PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA TẠI XÃ PHƯỚC AN HUYỆN TUY PHƯỚC TỈNH BÌNH ĐỊNH

92 2 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH ***************** NGUYỄN TRỌNG ĐỨC PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA TẠI PHƯỚC AN HUYỆN TUY PHƯỚC TỈNH BÌNH ĐỊNH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ NÔNG LÂM Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2013   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH ***************** NGUYỄN TRỌNG ĐỨC PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA TẠI PHƯỚC AN HUYỆN TUY PHƯỚC TỈNH BÌNH ĐỊNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ NÔNG LÂM Người hướng dẫn: TS TRẦN ĐỘC LẬP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2013   Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Phân Tích Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Năng Suất Lúa Tại Phước An, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định” Nguyễn Trọng Đức, sinh viên khóa 35, ngành Kinh Tế Nông Lâm, khoa Kinh Tế bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày TS TRẦN ĐỘC LẬP Người hướng dẫn Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày   Tháng Năm Tháng Năm Thư kí hội đồng chấm báo cáo Ngày Tháng Năm LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, ngồi cố gắng, nỗ lực thân, tơi nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình thầy cơ, bạn bè người thân Trước tiên, xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo TS Trần Độc Lập tận tình bảo, giúp đỡ động viên tơi q trình thực hồn thành khóa luận Tơi xin gửi lời cảm ơn tới thầy cô ban giám hiệu, Khoa Kinh Tế Trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi q trình học tập, nghiên cứu để hồn thành khóa luận Tơi xin cảm ơn UBND Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định tạo điệu kiện cho tơi q trình thu thập số liệu địa phương Và cuối xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bè bạn gia đình tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ, động viên khích lệ tơi, đồng thời có ý kiến đóng góp q báu q trình thực hồn thành khóa luận Tuy có nhiều cố gắng song khóa luận khơng thể tránh khỏi thiếu sót, kính mong q thầy giáo bạn đồng nghiệp bảo giúp đỡ để khóa luận hồn thiện TPHCM, tháng 07 năm 2013 Tác giả khóa luận NGUYỄN TRỌNG ĐỨC   NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN TRỌNG ĐỨC, Khoa Kinh Tế, Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng Năm 2013 “Phân Tích Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Năng Suất Lúa Tại Phước An, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định” NGUYEN TRONG DUC, Economic Faculty of Economics, University of Agriculture and Forestry, Ho Chi Minh August 2013 “Analysis Of Factors Affecting Rice Yield In Phuoc An Commune, Tuy Phuoc District, Binh Dinh Province” Đề tài nghiên cứu 60 hộ trồng lúa địa bàn Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định Với việc canh tác lúa hai vụ ăn từ năm 2008 đến đạt 70tạ/ha suất lúa cao với trước canh tác lúa ba vụ Thông qua việc phân tích thực trạng sản xuất sở số liệu điều tra xã, phân tích yếu tố ảnh hưởng đến suất hàm Coubb – Doubglass: Y = e β0X11X22X33X44X55 X66 X77 X88 X99 e β10DUMMY Từ kết thu được, khóa luận nêu số kiến nghị quyền địa phương, hộ nơng dân góp phần nâng cao suất lúa địa phương   MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN iii  NỘI DUNG TÓM TẮT iv  MỤC LỤC v  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii  DANH MỤC CÁC BẢNG ix  DANH MỤC CÁC HÌNH x  CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1  1.1.  Đặt vấn đề 1  1.2  Mục tiêu nghiên cứu 2  1.2.1  Mục tiêu chung 2  1.2.2  Mục tiêu cụ thể 2  1.3  Phạm vi nghiên cứu 3  1.3.1  Phạm vi không gian 3  1.3.2  Phạm vi thời gian 3  1.4  Cấu trúc khóa luận 3  CHƯƠNG TỔNG QUAN 4  2.1  Vị trí địa lí điều kiện tự nhiên 4  2.1.1  Vị trí địa lí 4  2.1.2  Địa hình 5  2.1.3  Khí hậu 5  2.1.4  Nguồn nước 5  2.1.5  Thổ nhưỡng 6  2.2  Điều kiện kinh tế hội 6  2.2.1  Tình hình phát triển kinh tế 6  2.2.2  Điều kiện văn hóa hội 8  2.3  Tình hình sử dụng đất đai 8  2.4  Nhận xét tình hình 9  2.4.1  9  Thuận lợi v   2.4.2  Khó khăn 9  CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1  Cơ sở lí luận 11  3.1.1  Giới thiệu kĩ thuật trồng lúa 11  3.1.2  Khái quát nông hộ sản xuất nông hộ 13  3.1.3  Khái niệm hiệu kinh tế 13  3.2  Phương pháp nghiên cứu 14  3.2.1  Chọn địa bàn nghiên cứu 14  3.2.2  Thu thập số liêu 14  3.2.3  Phương pháp phân tích số liệu 15  CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 24  4.1  Tình hình sản xuất lúa gạo Việt Nam 24  4.1.1  Tình hình sản xuất 24  4.1.2  Cung gạo Việt Nam 25  4.1.3  Tình hình xuất gạo Việt Nam 26  4.2  Tình hình sản xuất lúa gạo Phước An 29  4.3  Đặc điểm chung hộ khảo sát 29  4.3.1  Độ tuổi chủ hộ 29  4.3.2  Trình độ học vấn 30  4.3.3  Kinh nghiện sản xuất 32  4.3.4  Quy mơ diện tích đất canh tác 32  4.3.5  Ngày cơng lao động 33  4.3.6  Tình hình sử dụng vốn 33  4.3.7  Tình hình khuyến nơng hộ 34  4.4  Kết hiệu sản xuất lúa 35  4.4.1  Chí phí vật chất 35  4.4.2  Hiệu sản xuất lúa lúa 37  4.5  Xác định yếu tố ảnh hưởng đến suất lúa 39  4.5.1  Vụ (vụ Đông Xuân) 39  4.5.2  Vụ (vụ Hè Thu) 44  CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ vi   11  49  5.1  Kết luận 49  5.2  Kiến nghị 50  5.2.1  Đối với nơng hộ 50  5.2.2  Đối với quyền địa phương 50  5.3  Một số hạn chế đề tài 51  TÀI LIỆU THAM KHẢO   PHỤ LỤC   vii   DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CĐ Cao Đẳng CPLĐ Chi Phí Lao Động CPLĐN Chi Phí Lao Động Nhà CPSX Chi Phí Sản Xuất CPVC Chi Phí Vật Chất ĐH Đại Học DT Doanh Thu ĐVT Đơn Vị Tính ĐX Đơng Xn HT Hè Thu LN Lợi Nhuận PSSS Phương Sai Sai Số TC Tại Chức THCS Trung Học Cơ Sở THPT Trung Học Phổ Thông TN Thu Nhập UBNN Ủy Ban Nhân Dân viii   DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Dân Số Và Lao Động Phước An 8  Bảng 2.2 Tình Hình Sử Dụng Đất Đai 9  Bảng 3.1 Kì Vọng Dấu 20  Bảng 4.1: Diện Tích, Năng Suất Và Sản Lượng Lúa Qua Các Năm (2008 – 2011) 24  Bảng 4.2 Sản Lượng Gạo Việt Nam Giai Đoạn 2003 – 2011 25  Bảng 4.3 Diện Tích, Sản Lượng, Năng Suất Qua Các Năm 2010-2012 29  Bảng 4.4: Độ Tuổi Của Chủ Hộ 30  Bảng 4.5: Trình Độ Học Vấn Của Chủ Hộ 31  Bảng 4.6 Kinh Nghiệm Trồng Lúa Của Chủ Hộ 32  Bảng 4.7 Diện Tích Đất Canh Tác Lúa Các Hộ 32  Bảng 4.8 Ngày Công Lao Động 33  Bảng 4.9 Thực Trạng Sử Dụng Vốn 34  Bảng 4.10 Tình Hình Khuyến Nơng 34  Bảng 4.11 Chi Phí Giống 35  Bảng 4.12 Chi Phí Phân Bón VC 36  Bảng 4.13 Hiểu Quả Sản Xuất Lúa Trên Ha 37  Bảng 4.14 Kết Quả Các Hệ Số Ước Lượng Hồi Quy Của Hàm Năng Suất 39  Bảng 4.15 Hệ Số Xác Định R2phụ Của Các Mơ Hình Hồi Quy Bổ Sung 40  Bảng 4.16 Kết Quả Các Hệ Số Ước Lượng Hồi Quy Của Hàm Năng Suất Lúa Ở Vụ 44  Bảng 4.17 Bảng Hệ Số Xác Định R2phụ Các Mơ Hình Hồi Quy Bổ Sung ix   45  PHỤ LỤC 6: KIỂM ĐỊNH HIỆN TƯỢNG PSSS THAY ĐỔI White Heteroskedasticity Test: F-statistic 1.446018 Probability 0.160401 Obs*R-squared 24.43093 Probability 0.180138 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 5/23/13 Time: 14:28 Sample: 60 Included observations: 60   Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -3.261292 4.822762 -0.676229 0.5028 LOG(X1) 1.991653 2.097294 0.949630 0.3480 (LOG(X1))^2 -0.213014 0.223745 -0.952039 0.3468 LOG(X2) 0.582227 0.489702 1.188941 0.2415 (LOG(X2))^2 -0.061191 0.051201 -1.195120 0.2391 LOG(X3) -0.956533 0.338114 -2.829022 0.0073 (LOG(X3))^2 0.100012 0.034554 2.894363 0.0061 LOG(X4) -0.217070 0.402113 -0.539824 0.5923 (LOG(X4))^2 0.021822 0.041669 0.523692 0.6034 LOG(X5) 0.005216 0.118362 0.044069 0.9651 (LOG(X5))^2 -0.000923 0.022420 -0.041184 0.9674 LOG(X6) 0.017898 0.076283 0.234633 0.8157 (LOG(X6))^2 -0.002597 0.012155 -0.213695 0.8319 LOG(X7) 0.007208 0.018028 0.399802 0.6914 (LOG(X7))^2 -0.001535 0.003583 -0.428445 0.6706 LOG(X8) -0.000903 0.010505 -0.085954 0.9319 (LOG(X8))^2 0.000472 0.002989 0.158015 0.8752 LOG(X9) 0.003745 0.009559 0.391797 0.6973 (LOG(X9))^2 -0.000948 0.002815 -0.336853 0.7380 DUMMY 2.69E-06 0.001140 0.002360 0.9981 R-squared 0.407182 Mean dependent var 0.002725 Adjusted R-squared 0.125594 S.D dependent var 0.003428 S.E of regression 0.003205 Akaike info criterion -8.386815 Sum squared resid 0.000411 Schwarz criterion -7.688701 Log likelihood 271.6045 F-statistic 1.446018 Durbin-Watson stat 1.790779 Prob(F-statistic) 0.160401 PHỤ LỤC 7: KIỂM ĐỊNH HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 0.699650 Probability 0.407046 Obs*R-squared 0.861998 Probability 0.353180 Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 0.200150 0.963039 0.207832 0.8362 LOG(X1) -0.043960 0.205510 -0.213906 0.8315 LOG(X2) -0.012990 0.140549 -0.092420 0.9267 LOG(X3) 0.046750 0.116883 0.399970 0.6910 LOG(X4) -0.014382 0.091063 -0.157931 0.8752 LOG(X5) -0.005810 0.067050 -0.086654 0.9313 LOG(X6) -0.017846 0.055830 -0.319648 0.7506 LOG(X7) -0.006482 0.028002 -0.231486 0.8179 LOG(X8) 0.001392 0.021059 0.066122 0.9476 LOG(X9) 0.000158 0.018063 0.008770 0.9930 DUMMY -0.001552 0.018657 -0.083170 0.9341 RESID(-1) 0.153789 0.183859 0.836451 0.4070 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 5/23/13 Time: 14:26 Variable R-squared Adjusted R-squared   0.014367 Mean dependent var -1.75E-15 -0.211508 S.D dependent var 0.052639 S.E of regression 0.057939 Akaike info criterion -2.681981 Sum squared resid 0.161135 Schwarz criterion -2.263113 Log likelihood 92.45944 F-statistic 0.063605 Durbin-Watson stat 1.943680 Prob(F-statistic) 0.999988 PHỤ LỤC 8: KIỂM ĐỊNH HIỆN TƯỢNG ĐA CỘNG TUYẾN MƠ HÌNH HỒI QUY BỔ SUNG Dependent Variable: LOG(X1) Method: Least Squares Date: 5/23/13 Time: 14:15 Sample: 60 Included observations: 60 Variable   Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 4.361212 0.426935 10.21518 0.0000 LOG(Y) 0.197019 0.094669 2.081132 0.0427 LOG(X2) -0.166795 0.100678 -1.656727 0.1040 LOG(X3) 0.119726 0.071550 1.673316 0.1006 LOG(X4) 0.010823 0.063552 0.170299 0.8655 LOG(X5) 0.053102 0.045334 1.171346 0.2471 LOG(X6) -0.007807 0.036986 -0.211079 0.8337 LOG(X7) 0.000683 0.019129 0.035695 0.9717 LOG(X8) -0.017675 0.014569 -1.213200 0.2309 LOG(X9) 0.010642 0.012440 0.855464 0.3965 DUMMY -0.001859 0.012818 -0.144993 0.8853 R-squared 0.336568 Mean dependent var 4.690108 Adjusted R-squared 0.201174 S.D dependent var 0.044680 S.E of regression 0.039933 Akaike info criterion -3.439061 Sum squared resid 0.078139 Schwarz criterion -3.055097 Log likelihood 114.1718 F-statistic 2.485835 Durbin-Watson stat 2.245032 Prob(F-statistic) 0.016931  MƠ HÌNH HỒI QUY BỔ SUNG Dependent Variable: LOG(X2) Method: Least Squares Date: 5/23/13 Time: 14:15 Sample: 60 Included observations: 60 Variable   Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 4.251302 0.847805 5.014481 0.0000 LOG(Y) 0.349461 0.126909 2.753641 0.0082 LOG(X1) -0.318018 0.191956 -1.656727 0.1040 LOG(X3) 0.112327 0.100305 1.119852 0.2682 LOG(X4) 0.118090 0.086142 1.370866 0.1767 LOG(X5) 0.157691 0.059336 2.657610 0.0106 LOG(X6) -0.013663 0.051057 -0.267606 0.7901 LOG(X7) -0.036854 0.025884 -1.423803 0.1608 LOG(X8) -0.034450 0.019815 -1.738590 0.0884 LOG(X9) -0.016775 0.017138 -0.978816 0.3325 DUMMY -0.018959 0.017495 -1.083654 0.2838 R-squared 0.540405 Mean dependent var 4.753079 Adjusted R-squared 0.446610 S.D dependent var 0.074123 S.E of regression 0.055141 Akaike info criterion -2.793720 Sum squared resid 0.148984 Schwarz criterion -2.409756 Log likelihood 94.81159 F-statistic 5.761554 Durbin-Watson stat 2.080146 Prob(F-statistic) 0.000012 MƠ HÌNH HỒI QUY BỔ SUNG Dependent Variable: LOG(X3) Method: Least Squares Date: 5/23/13 Time: 14:16 Sample: 60 Included observations: 60 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -0.087586 1.466609 -0.059720 0.9526 LOG(Y) 0.367729 0.184455 1.993600 0.0518 LOG(X1) 0.451480 0.269812 1.673316 0.1006 LOG(X2) 0.222160 0.198384 1.119852 0.2682 LOG(X4) 0.239700 0.118603 2.021034 0.0488 LOG(X5) -0.144291 0.086845 -1.661474 0.1030 LOG(X6) 0.053711 0.071445 0.751783 0.4558 LOG(X7) 0.038676 0.036734 1.052865 0.2976 LOG(X8) -0.020955 0.028557 -0.733793 0.4666 LOG(X9) -0.014489 0.024249 -0.597533 0.5529 DUMMY 0.026746 0.024602 1.087129 0.2823 R-squared 0.576536 Mean dependent var 4.796854 Adjusted R-squared 0.490115 S.D dependent var 0.108599 S.E of regression 0.077547 Akaike info criterion -2.111734 Sum squared resid 0.294660 Schwarz criterion -1.727771 Log likelihood 74.35202 F-statistic 6.671234 Durbin-Watson stat 1.383898 Prob(F-statistic) 0.000002   MƠ HÌNH HỒI QUY BỔ SUNG Dependent Variable: LOG(X4) Method: Least Squares Date: 5/23/13 Time: 14:16 Sample: 60 Included observations: 60 Variable   Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 0.822412 1.693200 0.485715 0.6293 LOG(Y) 0.380535 0.215185 1.768407 0.0832 LOG(X1) 0.054655 0.320937 0.170299 0.8655 LOG(X2) 0.312779 0.228161 1.370866 0.1767 LOG(X3) 0.321004 0.158832 2.021034 0.0488 LOG(X5) 0.053012 0.103014 0.514610 0.6091 LOG(X6) -0.049409 0.082854 -0.596345 0.5537 LOG(X7) -0.045864 0.042486 -1.079507 0.2856 LOG(X8) 0.033472 0.032882 1.017946 0.3137 LOG(X9) 0.034493 0.027729 1.243908 0.2195 DUMMY 0.012953 0.028753 0.450493 0.6543 R-squared 0.502837 Mean dependent var 4.842985 Adjusted R-squared 0.401375 S.D dependent var 0.115986 S.E of regression 0.089739 Akaike info criterion -1.819670 Sum squared resid 0.394605 Schwarz criterion -1.435707 Log likelihood 65.59009 F-statistic 4.955915 Durbin-Watson stat 1.658674 Prob(F-statistic) 0.000061 MƠ HÌNH HỒI QUY BỔ SUNG Dependent Variable: LOG(X5) Method: Least Squares Date: 5/23/13 Time: 14:17 Sample: 60 Included observations: 60   Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -3.092138 2.305450 -1.341230 0.1860 LOG(Y) 0.002171 0.306959 0.007073 0.9944 LOG(X1) 0.512944 0.437910 1.171346 0.2471 LOG(X2) 0.798913 0.300613 2.657610 0.0106 LOG(X3) -0.369614 0.222462 -1.661474 0.1030 LOG(X4) 0.101401 0.197045 0.514610 0.6091 LOG(X6) 0.181756 0.112035 1.622314 0.1112 LOG(X7) 0.053722 0.058957 0.911195 0.3667 LOG(X8) 0.045428 0.045495 0.998524 0.3229 LOG(X9) 0.042846 0.038467 1.113833 0.2708 DUMMY -0.017053 0.039774 -0.428756 0.6700 R-squared 0.338686 Mean dependent var 2.695478 Adjusted R-squared 0.203724 S.D dependent var 0.139087 S.E of regression 0.124113 Akaike info criterion -1.171107 Sum squared resid 0.754797 Schwarz criterion -0.787144 Log likelihood 46.13321 F-statistic 2.509494 Durbin-Watson stat 1.194731 Prob(F-statistic) 0.016001 MÔ HÌNH HỒI QUY BỔ SUNG Dependent Variable: LOG(X6) Method: Least Squares Date: 5/23/13 Time: 14:17 Sample: 60 Included observations: 60 Variable   Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 1.989261 2.902007 0.685478 0.4963 LOG(Y) 0.738287 0.366422 2.014854 0.0494 LOG(X1) -0.116363 0.551278 -0.211079 0.8337 LOG(X2) -0.106810 0.399132 -0.267606 0.7901 LOG(X3) 0.212297 0.282392 0.751783 0.4558 LOG(X4) -0.145831 0.244541 -0.596345 0.5537 LOG(X5) 0.280454 0.172873 1.622314 0.1112 LOG(X7) -0.157587 0.070339 -2.240393 0.0296 LOG(X8) -0.006161 0.057079 -0.107945 0.9145 LOG(X9) 0.077299 0.047108 1.640900 0.1072 DUMMY 0.028431 0.049332 0.576313 0.5670 R-squared 0.330572 Mean dependent var 3.185804 Adjusted R-squared 0.193955 S.D dependent var 0.171721 S.E of regression 0.154171 Akaike info criterion -0.737365 Sum squared resid 1.164668 Schwarz criterion -0.353402 Log likelihood 33.12094 F-statistic 2.419687 Durbin-Watson stat 2.095468 Prob(F-statistic) 0.019829 MƠ HÌNH HỒI QUY BỔ SUNG Dependent Variable: LOG(X7) Method: Least Squares Date: 5/23/13 Time: 14:18 Sample: 60 Included observations: 60 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 5.408527 5.587104 0.968038 0.3378 LOG(Y) 1.265781 0.715047 1.770206 0.0829 LOG(X1) 0.038080 1.066821 0.035695 0.9717 LOG(X2) -1.077979 0.757113 -1.423803 0.1608 LOG(X3) 0.571988 0.543268 1.052865 0.2976 LOG(X4) -0.506492 0.469188 -1.079507 0.2856 LOG(X5) 0.310156 0.340384 0.911195 0.3667 LOG(X6) -0.589629 0.263181 -2.240393 0.0296 LOG(X8) 0.142080 0.108541 1.308996 0.1966 LOG(X9) 0.039121 0.093425 0.418745 0.6772 DUMMY 0.091567 0.094849 0.965395 0.3391 R-squared 0.274096 Mean dependent var 2.537591 Adjusted R-squared 0.125952 S.D dependent var 0.318981 S.E of regression 0.298217 Akaike info criterion 0.582153 Sum squared resid 4.357741 Schwarz criterion 0.966116 F-statistic 1.850203 Prob(F-statistic) 0.076164 Log likelihood Durbin-Watson stat   -6.464585 1.549558 MƠ HÌNH HỒI QUY BỔ SUNG Dependent Variable: LOG(X8) Method: Least Squares Date: 5/23/13 Time: 14:18 Sample: 60 Included observations: 60 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 12.52650 7.074192 1.770732 0.0828 LOG(Y) 1.376351 0.933726 1.474042 0.1469 LOG(X1) -1.649865 1.359928 -1.213200 0.2309 LOG(X2) -1.686581 0.970086 -1.738590 0.0884 LOG(X3) -0.518702 0.706877 -0.733793 0.4666 LOG(X4) 0.618695 0.607788 1.017946 0.3137 LOG(X5) 0.438982 0.439631 0.998524 0.3229 LOG(X6) -0.038586 0.357458 -0.107945 0.9145 LOG(X7) 0.237805 0.181670 1.308996 0.1966 LOG(X9) 0.031667 0.120999 0.261717 0.7946 DUMMY 0.045035 0.123704 0.364057 0.7174 R-squared 0.198996 Mean dependent var 1.718055 Adjusted R-squared 0.035526 S.D dependent var 0.392855 S.E of regression 0.385814 Akaike info criterion 1.097219 Sum squared resid 7.293765 Schwarz criterion 1.481182 F-statistic 1.217322 Prob(F-statistic) 0.303746 Log likelihood Durbin-Watson stat   -21.91657 1.799601 MƠ HÌNH HỒI QUY BỔ SUNG Dependent Variable: LOG(X9) Method: Least Squares Date: 5/23/13 Time: 14:19 Sample: 60 Included observations: 60 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -3.423804 8.595322 -0.398333 0.6921 LOG(Y) -0.909056 1.118280 -0.812905 0.4202 LOG(X1) 1.382750 1.616375 0.855464 0.3965 LOG(X2) -1.143203 1.167945 -0.978816 0.3325 LOG(X3) -0.499253 0.835525 -0.597533 0.5529 LOG(X4) 0.887467 0.713451 1.243908 0.2195 LOG(X5) 0.576331 0.517430 1.113833 0.2708 LOG(X6) 0.673847 0.410657 1.640900 0.1072 LOG(X7) 0.091147 0.217666 0.418745 0.6772 LOG(X8) 0.044081 0.168429 0.261717 0.7946 DUMMY -0.143747 0.144696 -0.993441 0.3254 R-squared 0.180636 Mean dependent var 1.711274 Adjusted R-squared 0.013419 S.D dependent var 0.458279 S.E of regression 0.455194 Akaike info criterion 1.427956 Sum squared resid 10.15287 Schwarz criterion 1.811919 F-statistic 1.080252 Prob(F-statistic) 0.395223 Log likelihood Durbin-Watson stat   -31.83868 1.862473 P PHỤ LỤC 9: BẢNG CÂU C HỎI Trườnng Đại Học Nơng Lâm m TP.Hồ Chhí Minh K Khoa Kinh Tế “Kính chàào ơng/bà! Tơi sinhh viên năm m cuối khoaa Kinh tế Trường T đại học Nông Lâm TP.H HCM Đây điều tra hiệuu sản xxuất lúa tạii Phước An, huyệnn Tuy Phướ ớc, tỉnh Bìn nh Định Kết K từ c điều trra làà sở để thực khóa k luận tốt t nghiệp: “Phân Tíích Các Yếếu Tố Ảnh h Hưởng Đến Đ Năng Suất S Lúa Tại T Phư ước An, Hu uyện Tuy P Phước, Tỉn nh Bình Địn nh” Vì vậyy, tơi cầần giúp đỡ đ ông//bà viiệc tham gia trả lời cáác câu hỏi d Mỗi M ý kiến đđóng góp củ ơng/bà đ thật r có giá trrị ý nghĩa Xin chânn thành cảm m ơn! 013 Ngày vấn:…./… /20 ố phiếu: Mã số PHIẾU U PHỎNG G VẤN I NG THÔNG TIN CHUN Têên chủ hộ Tuuổi Giới tính Trrình độ văn hố Sốố người tronng gia đình số người laao động chínnh Số ng gười lao độn ng nônng nghiệp Số ng gười lao độn ng phii nông nghiiệp Sốố năm trồngg lúa Sốố vụ trồng lúúa năm n vụụ II THÔNG TIN CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO  Đất đai Tổng diện tích m2 Diện tích đất nơng nghiệp m2 Diện tích đất trồng lúa m2 10 Diện tích đất trồng khác m2 11 Đất sử dụng vào mục đích khác m2  Tín dụng 12 Gia đình có đủ vốn sản xuất khơng? Có Khơng 13 Gia đình có vay vốn khơng? Nếu có Ơng/bà vui lòng cho biết vay mượn đâu? Ngân hàng Tư nhân Người quen Nguồn vay: Số tiền vay: Thời hạn vay: Lãi suất III TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ  Giống Loại giống Số lượng Đơn giá  Thuốc BVTV 14 Ông/bà sử dụng phương pháp để phòng trừ sâu bệnh Phương pháp sinh học Phương pháp thủ công   Dùng thuốc trừ sâu bệnh Nơi mua Loại thuốc Số lượng Đơn giá Sâu Bệnh Cỏ  Phân bón Loại phân bón Số lượng Đơn giá Phân hữu Phân vơ + Đạm + Lân + Kali Phân khác  Lao động Công nhà Số lượng Đơn giá Công thuê Số lượng Làm đất Cày, bừa Gieo sạ Làm cỏ Thu hoạch  Thu hoạch Vụ Sản lượng Đơn giá   Vụ Đơn giá IV THÔNG TIN KHÁC  Khuyến nơng 15 Ơng/bà có tham gia tập huấn khuyến nơng khơng? Có Khơng Số lần tham gia tập huấn khuyến nơng năm…………………?  Khó khăn 16 Ơng/bà có gặp khó khăn q trình sản xuất tiêu thụ lúa? Vốn Dịch bệnh, thiên tai Nguồn giống Giá đầu 17 Ơng bà có đề xuất với địa phương để giải khó khăn XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ÔNG (BÀ)!!   ... chung Phân tích hiệu kinh tế yếu tố ảnh hưởng đến suất lúa hai vụ xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Phân tích thực trạng sản xuất lúa xã Phước An, huyện Tuy Phước, ... lí tơi đề tài Phân Tích Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Năng Suất Lúa Tại Xã Phước An, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định Đề tài nhằm mục đích phân tích thực trạng sản xuất lúa người dân xã, để tìm hiểu... CHÍ MINH ***************** NGUYỄN TRỌNG ĐỨC PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA TẠI XÃ PHƯỚC AN HUYỆN TUY PHƯỚC TỈNH BÌNH ĐỊNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ NÔNG LÂM Người
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA TẠI XÃ PHƯỚC AN HUYỆN TUY PHƯỚC TỈNH BÌNH ĐỊNH , PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA TẠI XÃ PHƯỚC AN HUYỆN TUY PHƯỚC TỈNH BÌNH ĐỊNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay