PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETINGMIX TẠI CÔNG TY TNHH MAI TIẾN PHÁT

96 4 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING-MIX TẠI CƠNG TY TNHH MAI TIẾN PHÁT NGUYỄN THỊ YẾN KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ YẾN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING-MIX TẠI CÔNG TY TNHH MAI TIẾN PHÁT Ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Giáo viên hướng dẫn: ThS HOÀNG THẾ VINH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học Khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Phân tích hoạt động Marketing-mix công ty TNHH Mai Tiến Phát” Nguyễn Thị Yến, sinh viên khóa 35, ngành Quản Trị Kinh Doanh Tổng Hợp thực hiện, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày ThS HOÀNG THẾ VINH Giáo viên hướng dẫn, (Chữ ký) _ Ngày tháng năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo (Chữ ký) (Chữ ký) Ngày tháng năm Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Lời cảm ơn cho phép tơi nói với cha mẹ gia đình tơi Những người sinh thành, nuôi dưỡng, chăm lo, dạy bảo từ bé lúc trưởng thành Một hậu phương vững giúp tơi nỗ lực phát triển để có ngày hơm “Con xin cảm ơn cha mẹ động viên thời gian qua, giúp nỗ lực tạo điều kiện để hồn thành tốt khóa luận này” Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban giám hiệu thầy cô giáo trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, đặc biệt thầy cô Khoa kinh tế, thầy cô truyền đạt cho kiến thức bổ ích để tơi ứng dụng vào Khóa Luận Tốt Nghiệp sau áp dụng tốt kiến thức vào thực tế Đặc biệt cho tơi gửi lời biết ơn sâu sắc đến thầy Hoàng Thế Vinh, thầy ln tận tình hướng dẫn, sửa chữa sai sót cho dù nhỏ nhặt từ đề cương chi tiết hoàn chỉnh Đồng thời, thầy đưa ý kiến đóng góp chân thành để giúp tơi có định hướng đắn khóa luận Ở thầy tơi ln có cảm giác gần gũi, thân thiết Một lần nữa, xin gửi đến thầy lời cảm ơn chân thành sâu sắc từ tận đáy lòng Bên cạnh đó, tơi xin bày tỏ lời cảm ơn đến Ban Giám Đốc, cô chú, anh chị công ty TNHH Mai Tiến Phát nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình thực tập công ty Và sau cùng, muốn gửi lời cảm ơn đến bạn bè tôi, người chia sẻ, giúp đỡ động viên suốt bốn năm qua với buồn vui, gian nan thử thách Ở bạn, thật học nhiều điều hi vọng sau dù có đâu, làm nhớ Xin chân thành cảm ơn tất cả! TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2012 Sinh viên, Nguyễn Thị Yến NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN THỊ YẾN Tháng 12 năm 2012 “Phân Tích Hoạt Động Marketing-mix Tại Công Ty TNHH Mai Tiến Phát” NGUYEN THI YEN December 2012 “Analysis Of Marketing-mix Activities At The Mai Tien Phat Co., Ltd” Khố luận tìm hiểu hoạt động Marketing-mix công ty TNHH Mai Tiến Phát, đánh giá ưu điểm, khuyết điểm hoạt động Trên sở đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác Marketing-mix cơng ty Phương pháp thực khố luận là: - Thu thập số liệu từ sổ sách, chứng từ báo cáo công ty qua năm 20092010-2011 (số liệu thứ cấp) - Sử dụng phương pháp so sánh chênh lệch năm tiêu kinh tế từ tìm ngun nhân xu hướng thay đổi đề giải pháp thích hợp - Tham khảo tài liệu sách báo, tạp chí, internet, luận văn tốt nghiệp khóa trước - Sử dụng phần mềm Excel để xử lý số liệu từ điều tra thực tế Qua khoá luận thấy Mai Tiến Phát cơng ty kinh doanh tương đối tốt thị trường thiết bị điện, nước; doanh thu lợi nhuận tăng qua năm; hoạt động Marketing-mix công ty tốt đem lại hiệu cao Công ty nỗ lực cho phát triển vững mạnh cơng ty Tuy tồn số hạn chế hoạt động marketing khố luận trình bày hạn chế đó, giải pháp khắc phục cho công ty MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH xi DANH MỤC PHỤ LỤC xii CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu .2 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Phạm vi không gian 1.3.2 Phạm vi thời gian .2 1.4 Cấu trúc khoá luận CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu chung Công ty TNHH Mai Tiến Phát 2.1.1 Giới thiệu khái quát Công ty TNHH Mai Tiến Phát .4 2.1.2 Q trình hình thành phát triển Cơng ty TNHH Mai Tiến Phát .4 2.1.3 Lĩnh vực kinh doanh 2.2 Chức năng, nhiệm vụ định hướng phát triển doanh nghiệp 2.2.1 Chức 2.2.2 Nhiệm vụ 2.2.3 Định hướng phát triển doanh nghiệp 2.3 Bộ máy tổ chức công ty 2.3.1 Sơ đồ tổ chức .6 2.3.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10 3.1 Cơ sở lý luận 10 v 3.1.1 Nguồn gốc đời phát triển Marketing 10 3.1.2 Khái niệm Marketing .11 3.1.3 Vai trò chức Marketing 12 3.1.4 Marketing-mix 13 3.1.5 Môi trường tác động đến hoạt động Marketing .23 3.1.6 Các cơng cụ phân tích mơi trường kinh doanh 24 3.2 Phương pháp nghiên cứu 25 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .26 4.1 Tình hình hoạt động kinh doanh công ty năm gần .26 4.1.1 Kết hiệu hoạt động kinh doanh công ty năm 2010 2011 26 4.1.2 Doanh thu 29 4.1.3 Lợi nhuận 30 4.1.4 Phân tích hiệu sử dụng lao động .31 4.2 Môi trường kinh doanh tác động đến hoạt động Marketing công ty .32 4.2.1 Mơi trường bên ngồi .32 4.2.2 Môi trường bên .37 4.2.3 Môi trường cạnh tranh .41 4.3 Phân tích thực trạng hoạt động Marketing-mix công ty 45 4.3.1 Đối với chiến lược sản phẩm 45 4.3.2 Đối với chiến lược giá 51 4.3.3 Đối với hoạt động phân phối 55 4.3.4 Đối với chiến lược chiêu thị cổ động .57 4.4 Phân tích số rủi ro hoạt động Marketing-mix công ty 61 4.4.1 Rủi ro từ nhà cung cấp .61 4.4.2 Rủi ro trình vận tải 62 4.4.3 Rủi ro quản lý hàng tồn kho 63 4.4.4 Rủi ro từ khách hàng 63 4.5 Phân tích ma trận SWOT .64 4.5.1 Ma trận SWOT 64 vi 4.5.2 Đánh giá thuận lợi khó khăn trình xây dựng chiến lược Marketing 66 4.6 Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện hoạt động Marketing-mix cơng ty 66 4.6.1 Hồn thiện cơng tác nghiên cứu thị trường 66 4.6.2 Thiết kế lại cấu tổ chức phòng Marketing kinh doanh 67 4.6.3 Về sản phẩm .69 4.6.4 Về giá 70 4.6.5 Về phân phối 71 4.6.6 Về chiêu thị cổ động 72 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 74 5.1 Kết luận 74 5.1.1 Kết luận chung 74 5.1.2 Hạn chế khoá luận .75 5.2 Kiến nghị 75 5.2.1 Đối với nhà nước 75 5.2.2 Đối với công ty 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO .77  PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asean Nations) BH & CCDV Bán hàng cung cấp dịch vụ BP Bộ phận CNXD Công nghiệp, xây dựng CP Chi phí CSH Chủ sở hữu DT Doanh thu DV Dịch vụ ĐVT Đơn vị tính FDI Đầu tư trực tiếp nước (Foreign Direct Investment) GDP Tổng thu nhập quốc dân (Gross Domestic Product) HĐKD Hoạt động kinh doanh LĐ Lao động LN Lợi nhuận LNST Lợi nhuận sau thuế NLTS Nông, Lâm, Thủy sản PR Quan hệ cộng đồng (Public Relation) QLKD Quản lý kinh doanh R&D Nghiên cứu phát triển (research and development) SEE Cơng ty Cổ Phần thiết bị điện Sài Gòn SWOT Ma trận điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức TC Tài THPT Trung học phổ thơng TNDN Thu nhập doanh nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh USD Dollar Mỹ (United State Dollar) viii XD Xây dựng TM Thương mại WTO Tổ chức thương mại giới (World Trade Organization) ix Bộ phận tính giá Hỗ trợ nhân viên bán hàng việc định giá nghiên cứu tình hình biến động giá sản phẩm, tỷ giá hối đối thị trường để có chiến lược giá phù hợp Bộ phận giao hàng bảo hành Thực việc trực tiếp giao lắp ráp loại thiết bị điện theo yêu cầu khách hàng, đồng thời thu nhận ý kiến phản hồi khách hàng để phục vụ cho công tác nghiên cứu thị trường công ty Sửa chữa bảo hành thiết bị cho khách hàng có yêu cầu Bộ phận phụ trách PR, quảng cáo Chịu trách nhiệm lập kế hoạch triển khai chương trình PR Tạo điều kiện cho doanh nghiệp xuất trước cơng chúng Xây dựng kiện đặc biệt việc thơng cáo báo chí, phát biểu, báo cáo năm, tài liệu khác nhằm xây dựng hình ảnh doanh nghiệp Bộ phận nghiên cứu thị trường Nghiên cứu thị trường qua xác định nhu cầu xu hướng phát triển thị trường Lập kế hoạch xác định mục tiêu thị trường cần nghiên cứu, thu thập thơng tin thị trường Phân tích thơng tin thu thập sau trình bày kết nghiên cứu, lập chương trình báo cáo đưa vào ứng dụng cụ thể 4.6.3 Về sản phẩm Duy trì tìm kiếm nhà cung cấp: Yếu tố đầu vào nhân tố quan trọng, định đến giá sản phẩm Vì thế, cơng ty cần phải tiếp tục trì mối quan hệ tốt đẹp với nhà cung cấp Đồng thời cần tìm kiếm thêm nhà cung cấp để khơng bị phụ thuộc nhiều vào biến động bên hạ giá sản phẩm Tăng cường công tác đào tạo: Công ty phải đầu tư cho việc đào tạo cán quản lý chặt chẽ hơn, hiệu đoàn kết hơn, cán kỹ thuật ngày tốt Cử cán kỹ thuật học để tiếp thu tiến khoa học kỹ thuật Qua đáp ứng tốt dịch vụ kèm 69 Để thoả mãn tốt người tiêu dùng, cơng ty tiếp tục thực sách đa dạng hoá sản phẩm, mở rộng thêm chủng loại, song cần phải chọn lọc khách hàng để không bị rối mắt khả nhận biết 4.6.4 Về giá Giá sản phẩm có ý nghĩa quan trọng việc tăng khả cạnh tranh Nhìn vào bảng 4.18 ta thấy, số 50 khách hàng điều tra có 24 khách hàng cho công ty nên giảm giá sản phẩm chiếm 48% Tuy nhiên, khách hàng hy vọng giảm giá giữ nguyên chất lượng sản phẩm, có đến 13 khách hàng chiếm 26% hy vọng cơng ty giữ vững chất lượng sản phẩm Đây nhóm khách hàng trung thành với cơng ty Bảng 4.18 Ý Kiến Đóng Góp Của Khách Hàng Chỉ tiêu Số lượng (Khách hàng) Tỷ lệ (%) 24 48 Tăng mức chiết khấu 18 Giữ vững chất lượng 13 26 50 100 Giảm giá bán Khác Tổng cộng Nguồn: Điều Tra Tổng Hợp Giá sản phẩm giảm thu hút khách hàng, tăng khối lượng sản phẩm tiêu thụ, đồng thời chất lượng sản phẩm phải đảm bảo tăng uy tín sản phẩm công ty nhằm hỗ trợ cho việc mở rộng thị trường, từ tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, đảm bảo hoàn thành mục tiêu mà doanh nghiệp đề 70 Hình h 4.14 Ý Kiến K Đóng Góp Của Khách Hà àng 8% 26% 48% Giảm giá báán Tăng mức chiết c khấu Giữ vững ch hất lượng Khác 18% Nguồn:: Điều Tra Tổng Hợpp Lợi chất lư ượng giúúp ích nhiều sản phhẩm thiết bị b điện củaa Mai Tiến Phát Trong cácc năm qua chi phíí quảng cáoo, khuyến m mà côn ng ty dànhh cho sản phẩm chiếm tỉ lệệ khiêm m tốn g tổng doannh thu Cóó khách hàng h góp ý kiến cơng tyy nên tăngg mức chiếết khấu, ch tỷ lệệ 18% Vẫnn mộtt số doanhh c cơng tyy Và t mứcc nghiiệp chưa hàài lòng với chế độ khuuyến mãi, giảm giá giá c công tyy khách hànng đánh giáá cao hơnn so với cáác đối thủ cạnh c tranh Do đó, đ thhời gian tớii, công ty cần c phải tăăng cường giảm g thiểuu chi phí, tiếết kiệm tốii đa v thường xuyên x cập nhật thôngg tin giá cảả từ đối thủủ cạnh trannh để đưa r mức giáá hợp lý nâng caao khả năngg cạnh trannh công g ty 4.6.55 Về phân n phối Phân phhối đóóng vai trò quan trrọng việc đưa ssản phẩm c công tyy đến gần với v khách hàng h Tuyy nhiên vớii đặặc điểm củủa công ty y nay,, côngg ty trrực tiếp đư ưa sản phẩm m mìn nh đến kháách hàng m mà không thông quaa kênhh trung giaan nào, điềuu giúpp giảm thiểểu chi phí cho cơng tty Nhưng xét lâuu dài k thị trườ ờng cơnng ty ngàyy đượcc mở rộng cơng tyy cần có th hêm nhữngg khâuu trung giann đại lý, l văn phòòng đại diện, nhà bánn bn,… nnhằm mục đích thuậnn tiện cho việc mua m bán giúp sản phẩm p đến gần g với kháách hàng hhơn 71 4.6.6 Về chiêu thị cổ động - Tích cực hoạt động quảng cáo: Trong thời gian tới công ty cần đặc biệt trọng tới công tác quảng cáo Cơng ty cần thực nhiều chương trình quảng cáo thông qua phương tiện truyền thông quảng cáo báo, quảng cáo website, quảng cáo trời, tham gia hội thảo, hội nghị triển lãm, gửi thư trực tiếp chào hàng mạng để khách hàng biết đến cơng ty với thơng tin cơng nghệ, chất lượng sản phẩm Quảng cáo giúp người tiêu dùng biết đến ưu sản phẩm, lúc gợi mở để họ mua hàng Chính vậy, cơng ty cần dành cho cơng tác khoản ngân sách thích hợp Dự kiến ngân sách cho quảng cáo năm 2012 sau: + Quảng cáo ngồi trời: Panơ áp phích: 30 triệu đồng + Quảng cáo website: 13.200.000 đồng + Đăng tải báo giới thiệu công ty: 40 triệu đồng + Tham gia hội thảo, hội nghị triển lãm: 90 triệu đồng + Gửi thiếp thư tới khách hàng: 10 triệu đồng Tổng ngân sách dự kiến chi cho quảng cáo 183.200.000 đồng - Khuyến mãi: Tăng mức chiết khấu khách hàng mua nhiều nhằm mục đích lơi kéo khách hàng đặt hàng với số lượng lớn phía cơng ty mình, đồng thời giữ chân khách hàng cũ với mức giá thực cạnh tranh - Bán hàng cá nhân: Công ty nên tuyển mộ chọn lọc cách cẩn thận để chọn người phù hợp công việc khả giao tiếp, bên cạnh phải có chế độ khen thưởng thích hợp nhằm động viên khích lệ tạo điều kiện động lực cho đội ngũ nhân viên bán hàng hoạt động tốt - Công ty cần thu thập thông tin nhà thầu hay công ty xây dựng, doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh mặt hàng thiết bị điện Sau có thơng tin, nhân viên phụ trách khách hàng tìm cách tiếp cận họ dựa mối quan hệ sẵn có hay gọi điện thoại liên hệ để giới thiệu lực công ty đề xuất mong muốn hợp tác Tăng cường quan hệ với quan, đơn vị kinh doanh doanh nghiệp Bên cạnh đó, công ty cần thu hút phận khách hàng cá nhân riêng lẻ 72 - Thực công tác quan hệ cộng đồng tài trợ cho chương trình trường học, ủng hộ nạn nhân có hồn cảnh khó khăn, nạn nhân vùng bị thiên tai lũ lụt,… để tạo hình ảnh tốt cho cơng ty làm tăng uy tín cơng ty thị trường 73 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận 5.1.1 Kết luận chung Trong xu hội nhập quốc tế việc đứng yên vị đồng nghĩa với việc bị thụt hậu phía sau Do đó, doanh nghiệp cần thiết phải biết vận động thích hợp sử dụng chiến lược cho riêng có chiến lược marketing để tiếp tục đứng vững phát triển Hiện nay, kinh doanh việc nắm bắt tâm lý khách hàng vô quan trọng, họ nhân tố giúp tồn phát triển lâu dài Tuy muốn nắm bắt tâm lý khách hàng thực dễ dàng nhu cầu thị hiếu họ ln thay đổi Vì cơng tác nghiên cứu thị trường doanh nghiệp vấn đề quan trọng, tác động đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tương lai doanh nghiệp Được thành lập năm 2004, công ty TNHH Mai Tiến Phát từ ngày đầu thành lập phải đối mặt với khó khăn, thử thách công ty cố gắng vượt lên, hoà nhập phát triển kinh tế thị trường Năm 2011 năm phát triển thuận lợi cơng ty, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu cao thông qua mối quan hệ thị trường ngày mở rộng, lợi nhuận tăng qua năm tin cậy ngày cao khách hàng Thành có nhờ vào toàn thể đội ngũ nhân viên ban lãnh đạo cơng ty nỗ lực góp sức phát huy, sáng tạo tận dụng triệt để lợi hội Ngồi ra, sản phẩm cơng ty có chất lượng tốt, kiểu dáng đẹp, giá tương đối hợp lý, khâu sửa chữa, bảo hành tốt,… không thua đối thủ cạnh tranh yếu tố định thành công công ty Tuy nhiên, công ty nhiều hạn chế hoạt động marketing, kinh phí dành cho hoạt động marketing thấp, cụ thể chi phí dành cho việc nghiên cứu thị trường, chiêu thị cổ động, phân phối hạn chế 5.1.2 Hạn chế khoá luận Do thời gian nghiên cứu nguồn lực có hạn nên việc khảo sát thị trường thực với số lượng bảng câu hỏi nhỏ (50 bảng câu hỏi) phạm vi hạn chế số quận, huyện TP.HCM nên tính đại diện khơng cao dẫn đến kết luận chưa thật xác Đề tài không thu thập đầy đủ thông tin giá cả, kênh phân phối hình thức chiêu thị cổ động đối thủ cạnh tranh 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với nhà nước Xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy hết tiềm Tinh gọn thủ tục hành rườm rà, kiên loại trừ cán phẩm chất gây phiền hà, nhũng nhiễu, lợi dụng chức quyền làm tính bình đẳng q trình cạnh tranh Giảm bớt chi phí hạ tầng, thơng tin liên lạc như: cước phí điện thoại, cước phí Internet, chi phí điện nước, v.v Có sách ưu đãi cho vay vốn với lãi suất thấp để giúp doanh nghiệp tăng cường nguồn vốn kinh doanh vị cạnh tranh 5.2.2 Đối với công ty Cần xây dựng cấu quản lý chặt chẽ hoàn chỉnh đảm bảo chức chun mơn cho phòng ban Cần làm tốt sách đãi ngộ đào tạo nhân viên để xây dựng đội ngũ nhân viên ngày vững mạnh nguồn lực người nguồn lực quan trọng định thành công Phát huy chủ động công việc nhân viên Công ty nên tăng thêm kinh phí cho phòng Marketing để hoạt động marketing thực có hiệu Cơng ty cần xem xét lại để đưa mức giá hợp lý cho sản phẩm nhằm tăng khả cạnh tranh sản phẩm loại đối thủ cạnh tranh 75 Nghiên cứu, mở rộng hệ thống phân phối khắp tỉnh miền Nam phát triển thị trường miền Bắc Trang web cơng ty đơn giản, chưa đủ sức hấp dẫn khách hàng Công ty nên đầu tư xây dựng trang web nhằm quảng bá sản phẩm internet Qua đó, cơng ty thực việc bán sản phẩm qua mạng hình thức thương mại điện tử Tiếp tục đẩy mạnh cơng tác chiêu thị cổ động nhằm tìm kiếm khách hàng, xâm nhập thị trường mới, mở rộng thị phần 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO Vũ Thế Phú, 1995 Quản Trị Marketing Đại học mở - Bán công TP.Hồ Chí Minh Lê Văn Mến, 2006 Marketing Đại học Nông Lâm, Lưu hành nội Philip Kotler, 2003 Quản Trị Marketing (Vũ Trọng Hùng dịch) Nhà Xuất Bản Thống Kê, TP.Hồ Chí Minh Hồng Trần Anh Tuấn, 2008 Nghiên cứu đề xuất ý kiến nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing – Mix công ty cổ phần Thế Giới Di Động Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TP.HCM, tháng 7/2008 Lê Lệ Hằng, 2008 Nghiên cứu hoạt động Marketing – Mix công ty TNHH Akzo Nobel Chang Cheng Việt Nam Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch - Đồng Nai Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TP.HCM, tháng 7/2008 Vương Đức Lịch, 2011 Thực trạng số giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing công ty cổ phần thiết bị văn phòng Sao Mai Bình Phước Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TP.HCM, 2011 Các trang web tham khảo: http://www.google.com.vn http://www.hoaphatelectric.vn http://tailieu.vn http://www.vnexpress.net http://www.24h.com.vn http://www.see.com.vn http://www.nmcelectric.com http://www.baomoi.com http://www.vietbao.vn 77 PHỤ LỤC PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN KHÁCH HÀNG Tên khách hàng: Đơn vị: _ Địa chỉ: _ Ngày tháng: Cảm ơn quý khách hàng tin tưởng sử dụng sản phẩm Công ty TNHH Mai Tiến Phát cung cấp thời gian qua Hy vọng sản phẩm phần đáp ứng nhu cầu quý vị Với mong muốn ngày nâng cao chất lượng phục vụ góp ý kiến cho nhà cung cấp chất lượng sản phẩm, chúng tơi xin Q khách hàng vui lòng dành phút để điền (đánh dấu X) vào câu hỏi đánh giá đây: Ý kiến Quý khách hàng quan trọng chúng tôi! Quý khách hàng có thường xun đặt hàng hay mua hàng cơng ty không?  Thường xuyên  Thỉnh thoảng  Hiếm Quý khách hàng thường đặt mua sản phẩm công ty?  Thiết bị điện Schneider  Dây cáp điện Cadivi  Ống nước Bình Minh  Các thiết bị khác Quý vị thường mua với số lượng nào?  Lớn  Vừa, trung bình  Nhỏ Lý quý vị chọn đặt mua sản phẩm công ty chúng tôi?  Chất lượng tốt  Giá rẻ  Mức chiết khấu cao  Khác Quý vị thấy giá công ty so với công ty khác nào?  Cao  Bằng giá  Thấp Quý khách hàng có nhận xét thời gian giao hàng cơng ty chúng tơi?  Rất nhanh  Nhanh  Bình thường  Chậm  Rất chậm Quý vị biết đến sản phẩm công ty qua phương tiện nào?  Quảng cáo  Tư vấn người bán  Nhà cung cấp giới thiệu  Khác Quý khách hàng nhận xét hình thức khuyến công ty?  Rất hấp dẫn  Khá hấp dẫn  Hấp dẫn  Ít hấp dẫn  Khơng hấp dẫn Q vị có nhận xét đội ngũ Marketing công ty?  Rất chuyên nghiệp  Khá chuyên nghiệp  Chuyên nghiệp  Ít chuyên nghiệp  Không chuyên nghiệp 10 Quý khách hàng cho biết mức độ hài lòng quý vị thái độ phục vụ nhân viên công ty?  Rất hài lòng  Hài lòng  Bình thường  Khơng hài lòng  Rất khơng hài lòng 11 Q khách hàng có hài lòng dịch vụ sửa chữa bảo hành công ty không?  Rất hài lòng  Hài lòng  Bình thường  Khơng hài lòng  Rất khơng hài lòng 12 Q khách hàng có ý kiến đóng góp cho cơng ty? Chúng xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Quý khách hàng! PHỤ LỤC Hình ảnh số sản phẩm công ty kinh doanh:  Thiết bị điện SCHNEIDER:  Công tắc, ổ cắm điện  Thiết bị truyền động điều khiển  Thiết bị phân phối hạ  Dây cáp điện CADIVI  Ống nước Bình Minh  Ống uPVC  Phụ tùng ống uPVC ... Mai Tiến Phát CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu chung Công ty TNHH Mai Tiến Phát 2.1.1 Giới thiệu khái quát Công ty TNHH Mai Tiến Phát  Tên công ty: Công ty TNHH Mai Tiến Phát  Tên giao dịch: Mai. .. - Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty - Phân tích mơi trường kinh doanh tác động đến hoạt động Marketing công ty - Phân tích thực trạng hoạt động Marketing-mix cơng ty - Phân tích. .. 2.1 Giới thiệu chung Công ty TNHH Mai Tiến Phát 2.1.1 Giới thiệu khái quát Công ty TNHH Mai Tiến Phát .4 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển Cơng ty TNHH Mai Tiến Phát .4 2.1.3 Lĩnh vực
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETINGMIX TẠI CÔNG TY TNHH MAI TIẾN PHÁT , PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETINGMIX TẠI CÔNG TY TNHH MAI TIẾN PHÁT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay