PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NGHÈO ĐÓI CỦA HỘ GIA ĐÌNH TẠI HUYỆN BÙ GIA MẬP TỈNH BÌNH PHƯỚC

107 6 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NGHÈO ĐĨI CỦA HỘ GIA ĐÌNH TẠI HUYỆN GIA MẬP TỈNH BÌNH PHƯỚC PHẠM THỊ THU THỦY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KINH TẾ NƠNG LÂM Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khố luận “Phân tích yếu tố tác động đến nghèo đói hộ gia đình huyện Gia Mập, tỉnh Bình Phước” Phạm Thị Thu Thủy, sinh viên khố 35, ngành Kinh Tế Nông Lâm, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày Th.s TRẦN HOÀI NAM Người hướng dẫn _ Ngày tháng năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo _ Ngày tháng năm Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Lời cảm ơn muốn gửi tới bố mẹ gia đình tơi Những người tảo tần sớm hôm để chăm lo cho anh em ăn học chỗ dựa vững suốt năm học qua “Con cảm ơn bố mẹ nhiều, cảm ơn gia đình ln bên tiếp sức cho cố gắng” Khóa luận tốt nghiệp bước ngoặt đánh dấu bốn năm học tập giảng đường đại học.Để ngày hôm nay, với cố gắng thân tơi cơng lao thầy cô trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh vơ to lớn Cho gửi lời cảm ơn chân thành tới quý thầy cô, đặc biệt thầy cô khoa Kinh Tế truyền đạt cho kiến thức quý báu suốt năm học qua Đặc biệt, xin gửi lời biết ơn sâu sắc tới thầy Trần Hoài Nam – người thầy tận tình giúp đỡ tơi suốt thời gian qua.Thầy không người hướng dẫn, sửa chữa sai sót q trình làm khóa luậnmà nhiệt tình bảo, đưa hướng để tơi hồn thành khóa luận cách tốt nhất.Trong tận đáy lòng mình, tơi xin gửi tới thầy lời cảm ơn sâu sắc chân thành Tôi xin cảm ơn người bạn bên suốt thời gian qua Cảm ơn ln an ủi động viên lúc tơi khó khăn Và cuối cho gửi lời cảm ơn tới cô chú, anh chị tai UBND huyện Gia Mập giúp đỡ để tơi hồn thành khóa luận cách trọn vẹn Chân thành cảm ơn tất cả! TP Hồ Chí Minh, tháng 12/2012 Sinh viên thực Phạm Thị Thu Thủy NỘI DUNG TÓM TẮT PHẠM THỊ THU THỦY.Tháng 12 năm 2012.“Phân Tích Các Yếu Tố Tác Động Đến Nghèo Đói Của Hộ Gia Đình Tại Huyện Gia Mập, Tỉnh Bình Phước” PHAM THI THU THUY December 2012 “Analysis Of The Factors Affecting The Poverty Of Households In Bu Gia Map District, Binh Phuoc Province” Khóa luận thực nhằm tiến hành tìm hiểu thực trạng nghèo đói huyện Gia Mập, tỉnh Bình Phước Đồng thời phân tích yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập nghèo đói hộ gia đình huyện , sở đề xuất số giải pháp nhằm giảm nghèo đói địa bàn nghiên cứu Khóa luận thực dựa sở phân tích yếu tố liên quan tới 95hộ gia đình vấn bao gồm dân tộc Kinh Đồng bào dân tộc người địa bàn huyện Số liệu điều tra ngẫu nhiên xử lý, phân tích phương pháp thống kê mô tả, so sánh phân tích hồi quy Trong phương pháp phân tích hồi quy mơ hình hồi quy OLS sử dụng nhằm phân tích yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập, mơ hình hồi quy Logit sử dụng để phân tích yếu tố ảnh hưởng đế khả nghèo hộ gia đình Kết nghiên cứu hai nhóm nhân tố tác động đến khả nghèo hộ gia đình - Nhóm yếu tố tác động làm tăng khả nghèo hộ gia đình bao gồm: quy mơ hộ, tỷ lệ phụ thuộc, dân tộc Trong q trình phân tích mơ hình yếu tố tỷ lệ phụ thuộc yếu tố tác động nhiều dẫn đến tăng khả nghèo hộ - Nhóm yếu tố làm giảm xác suất nghèo đói hộ gia đình bao gồm: tuổi chủ hộ, trình độ học vấn chủ hộ biến diện tích đất canh tác hộ gia đình Qua phân tích thấy tuổi chủ hộ cao xác suất nghèo giảm, tương tự trình độ học vấn hộ cao diện tích đất canh tác nhiều xác suất nghèo huyện giảm Kết nghiên cứu cho thấy tình trạng nghèo đói nhóm hộ Đồng bào dân tộc tương đối nghiêm trọng so với nhóm hộ Kinh MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii  DANH MỤC CÁC BẢNG viii  DANH MỤC CÁC HÌNH x  CHƯƠNG 1MỞ ĐẦU 1  1.1.  Đặt vấn đề 1  1.2.  Mục tiêu nghiên cứu 3  1.2.1.  Mục tiêu chung 3  1.2.2.  Mục tiêu cụ thể 3  1.3.  Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài 3  1.3.1.  Đối tượng nghiên cứu .3  1.3.2.  Phạm vi nghiên cứu đề tài 3  1.4.  Cấu trúc đề tài 4  CHƯƠNG 2TỔNG QUAN 5  2.1.  Tổng quan tài liệu nghiên cứu 5  2.2.  Tổng quan địa bàn nghiên cứu 6  2.2.1.  Điều kiện tự nhiên 6  2.2.2.  Điều kiện kinh tế xã hội 7  CHƯƠNG 3NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18  3.1.  Cơ sở lý luận 18  3.1.1.  Khái niệm nghèo đói 18  3.1.2.  Phương pháp xác định đối tượng nghèo 20  3.1.3.  Ngưỡng nghèo 20  3.1.4.  Khái niệm liên quan khác 22  3.1.5.  Tình trạng nghèo đói Việt Nam 23  3.1.6.  Nguyên nhân nghèo đói 26  3.2.  Phương pháp nghiên cứu 29  3.2.1.  Phương pháp thống kê mô tả 29  3.2.2.  Phương pháp so sánh 30  3.2.3.  Phương pháp phân tích hồi quy 31  CHƯƠNG 4KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 38  4.1.  Thực trạng nghèo đói địa bàn huyện Gia Mập 38  v 4.1.1.  Tỷ lệ nghèo huyện Gia Mập giai đoạn 2006-2011 38  4.1.2.  Thực trạng nghèo đói huyện năm 2011 40  4.2.  Đặc điểm hộ điều tra 41  4.2.1.  Đặc điểm kinh tế - xã hội hộ điều tra 41  4.2.2.  Nguồn thu nhập hộ gia đình huyện năm 2011 42  4.2.3.  Phân loại tình hình nghèo đói huyện Gia Mập 44  4.3.  Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập hộ gia đình huyện Gia Mập 54  4.3.1.  Mơ hình kinh tế lượng yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập hộ gia đình huyện Gia Mập 54  4.3.2.  Kiểm định tính hiệu lực mơ hình 55  4.3.3.  Kết kiểm định mơ hình 57  4.3.4.  Kết phân tích hồi quy ý nghĩa mơ hình 57  4.4.  Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến xác suất nghèo hộ gia đình huyện 59  4.4.1.  Xác định mơ hình 59  4.4.2.  Kết ước lượng 60  4.4.3.  Phân tích mơ hình 64  4.5.  Đề xuất số giải pháp nhằm giảm nghèo cho hộ nghèo huyện Gia Mập 69  4.5.1.  Giải pháp nâng cao kiến thức 69  4.5.2.  Giải pháp sách dân tộc 70  4.5.3.  Giải pháp đất đai 70  4.5.4.  Giải pháp nguồn vốn 71  CHƯƠNG 5KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 72  5.1.  Kết luận 72  5.2.  Kiến nghị 73  5.2.1.  Đối với quyền 73  5.2.2.  Đối với hộ gia đình 73  TÀI LIỆU THAM KHẢO 75  PHỤ LỤC 1  vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BQ Bình quân CĐ Cao đẳng ĐBDT Đồng bào dân tộc ĐH Đại học ĐVT Đơn vị tính ESCAP Ủy ban Kinh tế Xã hội châu Á Thái Bình Dương Liên Hiệp Quốc(Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) KSMS Khảo sát mức sống LĐ Lao động MTQG Mục tiêu quốc gia THCN Trung học chuyên nghiệp THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông TLN Tỷ lệ nghèo UBND Uỷ Ban Nhân Dân WB Ngân hàng giới (World Bank) XĐGN Xóa đói giảm nghèo vii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang   Bảng 2.1: Diện Tích - Dân Số - Mật Độ Dân Số Huyện Gia Mập Năm 2011 9  Bảng 2.2: Lao động xã hội địa bàn huyện Gia Mập giai đoạn 2009-2011 10  Bảng 2.3: Diện Tích, Năng Suất Sản Lượng trồngcủa huyện Gia Mập qua Các Năm 2010, 2011 13  Bảng 2.4: Cơ Cấu Đất Đai Của Huyện Gia Mập năm 2010 16  Bảng 2.5: Tình Hình Sử Dụng Đất Nơng Nghiệp Của Huyện Năm 2010 17  Bảng 3.1: Chuẩn Nghèo Của Chính Phủ cho Giai Đoạn 2006 – 2010 22  Bảng 3.2: Chuẩn nghèo phủ cho giai đoạn 2011 – 2015 22  Bảng 3.3: Tỷ Lệ Hộ Nghèo Theo Vùng Trong Cả Nước 24  Bảng 3.4: Hệ Số Gini Chia Theo Thành Thị, Nông Thôn Và Vùng 25  Bảng 3.5: Bảng Kỳ Vọng Dấu Các Biến Độc Lập 37  Bảng 4.1: Tỷ lệ nghèo đia bàn huyện theo hai giai đoạn 2006-2009 2010-2011 38  Bảng 4.2: Tình Trạng Hộ Nghèo, Hộ Cận Nghèo Của Huyện Gia Mập Năm 2011 40  Bảng 4.3: Đặc điểm kinh tế xã hội mẫu 41  Bảng 4.4: Thu nhập bình quân hộ/năm năm 2011 42  Bảng 4.5: Cơ Cấu Nguồn Thu Nhập Của Hộ Gia Đình Tại Huyện Gia Mập Năm 2011 43  Bảng 4.6: Tình trạng nghèo đói theo nhóm dân tộc huyện Gia Mập 44  Bảng 4.7: Bảng nghề nghiệp chủ hộ tình trạng nghèo 45  Bảng 4.8: Trình Độ Học Vấn Của Chủ HộTình Trạng Nghèo Đói 46  Bảng 4.9: Quy Mơ Hộ Gia ĐìnhTình Trạng Nghèo 47  Bảng 4.10: Giới Tính Chủ Hộ Với Tình Trạng Nghèo Của Mẫu Điều Tra 48  Bảng 4.11: Quyền Sử Dụng Đất Của Mẫu Điều Tra 49  Bảng 4.12: Diện Tích Đất Phân Theo Nhóm Hộ Nghèo Và Khơng Nghèo 50  Bảng 4.13: Diện Tích Đất Của Các Hộ Gia Đình Phân Theo Nhóm Thu Nhập 50  viii Bảng 4.14 : Tình Trạng Nhà Ở Của Hộ Điều Tra Tại Huyện Gia Mập 51  Bảng 4.15 Tín dụng tình trạng nghèo huyện Gia Mập 52  Bảng 4.16: Tuổi Của Chủ HộTình Trạng Nghèo 53  Bảng 4.17 Kết ước lượng thông số mơ hình thu nhập 54  Bảng 4.18: R2 Hàm Hồi Quy Bổ Sung 55  Bảng 4.19 Mơ hình - Kết ước lượng mơ hình Logit 60  Bảng 4.20 Mơ hình - Kết ước lượng mơ hình Logit 62  Bảng 4.21: Bảng Khả Năng Dự Đốn Của Mơ Hình Hồi Quy 64  Bảng 4.22: Hệ Số Tác Động Biên Theo Từng Yếu Tố Trong Mơ Hình Logit 65  Bảng 4.23: Ước tính xác suất nghèo hộ gia đình huyện Gia Mập 68  ix 4.2 Mơ hình hồi quy bổ sung Dependent Variable: LOG(X2) Method: Least Squares Date: 12/12/12 Time: 09:17 Sample: 95 Included observations: 95 Variable Coefficient C -0.531670 LOG(Y) 0.191131 LOG(X1) -0.086095 LOG(X3) -0.048487 LOG(X4) 0.051903 LOG(X5) -0.001127 D1 -0.074645 D2 -0.161239 D3 0.235255 D4 -0.009264 R-squared 0.531897 Adjusted R-squared 0.482333 S.E of regression 0.317312 Sum squared resid 8.558409 Log likelihood -20.46844 Durbin-Watson stat 1.947724 Std Error t-Statistic 0.681012 -0.780706 0.054604 3.500292 0.120966 -0.711733 0.133634 -0.362838 0.073262 0.708452 0.038875 -0.028982 0.103560 -0.720790 0.111385 -1.447579 0.113993 2.063777 0.073106 -0.126721 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.4371 0.0007 0.4786 0.7176 0.4806 0.9769 0.4730 0.1514 0.0421 0.8995 0.871894 0.441024 0.641441 0.910270 10.73156 0.000000 4.3 Mô hình hồi quy bổ sung Dependent Variable: LOG(X3) Method: Least Squares Date: 12/12/12 Time: 09:17 Sample: 95 Included observations: 95 Variable Coefficient C 1.794096 LOG(Y) -0.084366 LOG(X1) 0.135147 LOG(X2) -0.031894 LOG(X4) 0.154422 LOG(X5) 0.052429 D1 -0.110832 D2 -0.224390 D3 -0.255970 D4 0.055534 R-squared 0.524906 Adjusted R-squared 0.474602 S.E of regression 0.257350 Sum squared resid 5.629486 Log likelihood -0.570874 Durbin-Watson stat 2.041967 Std Error t-Statistic 0.519018 3.456715 0.046478 -1.815176 0.097301 1.388952 0.087901 -0.362838 0.057191 2.700108 0.031012 1.690593 0.083384 -1.329173 0.088145 -2.545683 0.090580 -2.825895 0.058990 0.941406 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.0009 0.0730 0.1685 0.7176 0.0084 0.0946 0.1873 0.0127 0.0059 0.3492 1.641674 0.355043 0.222545 0.491374 10.43467 0.000000 4.4 Mơ hình hồi quy bổ sung Dependent Variable: LOG(X4) Method: Least Squares Date: 12/12/12 Time: 09:18 Sample: 95 Included observations: 95 Variable Coefficient C 1.252009 LOG(Y) -0.164633 LOG(X1) -0.199088 LOG(X2) 0.113098 LOG(X3) 0.511558 LOG(X5) 0.002624 D1 0.060775 D2 0.312709 D3 -0.274186 D4 -0.010030 R-squared 0.477535 Adjusted R-squared 0.422215 S.E of regression 0.468401 Sum squared resid 18.64895 Log likelihood -57.46501 Durbin-Watson stat 1.873638 Std Error t-Statistic 0.999692 1.252395 0.084348 -1.951814 0.177789 -1.119804 0.159640 0.708452 0.189458 2.700108 0.057385 0.045728 0.153194 0.396722 0.162943 1.919134 0.169850 -1.614278 0.107921 -0.092936 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.2139 0.0543 0.2660 0.4806 0.0084 0.9636 0.6926 0.0583 0.1102 0.9262 -0.005823 0.616218 1.420316 1.689145 8.632262 0.000000 4.5 Mơ hình hồi quy bổ sung Dependent Variable: LOG(X5) Method: Least Squares Date: 12/12/12 Time: 09:18 Sample: 95 Included observations: 95 Variable Coefficient C 2.193876 LOG(Y) 0.642871 LOG(X1) 0.158102 LOG(X2) -0.008771 LOG(X3) 0.620476 LOG(X4) 0.009375 D1 -0.023178 D2 0.300377 D3 -0.128892 D4 -0.319957 R-squared 0.298205 Adjusted R-squared 0.223897 S.E of regression 0.885323 Sum squared resid 66.62275 Log likelihood -117.9447 Durbin-Watson stat 1.414820 Std Error t-Statistic 1.891964 1.159576 0.147288 4.364704 0.338073 0.467656 0.302624 -0.028982 0.367017 1.690593 0.205007 0.045728 0.289809 -0.079976 0.312888 0.960014 0.325618 -0.395838 0.201017 -1.591690 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.2495 0.0000 0.6412 0.9769 0.0946 0.9636 0.9364 0.3398 0.6932 0.1152 9.936529 1.004945 2.693573 2.962402 4.013105 0.000264 Phụ lục 2: Kết xuất mơ hình xác suất khả nghèo đói hộ gia đình Mơ hình ( mơ hình xác suất khả nghèo đói) Dependent Variable: P Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) Date: 12/12/12 Time: 09:30 Sample: 95 Included observations: 95 Convergence achieved after iterations Covariance matrix computed using second derivatives Variable Coefficient Std Error z-Statistic C 1.551442 4.873790 0.318323 X1 -0.042462 0.032122 -1.321892 X2 -1.690370 0.943825 -1.790978 X3 0.700458 0.368072 1.903048 X4 1.437380 0.766448 1.875379 X5 -0.000119 5.05E-05 -2.361200 D1 0.203328 1.337596 0.152010 D2 0.227633 3.491323 0.065200 D3 -2.787560 1.304258 -2.137277 D4 -0.469303 1.099881 -0.426686 Mean dependent var 0.263158 S.D dependent var S.E of regression 0.265816 Akaike info criterion Sum squared resid 6.005927 Schwarz criterion Log likelihood -17.10423 Hannan-Quinn criter Restr log likelihood -54.75174 Avg log likelihood LR statistic (9 df) 75.29502 McFadden R-squared Probability(LR stat) 1.38E-12 Obs with Dep=0 70 Total obs Obs with Dep=1 25 Prob 0.7502 0.1862 0.0733 0.0570 0.0607 0.0182 0.8792 0.9480 0.0326 0.6696 0.442683 0.570615 0.839445 0.679243 -0.180045 0.687604 95 Mơ hình ( mơ hình xác suất khả nghèo đói hộ gia đình bỏ biến khơng có ý nghĩa thống kê) Dependent Variable: P Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) Date: 12/12/12 Time: 09:35 Sample: 95 Included observations: 95 Convergence achieved after iterations Covariance matrix computed using second derivatives Variable Coefficient Std Error z-Statistic C -1.259344 2.073412 -0.607377 X2 -1.434352 0.790792 -1.813816 X3 0.622860 0.317783 1.960014 X4 1.807077 0.736555 2.453418 X5 -0.000106 4.06E-05 -2.615410 D3 -2.164097 1.105479 -1.957611 Mean dependent var 0.263158 S.D dependent var S.E of regression 0.263854 Akaike info criterion Sum squared resid 6.196098 Schwarz criterion Log likelihood -18.15357 Hannan-Quinn criter Restr log likelihood -54.75174 Avg log likelihood LR statistic (5 df) 73.19634 McFadden R-squared Probability(LR stat) 2.21E-14 Obs with Dep=0 70 Total obs Obs with Dep=1 25 Prob 0.5436 0.0697 0.0500 0.0142 0.0089 0.0503 0.442683 0.508496 0.669794 0.573673 -0.191090 0.668438 95 Kỳ vọng ước lượng Dependent Variable: P Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) Date: 12/12/12 Time: 09:35 Sample: 95 Included observations: 95 Prediction Evaluation (success cutoff C = 0.5) Estimated Equation Dep=0 Dep=1 Total P(Dep=1)C 21 26 Total 70 25 95 Correct 65 21 86 % Correct 92.86 84.00 90.53 % Incorrect 7.14 16.00 9.47 Total Gain* -7.14 84.00 16.84 Percent Gain** NA 84.00 64.00 Estimated Equation Dep=0 Dep=1 Total E(# of Dep=0) 64.04 5.96 70.00 E(# of Dep=1) 5.96 19.04 25.00 Total 70.00 25.00 95.00 Correct 64.04 19.04 83.08 % Correct 91.48 76.15 87.45 % Incorrect 8.52 23.85 12.55 Constant Probability Dep=0 Dep=1 Total 70 25 95 0 70 25 95 70 70 100.00 0.00 73.68 0.00 100.00 26.32 Constant Probability Dep=0 Dep=1 Total 51.58 18.42 70.00 18.42 6.58 25.00 70.00 25.00 95.00 51.58 6.58 58.16 73.68 26.32 61.22 26.32 73.68 38.78 Phụ lục 3: Bảng câu hỏi điều tra hộ gia đình PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN CÁC HỘ DÂN CƯ “ Kính chào ơng/bà! Tơi sinh viên năm cuối khoa Kinh tế Trường đại học Nông Lâm TP.HCM Đây điều tra tình hình nghèo đói người dân huyện Gia Mập Điều tra sở để thực khóa luận tốt nghiệp: “ Phântích yếu tố tác động tới nghèo đói hộ gia đình huyện Gia Mập, tỉnh Bình Phước” Vì vậy, tơi cần giúp đỡ ông/bà việc tham gia trả lời câu hỏi đây.Mỗi ý kiến đóng góp ơng/bà thật có giá trị ý nghĩa Xin chân thành cảm ơn!” I TÌNH HÌNH TỔNG QUÁT Họ tên chủhộ: Giới tính: □ Nam □ Nữ Tuổi: Dân tộc: Nghề nghiệp: Trình độ học vấn: Tình hình nhân Tổng số nhân khẩu: (người) STT Họ tên Giới tính Tuổi Học vấn Nghề nghiệp Thu nhập (tháng) Tổng diện tích đất có: (m2) - Diện tích đất có chủ quyền: (m2) - Diện tích đất khơng có chủ quyền: (m2) Loại đất Diện tích (m2) Của gia đình Th Giao khốn Đất thổ cư Đất nơng nghiệp 2.1 Đất trồng lúa/ rau màu 2.2 Đất trồng ăn trái 2.3 Đất trồng lâu năm Đất khác II TÌNH HÌNH SẢN XUẤT A/ Nơng nghiệp Trồng trọt: Khoản mục ĐVT 1.Diện tích 2.Sản lượng 3.Chi phí sx Mua Giống Tự gây Làm đất Thuê Cơng Nhà Cơng NPK Kg Phân bón Ure Khác Thuốc bảo vệ Kg kg Cây ……… Cây Sản lượng Đơn giá Sản lượng Đơn giá TV Lao động Bón Thuê Công phân Nhà Công Thuê Công Nhà Công Phun Thuê Công thuốc Nhà Công Thu Thuê Công hoạch Nhà Công Th Cơng Nhà Cơng Làm cỏ Tưới tiêu 4.Chi phí khac 5.Thuế N.Nghiệp 6.Tiêu Bán Kg thụ Sử dụng kg Doanh thu 1000đ Tổng thu nhập từ trồng trọt năm 2011 cho loại trồng: Cây lúa: .(đồng) Cây hoa màu: .(đồng) Cây ăn trái: (đồng) Cây cao su: (đồng) Cây điều: (đồng) Cây tiêu: .(đồng) Cây cà phê: (đồng) Cây trồng khác: (đồng) Chăn nuôi Khoản mục ĐVT Loại súc vật Loại: Số lượng 1.Số đàn 2.Số tháng/vụ Tháng 3.Chi phí Giống Tự gây Mua Thức ăn Cám Gạo Rau Thức ăn khác Thuốc thú y Lao động Thuê Nhà Khấu hao chuồng Chi phí khác Điện Nước Chi khác 4.sản phẩm thu hoạch Kg -sản phẩm -sản phẩm phụ 5.sản phẩm tiêu thụ -Bán -sử dụng Kg Loại Đơn giá Số lượng Đơn giá Tổng thu nhập từ chăn nuôi năm 2011 Heo: (đồng) Gà: (đồng) Trâu: (đồng) Bò: (đồng) Con khác: (đồng) B/ Ngành nghề khác Ngành nghề Thu nhập Buôn bán, dịch vụ …… …… III TÌNH HÌNH ĐỜI SỐNG Thu nhập từ ngành nghề khác năm 2011 Lĩnh vực Số người Số đình gia gia làm ngày Thu nhập Chi tiêu bình việc bình quân quân tham tháng (ngày) người/tháng Lương Làm thuê Trong NN Ngồi NN Dịch vụ Bn bán Thu khác Chi tiêu nông hộ năm 2011 Mức chi tiêu cho sinh hoạt gia đình: - Chi tiêu ăn uống ngày: (đồng) người/tháng - Chi may mặc năm: (đồng) - Chi cho học hành: (đồng) - Chi cho lễ hội, hiếu hỉ: (đồng) Phương tiện sinh hoạt Nhà a) Nhà tạm b) Nhà bán kiên cố c) Nhà kiên cố Phương tiện cho sinh hoạt Khoản mục Số lượng Xe máy Ti vi Đầu đĩa Máy vi tính Điện thoại di động Tủ lạnh Mức sống gia đình a) Dư ăn, b) đủ ăn c) thiếu ăn Số tháng thiếu ăn năm: (tháng) Gia đình mắc điện chưa? a) Có b) Chưa Nguồn nước sinh hoạt gia đình là: a) Nước máy IV b)Nước giếng c) Nước sơng, ao TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN Gia đình vay vốn đâu? Nguồn vốn Mức vay Thời gian Thời hạn vay Lãi (triệu đ) vay (tháng) suất Mục đích (%/tháng) vay Còn nợ NH NN&PTNT NH CSXH Quỹ XĐGN Quỹ tín dụng Vay người thân Vay khác Mục đích vay: học tập, trồng trọt, chăn nuôi (ghi rõ) Khi vay vốn ơng/bà có gặp khó khăn khơng? a) Có b) Khơng - Vì sao? Hiện tai ơng/bà có thiếu vốn sản xuất khơng? a) Có b) Khơng Nếu vay thêm vốn ơng (bà) dự định làm gì?: Số vốn cần vay: Ông/bà muốn vay từ đâu? - Vì sao? Lãi suất phù hợp? Thời hạn vay? V KHĨ KHĂN VÀ NGUYỆN VỌNG Theo ơng/bà, Kinh tế gia đình thuộc loại: a) Giàu có b) Khá giả c) Trung bình c) Nghèo Ơng/bà có muốn mở rộng thêm quy mơ sản xuất khơng? a) Có b) Khơng Nếu KHƠNG, xin ơng/bà cho biết lý do: Nếu CĨ: Ơng/bà muốn mở rộng cách nào? Vì ơng/bà muốn mở rộng thêm quy mô?: a) Sản xuất có lời b) Có vốn sản xuất b) Có lao động d) Ý kiến khác Gia đình có muốn chuyển hướng sản xuất kinh doanh không? (cây trồng khác, nuôi khác, kinh doanh dịch vụ ) a) Có b) Khơng Chuyển sang: Tại sao: Gia đình có gặp khó khăn sản xuất? ( xếp thep thứ tự 1, 2, 3) Vốn: Kỹ thuật: Giá cả: Ơng/bà có tham gia cơng tác khuyến nơng khơng? a) Có b) Khơng Nếu KHÔNG,Tại sao: Nếu CĨ, khuyến nơng có giúp ích cho ơng/bà khơng: Ơng bà có kiến nghị quyền địa phương: XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA ÔNG (BÀ)! ... không nhỏ đến đời sống nhân dân Với lý nêu trên, em tiến hành nghiên cứu đề tài Phân tích yếu tố tác động đến nghèo đói hộ gia đình huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước nhằm phân tích yếu tố gây... DUNG TÓM TẮT PHẠM THỊ THU THỦY.Tháng 12 năm 2012. Phân Tích Các Yếu Tố Tác Động Đến Nghèo Đói Của Hộ Gia Đình Tại Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước PHAM THI THU THUY December 2012 “Analysis Of... 4.2.3.  Phân loại tình hình nghèo đói huyện Bù Gia Mập 44  4.3.  Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập hộ gia đình huyện Bù Gia Mập 54  4.3.1.  Mơ hình kinh tế lượng yếu tố
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NGHÈO ĐÓI CỦA HỘ GIA ĐÌNH TẠI HUYỆN BÙ GIA MẬP TỈNH BÌNH PHƯỚC , PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NGHÈO ĐÓI CỦA HỘ GIA ĐÌNH TẠI HUYỆN BÙ GIA MẬP TỈNH BÌNH PHƯỚC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay