PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KĨ THUẬT TRONG SẢN XUẤT LÚA TẠI XÃ THẠNH HƯNG HUYỆN TÂN HƯNG TỈNH LONG AN

104 2 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ XUÂN PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ THUẬT TRONG SẢN XUẤT LÚA TẠI THẠNH HƯNG HUYỆN TÂN HƯNG TỈNH LONG AN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KINH TẾ NƠNG LÂM Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khố luận “PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ THUẬT TRONG SẢN XUẤT LÚA TẠI THẠNH HƯNG HUYỆN TÂN HƯNG TỈNH LONG AN”do Nguyễn Thị Xuân, sinh viên khố 35, ngành KINH TẾ NƠNG LÂM, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày Th.s TRẦN HOÀI NAM Người hướng dẫn Ngày tháng năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo _ _ Ngày tháng năm Ngày i tháng năm LỜI CẢM TẠ Đầu tiên xin chân thành gửi lời cảm ơn đến gia đình tơi, cha mẹ tơi- người có cơng sinh thành, dưỡng dục nên người Từ cắp sách đến trường, bên cạnh nỗ lực thân, nhận công ơn dạy dỗ quý thầy cô Nhân xin cảm ơn tất thầy dìu dắt tôi, cảm ơn công lao thầy cô khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tận tình truyền đạt cho tơi kiến thức quý báu giảng đường sống Đặt biệt em xin cảm ơn thầy Trần Hoài Nam, giảng viên khoa kinh tế tận tình hướng dẫn em thực khóa luận Xin chân thành cảm ơn quý cô chú, anh chị UBND trồng lúa Thạnh hưng nhiệt tình giúp đỡ tơi q điều tra thực khóa luận Cuối xin cảm ơn người bạn lớp bên quan tâm giúp đỡ tơi suốt qng đời sinh viên Xin chân thành cám ơn! Em xin kính chúc tồn thể quý thầy cô Khoa Kinh Tế đạt nhiều thành cơng nghiệp giảng dạy Người viết Nguyễn thị Xuân i NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN THỊ XUÂN Tháng 09 năm 2012 “Phân tích hiệu thuật sản xuất lúa Thạnh Hưng huyện Tân Hưng tỉnh Long An” NGUYỄN THỊ XUÂN September 2012“ The Analysis Technical Effciency in the Production of Rice in Thanh Hung Commune, Tan Hung District, Long An Province” Khóa luận tìm hiểu hiệu kỹ thuật lúa sở phân tích số liệu điều tra 60 hộ trồng luá địa bàn Thạnh Hưng huyện Tân Hưng Tỉnh Long An khóa luận tìm hiểu thực trạng sản xuất lúa sau đánh giá hiểu kinh tế lúa sở phân tích số liệu điều tra Tiếp theo đề tài xây dựng hàm hồi quy suất vụ lúa vụ lúa Đông Xuân vụ Lúa Hè Thu dạng Coubb – Doubglass sau : Y = eβ0X11X22X33X44X55 X66 X77 X88 X99 eβ10DUMMY Nội dung khóa luận tập trung vào phân tích kết hiệu kỹ thuật lúa phân tích nhân tố ảnh hưởng đến q trình sản xuất bà nông dân yếu tố khác Từ phân tích đánh giá thấy kết hiệu kỹ thuật lúa cao vụ lúa Đơng Xn Do có đầy đủ điều kiện sản xuất nơng dân nên tập trung phát triển nhiều Tuy nhiên trình sản xuất, nơng dân gặp khơng khó khăn thời tiết thất thường đặc biệt vào mùa mưa ( vụ Hè Thu) Giá phân bón tăng cao gây khơng khó khăn cho nơng dân Cùng với vấn đề điều kiện thời tiết, thông tin giá cả, thị trường tiêu thụ giá đầu vấn đề mà nông dân quan tâm nhiều Cuối đề xuất giải pháp nhằm tăng cường hiệu quản lý yếu tố đầu vào trình sản xuất lúa địa phương MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT viii  DANH SÁCH CÁC BẢNG ix  DANH SÁCH CÁC HÌNH x  CHƯƠNG 1MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2  1.2.1 Mục tiêu 2  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2  1.3 Phạm vi nghiên cứu khóa luận 3  1.3.1 Phạm vi không gian: 3  1.3.2 Phạm vi thời gian: 3  1.3.3 Đối tượng nghiên cứu: 3  1.4 Cấu trúc khóa luận 3  CHƯƠNG 2TỔNG QUAN 4  2.1.Tổng quan tài liệu nghiên cứu 4  2.2 Đặc điểm tổng quát địa bàn nghiên cứu 5  2.2.1 Điều kiện tự nhiên 5  2.2.2.Điệu kiện kinh tế 7  2.2.3 Điều kiện văn hóa hội 9  2.2.4 Những thuận lợi khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất tiêu thụ lúa địa bàn 10  CHƯƠNG 3NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lý luận 12  12  3.1.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ lúa gạo Việt Nam 12  3.1.2 Các khái niệm 17  3.1.2.1 Khái niệm hàm sản xuất hiệu thuật 17  3.1.2.2 Xác định hiệu kỹ thuật 19  3.1.3 Một số tiêu sử dụng 20  v 3.2 Phương pháp nghiên cứu 21  3.2.1.Phương pháp thống kê mô tả 21  3.2.2 Phương pháp so sánh 22  3.2.3 Phân tích hồi quy 23  CHƯƠNG 4KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 31  4.1 Thực trạng sản xuất lúa gạo Thạnh Hưng 31  4.2 Đặc điểm hộ điều tra 32  4.2.1 Độ tuổi chủ hộ 32  4.2.2 Trình độ học vấn chủ hộ 33  4.2.3 Kinh nghiệm trồng lúa chủ hộ 34  4.2.5 Quy mơ canh tác 35  4.2.6 Tình hình tham gia khuyến nơng 36  4.2.7 Tình hình tiêu thụ lúa 36  4.2.8 Tình hình sử dụng vốn 37  4.2.9 Tình hình sử dụng đất hộ điều tra 38  4.2.10 Tình hình sử dụng giống nơng hộ 38  4.3 Phân tích hiệu sản xuất lúa Thạnh Hưng 4.3.1 Kết hiệu sản xuất lúa 39  39  4.4 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến suất hiệu thuật sản xuất lúa Thạnh Hưng 41  4.4.1 Đối với lúa Vụ 41  4.2.2 Đối với lúa Vụ 48  4.3 Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu thuật sản xuất lúa Thạnh Hưng 56  4.3.1 Đối với lúa vụ 56  4.3.2 Đối với vụ lúa vụ 57  4.3.3 Giải pháp chương trình tham gia khuyến nơng người nơng dân 58  CHƯƠNG 5KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 59  5.1 Kết luận 59  5.2 Kiến nghị 60  vi 5.2.1 Đối với nơng hộ 60  5.2.2 Đối với quyền địa phương 60  TÀI LIỆU THAM KHẢO 61  PHỤ LỤC   vii DANH MỤC VIẾT TẮT UBND Ủy ban nhân dân ĐBSCL Đồng sông Cửu Long KT3 Kênh T 3A KT3 Kênh T B KT5 Kênh T KHKT Khoa học thuật BHYT Bảo hiểm y tế WTO Tổ chức thương mại giới BVTV Bảo vệ thực vật BVTV Bảo vệ thực vật CPSX Chi phí sản xuất CPVC Chi phí vật chất CPLD Chi phí lao động CPLĐN Chi phí lao động nhà DT Doanh thu ĐVT Đơn vị tính HC Hữu KN Khuyến nơng LD Lợi nhuận TTTH Tính tốn tổng hợp THCS Trung học sở TN Thu nhập UBND Uỷ ban nhân dân VC Vô XHCN hội chủ nghĩa viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Bảng Nhân Khẩu Và Lao Động Của Các Ấp 9  Bảng 3.1 Diện Tích, Năng Suất Và Sản Lượng Lúa Qua Các Năm (2008 – 2011) 12  Bảng 3.2 Sản lượng gạo Việt Nam giai đoạn 2003 – 2011 13  Bảng 3.3 Vọng Dấu 26  Bảng 4.1 Diện Tích Gieo Trồng Lúa-Năng Suất- Sản Lượng Qua Các Năm 31  Bảng 4.2 Cơ Cấu Cây Trồng Của Thạnh Hưng năm 2011 32  Bảng 4.3 Độ Tuổi Của Chủ Hộ 32  Bảng 4.4 Trình Độ Học Vấn Của Chủ Hộ 33  Bảng 4.5 Kinh Nghiệm Trồng Lúa Của Chủ Hộ 34  Bảng 4.6 Tình Hình Sử Dụng Lao Động Bình Quân Ở Các Hộ Trồng Lúa 35  Bảng 4.7 Quy Mô Canh Tác Của Các Hộ Trồng Lúa 35  Bảng 4.8 Tình Hình Tham Gia Khuyến Nơng 36  Bảng 4.9: Tình Hình Tiêu Thụ Lúa 36  Bảng 4.10 Thực Trạng Sử Dụng Vốn 37  Bảng 4.11 Phân Loại Loại Đất Sản Xuất Theo Cây Trồng 38  Bảng 4.12 Tình Hình Sử Dụng Giống Của Nơng Hộ 38  Bảng 4.13 Loại Giống 39  Bảng 4.14 Kết QuảHiệu Quả Sản Xuất Lúa Qua Vụ 39  Bảng 4.15 Kết Quả Các Hệ Số Ước Lượng Hồi Quy Của Hàm Năng Suất 41  Bảng 4.16 Hệ Số Xác Định R2phụ Của Các Mơ Hình Hồi Quy Bổ Sung 42  Bảng 4.17 Kết hàm sản xuất trung bình (OLS) hàm suất tối đa (MLE) hộ nông dân trồng lúa Thạnh Hưng 46  Bảng 4.18 Kết Quả Các Hệ Số Ước Lượng Hồi Quy Của Hàm Năng Suất Lúa Ở Vụ 49  Bảng 4.19 Bảng Hệ Số Xác Định R2phụ Các Mơ Hình Hồi Quy Bổ Sung 50  Bảng 4.20 Kết Quả Hàm Sản Xuất Trung Bình (OLS) Và Hàm Năng Suất Tối Đa (MLE) Của Các Hộ Nông Dân Trồng Lúa Tại Thạnh Hưng huyện Tân Hưng tỉnh Long An 54  ix DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1 Bản Đồ Vị Trí Đia Lý Thạnh Hưng 5  Hình 3.1 Sản Lượng Gạo Xuất Khẩu Việt Nam (1995 – 2011) 14  Hình 3.2 Giá Trị Xuất Khẩu Gạo Việt Nam (1995 – 2011) 15  Hình 3.3 Thị Trường Xuất Khẩu Gạo Việt Nam Năm 2011 16  Hình 3.4: Đồ Thị Thể Hiện Đường Biên Sản Xuất 20  x PHỤ LỤC 19: MƠ HÌNH HỒI QUY BỔ SUNG Dependent Variable: LOG(X2) Method: Least Squares Date: 10/25/12 Time: 14:15 Sample: 60 Included observations: 60 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 4.251302 0.847805 5.014481 0.0000 LOG(Y) 0.349461 0.126909 2.753641 0.0082 LOG(X1) -0.318018 0.191956 -1.656727 0.1040 LOG(X3) 0.112327 0.100305 1.119852 0.2682 LOG(X4) 0.118090 0.086142 1.370866 0.1767 LOG(X5) 0.157691 0.059336 2.657610 0.0106 LOG(X6) -0.013663 0.051057 -0.267606 0.7901 LOG(X7) -0.036854 0.025884 -1.423803 0.1608 LOG(X8) -0.034450 0.019815 -1.738590 0.0884 LOG(X9) -0.016775 0.017138 -0.978816 0.3325 DUMMY -0.018959 0.017495 -1.083654 0.2838 R-squared 0.540405 Mean dependent var 4.753079 Adjusted R-squared 0.446610 S.D dependent var 0.074123 S.E of regression 0.055141 Akaike info criterion -2.793720 Sum squared resid 0.148984 Schwarz criterion -2.409756 Log likelihood 94.81159 F-statistic 5.761554 Durbin-Watson stat 2.080146 Prob(F-statistic) 0.000012 PHỤ LỤC 20: MÔ HÌNH HỒI QUY BỔ SUNG Dependent Variable: LOG(X3) Method: Least Squares Date: 10/25/12 Time: 14:16 Sample: 60 Included observations: 60 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -0.087586 1.466609 -0.059720 0.9526 LOG(Y) 0.367729 0.184455 1.993600 0.0518 LOG(X1) 0.451480 0.269812 1.673316 0.1006 LOG(X2) 0.222160 0.198384 1.119852 0.2682 LOG(X4) 0.239700 0.118603 2.021034 0.0488 LOG(X5) -0.144291 0.086845 -1.661474 0.1030 LOG(X6) 0.053711 0.071445 0.751783 0.4558 LOG(X7) 0.038676 0.036734 1.052865 0.2976 LOG(X8) -0.020955 0.028557 -0.733793 0.4666 LOG(X9) -0.014489 0.024249 -0.597533 0.5529 DUMMY 0.026746 0.024602 1.087129 0.2823 R-squared 0.576536 Mean dependent var 4.796854 Adjusted R-squared 0.490115 S.D dependent var 0.108599 S.E of regression 0.077547 Akaike info criterion -2.111734 Sum squared resid 0.294660 Schwarz criterion -1.727771 Log likelihood 74.35202 F-statistic 6.671234 Durbin-Watson stat 1.383898 Prob(F-statistic) 0.000002 PHỤ LỤC 21: MƠ HÌNH HỒI QUY BỔ SUNG Dependent Variable: LOG(X4) Method: Least Squares Date: 10/25/12 Time: 14:16 Sample: 60 Included observations: 60 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 0.822412 1.693200 0.485715 0.6293 LOG(Y) 0.380535 0.215185 1.768407 0.0832 LOG(X1) 0.054655 0.320937 0.170299 0.8655 LOG(X2) 0.312779 0.228161 1.370866 0.1767 LOG(X3) 0.321004 0.158832 2.021034 0.0488 LOG(X5) 0.053012 0.103014 0.514610 0.6091 LOG(X6) -0.049409 0.082854 -0.596345 0.5537 LOG(X7) -0.045864 0.042486 -1.079507 0.2856 LOG(X8) 0.033472 0.032882 1.017946 0.3137 LOG(X9) 0.034493 0.027729 1.243908 0.2195 DUMMY 0.012953 0.028753 0.450493 0.6543 R-squared 0.502837 Mean dependent var 4.842985 Adjusted R-squared 0.401375 S.D dependent var 0.115986 S.E of regression 0.089739 Akaike info criterion -1.819670 Sum squared resid 0.394605 Schwarz criterion -1.435707 Log likelihood 65.59009 F-statistic 4.955915 Durbin-Watson stat 1.658674 Prob(F-statistic) 0.000061 PHỤ LỤC 22: MÔ HÌNH HỒI QUY BỔ SUNG Dependent Variable: LOG(X5) Method: Least Squares Date: 10/25/12 Time: 14:17 Sample: 60 Included observations: 60 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -3.092138 2.305450 -1.341230 0.1860 LOG(Y) 0.002171 0.306959 0.007073 0.9944 LOG(X1) 0.512944 0.437910 1.171346 0.2471 LOG(X2) 0.798913 0.300613 2.657610 0.0106 LOG(X3) -0.369614 0.222462 -1.661474 0.1030 LOG(X4) 0.101401 0.197045 0.514610 0.6091 LOG(X6) 0.181756 0.112035 1.622314 0.1112 LOG(X7) 0.053722 0.058957 0.911195 0.3667 LOG(X8) 0.045428 0.045495 0.998524 0.3229 LOG(X9) 0.042846 0.038467 1.113833 0.2708 DUMMY -0.017053 0.039774 -0.428756 0.6700 R-squared 0.338686 Mean dependent var 2.695478 Adjusted R-squared 0.203724 S.D dependent var 0.139087 S.E of regression 0.124113 Akaike info criterion -1.171107 Sum squared resid 0.754797 Schwarz criterion -0.787144 Log likelihood 46.13321 F-statistic 2.509494 Durbin-Watson stat 1.194731 Prob(F-statistic) 0.016001 PHỤ LỤC 23: MƠ HÌNH HỒI QUY BỔ SUNG Dependent Variable: LOG(X6) Method: Least Squares Date: 10/25/12 Time: 14:17 Sample: 60 Included observations: 60 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 1.989261 2.902007 0.685478 0.4963 LOG(Y) 0.738287 0.366422 2.014854 0.0494 LOG(X1) -0.116363 0.551278 -0.211079 0.8337 LOG(X2) -0.106810 0.399132 -0.267606 0.7901 LOG(X3) 0.212297 0.282392 0.751783 0.4558 LOG(X4) -0.145831 0.244541 -0.596345 0.5537 LOG(X5) 0.280454 0.172873 1.622314 0.1112 LOG(X7) -0.157587 0.070339 -2.240393 0.0296 LOG(X8) -0.006161 0.057079 -0.107945 0.9145 LOG(X9) 0.077299 0.047108 1.640900 0.1072 DUMMY 0.028431 0.049332 0.576313 0.5670 R-squared 0.330572 Mean dependent var 3.185804 Adjusted R-squared 0.193955 S.D dependent var 0.171721 S.E of regression 0.154171 Akaike info criterion -0.737365 Sum squared resid 1.164668 Schwarz criterion -0.353402 Log likelihood 33.12094 F-statistic 2.419687 Durbin-Watson stat 2.095468 Prob(F-statistic) 0.019829 PHỤ LỤC 24: MÔ HÌNH HỒI QUY BỔ SUNG Dependent Variable: LOG(X7) Method: Least Squares Date: 10/25/12 Time: 14:18 Sample: 60 Included observations: 60 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 5.408527 5.587104 0.968038 0.3378 LOG(Y) 1.265781 0.715047 1.770206 0.0829 LOG(X1) 0.038080 1.066821 0.035695 0.9717 LOG(X2) -1.077979 0.757113 -1.423803 0.1608 LOG(X3) 0.571988 0.543268 1.052865 0.2976 LOG(X4) -0.506492 0.469188 -1.079507 0.2856 LOG(X5) 0.310156 0.340384 0.911195 0.3667 LOG(X6) -0.589629 0.263181 -2.240393 0.0296 LOG(X8) 0.142080 0.108541 1.308996 0.1966 LOG(X9) 0.039121 0.093425 0.418745 0.6772 DUMMY 0.091567 0.094849 0.965395 0.3391 R-squared 0.274096 Mean dependent var 2.537591 Adjusted R-squared 0.125952 S.D dependent var 0.318981 S.E of regression 0.298217 Akaike info criterion 0.582153 Sum squared resid 4.357741 Schwarz criterion 0.966116 F-statistic 1.850203 Prob(F-statistic) 0.076164 Log likelihood Durbin-Watson stat -6.464585 1.549558 PHỤ LỤC 25: MƠ HÌNH HỒI QUY BỔ SUNG Dependent Variable: LOG(X8) Method: Least Squares Date: 10/25/12 Time: 14:18 Sample: 60 Included observations: 60 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 12.52650 7.074192 1.770732 0.0828 LOG(Y) 1.376351 0.933726 1.474042 0.1469 LOG(X1) -1.649865 1.359928 -1.213200 0.2309 LOG(X2) -1.686581 0.970086 -1.738590 0.0884 LOG(X3) -0.518702 0.706877 -0.733793 0.4666 LOG(X4) 0.618695 0.607788 1.017946 0.3137 LOG(X5) 0.438982 0.439631 0.998524 0.3229 LOG(X6) -0.038586 0.357458 -0.107945 0.9145 LOG(X7) 0.237805 0.181670 1.308996 0.1966 LOG(X9) 0.031667 0.120999 0.261717 0.7946 DUMMY 0.045035 0.123704 0.364057 0.7174 R-squared 0.198996 Mean dependent var 1.718055 Adjusted R-squared 0.035526 S.D dependent var 0.392855 S.E of regression 0.385814 Akaike info criterion 1.097219 Sum squared resid 7.293765 Schwarz criterion 1.481182 F-statistic 1.217322 Prob(F-statistic) 0.303746 Log likelihood Durbin-Watson stat -21.91657 1.799601 PHỤ LỤC 26: MÔ HÌNH HỒI QUY BỔ SUNG Dependent Variable: LOG(X9) Method: Least Squares Date: 10/25/12 Time: 14:19 Sample: 60 Included observations: 60 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -3.423804 8.595322 -0.398333 0.6921 LOG(Y) -0.909056 1.118280 -0.812905 0.4202 LOG(X1) 1.382750 1.616375 0.855464 0.3965 LOG(X2) -1.143203 1.167945 -0.978816 0.3325 LOG(X3) -0.499253 0.835525 -0.597533 0.5529 LOG(X4) 0.887467 0.713451 1.243908 0.2195 LOG(X5) 0.576331 0.517430 1.113833 0.2708 LOG(X6) 0.673847 0.410657 1.640900 0.1072 LOG(X7) 0.091147 0.217666 0.418745 0.6772 LOG(X8) 0.044081 0.168429 0.261717 0.7946 DUMMY -0.143747 0.144696 -0.993441 0.3254 R-squared 0.180636 Mean dependent var 1.711274 Adjusted R-squared 0.013419 S.D dependent var 0.458279 S.E of regression 0.455194 Akaike info criterion 1.427956 Sum squared resid 10.15287 Schwarz criterion 1.811919 F-statistic 1.080252 Prob(F-statistic) 0.395223 Log likelihood Durbin-Watson stat -31.83868 1.862473 Phụ lục 27: hiệu thuật lúa vụ > RESET > READ;file="C:\Users\WIN7\Documents\lidep2.xls";format=xls;names$ this is record 512 expect len=10, found 10 > FRONTIER;Lhs=LNY;Rhs=ONE,LNX1,LNX2,LNX3,LNX4,LNX5,LNX6,LNX7,LNX8,LNX9,KN$ + -+ | Limited Dependent Variable Model - FRONTIER Regression | | Ordinary least squares regression Weighting variable = none | | Dep var = LNY Mean= | Model size: Observations = | Residuals: | Fit: 1.967428568 , S.D.= 9422856848E-01 | 60, Parameters = 11, Deg.Fr.= 49 | Sum of squares= 1647939607 , Std.Dev.= R-squared= 685425, Adjusted R-squared = 05799 | 62123 | | Model test: F[ 10, 49] = 10.68, Prob value = 00000 | | Diagnostic: Log-L = 91.7858, Restricted(b=0) Log-L = 57.0898 | | LogAmemiyaPrCrt.= -5.527, Akaike Info Crt.= -2.693 | + -+ + -+ + + + -+ + |Variable | Coefficient | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of X| + -+ + + + -+ + Constant -4.126771500 93391418 -4.312 0000 LNX1 LNX2 LNX3 LNX4 4111480784 3908502646 2082571393 1524214212 19982559 14007204 10262520 89176189E-01 2.058 2.790 2.029 1.709 0396 0053 0424 0874 4.6901083 4.7530792 4.7968535 4.8429850 LNX5 LNX6 LNX7 -.4136149648E-02 1013852031 4712592777E-01 66352362E-01 52015527E-01 26927025E-01 -.062 1.949 1.750 9503 0513 0801 2.6954784 3.1858045 2.7375913 LNX8 3074904095E-01 21012007E-01 1.463 1434 1.7180553 LNX9 KN -.9167579154E-02 9425355656E-02 17778002E-01 18493365E-01 -.516 510 6061 6103 1.7232163 25666667 Normal exit from iterations Exit status=0 + -+ | Limited Dependent Variable Model - FRONTIER | | Maximum Likelihood Estimates | | Dependent variable | | | | Weighting variable Number of observations Iterations completed Log likelihood function | Variances: Sigma-squared(v)= LNY | ONE 60 25 93.07823 | | | | 00055 | | Sigm ma-squared d(u)= 00645 | -+ + + -+ + + + -+ + |Var riable | C Coefficien nt | Stan ndard Erro or |b/St.E Er.|P[|Z|> >z] | Mean n of X| + -+ + + + -+ + Pri imary Inde ex Equatio on for Mod del Con -2.45 nstant -3.655037325 1.5 5212949 55 0141 LNX X1 3713115525 29 9375599 1.26 64 2062 4.69010 083 LNX X2 LNX X3 LNX X4 LNX X5 3571128341 2850341832 8419085274 4E-01 1021506516 6E-01 22 2387625 13 3094268 10 0934557 91 1796592E-0 01 1.59 95 2.17 77 77 70 11 11 1107 0295 4413 9114 4.75307 792 4.79685 535 4.84298 850 2.69547 784 LNX X6 LNX X7 LNX X8 1078737906 4195813566 6E-01 4240077326 6E-01 79 9935208E-0 01 33 3229821E-0 01 26 6519135E-0 01 1.35 50 1.26 63 1.59 99 1772 2067 1098 3.18580 045 2.53759 913 1.71805 553 1578780915 5E-02 18 8352592E-0 01 08 86 9314 1.72321 163 -.9 9151984494 4E-03 24 4208529E-0 01 -.03 38 Var riance par rameters for f compou und error 1.54 3.414316373 2.2 2177888 40 8367735874 4E-01 16 6478870E-0 01 5.07 78 9698 266666 667 LNX X9 KN Lam mbda Sig gma 1237 0000 Ma atrix: Las stOutp [13 3,4] Trư ường Đại H Học Nơng Lâm TP.H Hồ Chí Min nh    K Khoa Kinh h Tế    PHIIẾU PHỎ ỎNG VẤ ẤN “ Kính cchào ơng/bbà! Tơi sinh s viên nnăm cuối khoa k Kinh ttế Trường đại học Nôông Lâm m TP.HCM Đây điều tra t hiệuu sản xuất x lúa tạii huyện Tâân Hưng, tỉnh t Longg An.Kết q từ cuộộc điều traa làà sở đểể thực hiệnn khóa luậận tốt nghiiệp: “Phâ ân Tích Hiệu H Quả Thuậtt Sảản Xuất Lúa L Hu uyện Tân Hưng, Tỉnh Long An”Vì vvậy, tơi cần giúúp đỡ ơng/bà ô bằn ng việc tham m gia trả lờ ời câu hỏi ng góp củaa ơng/bà đềều thật có giá ttrị ý ng ghĩa Xin ch hân dướii Mỗi ý kiến đón thành cảm ơn!”” y vấấn:…./… //2012 Ngày Xã: Mã số phiếu: I.Thông tin chung nông hộ 1.Họ tên chủ hộ: Tuổi: Giới tính: Trình độ văn hóa:……………… 3.Nghề nghiệp Làm nơng làm thuê buôn bán công nhân công chức Số người tham gia lao động nông nghiệp: người Số người tham gia lao động phi nông nghiệp người Số năm ông ( bà ) trồng lúa : năm Số vụ trồng lúa năm vụ Tổng diện tích đất nơng nghiệp Trong Diện tích trồng lúa …………….ha Diện tích chăn ni…………… II THƠNG TIN VỀ CHI PHÍ VÀ THU NHẬP TRÊN MỘT THỬA ĐẤT TRỐNG LÚA NĂM 2011 Chi phí vật chất Diện tích…… … (ha) a) Năng suất …… ….tấn b) Giá bán… ….( 1000 đồng/kg) Vụ đông xuân Chỉ tiêu Số Số Giá Vụ hè thu Số lần Số Giá lần I/chuẩn bị đất Tiền thuê cho cày xới đất Tiền xăng, dầu cày/ xới máy nhà II/ Xuống giống 1.Lượng giống(kg) III/ Bón Phân 1.Phân URE 2.Phân DAP 3.Phân NPK Phân lân Phân khác IV/ Thủy lợi 1.Nguồn thủy lợi 2.Tiền Xăng / dầu bơm có máy nhà Tiền thuê bơm nước Thủy lợi phí V/ Phun thuốc lượng (1000đ) lượng (1000đ) 1.Thuốc trừ cỏ Thuốc trừ sâu 3.Thuốc tăng trưởng(dưỡng) VII/ Thu hoạch 1.Thuê máy gặt đập liên hợp Tiền vận chuyển VIII/ Chi phí khác 1.Thuế chi phí khác Chi phí lao động Vụ đơng xuân Chỉ tiêu Lao động Lao động nhà thuê Vụ hè thu Lao động Lao động nhà thuê Công lao động cày xới đất Công lao sạ lúa Cơng lao động bón phân Cơng lao động làm cỏ Công lao động phun thuốc Công lao động thu hoạch III / TÌNH HÌNH TIÊU THỤ 1/ Ơng bà bán lúa tươi hay lúa khơ a) Tươi b) Khô 2/ Bán tươi sau thu hoạch a) Lượng bán ……… b) Giá bán ………….(1000/kg) 3/ Bán khô a) Lượng bán …….tấn b) Giá bán …… (1000/kg) V/ TÍN DỤNG Ơng (bà) có vay vốn để trồng lua khơng? a) Có b) Khơng Nguồn vốn vay từ a) NH-NN&PTNT b) NH-Chính sách c) NH TM khác d) Họ hàng- bạn bè e) Nguồn khác Số tiền vay………… triệu đồng Thời hạn vay…………tháng Lãi suất……………….%/ tháng VI/ TIẾP CẬN THUẬT/ CƠNG TÁC KHUYẾN NƠNG 1/ Ơng/ bà có tham gia cơng tác khuyến nơng khơng a) Có b) Khơng 2/ Nếu khơng , ơng bà khơng tham gia :………… 3/ Nếu có ,Ơng/ bà tham gia lần:…… Lần 4/ Ngoài tham gia lớp tập huấn khuyến nơng ơng (bà) có học hỏi kinh nghiệm đâu? Người khác Sách, báo, internet khác XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ÔNG (BÀ)!! ... Mục tiêu Phân tích hiệu kĩ thuật sản xuất lúa tạixã Thạnh Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Thực trạng sản xuất lúa xã Thạnh Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An Phân tích yếu... tố ảnh hường đến suất lúa xã Thạnh Hưng, huyện Tân Hưng Phân tích hiệu kĩ thuật sản xuất lúa xã Thạnh Hưng Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kĩ thuật sản xuất lúa xã 1.3 Phạm vi nghiên... 38  4.3 Phân tích hiệu sản xuất lúa xã Thạnh Hưng 4.3.1 Kết hiệu sản xuất lúa 39  39  4.4 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến suất hiệu kĩ thuật sản xuất lúa xã Thạnh Hưng 41  4.4.1 Đối với lúa Vụ
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KĨ THUẬT TRONG SẢN XUẤT LÚA TẠI XÃ THẠNH HƯNG HUYỆN TÂN HƯNG TỈNH LONG AN , PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KĨ THUẬT TRONG SẢN XUẤT LÚA TẠI XÃ THẠNH HƯNG HUYỆN TÂN HƯNG TỈNH LONG AN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay