên Trường Doanh Nhân PACE cung cấp tài liệu giảng dạy cung tài liệu tham khảo thêm KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: Sau khóa học kết thúc, nhân viên phải báo cáo nội dung giảng dạy suốt q trình học buổi báo cáo thuyết trình với ban quản lý cấp cao Ngồi nhân viên nhận phiếu thăm dò ý kiến khóa đào tạo để nhân viên cơng tác đào tạo nhận xét đánh giá cụ thể Từ định đắn cho khóa đào tạo sau (có thể tiếp tục khơng tiếp tục cử người di học khóa Trường LƯU HỒ SƠ Những giấy tờ liên quan đến khóa đào tạo lưu trữ lại biểu mẫu quy trình đào tạo, biên lai thu tiền, báo cáo sau đào tạo, phiếu đánh giá sau đào tạo) Nhân viên phải nộp chứng hồn thành khóa học Trường Doanh nhân PACE cấp cho nhân viên đào tạo để lưu hồ sơ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA KINH TẾ BẢNG PHỎNG VẤN ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN Mã số phiếu:…………………………………………… Ngày vấn: …………………………………… Xin kính chào! Tơi sinh viên trường đại học Nông Lâm TPHCM, làm đề tài tốt nghiệp “Hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực công ty cổ phần thực phẩm Cholimex” Để hồn thành đề tài tơi cần số thông tin anh (chị) Tôi xin cam đoan thông tin không dùng cho mục đích A Thơng tin cá nhân: Họ tên:…………………………………………… Giới tính: Nam / nữ Tuổi: …………… Thời gian làm việc anh( chị) công ty ?  Dưới năm  Từ – năm  Từ 6- 10 năm  Trên 10 năm Vị trí làm việc anh (chị) công ty?  Công nhân  QC or QA  Văn phòng  Cơng việc khác B Lương thưởng: Thu nhập anh ( chị) bao nhiêu?  Dưới triệu  Từ – 10 triệu  Trên 10 triệu Anh (chị) hài lòng với mức lương hay khơng?   Khơng Anh (chị) hài lòng với vị trí làm việc cơng ty khơng?   Khơng Mức độ cơng việc gây áp lực anh (chị) khơng?   Khơng Anh (chị) cảm thấy sách khen thưởng cơng ty?  Hài lòng  Bình thường  Khơng hài lòng Chính sách khen thưởng cơng ty theo anh (chị) cơng khơng?   Khơng Các sách khen thưởng cơng ty theo anh(chị) nên trì khơng?   Khơng C Phương tiện làm việc, an tồn lao động: Điều kiện làm việc phân xưởng phòng bạn anh ( chị ) đánh nào?  Tốt  Bình thường  Khơng tốt Hợp đồng mà anh (chị) kí kết với công ty nào?  Dài hạn  Ngắn hạn  Thời vụ Anh (chị) muốn gắn bó với cơng việc cơng ty nào?  Hết hợp đồng  Chưa xác định  Gắn bó lâu dài Khơng khí làm việc phân xưởng, phòng ban anh( chị ) đánh nào?  Tốt  Bình thường  Khơng tốt D hội thăng tiến: Anh ( chị ) thường xuyên tham gia lớp đào tạo huấn luyện nâng cao tay nghề cho nhân viên hay không?   Khơng Anh ( chị ) tạo điều kiện để đóng góp đề xuất ý kiến để công việc tốt không?   Khơng hội thăng tiến cơng việc anh (chị) nào?  Tốt  Bình thường  Khơng tốt Anh (chị) cấp giúp đỡ dẫn cụ thể để hoàn thành tốt cơng việc hay khơng?   Khơng ... chung thực trạng công tác tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty cố phần thực phẩm Cholimex 58 4.5 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực công ty cổ phần thực phẩm. .. 2012  Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực công ty cổ phần thực phẩm Cholimex  Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến q trình quản trị nguồn nhân lực cơng ty cổ phần thực phẩm Cholimex  Đề xuất... quản trị nguồn nhân lực công ty CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan công ty 2.1.1 Giới thiệu công ty cổ phần thực phẩm Cholimex Tên Công ty : Công ty cổ phần thực phẩm Cholimex Tên giao dịch : Cholimex
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX , HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay