THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VIỆT GIA

74 10 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:23

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH THỰC TRẠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VIỆT GIA PHAN KIM TUYỀN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “THỰC TRẠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI PHỊNG KHÁM ĐA KHOA VIỆT GIA” Phan Kim Tuyền, sinh viên khóa 35, ngành Quản Trị Kinh Doanh, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày Vũ Thanh Liêm Người hướng dẫn Ngày tháng …….năm 2012 Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ký tên Ngày tháng năm 2012 Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ký tên Ngày tháng năm 2012 LỜI CẢM TẠ Lời cho xin trân trọng tỏ lòng thành kính, ghi nhớ cơng ơn ba mẹ người sinh thành nuôi dưỡng con, với người thân, người động viên giúp đỡ cho vật chất lẫn tinh thần để vững tâm học tập đến ngày hôm Xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến: Quý thầy cô Khoa Kinh Tế trường đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tận tình truyền đạt cho tơi kiến thức quý báu suốt thời gian học tập trường Đặc biệt thầy Vũ Thanh Liêm – người tận tâm hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành tốt luận văn Các cô chú, anh chị phòng ban Phòng Khám Đa Khoa Việt Gia đặc biệt chị Điệp quảnphòng khám nhiệt tình cung cấp cho tơi đầy đủ thông tin thời gian thu thập số liệu phòng khám cuối cùng, cảm ơn tất bạn bè giúp đỡ tơi nhiều q trình thu thập số liệu, tài liệu phục vụ cho nghiên cứu hỗ trợ nhiều tinh thần để tơi hồn thành tốt đề tài lần Xin chân thành cảm ơn tất người! TP.Hồ Chí Minh Người viết Phan Kim Tuyền TĨM TẮT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Phan Kim Tuyền Tháng 12 năm 2012 “Thực Trạng Một Số Giải Pháp Nhằm Hồn Thiện Cơng Tác Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tại Phòng Khám Đa Khoa Việt Gia” Phan Kim Tuyền December 2012 “Reality And Some Solutions To Perfect Human Resource Management At Viet Gia General Clinic” Việt Gia Phòng khám có uy tín thành phố Hồ Chí Minh Tuy nhiên, bối cảnh cạnh tranh để tiếp tục phát triển đưa thương hiệu Việt Gia lên tầm cao Phòng khám nhiều vấn đề quan tâm giải – đặc biệt nguồn nhân - nhằm tạo phát triển ổn định, lâu dài cho Phòng khám Để nâng cao hiệu công tác trị nhân Phòng khám, khóa luận tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ phòng khám tiến hành khảo sát mức độ hài lòng nhân viên sách Phòng khám Xác định nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến nguồn nhân sự, từ đưa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực từ giúp Phòng khám kinh doanh có hiệu Đề tài thực sở điều tra thực tế ý kiến 50 nhân viên với bảng câu hỏi soạn sẵn, chọn mẫu phân tầng dùng phương pháp thống kê mô tả kết hợp với việc thu thập số liệu thứ cấp phòng ban Phòng khám báo, Internet để phân tích thực trạng nhân Phòng khám qua quý đầu năm 20112012 Nội dung phân tích gồm hoạt động thu hút nguồn nhân lực, hoạt động đào tạo phát triển, hoạt động trì nguồn nhân lực phân tích kết hiệu quản trị nguồn nhân lực thông qua tiêu suất lao động, chi phí lao động…nhằm đề xuất giải pháp phù hợp để hoàn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực; góp phần nâng cao hiệu quản trị nhân nói riêng hoạt động kinh doanh y tế Phòng khám nói chung MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH x DANH MỤC PHỤ LỤC xi CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 lược cấu trúc luận văn CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Q trính hình thành phát triển Phòng khám Việt Gia 2.1.1 Giới thiệu chung Phòng khám 2.1.2 Vị trí địa lý 2.2 Quá trình hình thành phát triển 2.3 Chức năng, nhiệm vụ Phòng khám 2.4 Cơ cấu quản lý tổ chức 2.5 Kết hoạt động kinh doanh 2.6 Đặc điểm tình hình mơi trường hoạt động 2.7 Định hướng phát triển CHƯƠNG NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Nội dung nghiên cứu 10 10 3.1.1 Khái niệm quản trị nguồn nhân lực 10 3.1.2 Vai trò ý nghĩa quản trị nguồn nhân lực 10 3.1.3 Quá trình phát triển nhân lực 11 3.1.4 Các chức quản trị nguồn nhân lực 13 3.1.5 Các tiêu đánh giá kết quả, hiệu quản trị NNL 19 3.2 Phương pháp nghiên cứu 20 3.2.1 Phương pháp thu thập liệu 20 3.2.2 Phương pháp phân tích, xử lý liệu 20 v CHƯƠNG KẾT QUẢ THẢO LUẬN 4.1 Phân tích tình hình lao động 22 22 4.1.1 Phân tích cấu lao động Phòng khám 22 4.1.2 Theo Trình Độ Lao Động 23 4.1.3 Theo độ tuổi lao động 25 4.2 Phân tích hoạt động tuyển dụng Phòng khám 4.2.1 Các nguồn cung ứng nhân lực cho Phòng khám 26 26 4.2.1.1 Nguồn cung ứng nội 26 4.2.1.2 Nguồn cung ứng từ bên 28 4.2.2 Thực trạng công tác tuyển dụng nhân 28 4.2.3 Đánh giá quy trình tuyển dụng 35 4.2.4 Phân tích kết hiệu tuyển dụng nhân lực Phòng khám 37 4.2.4.1 Chi phí tuyển dụng 37 4.2.4.2 Hiệu nguồn tuyển dụng 39 4.3 Phân Tích Tình Hình Đào Tạo Của Phòng Khám Đa Khoa Việt Gia 4.3.1 Mục tiêu phương châm đào tạo 40 40 4.3.1.1 Mục tiêu 40 4.3.1.2 Phương châm 41 4.3.2 Các hình thức đào tạo 41 4.3.2.1 Đào tạo ngồi Phòng khám 41 4.3.2.2 Đào tạo Phòng khám 41 4.3.3 Xét duyệt tổ chức đào tạo 41 4.3.4 Trách Nhiệm – Chế Độ – Quyền Lợi 41 4.4 Đánh Giá Năng Lực Thực Hiện Công Việc Của Nhân Viên PK Đa Khoa Việt Gia 43 4.4.1 Mục Đích Của Việc Đánh Giá Năng Lực 43 4.4.2 Nội Dung Đánh Giá 43 4.4.2.1 PK Việt Gia đánh giá dựa vào tiêu chuẩn sau 43 4.4.2.2 Tiêu chuẩn 44 4.4.2.3 Tổ chức đánh giá 44 4.5 Chế độ tiền lương ưu đãi 45 vi 4.5.1 Nguyên tắc trả lương 45 4.5.2 Điều kiện trả lương 45 4.5.3 Lương cá nhân cho cán công nhân viên PK Đa Khoa Việt Gia 45 4.5.3.1 Lương cho nhân viên văn phòng, quản lý 45 4.5.3.2 Lương cho nhân viên kinh doanh tính theo suất (hợp đồng) 46 4.5.4 Tiền thưởng 46 4.5.5 Đánh giá nhân viên lương, thưởng 46 4.5.6 Phúc lợi an toàn lao động 47 4.5.6.1 Phúc Lợi 47 4.5.6.2 An toàn lao động 48 4.5.7 Đánh giá hài lòng nhân viên việc sử dụng lao động sách đãi ngộ 48 4.6 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị nguồn lực cho PK Đa Khoa Việt Gia 51 4.6.1 Giải pháp tuyển dụng 51 4.6.2 Giải pháp đào tạo 52 4.6.3 Giải pháp đánh giá thành tích cơng việc 52 4.6.4 Giải pháp giải pháp hoàn thiện cấu tiền lương 53 4.6.5 Xây dựng tốt mối quan hệ lãnh đạo với nhân viên 54 4.6.6 Một số biện pháp khuyến khích động viên cơng nhân viên 54 CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 56 5.1 Kết Luận 56 5.2 Kiến nghị 56 5.2.1 Đối với Phòng khám 56 5.2.2 Đối với Nhà nước 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CNV Cơng nhân, nhân viên CP Chi phí CPTL Chi phí tiền lương CT_ĐT Công tác đào tạo DT Doanh thu ĐK Đa khoa ĐT Đào tạo ĐVT Đơn vị tính GĐ Giám đốc HC_NS Hành chính_nhân KQ_KD Kết kinh doanh LN Lợi nhuận NLĐ Người lao động NSLĐ Năng suất lao động PK Phòng khám QL Quỹ lương SX_KD Sản xuất kinh doanh TD Tuyển dụng TD_ĐT Tuyển dụng đào tạo THCN Trung học chuyên nghiệp TL Tiền lương TLBQ Tiền lương bình quân WTO Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (World Trade Organization.) XHCN Xã hội chủ nghĩa viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Tình Hình Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Qua Quý Đầu Năm 2011 2012 7  Bảng 4.1 Cơ Cấu Lao Động Theo Giới Tính 22  Bảng 4.2 Trình Độ Học Vấn Của CB-CNV Trong Phòng Khám Qua Quý Đầu Năm 2011 Quý Đầu Năm 2012 24  Bảng 4.3 Các Nguồn Tuyển Dụng Nhân Viên Qua Quý Đầu Năm 2011 Quý Đầu Năm 2012 30  Bảng 4.4 Yêu Cầu Chung Đối Với Một Số Vị Trí Tuyển Dụng 31  Bảng 4.5 Kết Quả Tình Hình Thử Việc Trong Quý Đầu Năm 2011 -2012 35  Bảng 4.6 Tỷ Lệ Hồ Đáp Ứng Yêu Cầu Tuyển Dụng 35  Bảng 4.7 Tình Hình Nghỉ Việc Của Nhân Viên Mới Trong Quý Đầu Năm 20112012 36  Bảng 4.8 Chi Phí Tuyển Dụng Bình Qn Trên Người Qua Quý Đầu Năm 2011 Quý Đầu Năm 2012 37  Bảng 4.9 Chi Phí Thu Hút Tuyển Dụng Quý Đầu Năm 2012 38  Bảng 4.10 Số Nhân Viên Mới Từ Các Nguồn Tuyển Dụng Qua Quý Đầu Năm 2012 39  Bảng 4.11 Phụ Cấp Theo Trình Độ 42  Bảng 4.12 Định Mức Thưởng Vượt Năng Suất Định Mức 46  Bảng 4.13 Tỷ Lệ Đánh Giá Mức Độ Thỏa Mãn NLĐ 48  ix DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Đồ Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Của Phòng Khám 6  Hình 3.1 Đồ Ích Lợi Phân Tích Cơng Việc 14  Hình 3.2 Các Bước Của Quá Trình Tuyển Dụng 15  Hình 3.3 Cơ Cấu Hệ Thống Trả Cơng Các Doanh Nghiệp 18  Hình 3.4 Mơ Hình Quản Trị Nguồn Nhân Lực 19  Hình 4.1 Biểu Đồ Mơ Tả Cơ Cấu Lao Động Theo Giới Tính 23  Hình 4.2 Trình Độ Học Vấn Của CB-CNV Trong Phòng Khám Qua Quý Đầu Năm 2011 Quý Đầu Năm 2012 25  Hình 4.3 Biểu Đồ Cơ Cấu Lao Động Theo Độ Tuổi 26  Hình 4.4 Biểu Đồ Thể Hiện Nhu Cầu Lao Động Các Năm 2008-2012 29  Hình 4.5 Biểu Đồ Biểu Diển Đánh Giá Của Nhân Viên Về Công Tác Đào tạo 43  Hình 4.6 Biểu Đồ Thể Hiện Ý Kiến Của Nhân Viên Về Cách Đánh Giá Xếp Loại 44  Hình 4.7 Biểu Đồ Biểu Diển Sự Đánh Giá Của Nhân Viên Về Lương, Thưởng 46  Hình 4.8 Tỷ Lệ Đánh Giá Của NLĐ Về Điều Kiện Làm Việc Tại Phòng Khám 49  Hình 4.9.Tỷ Lệ Đánh Giá Của NLĐ Về Thời Gian Làm Việc Nghỉ Ngơi 50  Hình 4.10 Tỷ Lệ Bố Trí Nhân Sự Tại Phòng Khám 50  x ... học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VIỆT GIA ... NGHIÊN CỨU Phan Kim Tuyền Tháng 12 năm 2012 Thực Trạng Và Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Cơng Tác Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tại Phòng Khám Đa Khoa Việt Gia Phan Kim Tuyền December 2012 “Reality... “THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI PHỊNG KHÁM ĐA KHOA VIỆT GIA làm luận văn tốt nghiệp đại học Trong trình nghiên cứu đề tài kiến thức thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VIỆT GIA , THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VIỆT GIA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay