KẾ TOÁN DOANH THU – CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT THỔ QUÝ II NĂM 2012

140 5 0
  • Loading ...
1/140 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH ************* NGUYỄN THỊ THÙY LINH KẾ TỐN DOANH THU CHI PHÍ - XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT THỔ QUÝ II NĂM 2012 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TỐN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH ************* NGUYỄN THỊ THÙY LINH KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ - XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT THỔ QUÝ II NĂM 2013 Ngành: Kế Toán LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: Th.SHỒNG OANH THOA Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2013 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Kế Tốn Doanh Thu- Chi Phí - Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty TNHH Việt Thổ” Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh viên khóa 36, ngành Kế Tốn, bảo vệ thành cơng trước hội đồng vào ngày ThS Hoàng Oanh Thoa Người hướng dẫn, Ngày tháng Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Trước tiên, xin gửi lời cám ơn trân trọng đến gia đình, nơi sinh ra, nuôi dưỡng ủng hộ động viên Là động lực để phấn đấu ngày hôm Tôi xin gửi lời cám ơn chân thành đến tất quý thầy cô trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh nói chung Khoa Kinh Tế nói riêng người hết lòng dạy dỗ truyền đạt cho tơi kiến thức quý báu Đó tảng giúp vững bước đường tới tương lai Đặc biệt, xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến HỒNG OANH THOA người tận tình bảo hướng dẫn tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn đến ban lãnh đạo tồn thể cán cơng nhân viên, cơ, chú, anh, chị phòng kế tốn CƠNG TYTNHH VIỆT THỔ giúp đỡ, tạo điều kiện tốt cho tơi tìm hiểu tiếp cận cơng tác kế tốn cơng ty suốt thời gian thực tập Qua giúp tơi vận dụng kiến thức học vào thực tế so sánh, đối chiếu để đúc kết kinh nghiệm q báu cho cơng việc sau Cuối cùng, xin gửi lời cám ơn đến tất bạn bè Những người động viên giúp đỡ suốt trình học tập thực luận văn Xin chân thành cảm ơn! TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2013 Sinh viên Nguyễn Thị Thùy Linh NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN THỊ THÙY LINH Tháng 12 năm 2013 “Kế Tốn Doanh Thu-Chi PhíXác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Thổ” NGUYEN THI THUY LINH December 2013.“Turnover- Expenses And Determined Trading Result Accounting at Viet Tho Company Limited” Đề tài tìm hiểu, mơ tả q trình hạch tốn doanh thu, hạch tốn khoản chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty TNHH Việt Thổ sở thu thập số liệu, quan sát, mơ tả quy trình lưu chuyển chứng từ, cách ghi sổ kế toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh Từ kết đạt kết hợp với việc phân tích để đưa nhận xét kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn cơng ty MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH SÁCH CÁC HÌNH ix CHƯƠNG 1MỞ ĐẦU 1.1 Mục đích nghiên cứu 1.2 Phạm vi nghiên cứu CHƯƠNG 2TỔNG QUAN 2.1 Lịch sử hình thành phát triển cơng ty 2.1.1 Giới thiệu .4 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển công ty 2.2 Chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu công ty 2.2.1 Chức .5 2.2.2 Nhiệm vụ mục tiêu .5 2.3 Những thuận lợi khó khăn .5 2.3.1 Thuận lợi 2.3.2 Khó khăn 2.4 Cơ cấu tổ chức máy công ty .7 2.4.1 Cơ cấu máy quản lý .7 2.4.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban 2.5 Tổ chức máy kế tốn cơng ty 10 2.5.1 Cơ cấu tổ chức máy kế toán 10 2.5.2 Nhiệm vụ nhân viên phòng kế toán 10 2.5.3 Hình thức kế tốn cơng ty áp dụng 12 CHƯƠNG 3NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 Cơ sở lý luận 16 3.1.1 Khái niệm doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh .16 3.1.2 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ .18 3.1.3 Tài khoản 512: “Doanh thu nội bộ” 20 3.1.4 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 21 v 3.1.5 Kế toán giá vốn hàng bán 22 3.1.6 Kế toán chi phí bán hàng .25 3.1.7 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 27 3.1.8 Kế toán doanh thu hoạt động doanh thu tài 29 3.1.9 Chi phí hoạt động tài 30 3.1.10 Kế toán thu nhập khác 32 3.1.11 Kế tốn chi phí khác 34 3.1.12 Kế toán thuế TNDN hành 36 3.1.13 Xác định kết kinh doanh .36 3.2 Phương pháp nghiên cứu .39 CHƯƠNG 4KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 41 4.1 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 41 4.1.1 Đặc điểm công ty 41 4.1.2 Chứng từ sử dụng 42 4.1.3 Trình tự luân chuyển .42 4.1.4 TK sử dụng 44 4.1.5 Phương pháp hạch toán 45 4.2 Kế toán doanh thu bán hàng nội .66 4.3 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 66 4.4 Kế toán giá vốn hàng bán 66 4.4.1 Chứng từ sử dụng 66 4.4.2 TK sử dụng 66 4.4.3 Phương pháp hạch toán 67 4.5 Kế toán chi phí bán hàng .74 4.5.1 Chứng từ sử dụng 74 4.5.2 Tài khoản sử dụng 74 4.5.3 Phương pháp hạch toán 75 4.6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 83 4.6.1 Chứng từ sử dụng 83 4.6.2 Tài khoản sử dụng 83 4.6.3 Phương pháp hạch toán 84 vi 4.7 Kế toán doanh thu hoạt động tài 96 4.7.1 Chứng từ sử dụng 96 4.7.2 Tài khoản sử dụng 96 4.7.3 Phương pháp hạch toán 96 4.8 Kế tốn chi phí hoạt động tài 104 4.8.1 Chứng từ sử dụng 104 4.8.2 Tài khoản sử dụng .104 4.8.3 Phương pháp hạch toán .104 4.9 Kế toán doanh thu khác .107 4.9.1 Chứng từ sử dụng 107 4.9.2 TK sử dụng 107 4.9.3 Phương pháp hạch toán 107 4.10 Kế tốn chi phí khác .113 4.10.1 Chứng từ sử dụng 113 4.10.2 Tài khoản sử dụng .113 4.10.3 Phương pháp hạch toán .113 4.11 Kế toán chi phí thuế TNDN .118 4.11.1 Chứng từ sử dụng 118 4.11.2 Tài khoản sử dụng .118 4.11.3 Phương pháp hạch toán .118 4.12 Kế toán xác định kết kinh doanh .120 4.12.1 Đặc điểm 120 4.12.2 Tài khoản sử dụng .120 4.12.3 Chứng từ sử dụng 120 4.12.4 Trình tự hạch toán .121 CHƯƠNG 5KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 127 5.1 Kết luận 127 5.1.1 Ưu điểm .127 5.1.2 Khuyết điểm .128 5.2 Kiến nghị 128 TÀI LIỆU THAM KHẢO 130 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCT Bộ chứng từ BGĐ Ban giám đốc BH Bảo hiểm BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BTC Bộ tài CCDV Cung cấp dịch vụ CP Chi phí Cty Cơng ty DN Doanh nghiệp DT Doanh thu GTGT Gía trị gia tăng HĐBH Hóa đơn bán hàng HĐNT Hợp đồng ngoại thương LN Lợi nhuận K/C Kết chuyển KD Kinh doanh KQKD Kết kinh doanh KPCĐ Kinh phí cơng đồn KH Khách hàng NH Ngân hàng TK Tài khoản TNDN Thu nhập doanh nghiệp TSCĐ Tài sản cố định ĐĐH Đơn đặt hàng PXK Phiếu xuất kho viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Của Công Ty 7  Hình 2.2 Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Kế Tốn Của Cơng Ty 10  Hình 2.3 Trình Tự Ghi Sổ Kế Tốn Theo Hình Thức Kế Tốn Nhật Ký Chung 13  Hình 2.4 Trình Tự Ghi Sổ Kế Tốn Theo Hình Thức Trên Máy Tính 14  Hình 3.1 Sơ Đồ Hạch Tốn Tổng Hợp Doanh Thu Bán Hàng 19  Hình 3.2 Sơ Đồ Hạch Tốn Doanh Thu Bán Hàng Nội Bộ 21  Hình 3.3 Sơ Đồ Hạch Toán CKTM, GGHB, Hàng Bán Bị Trả Lại 22  Hình 3.4 Sơ Đồ Hạch Toán Giá Vốn Hàng Bán 24  Hình 3.5 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Bán Hàng 26  Hình 3.6 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Quản Lý Doanh Nghiệp 28  Hình 3.7 Sơ Đồ Hạch Tốn Doanh Thu Tài Chính 30  Hình 3.8 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Hoạt Động Tài Chính 32  Hình 3.9 Sơ Đồ Hạch Toán Thu Nhập Khác 34  Hình 3.10 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Khác 35  Hình 3.11 Sơ Đơ Hạch Tốn Chi Phí Thuế TNDN 36  Hình 3.12 Sơ Đồ Hạch Tốn Xác Định Kết Quả Kinh Doanh 39  Hình 4.1 Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Của Chu Trình Bán Hàng Xuất Khẩu 42  Hình 4.2 Sơ Đồ Hạch Toán TK 511 “ Doanh thu BH CCDV” 47  Hình 4.3 Sơ Đồ Hạch Toán TK 632 “giá vốn hàng bán 69  Hình 4.4 Sơ Đồ Hạch Tốn TK 641 “ Chi phí bán hàng ” 77  Hình 4.5 Sơ Đồ Hạch Tốn TK 642 “ Chi phí quản lý doanh nghiệp” 87  Hình 4.7 Sơ Đồ Hạch Tốn TK 635 “ Chi phí hoạt động tài chính” 105  Hình 4.8 Sơ Đồ Hạch Tốn TK 711 “ Doanh thu khác” 108  Hình 4.9 Sơ Đồ Hạch Tốn “chi phí khác” 114  Hình 4.10 Số Liệu Tổng Hợp Quý 2/2013 122  ix 116 117 Nhận xét: Kế toán hạch toán đầy đủ kịp thời nghiệp vụ kinh tế phát sinh, theo chế độ kế toán 4.11 Kế tốn chi phí thuế TNDN Hiện cơng ty phát sinh thuế TNDN hành không phát sinh thuế TNDN hỗn lại Đối với thuế TNDN tạm tính: Vào cuối quý kế toán vào sổ sách tính tốn doanh thu, chi phí q tính thuế TNDN tạm nộp Thuế TNDN phải nộp = TN chịu thuế * Thuế suất thuế TNDN (25%) Đến cuối năm, vào tờ khai tốn thuế cuối năm để xác định xác thuế TNDN phải nộp, sau tùy theo chênh lệch tăng hay giảm mà có hạch tốn điều chỉnh phù hợp 4.11.1 Chứng từ sử dụng - Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý Mẫu số 01A/TNDN 4.11.2 Tài khoản sử dụng - TK 8212 “ Chi phí thuế TNDN hành” Các TK liên quan - TK 911 “ Xác định kết kinh doanh” 4.11.3 Phương pháp hạch tốn Vì cơng ty q II/2013 phát sinh lỗ, nên khơng có phát sinh thuế TNDN 118 119 4.12 Kế toán xác định kết kinh doanh 4.12.1 Đặc điểm Vào thời điểm cuối quý 30/06 , kế toán tiến hành tập hợp kết chuyển tồn doanh thu, chi phí q trình hoạt động công ty để xác định kết kinh doanh kỳ Lúc này, kế toán xác định tình hình hoạt động cơng ty kỳ thơng qua tiêu lợi nhuận Căn vào kết đạt được, kế toán tiến hành lập báo cáo kết hoạt động kinh doanh nhằm tổng hợp phản ánh tổng qt tình hình kinh doanh cơng ty Xác định kết hoạt động kinh doanh nhằm xác định tiêu lợi nhuận phần gía trị lại doanh thu thu nhập khác sau trừ khoản giảm chi phí cho q trình hoạt động SXKD chi phí khác Theo tiêu hành, lợi nhuận DN chia thành: - Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ: tiêu phản ánh lợi nhuận thu từ việc bán thành phẩm công ty Lợi nhuận gộp = DT BH CCDV GVHB - Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: lợi nhuận thu từ hoạt động SXKD hoạt động tài cơng ty LN = LN gộp + ( DTTC CPTC) CPBH CP QLDN - LN khác: lợi nhuận thu từ hoạt động không thường xuyên công ty LN khác = DT khác CP khác - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: tổng số lợi nhuận thu kỳ chưa thực nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước LN kế toán trước thuế = LN + LN khác - LN sau thuế TNDN: tổng lợi nhuận cuối kỳ mà công ty thu sau thực đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế LN sau thuế TNDN = LN trước thuế - CP thuế TNDN Trong đó:Thuế TNDN phải nộp = LN trước thuế x 25% 4.12.2 Tài khoản sử dụng Kế toán sử dụng TK 911 “ Xác định KQKD” 4.12.3 Chứng từ sử dụng - Bảng tổng hợp chứng từ 120 - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 4.12.4 Trình tự hạch tốn Cuối q, vào bút toán kết chuyển phần trước tháng tổng hợp sau: - Kết chuyển doanh thu Nợ TK 511 23.252.598.055 đ Có TK 911 23.252.598.055 đ - Doanh thu hoạt động tài chính: Nợ TK 515 120.252.598.055 đ Có TK 911 120.252.598.055 đ - Các khoản thu nhập khác Nợ TK 711 1.125.000 đ Có TK 911 1.125.000 đ - Gía vốn hàng bán: Nợ TK 632 21.215.035.804 đ Có TK 911 21.215.035.804 đ - Chi phí bán hàng Nợ TK 641 168.478.964 đ Có TK 911 168.478.964 đ - Chi phí quản lý doanh nghiệp: Nợ TK 642 2.437.669.146 đ Có TK 911 2.437.669.146 đ - Chi phí hoạt động tài chính: Nợ TK 635 28.712 đ Có TK 911 28.712 đ - Chi phí khác: Nợ TK 811 3.409.109 đ Có TK 911 3.409.109 đ Tập hợp doanh thu quý là: 23.374.720.224 đ Tập hợp chi phí quý là: 23.821.970.485 đ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN : ( 449.901.511) 121 Nợ TK 4212 449.901.511 đ Có TK 911 449.901.511 đ Hình 4.10 Số Liệu Tổng Hợp Quý 2/2013 911 632 511 23.252.598.005 đ 21.215.035.804 đ 515 641 168.478.964 đ 120.997.169 đ 642 711 2.437.669.146 đ 1.125.000 đ 811 4212 3.409.109 đ 449.901.511 đ 635 28.712 đ 23.824.621.000 đ 23.824.621.000 đ Nguồn: P.Kế toán 122 Nhận xét: Kế toán phản ánh đầy đủ trung thực thuế TNDN phát sinh kỳ, khai thuế thu nhập tạm tính theo biểu mẫu tài quy định Trong quý II/2013 doanh nghiệp lỗ 449.901.511 đ Tuy nhiên, số liệu bảng báo cáo tài lại khơng khớp với tờ khai thuế TNDN tạm tính 123 124 125 126 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua thời gian thực tập công ty TNHH Việt Thổ, hỗ trợ nhiệt tình từ anh chị em cơng ty, tơi có nhiều điều kiện để tìm hiếu hoạt động : sản xuất kinh doanh, công tác tốt chức quản lý cơng tác kế tốn cơng ty Cùng với thông tin, tài liệu thu thập có kiến thức kinh nghiệm thực tế vơ hữu ích cơng tác kế tốn doanh nghiệp, giúp củng cố thêm kiến thức học, biết nhận định đánh giá vấn đề Qua đó, tơi xin đưa số nhận xét 5.1.1 Ưu điểm Bộ máy kế tốn cơng ty tổ chức theo hình thức tập trung nên có ưu điểm việc xử lý cung cấp thông tin nhanh nhạy đảm bảo tập trung, thống chặt chẽ việc đạo cơng tác kế tốn, giúp đơn vị kiểm tra, đạo sản xuất kịp thời Tổ chức máy gọn nhẹ, tiết kiệm, phận ln hỗ trợ tốt cho để hồn thành cơng việc giao Tồn hệ thống số liệu kế tốn xử lí máy vi tính trợ giúp phần mềm kế toán TISA làm giảm đáng kể số lượng công việc phải làm kế tốn viên, qua làm tăng hiệu cơng việc độ xác tính tốn Điều kiện làm việc cơng ty tốt, phòng làm việc trang bị bàn ghế tiện nghi, máy vi tính kết nối mạng internet, máy lạnh, máy in, máy photocopy, điện thoại, tủ đựng hồ sơ 127 Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp theo Quyết định15/QĐBTC ban hành ngày 20/03/2006 Bộ Tài Chính Tổ chức hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định Bộ tài Các chứng từ kế toán lập theo quy định, luân chuyển theo trình tự đuợc xếp cách có hệ thống, lưu trữ cẩn thận Hằng tháng, kế toán kết chuyển sổ chi tiết sang TK 911 cách đầy đủ xác Về phần phúc lợi nhân viên quan tâm tới Trong dịp lễ Tết, Trung thu… có quà cho phòng ban Sản phụ nghỉ hậu sản tháng, bên cạnh tặng sữa tiền… Hằng tháng cấp phát sữa cho phòng ban Điều làm cho nhân viên thêm gắn bó với cơng ty tận tình với cơng việc giao 5.1.2 Khuyết điểm Bên cạnh ưu điểm đạt được, số khuyết điểm cần khắc phục: Một số TK kế toán sử dụng khơng phù hợp với chức nó, TK 511 “ Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ”, điều gây khó khăn việc kiểm tra, đối chiếu, số liệu Trên PXK, không ghi rõ sản phẩm nào, điều gây khó khăn việc đối chiếu, kiểm tra Đối với việc công ty sử dụng hình thức tốn TTR, điều có nghĩa hai bên giao dịch hồn tồn tín nhiệm Tuy nhiên điều có khuyết điểm bên mua tốn chậm, gây khó khăn việc xoay vòng vốn cơng ty báo cáo tài doanh nghiệp 5.2 Kiến nghị Kế tốn nên sử dụng TK cách phù hợp Như TK 511 dung cho doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Đối với bán phế liệu ta nên đưa vào TK 711 “ Doanh thu khác”, để lập báo cáo tài xác doanh thu doanh thu khác Trên PXK, kế tốn nên ghi rõ hàng bán thuộc tài khoản chi tiết để dễ theo dõi, đối chiếu TK 632 128 Khi chưa nhận giấy tờ hay chứng từ có liên quan, kế tốn khơng nên hạch tốn : Chi phí tài Đối với tiền lương cho nhân viên, kế toán nên tách nhân viên quản lý doanh nghiệp nhân viên bán hàng, để dẽ theo dõi chi phí loại Công ty nên lập kế hoạch để giảm chi phí giá thành sản phẩm để có tăng lợi nhuận Cơng ty tìm đối tác cung cấp nguyên, phụ liệu có chi phí thấp hơn, số ngun phụ liệu mua nước với chất lượng mẫu mã thích hợp cơng ty nên tận dụng điều Khi mua thêm nguyên, phụ liệu Đối với loại có nước với chất lượng tốt phù hợp, Cơng ty nên mua nước thay phải nhập Để tăng lợi nhuận Doanh nghiệp, công ty nên tìm kiếm thêm hợp đồng từ nhiều đối tác khác 129 TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Võ Văn Nhị 2006 Kế Tốn Tài Chính, Nhà Xuất Bản Tài Chính, 589 trang Th.S Bùi Xuân Nhã Nguyên lý kế toán Ngành Kế Toán, Khoa Kinh Tế, Trường Đại Học Nông Lâm Thầy Lê Văn Hoa, Bài giảng kế tốn tài Ngành kế tốn Khoa kinh tế, trườngĐại Học Nơng Lâm Thành Phố Chí Minh Cơ Nguyễn Thị Minh Đức, Bài giảng Kế Tốn Tài Chính Ngành Kế Tốn Khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Chí Minh Một số luận văn Kế Tốn, khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh 130 ... CHÍ MINH ************* NGUYỄN THỊ THÙY LINH KẾ TỐN DOANH THU – CHI PHÍ - XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT THỔ QUÝ II NĂM 2013 Ngành: Kế Toán LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng... xác định doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh hình thức ghi sổ kế tốn cơng ty Nêu ưu, khuyết điểm công tác kế tốn doanh thu xác định KQKD từ có góp ý để hồn thiện thêm máy kế tốn cơng ty. .. khoản chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH Việt Thổ sở thu thập số liệu, quan sát, mơ tả quy trình lưu chuyển chứng từ, cách ghi sổ kế toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh Từ kết đạt kết hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN DOANH THU – CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT THỔ QUÝ II NĂM 2012 , KẾ TOÁN DOANH THU – CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT THỔ QUÝ II NĂM 2012

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay