XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN NGUYỄN CƯỜNG

94 1 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ************** NGUYỄN THỊ THANH TRÂM XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NGUYỄN CƯỜNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ************** NGUYỄN THỊ THANH TRÂM XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NGUYỄN CƯỜNG Ngành: Quản Trị Kinh Doanh LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: Th.S Hoàng Thế Vinh Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NGUYỄN CƯỜNG”, Nguyễn Thị Thanh Trâm, sinh viên khoá 35, Ngành Quản Trị Kinh Doanh, bảo vệ thành cơng trước hội đồng vào ngày Th.S HỒNG THẾ VINH Người hướng dẫn, Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm 2012 tháng năm 2012 Thư ký hội đồng chấm báo Ngày tháng năm 2012 LỜI CẢM TẠ Để hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp này, trước hết xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ba, Mẹ, Anh chị em gia đình ni nấng ủng hộ để ngày hơm Tơi xin chân thành cảm ơn Quý thầy giáo, đặc biệt quý thầy Khoa Kinh Tế, Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh tận tâm truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu cho suốt q trình học tập trường Đó hành trang vững cho bước vào đời Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Hồng Thế Vinh, người tận tình giảng dạy, bảo hướng dẫn cho tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh Đạo Công ty Cổ Phần Điện Nguyễn Cường tất chú, anh chị phòng ban Cơng ty tận tình giúp đỡ suốt thời gian thực tập Công ty Sau cùng, xin cảm ơn tất bạn bè, người giúp đỡ mặt tinh thần, đóng góp ý kiến quý báu để tơi hồn thành luận văn TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2012 Sinh viên Nguyễn Thị Thanh Trâm NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN THỊ THANH TRÂM Tháng 12 năm 2012 “Xây Dựng Chiến Lược Marketing Nhằm Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Cho Công Ty Cổ Phần Điện Nguyễn Cường” NGUYEN THI THANH TRAM December 2012 “Building Marketing Strategies To Enhance Competitiveness For Nguyen Cuong Mechalnical Electrical Corporation” Khóa luận thực với mong muốn phân tích lợi mặt hạn chế tồn khả cạnh tranh công ty cổ phần điện Nguyễn Cường so với đối thủ khác, phân tích yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh này, sở xây dựng chiến lược marketing cụ thể nhằm gia tăng doanh thu nâng cao vị cơng ty ngành Để nhìn tồn diện mơi trường kinh doanh mà cơng ty hoạt động, khóa luận sử dụng phương pháp thu thập liệu sơ cấp thứ cấp kết hợp với phương pháp phân tích tổng hợp, so sánh, đánh giá từ lựa chọn chiến lược tối ưu phát triển khả cạnh tranh cho doanh nghiệp Và từ kết nghiên cứu đó, khóa luận đưa số chiến lược cụ thể số đề xuất như: xây dựng chiến lược marketing phù hợp, thay đổi phương thức bán hàng, thiết lập mối quan hệ khách hàng v.v giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu kinh doanh môi trường cạnh tranh MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH .x DANH MỤC PHỤ LỤC xi CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu .2 1.2.1 Mục tiêu chung .2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .2 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Phạm vi không gian 1.3.2 Phạm vi thời gian 1.4 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan công ty 2.1.1 Giới thiệu chung công ty 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển cơng ty 2.1.3 Ngành nghề kinh doanh 2.2 cấu tổ chức 2.2.1 Sơ đồ tổ chức 2.2.2 Quy định chức phòng ban 2.2.3 Tình hình lao động công ty CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 3.1 sở lý luận .11 3.1.1 Khái niệm công ty cổ phần, cổ phần, cổ đông .11 3.1.2 Khái niệm chiến lược, cạnh tranh, lực cạnh tranh chiến lược marketing cạnh tranh 11 3.1.3 Vai trò cạnh tranh chiến lược marketing cạnh tranh 13 3.1.4 Chiến lược Pull, Push 13 v 3.1.5 Quy trình xây dựng chiến lược 14 3.1.6 Phân tích mơi trường hoạt động cơng ty .16 3.1.7 Các công cụ để xây dựng lựa chọn chiến lược cạnh tranh 22 3.2 Phương pháp nghiên cứu 28 3.2.1 Phương pháp thu thập 28 3.2.2 Phương pháp xử lý, phân tích liệu 29 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 30 4.1 Phân tích kết hoạt động sản xuất kinh doanh .30 4.2 Phân tích mơi trường ảnh hưởng 31 4.2.1 Phân tích mơi trường vĩ mơ 31 4.2.2 Phân tích mơi trường ngành 38 4.2.3 Phân tích mơi trường nội doanh nghiệp 43 4.3 Xây dựng chiến lược marketing cạnh tranh cho doanh nghiệp 53 4.3.1 Xác định tầm nhìn, sứ mạng mục tiêu chiến lược 53 4.3.2 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 55 4.3.3 Phân tích ma trận SWOT .57 4.3.3 Ma trận SPACE 60 4.3.4 Lựa chọn chiến lược tối ưu (Ma trận QSPM) 62 4.4 Một số đề xuất xây dựng chiến lược marketing cho doanh nghiệp 63 4.4.1 Định hướng chiến lược marketing tổng quát .63 4.4.2 Đối với chiến lược sản phẩm .64 4.4.3 Đối với chiến lược giá 66 4.4.4 Đối với hoạt động phân phối 67 4.4.5 Đối với hoạt động xúc tiến 68 4.5 Quản lý việc thực chiến lược 68 4.5.1 Bản đồ chiến lược 69 4.5.1 Bảng điểm cân 72 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .74 5.1 Kết luận .74 5.2 Những mặt làm hạn chế đề tài 74 5.3 Kiến nghị 75 vi 5.3.1 Đối với Nhà nước 75 5.3.2 Đối với công ty 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO .78 PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AFTA Khu vực Thương mại tự ASIAN (ASEAN Free Trade Area) BSC Thẻ điểm cân (Balanced Scorecard) CPI Chỉ số giá tiêu dùng (Consumer Price Index) CSH Chủ sở hữu GDP Tổng sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Product) HĐQT Hội đồng quản trị KD Kinh doanh LNST Lợi nhuận sau thuế LNTT Lợi nhuận trước thuế Ma trận IFE Ma trận đánh giá yếu tố bên (Internal Factor Evaluation) Ma trận EFE Ma trận đánh giá yếu tố bên (External Factor Evaluation) Ma trận SPACE Ma trận vị trí chiến lược đánh giá hoạt động (Strategic Position Action Evaluation Matrix) Ma trận SWOT Ma trận điểm mạnh, điểm yếu, hội, đe dọa (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) Ma trận QSPM Ma trận định lượng chiến lược hoạch định (Quantitative Strategic Planning Matrix) JIT Hệ thống tồn kho hạn (Just In Time) NCEE Công ty Cổ Phần Điện Nguyễn Cường (NguyenCuong Mechalnical Electrical corporation) SP Sản phẩm SX Sản xuất SXKD Sản xuất kinh doanh WTO Tổ chức Thương mại giới (World Trade Organization) viii DANH MỤC CÁC BẢNG   Bảng 2.1 Danh Sách Cổ Đông Sáng Lập .6  Bảng 2.2 Tình Hình Lao Động Của Cơng Ty Năm 2010 Và 2011 9  Bảng 3.1 Mơ Hình Ma Trận SWOT .24  Bảng 3.2 Ma Trận SPACE 25  Bảng 3.3 Mơ Hình Ma Trận Chiến Lược Chính 27  Bảng 4.1 Kết Qủa Và Hiệu Qủa Hoạt Động Kinh Doanh 30  Bảng 4.2 Một Số Nhà Cung Cấp Cho Công Ty 39  Bảng 4.3 Ma Trận Đánh Giá Yếu Tố Bên Ngoài (EFE) 42  Bảng 4.4 Cấu Nguồn Vốn Của Doanh Nghiệp Năm 2010, 2011 44  Bảng 4.5 Một Số Chỉ Tiêu Tài Chính Bản .46  Bảng 4.6 Chi Phí Hoạt Động Marketing Của Công Ty Trong Năm 2010 2011 .49  Bảng 4.7 Ma Trận Đánh Giá Các Yếu Tố Bên Trong (IFE) 52  Bảng 4.8 Ma Trận Hình Ảnh Cạnh Tranh Của Cơng Ty Với Một Số Đối Thủ Cạnh Tranh Chính 56  Bảng 4.9 Ma Trận SPACE 60  ix hàng cho khách, cách xử lý hàng hoá thất thoát hư hỏng, mức độ hợp tác việc thực chiến lược, sách cơng ty sách khuyến khích cửa hàng bán lẻ hoạt động hiệu mức hoa hồng cao, tiền thưởng, trợ cấp trưng bày/ quảng cáo, thi đua doanh số v.v nhằm “đẩy” sản phẩm đến khách hàng 4.4.5 Đối với hoạt động xúc tiến Xác lập hệ thống xúc tiến hỗn hợp gồm yếu tố: quảng cáo, khuyến mãi, quan hệ công chúng, bán hàng cá nhân marketing trực tiếp hỗ trợ cho chiến lươc “kéo” “đẩy” doanh nghiệp Với chiến lược “đẩy” công ty khoản tiền lớn vào khuyến mãi: giảm giá, phiếu mua hàng, quà tặng cho khách hàng.v.v thiết lập mạng lưới phân phối rộng rãi, trọng đến tính sẵn có, tiện lợi việc mua sản phẩm nhằm “đẩy” sản phẩm đến khách hàng Sử dụng phương thức bán hàng cá nhân tư vấn bán hàng, hội nghị bán hàng, mẫu chào hàng.v.v giới thiệu sản phẩm doanh nghiệp đến khách hàng tiềm Hoặc marketing trực tiếp thông qua bán hàng mạng, gửi thư/ catalog trực tiếp Với chiến lược “kéo”, công ty trọng đến việc thiết kế quảng cáo nhằm xây dựng nhận thức nhãn hiệu sản phẩm khách hàng, khách hàng chọn sản phẩm mà nhờ vào quảng cáo họ biết, ấn tượng Cơng ty sử dụng quảng cáo ngồi trời pa nơ, áp phích… kết hợp với việc thiết lập hệ thống quan hệ khách hàng, xây dựng mối quan hệ công chúng thông qua hoạt động từ thiện, hỗ trợ cộng đồng đưa hình ảnh doanh nghiệp đến nhiều khách hàng lúc, tạo hình ảnh nhãn hiệu 4.5 Quản lý việc thực chiến lược Một công cụ mà người lãnh đạo sử dụng để đo lường hiệu suất, quản lý việc thực chiến lược truyền tải chiến lược đến phòng ban, cá nhân cơng ty “Thể điểm cân - BSC” Thẻ điểm cân tập hợp thước đo hiệu suất (để đánh giá kết hồn thành cơng việc) bắt nguồn từ chiến lược tổ chức, thể thông qua hệ 68 thống thẻ điểm phân tầng tới cấp độ cá nhân Mỗi thẻ gồm khía cạnh: Tài chính, Khách hàng, Quy trình nội Học hỏi & Phát triển Trong trụ cột lại bao gồm nhiều thước đo hiệu suất, chúng vừa công cụ đánh giá, truyền đạt kết công tác vừa công cụ dẫn dắt hiệu suất, thu hút nỗ lực từ nhân viên đến giám đốc để từ thực thi thành cơng chiến lược đặt Hình 4.10 Sơ Đồ Liên Kết Hệ Thống Thẻ Điểm Với Định Hướng Chiến Lược Sứ Sứ mệnh mệnh Giá trị Tầm nhìn Chiến lược Bản đồ chiến lược & Thẻ điểm cân Tài Khách hàng Các quy trình nội Học hỏi & phát triển Nguồn: Robert S Kaplan & David P Norton 4.5.1 Bản đồ chiến lược Bản đồ chiến lược sử dụng để phổ biến chiến lược; làm mục lục cho kế hoạch kinh doanh việc hoạch định, lập ngân sách (thường niên) đồng thời xác định thứ tự ưu tiên đề xuất đầu tư; làm định hướng xác định thông tin cần thiết khởi điểm để báo cáo; làm chế đánh giá lương thưởng cho nhân viên Do đó, việc xây dựng đồ chiến lược cho doanh nghiệp việc quan trọng cần thiết Dựa tầm nhìn mong muốn trở thành nhà cung cấp hàng đầu địa bàn thành phố Hồ Chí Minh lĩnh vực cung cấp sửa chữa thiết bị điện, dụng cụ cầm tay, máy nổ, motor, máy nén khí v.v tâm mở rộng quy 69 mơ doanh nghiệp, phấn đấu trở thành thương hiệu mạnh, nơi đáng tin cậy cho khách hàng Cùng sứ mạng “Tất niềm tin khách hàng”, tạo dựng niềm tin, mang đến sản phẩm chất lượng tốt nhất; Hoạt động nghiêm túc quán, đưa lợi ích khách hàng lên hàng đầu, từ tạo niềm tin mạnh mẽ cho người tiêu dùng lựa chọn trở thành đối tác với doanh nghiệp mục tiêu chiến lược đề Kết hợp với yếu tố điểm mạnh, điểm yếu doanh nghiệp chiến lược phân tích, nêu xin xây dựng đồ chiến lược nhằm định hướng cho doanh nghiệp trọng việc thực chiến lược 70 Hình 4.11 Bản Đồ Chiến Lược Của Cơng Ty Cổ Phần Điện Nguyễn Cường LỢI NHUẬN DÀI HẠN Chiến lược cạnh tranh Khía cạnh tài Đạt mục tiêu lợi nhuận Sản phẩm Khía cạnh khách hàng Khía cạnh quy trình nội Giảm chi phí Phân phối Giá Tăng doanh số bán hàng Xúc tiến Thoả mãn mong đợi khách hàng Tối đa hoá hiệu hoạt động Xây dựng đội ngũ cơng nhân viên lực Nâng cao lực tổ chức Khía cạnh học hỏi & phát triển Chiến lược thâm nhập thị trường Lãnh đạo Văn hoá Kết nối 71 Đào tạo nguồn nhân lực Nâng cao hình ảnh công ty Nâng cao chất lượng sản phẩm Nắm bắt thông tin thị trường đối thủ cạnh tranh 4.5.1 Bảng điểm cân Bảng điểm cân nhìn nhận mục tiêu ngắn hạn xây dựng dựa chiến lược doanh nghiệp, trọng giải vấn đề chiến lược trung hạn dài hạn Bảng điểm cân đưa số đánh giá cho cấp độ, phát triển dựa mục tiêu chiến lược cụ thể thực trạng phận, thiết lập hệ thống thẻ điểm với mục tiêu, tiêu phấn đấu cho phận, người quán cân với chiến lược chung tổ chức Đồng thời xây dựng cách thức thực hiện, đo lường, đánh giá kết thực công việc đề suất sáng kiến tương lai cấp độ để điều chỉnh hành động kịp thời, thực thi thành công chiến lược tổ chức Hình 4.12 Bảng Điểm Cân Bằng Cơng Ty Cổ Phần Điện Nguyễn Cường 72 Viễn Mục tiêu Thước đo - Tăng doanh số bán - Doanh số bán hàng hàng tháng cảnh Tài - Giảm chi phí Khách Tỉ trọng 30% Sáng kiến - Các hoạt động xúc tiến - Giá thành giảm 30% - Chuỗi cửa hàng - Đạt mục - Các mục tiêu lợi 40% phân phối tiêu lợi nhuận nhuận - Thoả mãn nhu cầu - Số lần thăm viếng khách hàng - Số khiếu nại, phàn - Nâng cao hình ảnh nàn công ty - Lượng khách hàng dịch vụ, tạo giá trị tăng thêm cho hàng - Hệ thống JIT 60% - Giảm giá thành sản phẩm 40% - Chú trọng sản phẩm - Các chiến lược quảng bá, xúc tiến - Tối đa hoá hiệu - Chất lượng 25% - Lớp đào tạo kỹ hoạt động phòng ban - Xây dựng đội ngũ - Số đơn hàng giao cơng nhân viên hẹn (sửa chữa) nghiệp lực - Kiểm tra sản phẩm - Kiểm soát - Nâng cao chất thường xuyên 45% - Nâng cao lực - Tỷ lệ hoàn tất đào 35%% tổ chức tạo Học hỏi - Đào tạo nguồn - Hoàn thành kế & Phát nhân lực hoạch cá nhân Nắm bắt thông tin - Phản ứng nhanh thị trường đối thủ với thị trường Quy trình nội quản lý 30% lượng sản phẩm triển cạnh tranh 73 30% 35% - Hỗ trợ đồng nguồn hàng CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Công ty Cổ Phần Điện Nguyễn Cường kinh nghiệm hoạt động kinh doanh thị trường ngành 20 năm, thực tế công ty non trẻ vai trò thức doanh nghiệp Việc vận hành, điều hành cơng ty mang nhiều tính tự phát theo kinh nghiệm thân chưa quan tâm mức mặt chuyên sâu Trong bối cảnh kinh tế đầy cạnh tranh nay, doanh nghiệp quy mô vừa nhỏ với nguồn vốn hạn chế, Nguyễn Cường cố gắng nỗ lực vượt qua khó khăn bước đầu, tìm kiếm lợi nhuận môi trường kinh doanh nhiều đối thủ cạnh tranh lớn nhỏ Tuy nhiên, để tồn phát triển bền vững doanh nghiệp cần thiết quan tâm nhiều đến vấn đề định hướng, xây dựng chiến lược cụ thể nhằm nâng cao lực cạnh tranh cho thân doanh nghiệp Mặc dù nhiều khó khăn nhờ vào nỗ lực Nguyễn Cường đạt nhiều thành công bước giữ vững thị phần, phát triển ổn định, mức sinh lợi tăng qua năm hoạt động Với tinh thần lao động nhiệt tình sáng tạo tồn thể cán bộ, cơng nhân viên cơng ty, hy vọng đưa Nguyễn Cường lên tầm cao bước đưa sứ mạng, mục tiêu doanh nghiệp trở thành thực 5.2 Những mặt làm hạn chế đề tài Dù thiếu hụt nguồn lực, thời gian yếu tố khác, nhiên đề tài đạt kì vọng ban đầu: - Phân tích yếu tố mơi trường bên trong, bên tác động cụ thể đến doanh nghiệp 74 - Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp theo trình tự logic, tuân thủ quy tắc học thuật kết hợp với thực tiễn sống, làm cho đề tài kết thúc với ý nghĩa, mục tiêu đặt ban đầu - Phản ánh thực trạng cơng ty khả áp dụng vào thực tế doanh nghiệp Tuy nhiên, bên cạnh đề tài nhiều hạn chế xét phương diện khách quan chủ quan: - Hạn chế kinh nghiệm kiến thức tác giả nên đề tài chưa thật hoàn hảo kì vọng ban đầu - Các số phân tích đặt mơi trường kinh tế khơng nhiều biến động, bỏ qua tác động độ trễ thời gian, thời giá… - Doanh nghiệp quy mơ nhỏ, tiềm lực tài chính, nhân lực chưa đủ để nắm bắt xác thơng tin thị trường đối thủ cạnh tranh 5.3 Kiến nghị 5.3.1 Đối với Nhà nước Để giúp doanh nghiệp yên tâm tập trung vào công việc kinh doanh mở rộng hoạt động kinh doanh môi trường cạnh tranh khắc nghiệt nay, Nhà nước cần xây dựng hệ thống sách đồng nhằm thực vai trò quản lý nhà nước cách hiệu đối xử thực bình đẳng với thành phần kinh tế Ngồi khả tự vươn lên doanh nghiệp, tác động vĩ mơ từ phía nhà nước việc hoạch định chiến lược phát triển xây dựng môi trường kinh doanh ổn định bền vững quan trọng cần thiết Cần sách tăng cường hỗ trợ, sách khuyến khích trợ giúp để nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ Đồng thời cần phải biện pháp hữu hiệu việc phòng chống doanh nghiệp cạnh tranh không lành mạnh giá gian lận thương mại làm hàng nhái, hàng giả gây tác động không tốt đến doanh nghiệp làm ăn chân Bên cạnh đó, Nhà nước cần sách trợ giúp doanh nghiệp vừa nhỏ, thành phần vị trí quan trọng kinh tế quốc dân, chiếm 95% doanh nghiệp Việt Nam như: sách trợ giúp tài chính; mặt sản xuất; 75 đổi mới, nâng cao lực cơng nghệ, trình độ kỹ thuật; xúc tiến mở rộng thị trường; tham gia kế hoạch mua sắm, cung ứng dịch vụ công; thông tin tư vấn; nguồn nhân lực; vườn ươm doanh nghiệp.v.v 5.3.2 Đối với công ty Trong thời gian tới, cạnh tranh ngày khốc liệt việc đánh giá lại điểm mạnh, yếu, thời cơ, thách thức từ đưa chiến lược điều chỉnh đặc biệt việc xây dựng chiến lược marketing cụ thể, điều mà doanh nghiệp trước chưa thật quan tâm, cần thiết quan trọng Trong hạn chế nhiều mặt, luận văn đề xuất chiến lược mảng yếu tố tạo nên lực cạnh tranh doanh nghiệp marketing, yếu tố quan trọng khơng nhỏ nâng tầm doanh nghiệp, đưa hình ảnh cơng ty lại gần với khách hàng từ mở rộng quy mơ, doanh lợi Nhằm đảm bảo thực mục tiêu chiến lược trên, xin đề xuất số kiến nghị với công ty Cổ Phần điện Nguyễn Cường: Tăng cường quảng bá hình ảnh thương hiệu cơng ty thông qua nhiều nguồn khác chương trình tự giới thiệu, phương tiện thơng tin đại chúng, internet.v.v Quản lý chặt chẽ chất lượng sản phẩm đầu vào, đáp ứng tốt hoạt động chăm sóc khách hàng, hậu nhằm xây dựng uy tín, xác lập niềm tin tâm trí người tiêu dùng, trở thành khách hàng trung thành với doanh nghiệp Không ngừng tìm hiểu, nắm bắt thơng tin thị trường thị hiếu khách hàng, thu thập ý kiến phản hồi, động đáp ứng kịp thời đồng thời làm sản phẩm cung cấp đưa đến cho người tiêu dùng sản phẩm tốt nhất, chất lượng Quản lý chặt chẽ cửa hàng phân phối bước xây dựng hệ thống chuỗi cửa hàng mang thương hiệu Nguyễn Cường, đưa sản phẩm đến gần người tiêu dùng Nguồn lực cơng ty hạn, công ty cần biết cách phân bổ nguồn lực hợp lý thực hiệu chiến lược đề xuất Thêm vào nâng cao chất lượng quản lý, tạo điều kiện cho công nhân viên nâng cao trình độ kỹ thuật chun mơn thân 76 Bên cạnh đó, cơng ty cần phải giữ cho chiến lược hướng sở chuyển hướng kinh hoạt theo bối cảnh kinh doanh đồng thời biện pháp thúc đẩy việc thực chiến lược thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực chiến lược 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO Michael E.Porter, 1998 Chiến lược cạnh tranh (Nguyễn Ngọc Toàn dịch) Nhà xuất trẻ Nguyễn Hữu Thắng, 2008 Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế Nhà xuất trị Quốc Gia Nguyễn Ngọc Sơn, 2010 Giáo trình quản trị chiến lược Nhà xuất giáo dục Việt Nam Nguyễn Thị Liên Điệp Phạm Văn Nam, 2010 Chiến lược & sách kinh doanh TP HCM: Nhà xuất lao động – xã hội Fred R David, 1995 Khái luận quản trị chiến lược (bản dịch) Nhà xuất thống kê Van Duren, E Martin et Westgren R, 1991 Asessting the competitiveness of Canada’s Agrifood Industry Canadian Journal of Agricultural Economics WEBSITE: http://www.gso.gov.vn http://tailieu.vn http://vneconomy.vn http://trungtamwto.vn http://nguyencuongcorp.com http://www.balancedscorecards.com 78 PHỤ LỤC Phụ lục Ma Trận QSPM NCEE – Nhóm Chiến Lược S-O CÁC YẾU TỐ QUAN TRỌNG Các yếu tố bên cấu tổ chức ổn định Trình độ tay nghề nhân viên chưa cao Đầu tư máy móc thiết bị cơng nghệ Uy tín sản phẩm cơng ty Marketing – dịch vụ yếu Chất lượng sản phẩm cao, ổn định Chính sách giá chưa hợp lý mối quan hệ tốt với nhà cung ứng Kinh nghiệm trình độ quản lý yếu Khả huy động vốn thấp Thu thập thông tin thị trường hạn chế Thâm nhập Phát triển Phát triển thị trường AS TAS thị trường AS TAS sản phẩm AS TAS 2.5 7.5 2.5 7.5 6 3 3 3.5 10.5 3.5 10.5 4 16 12 12 1.5 4.5 3.5 14 12 16 3 2.5 7.5 3 9 3.5 10.5 2 2 2.5 7.5 3 1.5 4.5 1.5 4.5 4 16 12 16 3 9 2.5 7.5 2.5 7.5 2.5 10 8 3 9 1.5 4.5 2.5 7.5 3 3.5 10.5 12 3 3.5 10.5 3 3.5 10.5 3 3.5 10.5 3.5 10.5 Phân loại Các yếu tố bên Tiềm thị trường lớn Sự hỗ trợ cao Chính phủ Tình hình trị kinh tế vĩ mơ nước dần ổn định Môi trường kinh doanh nhiều cạnh tranh, thách thức Chính sách thuế, luật doanh nghiệp dần hồn thiện Các số CPI lạm phát kiềm chế ổn định cấu dân số trẻ, nguồn lao động dồi Dân số nhu cầu nước ngày tăng Các sản phẩm thay xuất ngày nhiều nhanh chóng Sự xuất đối thủ cạnh tranh ngành Nguồn đầu vào đa dạng, phong phú Yêu cầu ngày cao từ khách hàng Tổng 3 12 12 205.5 192 1.5 189 Nguồn: Điều tra tổng hợp Phụ lục Ma Trận QSPM NCEE – Nhóm Chiến Lược S-T CÁC YẾU TỐ QUAN TRỌNG Các yếu tố bên cấu tổ chức ổn định Trình độ tay nghề nhân viên chưa cao Đầu tư máy móc thiết bị cơng nghệ Uy tín sản phẩm cơng ty Marketing – dịch vụ yếu Chất lượng sản phẩm cao, ổn định Chính sách giá chưa hợp lý mối quan hệ tốt với nhà cung ứng Kinh nghiệm trình độ quản lý yếu Khả huy động vốn thấp Thu thập thơng tin thị trường hạn chế Phân loại Kết hợp phía trước AS TAS Cạnh tranh khác biệt AS TAS 12 6 3 3.5 10.5 3.5 14 16 3 12 16 6 3 3.5 10.5 2 2.5 3 1.5 4.5 3.5 14 12 3 9 2.5 7.5 2.5 10 12 3 9 2.5 7.5 3 9 3.5 10.5 9 3 3.5 10.5 3 9 188 12 212.5 Các yếu tố bên Tiềm thị trường lớn Sự hỗ trợ cao Chính phủ Tình hình trị kinh tế vĩ mô nước dần ổn định Môi trường kinh doanh nhiều cạnh tranh, thách thức Chính sách thuế, luật doanh nghiệp dần hoàn thiện Các số CPI lạm phát kiềm chế ổn định cấu dân số trẻ, nguồn lao động dồi Dân số nhu cầu nước ngày tăng Các sản phẩm thay xuất ngày nhiều nhanh chóng Sự xuất đối thủ cạnh tranh ngành Nguồn đầu vào đa dạng, phong phú Yêu cầu ngày cao từ khách hàng Tổng Nguồn: Điều tra tổng hợp Phụ lục Hình Ảnh Một Số Sản Phẩm Của Công Ty ... “XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN NGUYỄN CƯỜNG”, Nguyễn Thị Thanh Trâm, sinh viên khoá 35, Ngành Quản Trị Kinh Doanh, bảo vệ thành công. .. Sinh viên Nguyễn Thị Thanh Trâm NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN THỊ THANH TRÂM Tháng 12 năm 2012 Xây Dựng Chiến Lược Marketing Nhằm Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Cho Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Nguyễn Cường ... NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ************** NGUYỄN THỊ THANH TRÂM XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN NGUYỄN CƯỜNG Ngành: Quản Trị Kinh Doanh LUẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN NGUYỄN CƯỜNG , XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN NGUYỄN CƯỜNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay