PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỰA CHỌN MÔ HÌNH NUÔI TÔM SINH THÁI Ở TỈNH BẾN TRE

87 8 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:49

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH *************** NGUYỄN VĂN SANG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỰA CHỌN HÌNH NI TƠM SINH THÁI TỈNH BẾN TRE LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUN MƠI TRƯỜNG Thành phố Hồ Chí Minh -Tháng năm 20131 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** NGUYỄN VĂN SANG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỰA CHỌN HÌNH NUÔI TÔM SINH THÁI TỈNH BẾN TRE Ngành: Kinh Tế Tài Nguyên Môi Trường LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: Th.S MAI ĐÌNH QUÝ Thành phố Hồ Chí Minh -Tháng năm 20132 Hội đồng chấm báo cáo khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận luận“PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾVÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỰA CHỌN HÌNH NI TƠM SINH THÁI TỈNH BẾN TRE” Nguyễn Văn Sang, sinh viên khóa 2009 – 2013, ngành Kinh Tế Tài Nguyên Môi Trường, bảo vệ khóa luận tốt nghiệp thành cơng trước hội đồng vào ngày _ ThS Mai Đình Quý Người hướng dẫn Ngày tháng Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo năm Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, trước tiên cho tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cha mẹ, anh chị em gia đình khơng ngại khó khăn vất vả lo cho ăn học nên người Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh đặc biệt q thầy Khoa Kinh tế tận tình dạy bảo, truyền đạt cho em kiến thức, học quý báu mà nhờ em vận dụng cách thiết thực vào công việc sống Em xin trân trọng tỏ lòng biết ơn đến hướng dẫn tận tình thầy giáo Mai Đình Quý, người giúp đỡ, hướng dẫn trực tiếp trình thực tập hồn thành Khố Luận Tốt Nghiệp Em xin chân thành cảm ơn quan tâm giúp đỡ Uỷ Ban xã Vĩnh An, xã Bảo Thuận, HĐND huyện Ba Tri, huyện Thạnh Phú hết lòng dẫn, giúp đỡ em trình thực tập thực khóa luận tốtnghiệp Cuối lần xin chân thành cảm ơn tất người giúp đỡ bên cạnh tôi, bạn bè, người thân quen giúp mặt kiến thức nhưtrong q trình thực tập để hồn thành khóa luận tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn! TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2013 Sinh viên thực Nguyễn Văn Sang NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN VĂN SANG, tháng năm 2013,“Phân Tích Hiệu Quả Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Lựa Chọn Hình Nuôi Tôm Sinh Thái Tỉnh Bến Tre” NGUYEN VAN SANG, August 2013, “Analysis theEconomic Efficiency And The Factors Affecting The Choice ofOrganic Shrimp Farming In Ben Tre Province” Đề tài nghiên cứu hiệu yếu tố ảnh hưởng đến định mở rộng hình ni tôm sinh thái hộ nuôi tôm tỉnh Bến Tre Việc thu thập số liệu điều tra từ hộ ni tơm từ phòng TNMT, phòng PTNT huyện Ba Tri cho biết tình hình áp dụng hình địa phương Kết nghiên cứu đạt cho biết hộ đầu tư ni tơm sinh thái có lợi ích ròng gần 15 triệu VNĐ/1 vụ Việc ni tơm có trồng thêm rừng có hiệu kinh tế cao hình vng tơm với kết hợp rừng ngập mặn Đồng thời, đề tài tính tốn hộ ni tơm có lợi nhuận trung bình đạt gần 21 triệu VNĐ/1 vụ Tuy nuôi tôm đạt lợi nhuận cao rủi ro chi phí đầu tư cao hơn, hộ dân nghèo khó ni tơm Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn hình ni tơm sinh thái cho biết biến diện tích đất nuôi tôm, hiểu biết kỹ thuật nuôi tôm sinh thái, tỷ lệ diện tích rừng vng tơm, kỳ vọng giá tơm sinh thái có tác động mạnh đến định chọn lựa hình ni tơm sinh thái Các yếu tố trình độ học vấn, kinh nghiệm ni tơm có tác động đến định chọn lựa chủ hộ mà thấp MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH x DANH MỤC PHỤ LỤC xi CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chính 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.2.3 Ý nghĩa nghiên cứu 1.3 .Phạm vi nghiên cứu đề tài 1.3.1 Phạm vi không gian 1.3.2 Phạm vi thời gian 1.3.3 Phạm vi nội dung 1.4 Cấu trúc nghiên cứu CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan các tài liệu có liên quan 2.1 Tổng quan về tỉnh Bến Tre 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 2.1.2 Kinh tế - xã hội 2.2 Tổng quan huyện Ba Tri 2.2.1 Điền kiện tự nhiên 2.2.2 Kinh tế xã hội 12 v 2.2.3 Tình hình văn hóa - xã hội 14 2.3 Tổng quan huyện Thạnh Phú 15 CHƯƠNG NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 3.1 Nội dung nghiên cứu 18 3.2 Các khái niệm sở lý luận 19 3.2.2 hình ni tơm (khơng có rừng) 24 3.3 Phương pháp nghiên cứu 26 3.3.1 Phương pháp thu thập số liệu 26 3.3.2 Phương pháp thống kê tả 26 3.3.3 Phương pháp xử lý số liệu 27 3.3.4 Phương pháp tham vấn cộng đồng 27 3.3.5 Phương pháp phân tích 27 3.3.6 Phương pháp phân tích lợi ích – chi phí 27 3.3.7 Phương pháp phân tích hồi quy 29 CHƯƠNG KẾT QUẢ THẢO LUẬN 32 4.1 Thực trạngnuôi tôm huyện Ba Tri 32 4.2 Đặc điểm hình ni tơm sinh thái hộ 33 4.3 Phân tích hiệu kinh tế hình ni tôm sinh thái 41 4.3.1 Phân tích hiệu chung hình ni tơm 41 4.3.2 Sự khác biệt suất tơm hình ni tơm 46 4.4 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn hình ni tơm sinh thái 47 4.4.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn hình ni tơm sinh thái 47 4.4.2 phân tích yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn hình nuôi tôm sinh thái 47 4.5 Thuận lợi khó khăn việc ni tơm sinh thái 52 vi 4.5.1 Thuận lợi 52 4.5.2 Khó khăn 53 4.5.3 Đánh giá lợi ích mơi trường từ hình ni tơm sinh thái với ni tơm cơng nghiệp 55 4.5.4 Một số ý kiến đề xuất nhằm khuyến khích hộ chăn ni tơm áp dụng hình ni tơm sinh thái 55 4.5.5 Một số khuyến cáo người dân áp dụng hình 56 CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 58 5.1 Kết luận 58 5.2 Kiến nghị 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 0B ĐBSCL Đồng sông Cửu Long UBND Ủy ban nhân dân HĐND Hội đồng nhân dân KHCN Khoa học công nghệ KNKN Khuyến nông khuyến ngư viii DANH MỤC CÁC BẢNG 1B Trang Bảng 3.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến định chọn lựa hình ni tơm sinh thái 30 Bảng 4.1 Tình Hình Biến Động Ni Trồng Thủy Sản Huyện Ba Tri 33 Bảng 4.2 Cơ cấu Nhóm Tuổi Của Hộ Điều Tra 35 Bảng 4.3 Cơ Cấu Trình Độ Học Vấn Của Chủ Hộ 36 Bảng 4.4 Cơ Cấu Số Năm Nuôi Tôm Chủ Hộ 37 Bảng 4.5 Diện Tích Đất Ni Tơm 38 Bảng 4.6 Tình Hình Tham Gia Các Lớp Khuyến Ngư Chủ Hộ 38 Bảng 4.7 Sự Hiểu Biết Kỹ Thuật Nuôi Tôm Sinh Thái Của Chủ Hộ 40 Bảng 4.8 Tỷ Lệ Diện Tích Rừng Trong Vng Tơm 41 Bảng 4.9 Chi Phí Đầu Tư Ban Đầu Chi 1ha Ni Tơm 42 Bảng 4.10 Chi Phí Đầu Tư Sản Xuất Cho 1ha Nuôi Tôm 43 Bảng 4.11 So Sánh Hiệu Quả Kinh Tế Cho 1ha Của Hình Thức Nuôi Tôm 44 Bảng 4.12 So Sánh Hiểu Quả Kinh Tế Giữa Hình Ni Tơm Sinh Thái 45 Bảng 4.13 So Sánh Hiệu Quả Kinh Tế Hình Ni Tơm 46 Bảng 4.14 Dự Đốn Năng Suất Tơm 1ha Các Hình Ni Tơm Của Hộ Dân 46 Bảng 4.15 Giá Trị Trung Bình Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Lựa Chọn Hình Nuôi Tôm Sinh Thái 47 Bảng 4.16 Kết Xuất Hình Logit 48 Bảng 4.17 Dấu Ước Lượng Kết Quả Kiểm Định P – value (α = 10%) 50 Bảng 4.18 Sác xuất chọn lựa hình ni tơm sinh thái chủ hộ yếu tố tăng đơn vị yếu tố khác 51 Bảng 4.19 Kết Quả Dự Đốn Hình 52 ix TÀI LIỆU THAM KHẢO 9B TIẾNG VIỆT Đặng Minh Phương, 2011, Tài liệu giảng dạy phương pháp nghiên cứu khoahọc, trường Đại học Nơng Lâm, Tp Hồ Chí Minh Nguyễn Chí Hải, 2011, Đánh giá hiệu kinh tế mơi trường hình canh tác “lúa sạch” huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre Luận văn cử nhân Khoa kinh tế, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Sang, 2011, Phân tích hiệu yếu tố ảnh hưởng đến định Áp dụng hình Biogas hộ chăn ni bò sữa huyện Củ Chi, TP Hồ ChíMinh Luận văn cử nhân Khoa kinh tế, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thu Thảo, 2009, xác định yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng Biogas xử lý chất thải chăn nuôi heo huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Luận văn tốt nghiệp cử nhân Khoa Kinh Tế, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Nguyễn Văn Hảo, 2000, Một số vấn đề kỹ thuật nuôi tôm sú, NXB NN, TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tiến, 2009, Đánh giá hiệu kinh tế mơi trường hình ni tơmsinh thái Phân Trường 184, huyện Nam Căm, tỉnh Cà Mau Luận văn tốt nghiệp cử nhân Khoa Kinh Tế, Đại học Nơng Lâm, TP HỒ Chí Minh Lê Ngọc Hướng, 2006, Sử dụng hàm Logit nghiên cứu yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến định nuôi lợn hộ nông dân huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên,[internet] nguồn: “http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/bao-cao-khoa-hoc-su- dung-ham-logit-trong-nghien-cuu-cac-yeu-to-chu-yeu-anh.1216632.html” [Trích ngày tháng năm 2013] TIẾNG NƯỚC NGOÀI Joysee Mariela Rodriguesz Baide, 2005, Bariers to adoption of sustainable agriculture practices in the South: Chance agents perpective Do Dinh Sam, et al (2005) Viet Nam report on review of national data and information on mangrove forest UNEP Global Environment Facility, South China Sea Project Food and Agriculture Organisation (FAO) (2007) Mangroves of Asia 1980-2005 (Cuontry Report) Forest Resource Assessment Programme, Working Paper 137 PHỤ LỤC Phụ lục Các bảng kết xuất hình Logit Bảng 1.Kết Xuất Hình Logit Dependent Variable: Y Method: ML - Binary Probit (Quadratic hill climbing) Date: 06/03/13 Time: 16:22 Sample: 95 Included observations: 95 Convergence achieved after iterations Covariance matrix computed using second derivatives Variable Coefficient Std Error z-Statistic Prob C DIENTICH GIA HIEUBIETKYTHUAT KINHNGHIEM QUYMO TAPHUAN TRINHDO TUOI -5.430133 4.352575 3.04E-05 1.407564 0.036940 0.444880 -0.573562 0.054918 -0.012096 1.658000 1.555816 1.62E-05 0.480380 0.035166 0.180539 0.451114 0.063710 0.017883 -3.275111 2.797616 1.877698 2.930103 1.050431 2.464180 -1.271435 0.861996 -0.676403 0.0011 0.0051 0.0604 0.0034 0.2935 0.0137 0.2036 0.3887 0.4988 Mean dependent var S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Restr log likelihood LR statistic (8 df) Probability(LR stat) 0.642105 0.389306 13.03406 -39.15059 -61.95874 45.61630 2.81E-07 Obs with Dep=0 Obs with Dep=1 34 61 S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Avg log likelihood McFadden R-squared Total obs 0.481924 1.013697 1.255643 1.111461 -0.412112 0.368118 95 Bảng Kết Xuất Kết Quả Dự Đốn Của Hình Dependent Variable: Y Method: ML - Binary Probit (Quadratic hill climbing) Date: 06/03/13 Time: 16:22 Sample: 95 Included observations: 95 Prediction Evaluation (success cutoff C = 0.5) Estimated Equation Dep=0 Dep=1 P(Dep=1)C Total Correct % Correct % Incorrect Total Gain* Percent Gain** E(# of Dep=0) E(# of Dep=1) Total Correct % Correct % Incorrect Total Gain* Percent Gain** 25 34 25 73.53 26.47 73.53 73.53 Total 52 61 52 85.25 14.75 -14.75 NA 34 61 95 77 81.05 18.95 16.84 47.06 Estimated Equation Dep=0 Dep=1 Total 21.36 12.64 34.00 21.36 62.83 37.17 27.04 42.11 13.00 48.00 61.00 48.00 78.69 21.31 14.48 40.46 34.36 60.64 95.00 69.36 73.01 26.99 18.97 41.28 Constant Probability Dep=0 Dep=1 Total 34 34 0.00 100.00 61 61 61 100.00 0.00 95 95 61 64.21 35.79 Constant Probability Dep=0 Dep=1 Total 12.17 21.83 34.00 12.17 35.79 64.21 21.83 39.17 61.00 39.17 64.21 35.79 34.00 61.00 95.00 51.34 54.04 45.96 *Change in "% Correct" from default (constant probability) specification **Percent of incorrect (default) prediction corrected by equation Các kiểm định hình logit McFadden R-squared = 0.43 cho biết hình giải thích 43 % biến thiên biến chấp nhận áp dụng hình biogas a) Kiểm định phù hợp hình với α = 10% Giả thiết : Ho : R2McF = 0: hàm Logarit không phù hợp H1 : R2McF >0: hàm Logarit phù hợp Kiểm định : Ta có : Prob(F-statistic) = 2.81E-07< α = 10 %  Bác bỏ Ho => hình phù hợp b) Kiểm định ý nghĩa biến hình với α = 10% + Giả thuyết: Ho: βi = (biến Xi khơng có ý nghĩa) H1: βi ≠ (biến Xi có ý nghĩa) + Kiểm định: Nếu Prob (F-statistic) = a >α = 0,1 chấp nhận giả thuyết H0 Nếu Prob (F-statistic) = a biến Xi khơng có ý nghĩa hình Nếu bác bỏ giả thuyết H0 => biến Xi có ý nghĩa thống kê hình Theo phương pháp kiểm định có biến diện tích ni tơm (QM), hiểu biết kỹ thuật nuôi tôm sinh thái (KT), kỳ vọng giá (GIA) có ý nghĩa thống kê hình Phụ lục Một Số Hình Ảnh Hình Ni Tơm Sinh Thái Phụ lục 3: Bảng câu hỏi BẢNG KHẢO SÁT HỘ NUÔI TÔM (Khoa Kinh tế, ĐH Nơng Lâm Tp HCM) Chào Ơng/Bà, chúng tơi nhóm Sinh viên Trường Đại học Nơng Lâm TPHCM Hiện nhóm chúng tơi thực nghiên cứu thực tế để phân tích hiệu hình ni tơm vùng ven biển Bến Tre Trà Vinh Mong Ơng/Bà vui lòng dành thời gian giúp nắm thông tin kỹ thuật nuôi tôm địa phương giúp trả lời số câu hỏi Những chia sẻ Ông/Bà có ý nghĩa nghiên cứu chúng tơi trường ĐH Nông Lâm Rất mong nhận giúp đỡ Ông/Bà Tên người thực vấn: …… .……………………… I THÔNG TIN CHUNG A Thông tin hộ chủ hộ Họ tên chủ hộ:………………… …………………… Giới tính chủ hộ:…………… (1: Nam; 2: Nữ) ; Tuổi chủ hộ:……………… (tuổi) Trình độ văn hóa chủ hộ: (Số năm học, lớp: ) Số nhân hộ:……… (người) Số người tuổi lao động: ….… (người) Số người gia đình tham gia ni trồng thủy sản (ni tơm): ……… (người) Kinh nghiệm nuôi tôm chủ hộ:……… .… (năm) B Thông tin đất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản Tổng diện tích đất gia đình ơng/bà sử dụng ha? (ha) Trong đó: a Đất thổ cư: ………………… (ha) b Đất vườn, lâu năm: ………………… (ha) c Đất lúa: ………………… (ha) d Đất nuôi trồng thủy sản: ………………… (ha) Bao gồm: - Nuôi tôm: (ha) - Nuôi loại khác : (ha); Loại: e Đất rừng ngập mặn: ………………… (ha) f Đất khác(ghi rõ .): ……………… (ha) B Thơng tin hình ni tơm nơng hộ: 10 Tổng diện tích đất ni tơm: (ha) Trong đó: (A) - Diện tích vng tơm (khơng có rừng, rừng): (ha) (B) - Diện tích ni có trồng thêm rừng vng tơm: (ha) (C) - Diện tích ni tôm kết hợp rừng ngập mặn: (ha) 11 Chọn vng tơm gia đình tập trung câu hỏi (phần D) vụ nuôi tơm vng tơm Diện tích vng tôm chọn để khảo sát sâu: (ha) 12 hình ni tơm thuộc nhóm câu 10? Nhóm: (A) [ ] (C) [ ] (B) [ ] 13 Nếu thuộc nhóm có trồng thêm rừng vng ni tơm (nhóm B), xin cho biết rõ hơn: 13.a - Loại rừng trồng (đước, xú vẹt; dừa nước; kết hợp đước xú vẹt; loại khác ): 13.b - Năm trồng: ; tuổi rừng (trung bình): Năm 13.c - Mật độ trồng: (cây/1 ha) 14 Lý gia đình trồng thêm rừng vng tơm? 15 Theo ông bà, rừng trồng thêm vuông tôm với mật độ hợp lý nhất? Mật độ: Cây/ha ; Hoặc (%) diện tích vng tơm: (%) 16 Nếu lô chọn để khảo sát thuộc hình ni tơm kết hợp rừng ngập mặn (nhóm C), xin cho biết: 16.a - Năm trồng/hoặc tuổi rừng: Năm trồng: ; Tuổi rừng: 16.b - Tỷ lệ diện tích rừng vng tơm (% điện tích): .(%) D Chi phí đầu tư kết vụ ni tôm: (* Đối với lô chọn câu 11; Số liệu tính ha/1 vụ) 17 Số vụ ni tôm năm: Vụ ; 18 Thời gian vụ nuôi tôm: (tháng ) 19 Chi phí trang, thiết bị dùng cho ni tơm (Tính quy chi phí cho vụ ni tơm): Loại trang thiết bị Số lượng Chi phí đầu tư Thời gian sử Chi phí tính trung bình cho nuôi tôm (chiếc) (VND) dụng dự ha/1 vụ nuôi kiến bao (VND/vụ/ha) (Cách tính quy nhiêu năm đổi: = Giá trị mua/Số năm sử (Năm) dụng/Diện tích phục vụ/số vụ 1năm Cống cấp, thoát nước Xuồng bè Lưới rào Lưới chài Quạt nước Hệ thống chiếu sáng (đèn, dây điện, cột giăng) Chi phí kéo dây điện Chi phí điện dùng cho vụ Chi phí vật tư khác: 20 Chi phí xử lý đáy ao để chuẩn bị cho vụ: Đồng/ha/1vụ 21 Nguồn tôm giống: 1[ ] Mua ; [ ] Lấy giống tự nhiên; [ ] kết hợp hai (1 &2) 22 Loại giống tôm (tôm sú; tôm thẻ chân trắng; khác ): 22.a - Cỡ giống: tôm ngày tuổi 22.b - Số lượng giống: (nghìn con/ha) 22.c - Đơn giá tơm giống: (Đồng/con giống) 22 d - Mật độ thả trung bình: .…… … (con/m2) 27 Loại thủy sản khác nuôi tôm: 27.a Lượng giống loại khác thả nuôi tôm: (nghìn Con/ha/vụ) 27.b Đơn giá mua giống lại này: (Đồng/con giống) 27.c Chi phí giống loại thủy sản khác ni tơm: (Nghìn Đồng/ha) 28 Thời gian ni vụ: (tháng) 29 Vật tư sử dụng để quản lý, xử lý ao trước sau thả giống: Loại Số lượng Đơn giá Thành tiền (kg/ha/1vụ) (Đồng/kg) (Đồng/ha/vụ) - Vôi - Phân hữu - Phân vô - Loại khác: Thức ăn nuôi tôm: 30 Tổng lượng thức ăn để nuôi: …………….………………………………….kg/ha/vụ 31 Giá trung bình cho kg thức ăn: ………… VND/kg 32 G/Đình có sử dụng thức ăn tự chế khơng?  Có  Khơng Nếu có: (a) Loại thức ăn tự chế:……………………………… (b) Tổng lượng thức ăn tự chế: …… …………………kg/vụ/ha (c) Giá trung bình cho kg thức ăn tự chế: ……… VND/1kg Thuốc phòng, trị bệnh tơm: 33 Tổng Chi phí thuốc cho vụ ni: …… …………… (VND/ha/vụ) (bao gồm: chi phí thuốc phòng bệnh, thuốc trị bệnh cho tơm; thuốc kích thích sinh trưởng) 34 Tổng Lượng thuốc sử dụng vụ: …… ……… …… (kg/ha/vụ) Lao động cho hoạt động nuôi tôm: 35 Tổng số ngày công lao động cho hoạt động nuôi tơm: (ngày cơng/1ha/1 vụ) (Tính ha/1vụ cho tất hoạt động chuẩn bị ao ni, thả giống, chăm sóc, bảo vệ, thu hoạch, vận chuyển ) Trong đó: 35 (a) - Số ngày cơng Lao động gia đình: (ngày cơng/1ha/1 vụ) 35.(b) - Số ngày công Lao động thuê mướn: (ngày công/1ha/1 vụ) 35.(c) Đơn giá lao động thuê : (Đồng/ngày công lao động) Thu hoạch: 36 Tổng số tiền thu từ sản phẩm : (Đồng/ha/vụ) 37 Phân theo loại sản phẩm thu hoạch: Loại sản phẩm Sản lượng thu Giá bán sản phẩm Thành tiền thu hoạch hoạch (Đồng/kg) (Đồng/ha/vụ) (Kg/1 ha/vụ) - Tôm sú - Tôm Thẻ - Tôm Đất - Cua - Loại khác: 38 Dự đoán xuất: đề nghị cho biết dự đoán gia đình mức xuất đây: Đự đốn xuất tơm theo điều kiện sản xuất (Kg/ha/1 Hình thức ni (A) Ni tơm (trong vng tơm khơng có rừng) (B) Ni tơm vng tơm có trồng thêm rừng ngập mặn (C) Ni tôm kết hợp đất rừng ngập mặn vụ) Mức trung bình Mức tốt Mức (mức năm (Mứccủa năm (Mứccủa năm có có điều kiện bình có điều kiện thuận điều kiện khơng thường) lợi) thuận lợi) Nhận định rừng ngập mặn ni tơm: 39 Theo Ơng bà, trồng rừng ngập mặn vng tơm có lợi cho ni tơm? 1=Có [ ] ; 0=Khơng [ 40 Nếu có lợi lợi ích rừng ngập mặn mang lại  Ao Chi phí thấp thơng thường Năng suất cao Năng xt ổn định, Ít nhiễm Giảm rủi ro tôm nhiễm bệnh, Khác 41 Số lượng rừng trồng vuông tôm hợp lý? - Số lượng rừng non: (cây/ha) - Số lượng lớn: (cây/ha) - Không biết: 42 Nếu gia đình ơng bà có trồng rừng vng ni tơm, Ơng bà có tiếp tục giữ rừng vng tơm? 1=Có [ ] ; 0=Khơng [ ] Lý có: Lý không: 43 Nếu Ơng/Bà có diện tích ni tơm khơng rừng ngập mặn vng tơm (Nhóm A) , Ơng/Bà có dự kiến trồng thêm rừng vào vng tơm? 1=Có [ ] ; 0=Khơng [ ] Lý có: Lý không: 44 Khoảng cách từ vuông tơm gia đình đến khu vực tập trung rừng ngập mặn vùng km: km 45 Theo ơng bà, trì bảo tồn rừng ngập mặn, rừng phòng hộ ven biển địa phương có lợi cho nghề ni tơm hay khơng? 1=Có [ ]; 0=Khơng [ ] 46 Ơng bà có sẵn lòng chi trả cho việc trì rừng ngập mặn khơng? 1=Có [ ] ; 0=Khơng [ ] 47 Nếu có: Mức chi trả năm: Đồng/1 năm Tập huấn khuyên ngư: 48 Gia đình Ơng /bà có tập huấn kỹ thuật ni tơm? 1=Có [ ] ; 0=Khơng [ ] 49 Ơng /bà có tập huấn ni tơm sinh thái? 1=Có [ ] ; 0=Khơng [ ] 50 Ơng/bà có hiểu biết kỹ thuật ni tơm sinh thái(ni tơm kết hợp với trồng rừng) khơng? 1=Có [ ]; 0=Không [ ] 51 Các nguồn học hỏi ni tơm: Báo chí Đài phát Lớp tập huấn khuyến nông Hội thảo nhà cung cấp thức ăn tổ chức Học hỏi kinh nghiệm người xung quanh Đã tham gia nuôi tôm cho hộ khác trước Khác (ghi rõ):………… 53 Ông/bà kỳ vọng giá tôm sinh thái(nuôi tôm kết hợp với trồng rừng) cao so với tôm thường bao nhiêu: (Đồng/kg) Xin chân thành cảm ơn Ông/Bà ! ... 4.4 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn mơ hình ni tơm sinh thái 47 4.4.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn mơ hình nuôi tôm sinh thái 47 4.4.2 phân tích yếu tố ảnh hưởng. .. hiệu kinh tế yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn mơ hình ni tơm sinh thái tỉnh Bến Tre 1.2 Mục tiêu nghiên cứu B 1.2.1 Mục tiêu chính B Phân tích hiệu kinh tế yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn mô hình. .. Minh xác nhận luận“PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾVÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỰA CHỌN MƠ HÌNH NI TÔM SINH THÁI Ở TỈNH BẾN TRE Nguyễn Văn Sang, sinh viên khóa 2009 – 2013, ngành Kinh Tế Tài Ngun Mơi
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỰA CHỌN MÔ HÌNH NUÔI TÔM SINH THÁI Ở TỈNH BẾN TRE , PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỰA CHỌN MÔ HÌNH NUÔI TÔM SINH THÁI Ở TỈNH BẾN TRE , TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay