ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP HẠ GIÁ THÀNH CAO SU KHAI THÁC TẠI NÔNG TRƯỜNG CAO SU THANH AN – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG

73 5 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:46

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC MỘT SỐ BIỆN PHÁP HẠ GIÁ THÀNH CAO SU KHAI THÁC TẠI NÔNG TRƯỜNG CAO SU THANH AN CÔNG TY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG NGUYỄN THỊ NGỌC THỦY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KINH TẾ NÔNG LÂM Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2013     BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ NGỌC THỦY ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC MỘT SỐ BIỆN PHÁP HẠ GIÁ THÀNH CAO SU KHAI THÁC TẠI NÔNG TRƯỜNG CAO SU THANH AN CÔNG TY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG Ngành: Kinh Tế Nơng Lâm KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn: Ths LÊ VĂN LẠNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2013     Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Đánh Giá Thực Trạng Hoạt Động Khai Thác Một Số Biện Pháp Hạ Giá Thành Cao Su Khai Thác Nông Trường Cao Su Thanh An Công Ty TNHH MTV Cao Su Dầu Tiếng” Nguyễn Thị Ngọc Thủy, sinh viên khóa 36, ngành Kinh Tế Nông Lâm, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ LÊ VĂN LẠNG Người hướng dẫn, Ngày tháng Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo _ Ngày tháng năm Ngày       năm tháng   năm LỜI CẢM TẠ Lời xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình người thân đặc biệt ba mẹ quan tâm, động viên đưa lời khuyên hữu ích cho tơi suốt q trình học tập thực khóa luận Xin chân thành cảm ơn q Thầy trường đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức quí báu dạy dỗ suốt năm đại học Xin chân thành biết ơn thầy Lê Văn Lạng tận tâm bảo, giúp đỡ tơi vượt qua khó khăn q trình học tập thực khóa luận Tạo cho tơi cách nhìn rộng phương pháp thực đề tài nghiên cứu mà tơi mang theo bước tiếp đường nghiệp Xin chân thành cảm ơn quý cô chú, anh chị công tác Nông trường cao su Thanh An phòng ban thuộc Công Ty Cao Su Dầu Tiếng, đặc biệt Hải, Thảo, anh Dự nhiệt tình hướng dẫn giúp đỡ tơi q trình thực khóa luận Cuối xin cảm ơn người bạn phòng, lớp, người bạn bên quan tâm giúp đỡ suốt quãng đời sinh viên Xin chân thành cảm ơn!     NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN THỊ NGỌC THỦY Tháng 12 năm 2013 “Đánh Giá Thực Trạng Hoạt Động Khai Thác Một Số Biện Pháp Hạ Giá Thành Cao Su Khai Thác Nông Trường Cao Su Thanh An Công Ty TNHH MTV Cao Su Dầu Tiếng” NGUYEN THI NGOC THUY December 2013 “A Study On Solutions For Cutting Down Expenses Of Latex Products At Thanh An Rubber Platation” Khóa luận tìm hiểu thực trạng khai thác mủ Nông trường cao su Thanh An trực thuộc Công ty TNHH MTV Cao Su Dầu Tiếng, phân tích giá thành mủ khai thác theo khoản mục đồng thời đề xuất số biện pháp hạ giá thành mủ khai thác sở phân tích số liệu thu thập từ công ty năm 2011 2012 Kết cho thấy tình hình khai thác mủ tươi năm 2011 có biểu xấu đi, sản lượng giảm nhiều Sự giảm sút sản lượng khai thác phần lớn diện tích vườn khai thác giảm Giá thành mủ khai thác năm 2012 có chiều hướng giảm nhiên nhiều vấn đề tồn đọng q trình thực gây kết không tốt sau Các giải pháp nhằm hạ giá thành sản phẩm biện pháp khuyến khích Nơng trường tiết kiệm khoản chi phí Song song với thực biện pháp tăng sản lượng để nâng cao suất khai thác, góp phần sản lượng hạ giá thành sản phẩm nghiên cứu Khóa luận kiến nghị Nông trường nên tiến hành áp dụng giải pháp để thu kết tốt Nông trường cần quan tâm đến cán Công nhân viên để họ có suất lao động tốt Nông trường cần phải tư đổi nhiều phương pháp để phù hợp mang lại lợi ích cho đơn vị góp phần giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm nâng cao doanh thu lợi nhuận cho Công ty     MỤC LỤC Trang  Lời cảm tạ iii Nội dung tóm tắt iv Danh mục chữ viết tắt VII Danh mục bảng VIII Danh mục hình IX Danh mục phụ lục X CHƯƠNG .1 MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Phạm vi nội dung nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi không gian nghiên cứu 1.3.3 Phạm vi thời gian nghiên cứu 1.4 Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu 2.2 Tổng quan đối tượng nghiên cứu 2.2.1 Tổng quan cao su 2.2.2 Tình hình phát triển cao su giới Việt Nam 2.3 Tổng quan địa bàn nghiên cứu .10 2.3.1 Giới thiệu công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng .10 2.3.2 Giới thiệu Nông trường cao su Thanh An 11 2.3.3 Vị trí địa lý điều kiện tự nhiên 12 2.3.4 Tình hình sản xuất 13 2.3.5 Cơ cấu tổ chức 14 v    2.3.6 Những thuận lợi khó khăn NT 19 CHƯƠNG NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Nội dung nghiên cứu 20 3.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất .20 3.1.2 Phân loại chi phí sản xuất .20 3.1.3 Khái niệm giá thành 21 3.1.4 Phân loại giá thành 21 3.2 Phương pháp nghiên cứu 22 3.2.1 Phương pháp thu thập thông tin, số liệu thứ cấp: 22 3.2.2 Phương pháp xử lý, phân tích số liệu .22 3.2.3 Một số tiêu sử dụng thực đề tài 23 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 26 4.1 Thực trạng hoạt động khai thác Công ty 26 4.2 Thực trạng hoạt động khai thác Nông trường 26 4.2.1 Cơ cấu diện tích vườn Nông trường 26 4.2.2.Chi tiết kết hoạt động khai thác NT năm 2011-2012 27 4.3 Phân tích cấu giá thành mủ khai thác theo khoản mục chi phí 28 4.4 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đế giá thành cao su khai thác NT 30 4.4.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến tổng chi phí phát sinh q trình khai thác mủ 30 4.4.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến sản lượng khai thác Nông trường 45 4.5 Một số vấn đề trình thực giá thành Nông trường 52 4.6 Một số biện pháp hạ giá thành sản phẩm đề xuất 53 4.7 Phân tích đề xuất kế hoạch thực biện pháp hạ giá thành sản phẩm 55 4.7.1 Biện pháp cắt giảm chi phí DCSX 55 4.7.2 Biện pháp tăng sản lượng 56 CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 59 5.1 Kết luận 59 5.2 Kiến nghị 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO .61 PHỤ LỤC 62 vi    DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ANRPC Hiệp hội nước sản xuất cao su thiên nhiên (Association of Natural Rubber Producing Countries) BGĐ Ban giám đốc BHTN Bảo hiểm tai nạn BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BQ Bình quân CBCNV Cán công nhân viên CN Công nhân CNV Công nhân viên DCSX Dụng cụ sản xuất GĐ Giám đốc KTCB Kiến thiết NCTT Nhân công trực tiếp NT Nông trường NVLTT Nguyên vật liệu trực tiếp PGĐ Phó giám đốc SXKĐ Sản xuất kinh doanh TB Trung bình TL LĐTL Trợ lí Lao động Tiền lương TLKH Trợ lí Kế hoạch TLNN Trợ lí Nơng nghiệp TNHH MTV Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên TSCĐ Tài sản cố định VPNT Văn phòng nơng trường KTNN Kỹ thuật nông nghiệp vii    DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Kết Quả Hoạt Động Khai Thác Công Ty qua năm 2011-2012 26 Bảng 4.3 Tình Hình Biến Động Năng Suất Sản Lượng qua năm 2011 2012 27 Bảng 4.4 Bảng So Sánh Giá Thành Khai Thác Mủ Nước 2010-2012 29 Bảng 4.5 Tình Hình Biến Động Chi Phí Phân Bón qua năm 2010 2011 2012 31 Bảng 4.6 Tình Hình Biến Động Giá Phân Bón Qua năm 2010 2011 2012 32 Bảng 4.7 So Sánh Tình Hình Sử Dụng Vật Liệu Phụ NT qua năm 1011 2012 34 Bảng 4.8 Bảng So Sánh Giá Thị Trường Của Các Loại Vật Liệu Phụ Qua Các Năm 35 Bảng 4.9 Tình Hình Tiền Lương CN SXKD Qua Năm 2010 2011 2012 37 Bảng 4.10 Tình Hình Lương Bình Quân Tháng CN SXKD qua năm 2010 2011 2012 39 Bảng 4.11 Tình Hình Chi Phí Quản Lí NT qua năm 2010 2011 2012 40 Bảng 4.12 Tình Hình Chi Phí Dụng Cụ Sản Xuất Năm 2010 2011 2012 41 Bảng 4.13 So Sánh Giá Các Loại DCSX Năm 2010 2011 2012 42 Bảng 4.14 Chi Phí Khấu Hao Vườn Cây qua Năm 2010 2011 2012 43 Bảng 4.15 So Sánh Chi Phí Dịch Vụ Mua Ngoài Qua Các Năm 2010 2011 2012 44 Bảng 4.16 So Sánh Chi Phí Bằng Tiền Khác Của NT qua Năm 2010 2011 2012 44 Bảng 4.17 Tình Hình Sử Dụng Phân Bón Của Nơng Trường Qua Các Năm 2010 2011 2012 47 Bảng 4.18 Tình Hình Sử Dụng Hóa Chất Thuốc Của Nông Trường Qua Các Năm 2010 2011 2012 49 Bảng 4.19 Cơ Cấu Giống Cao Su Đang Được Trồng Khai Thác Tại NT Cao Su Thanh An 50 Bảng 4.20 Bảng so sánh mật độ cao su NT qua năm 51 Bảng 4.21 Bảng So Sánh Nhiệt Độ Lượng Mưa TB Năm Tại Khu Vực Đông Nam Bộ 52 Bảng 4.22 Bảng Dự Kiến Chi Phí Thực Hiện Các Biện Pháp Trên Ha Vườn Cây 57 viii    DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Đồ Tổ Chức Công Ty 14 Hình 2.2 Đồ Bộ Máy Tổ Chức Nông Trường 17 Hình 4.1 Cơ Cấu Giá Thành Mủ Khai Thác Trung Bình Năm 2010-2011-2012 28 Hình 4.2 Cơ Cấu Diện Tích Vườn Cây SXKD Theo Nhóm Tuổi Qua Các Năm 2010 2011 2012 45 ix      Bảng 4.18 Tình Hình Sử Dụng Hóa Chất Thuốc Của Nơng Trường Qua Các Năm 2010 2011 2012 Đơn vị : kg lít So sánh Stt Vật liệu 2010 2011 2012 2011/2010  (Anvil 5cs-1000ml) Thuốc carbenzim 500FL BDNH2000 (Phụ gia phun thuốc) % 306.7 12.6 -88.0 -3.6 0.0 545.8 589.2 208.8 43.4 8.0 -337.0 -61.7 1,705.2 1,418.7 1,165.9 -286.5 -16.8 -539.3 -31.6 4,354.8 4,637.1 3,204.9 282.3 6.5 -1,149.9 -26.4 Copforrce blue 336.3 349.4 373.3 13.2 3.9 37.0 11.0 Mexyl mz 72 WP 724.4 1,394.6 541.9 670.2 92.5 -182.4 -25.2 Saizole 5sc 579.8 1,189.4 782.8 609.6 105.1 202.9 35.0 78.3 708.8 53.1 Thuốc trị phấn trắng sulox 80WP 2,426.5 2,733.2 2,338.6 Thuốc trị bệnh Thuốc trị héo đen đầu  % Thuốc kích thích Stimulatex 2.5% 2012/2010 1,334.5 2,379.5 2,043.3 1,045.0 Supracid (trừ rệp sáp) 168.5 235.3 75.8 66.8 39.7 -92.7 -55.0 Vivadamy 51 725.4 773.1 428.0 47.7 6.6 -297.5 -41.0 Ridweed rp 41 sl vàng 2,082.6 1,905.2 1,364.7 -177.4 -8.5 -717.9 -34.5 Vôi 6,372.7 6,131.5 3,995.1 -241.2 -3.8 -2,377.6 -37.3 Diệt cỏ Nguồn : Thống kê kế tốn NT Năm 2011, diện tích vườn SXKD NT tăng nên phần lớn lượng hóa chất sử dụng cho vườn tăng Tăng nhiều loại thuốc trị bệnh bệnh phấn trắng, bệnh nấm hồng… thuốc kích thích Trong thuốc trị nấm tăng 90 -100% , thuốc trị phấn trắng tăng 78% Năm 2012, tình hình bệnh NT có nhiều chuyển biến phức tạp, diện tích vườn SXKD giảm kế hoạch lí trồng Lượng hóa chất thuốc sử dụng có chuyển biết Đa phần loại hóa chất thuốc giảm so với năm 2010 nhiên giảm không nhiều khoảng 30 60% Đặc biệt có thuốc trị phấn trắng tăng so với năm 2010 tăng 50% 49      - Giống cao su NT trồng khai thác Bảng 4.19 Cơ Cấu Giống Cao Su Đang Được Trồng Khai Thác Tại NT Cao Su Thanh An Đơn vị : % Cơ cấu Loại Giống Stt 2010 2011 2012 GT1 16.04 15.35 15.35 PB235 44.23 39.13 26.57 RRIM600 12.14 12.14 12.14 VM515 12.32 12.32 13.52 RRIV 3.16 6.84 10.05 PB255 2.68 5.7 5.7 PB260 1.69 1.69 3.65 Khác 7.74 6.83 13.02 Nguồn : KTNN NT Bảng 4.19 cấu giống cho thấy, năm 2010, loại giống PB235 chiếm 44,23% tổng diện tích vườn Giống cho suất tương đối cao (1,6 tấn/ha) vào năm đầu kinh doanh, không chịu cường độ khai thác cao thuốc kích thích nhiều Do loại giống khó việc gia tăng sản lượng cách tăng cường thuốc kích thích sử dụng thiết bị bơm chất kích thích Điều ảnh hưởng đến sản lượng điều kiện năm tới công ty Đến năm 2011 2012, Công ty NT thực kế hoạch tái canh trồng thấy tỷ trọng giống giảm liên tục năm Loại giống trồng phổ biến thứ hai cơng ty GT1, có 4.184,05 chiếm 15,35% tổng diện tích vườn Loại giống cho cho suất mức (1,4 tấn/ha) chịu đựng tốt điều kiện thời tiết xấu, sản lượng ổn định Loại giống phổ biến thứ ba VM515 RRIM600, chiếm 12,32% 12,14% tổng diện tích vườn VM515 cho sản lượng cao so với PB235, đáp ứng với kích thích tương đối Năm 2010, RRIV giống đưa vào trồng NT nên diện tích thấp, chiếm 3.16% RRIV xem loại giống chủ lực công ty năm 50      sau này, cho suất cao 2,16 tấn/ha Tuy nhiên nhạy cảm với loại nấm, bệnh, cơng ty nên tập trung nhiều vào công tác bảo vệ thực vật giống Đây giống có suất vượt trội, NT lên kế hoạch gia tăng diện tích loại giống Điển hình năm 2011 2012, tỷ trọng giống đạt 6,84% 10.05% Còn lại số loại giống khác PB260, PB255, chiếm khoảng 1% đến 3% tổng diện tích vườn Hai loại giống cho suất cao từ 1,5 đến 2,0 tấn/ha, đáp ứng tốt với chất kích thích Vào thời điểm 2010, diện tích giống trồng phổ biến NT PB235, GT1, VM515 cho khai thác lâu, sản lượng giảm năm sau Do chiến lược ổn định nâng cao sản lượng vườn cây, công ty nên lý số loại giống PB235, RRIM600, chuyển sang trồng loại giống có suất cao, đáp ứng tương đối tốt với chất kích thích RRIV, PB260… - Mật độ trồng vườn Bảng 4.20 Bảng So Sánh Mật Dộ Cây Cao Su Tại NT Qua Các Năm Chỉ tiêu Số cạo (cây) Số vô hiệu(cây) Số hố trồng (hố) Mật độ gieo (gốc/ha) 2010 2011 2012 701513 712219 705685 21098 26174 22117 235012 237819 235666 514 509 531 Nguồn : KTNN NT Từ năm 2010 đến 2012, mật độ trồng NT có chuyển biến Năm 2011, diện tích vườn NT tăng cao mật độ lại thấp so với 2010 2012 kế hoạch trồng loại giống loại đất khác nhau, nhiên năm này, suất khai thác đạt giá trị cao năm Năm 2012, diện tích vườn NT có phần giảm nhiên số gốc trồng không chênh lệch nhiều so với năm trước nên mật độ trồng năm 2012 đặc biệt cao Nhưng phần lớn diện tích vườn SXKD năm chủ yếu thuộc nhóm I nhóm III suất cho mủ khơng cao Ngoài ra, mật độ trồng dày phần tác động đến chất lượng cho mủ nhiều vườn Năm 2012 suất cho mủ vườn SXKD NT 51      giảm rõ rệt NT cần nghiên cứu kĩ, tham khảo ý kiến chuyên gia để tạo điều kiện tốt để nâng cao suất, chất lượn vườn mình, góp phần làm tăng doanh thu lợi nhuận cho công ty - Thời tiết khí hậu địa phương Bảng 4.21 Bảng So Sánh Nhiệt Độ TB Năm Lượng Mưa TB Tháng Của Các Năm Tại Khu Vực Đông Nam Bộ Chỉ tiêu Đơn vị tính 2010 2011 2012 Nhiệt độ TB năm độ C 27.48 27.73 27.64 Lượng mưa TB tháng mm 105.7 126.7 128.4 Nguồn : Tổng cục thống kê NT cao su Thanh An thuộc vùng Đông Nam Bơ khí hậu nhiệt đới gió mùa gần nóng quanh năm Trong năm 2010 đến 2012 nhiệt độ TB năm cao tăng dần theo năm, có năm gần 28 độ C Trong năm gần khí hậu khu vực nhiều thay đổi nóng lên trái đất, số năm tăng kéo theo tăng lên nhiệt độ Thiên tai, hạn hán xảy nhiều hơn, tác động đến mật độ vườn gãy đổ Lượng mưa trung bình tháng qua năm tăng liên tục Mưa nhiều gây thất mủ đồng thời gây ảnh hưởng đến hoạt động khai thác công nhân mưa nhiều phải nghỉ cạo Chính diều tạo nên tác động tiêu cực đến sản lượng khai thác NT Thời tiết khí hậu yếu tố chủ quan NT cần nghiên cứu kĩ nắm rõ thời tiết khí hậu để hạn chế bớt rủi ro yếu tố gây Nếu cần nghiên cứu sâu để tìm biện pháp hỗ trợ tốt cho vườn để suất cho mủ đảm bào 4.5 Một số vấn đề trình thực giá thành Nông trường Công ty giai đoạn kế hoạch trồng tái canh vườn cao su nên phần lớn diện tích vườn NT giai đoạn trồng chăm sóc Trong giai đoạn sản lượng khai thác NT có nhiều chuyển biến phức tạp giảm nhiều so với năm trước Năm 2012, diện tích khai thác NT giảm mạnh kéo theo sản lượng mủ khai thác giảm theo Tuy nhiên năm vừa qua giá thành khai thác mủ giảm Đây 52      điểm khả quan giúp NT phấn đấu năm Tuy nhiên, năm 2012 tồn đọng số vấn đề Như phân tích Bảng 4.5 4.6, năm 2012 chi phí cho phân bón giảm đáng kể mà giá loại phân biến động tăng điều dễ thấy NT cắt giảm lượng lớn phân bón nhằm giảm chi phí hoạt động khai thác Việc tác động làm giá thành giảm thời gây hậu khó lường sau Các loại phân bón ngồi tác dụng cung cấp dinh dưỡng trực tiếp cho có cơng dụng giữ đất, trì độ phì đất, chống thối hóa Nếu cắt giảm phân bón đột ngột với lượng lớn thời chưa thấy ảnh hưởng lâu dài đất bị thối hóa khó phục hồi, giảm hiệu sau Cũng năm 2012, Công ty đưa biện pháp cắt giảm lương CNV nhằm hạ giá thành sản phẩm, nhiên biện pháp có nhiều mặt trái ảnh hưởng xấu đến hoạt động khai thác sau Việc cắt giảm lương CNV gián tiếp tác động đến sản lượng khai thác Lương thấp, thu nhập thấp nhiều CNV xin nghỉ việc xin hưu sớm gây khó khăn cho NT lao động Một vấn đề khác chi phí DCSX Năm 2012, diện tích vườn giảm, suất, sản lượng khai thác mủ giảm theo khoản mục chi phí dụng cụ sản xuất lai tăng cao Đây vất đề CN khơng ý thức bảo vệ tài sản NT, lãng phí dụng cụ sản xuất gây ảnh hưởng khơng nhỏ đến việc hồn thành kế hoạch giao NT ảnh hưởng đến doanh thu lợi nhuận Cơng ty Đây vấn đề tồn đọng cần giải để năm tới hoạt động khai thác ổn định trở lại góp phần tăng suất sản lượng, nâng cao lợi nhuận công ty 4.6 Một số biện pháp hạ giá thành sản phẩm đề xuất Dựa vấn đề nêu mục 4.4, thấy NT cần thực số biện pháp góp phần giảm chi phí hoạt động khai thác nhằm hạ giá thành sản phẩm  Biện pháp thứ nhất: Trong tất khoản mục chi phí, khoản chi phí cần giảm chi phí DCSX Có thể giảm chi phí DCSX cách khốn dụng cụ sản xuất cho CN quản lí CN hưởng phần chênh lệch thực định mức năm 53      Giao khoán DCSX cho CN quản lí giao tồn lượng vật tư cho công nhân sử dụng bảo quản kèm theo định mức số lượng định Nếu bảo quản tốt họ hưởng phần chênh lệch ngược lại họ phải bỏ tiền mua vật tư hao hụt nhiều Chính điều giúp CN xem vật tư cao su tài sản có trách nhiệm gìn giữ từ giảm chi phí hao hụt DCSX Biện pháp biện pháp sách, gần khơng tốn chi phí Tuy nhiên Cơng ty NT cần đưa mức định mức hao hụt hợp lí để kích thích hoạt động khai thác CN, tránh tiêu cực việc thựcBiện pháp thứ hai: Gia tăng sản lượng biện pháp mà nhiều NT nghĩ đến Có thể gia tăng sản lượng theo nhiều hướng, hai hướng đơn giản cần thực trước tiên trồng dặm để tăng mật độ khai thác lên cao áp dụng kỹ thuật kích thích tăng sản lượng như: G-Lex, RrimFlow, Gashtech Biện pháp kích thích tăng sản lượng sử dụng số thiết bị (gọi giải pháp) gắn thân cao su để kích thích cho mủ như: G-Lex, RrimFlow GashTech Đối tượng áp dụng thiết bị vườn mở miệng úp (đục) từ năm 2003 2008 với chế độ cạo S/2  , S/4  , d/3 (S/2  : chế độ cạo kéo từ xuống, chiều dài miệng cạo chiếm 1/2 đường tròn thân cây; S/4  : chế cạo từ lên (đục), Chiều dài miệng cạo chiếm 1/4 đường tròn thân cây, d/3: ngày cạo lần) Với thiết bị cao su khai thác có đủ tiêu chuẩn gắn hộp chứa khí ống khí van trực tiếp lên thân cây, sau bơm khí Ethylen vào hộp chứa Vị trí hộp khí đặt phần vỏ phía đường cạo úp (S/4  ) Khí Ethylen hộp vỏ hấp thụ, kích thích cho mủ nhiều  Giải pháp G-Lex: Được nhập từ Malaysia, thiết bị cho sản lượng gia tăng từ 25 đến 28% so với chế độ cạo bình thường sử dụng thuốc kích thích Ethrel 2,5% Chế độ cạo sau áp dụng: giữ chế độ cạo cũ (S/2, S/4, d/3) chuyển sang chế độ úp S/4  54       Giải pháp RrimFlow: Thiết bị RrimFlow nhập từ công ty cung cấp vật tư thiết bị chuyển giao kỹ thuật RrimFlow GIM Triple Seven SDN BHD, Malaysia Chế độ cạo sau áp dụng: giữ chế độ cạo cũ (S/2  , S/4  , d/3) chuyển sang chế độ S/4  (chỉ cạo đục 1/4 đường tròn thân cây) Sử dụng RrimFlow sản lượng gia tăng khoảng từ 20 25% so với chế độ cạo bình thường sử dụng thuốc kích thích Ethrel 2,5%  Giải pháp GashTech: Thiết bị GashTech nhập từ công ty cung cấp vật tư thiết bị chuyển giao kỹ thuật GashTech ACM Management & Services SDN BHD, Malaysia Chế độ cạo sau áp dụng: giữ chế độ cạo cũ (S/2  , S/4  , d/3) chuyển sang chế độ úp S/4  Thiết bị GashTech cho sản lượng gia tăng từ 25 28% so với chế độ cạo bình thường có sử dụng thuốc kích thích Ethrel 2,5% 4.7 Phân tích đề xuất kế hoạch thực biện pháp hạ giá thành sản phẩm 4.7.1 Biện pháp cắt giảm chi phí DCSX Theo phân tích mục 4.3.3 phần b nhận định thực tế chun gia NT năm 2012 chi phí DCSX tăng 230 triệu đồng, thực biện pháp khốn hẳn DCSX cho CN giảm phần chi phí khoản tăng lên năm 2012 Khi thực biện pháp này, CN dùng biện pháp để giảm hao hụt, mát nhằm làm tăng thu nhập từ khoản chênh lệch định mức kế hoạch Công ty lượng hao hụt DCSX mà công nhân thực Nông trường phải thực kế hoạch Cơng ty, tránh lãng phí chi phí DCSX hàng năm góp phần giảm giá thành sản phẩm, ngồi việc khốn lượng DCSX vật tư cho CN, NT tiết kiệm chi phí quản lí bảo vệ cho lượng DCSX vật tư Tổ chức thực biện pháp đơn giản cách định mức giao khoán số lượng DCSX vào đầu năm cho CN sử dụng bảo quản cuối năm tổng kết số lượng DCSX CN thực định mức kế hoạch số lượng DCSX 55      chuyển thành tiền cho CN Ngược lại số hao hụt vượt định mức CN phải bỏ tiền để mua lượng chén Việc sử dụng bảo quản chén hứng mủ gắn với thu nhập CN nên tinh thần trách nhiệm họ cao 4.7.2 Biện pháp tăng sản lượng a) Hiệu kĩ thuật Tăng mật độ cạo cách trồng dặm chăm sóc vườn chu đáo, đảm bảo số khai thác đạt tối thiểu 90% tổng số gốc cao su Trồng dặm trồng thêm vào hố trống bị chết gió bão làm đỗ Đây biện pháp chiến lược lâu dài nhằm nâng cao sản lượng, tăng suất Áp dụng kỹ thuật kích thích tăng sản lượng như: G-Lex, RrimFlow, Gashtech nhận hiệu mặt kỹ thuật giải pháp: Khi sử dụng giải pháp rút ngắn chiều dài miệng cạo từ S/2  S/4  xuống S/4  , từ làm giảm cường độ lao động người cơng nhân Hạn chế tình trạng hao vỏ cạo, kéo dài thời gian khai thác, đặc biệt diện tích cạo úp S/4  năm thứ Hiện diện tích tiến hành cạo úp tình trạng hao vỏ miệng cạo úp, khơng đủ vỏ khai thác đến giai đoạn lý không thay đổi chế độ cạo Do rút ngắn chiều dài miệng cạo nên công nhân dễ dàng thao tác cạo, từ đảm bảo quy trình kỹ thuật b) Hiệu lược kinh tế biện pháp Hiệu lược giải pháp tính tốn dựa số thơng tin sau: Năng suất mủ khai thác bình quân hàng năm NT 1,856 tấn/ha (trung bình năm) Giá thành mủ là: 36.209.863 đồng/tấn (Giá thành năm 2012) Giá bán bình quân mủ là: 55.000.000 đồng/tấn (Dự đoán) Lợi nhuận BQ chưa áp dụng biện pháp = 18.790.737 đồng/ha 56      Bảng 4.22 Bảng Dự Kiến Chi Phí Thực Hiện Các Biện Pháp Trên Ha Vườn Cây Đơn vị: đồng Khoản mục chi phí Chi phí vật tư G-lex Rrimflow Gashtech 982,749.09 2,906,004.96 2,911,635.79 53,707.82 985,216.43 53,304.21 Chi phí quản lí 1,347,587.18 1,321,527.65 1,317,641.05 Tổng chi phí 2,384,044.09 5,212,749.03 4,282,581.05 Chi phí thực kiện Nguồn: Tổng hợp Sản lượng vườn áp dụng biện pháp: - G lex: 1,856 + 1,856 * - Rrimflow: 1,856 + 1,856 * - Gashtech: 1,856 + 1,856 * % % = 2,34784 (tấn/ha) % % = 2,2736 (tấn/ha) % % = 2,34784 (tấn/ha) Khi áp dụng biện pháp suất tăng đáng kể, tất đạt 2,2 2,3 tấn/ha Giả sử NT khai thác diện tích áp dụng biện pháp đó: Sản lượng = 2,34784 + 2,2736 +2,34784 = 6,96928 (Tấn) Tổng chi phí = 120.508.963 đồng Doanh thu = 6,96928 * 55.000.000 = 383.810.400 đồng Doanh thu BQ = 127.936.800 đồng/ Lợi nhuận = Doanh thu Chi phí =383.810.400 - 120.508.963 = 262.801.437 đồng/ha Lợi nhuận bình quân vườn SXKD áp dụng biện pháp: Lợi nhuận BQ cao su khai thác = 87.600.479 đồng Ta thấy, với việc áp dụng biện pháp thấy lợi nhuận thu đáng kể chi phí để thực giải pháp không cao 57      lợi ích áp dụng biện pháp có tính thuyết phục Doanh thu BQ tăng lần, lợi nhuận BQ tăng lần Những biện pháp áp dụng phần diện tích cao su khai thác tùy thuộc vào loại giống phù hợp với thiết bị cấu giống kết dự kiến với diện tích áp dụng giải pháp Tổng sản lượng suất tăng lên vườn SXKD NT áp dụng biện pháp phụ thuộc vào cấu giống cao su cấu diện tích NT 58      CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Quá trình thực tập tình hình thực tế khai thác mủ số liệu liên quan đến tình hình thực giá thành mủ cao su khai thác Nông trường cao su Thanh An thuộc Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng giúp thân tơi hồn thành khóa luận có kết luận cụ thể Nơng trường cao su Thanh An Nơng trường có địa hình giao thơng thuận lợi, gần với tỉnh lộ gần với nhà máy chế biến mủ Công ty Vườn đổi Đội ngũ cán công nhân viên động nhiệt tình, gắn bó với cơng việc đơn vị có nhiều kinh nghiệm việc trồng, chăm sóc khai thác cao su Trong trình hoạt động sản xuất, Nông trường linh hoạt thay đổi số khoản chi phí so với kế hoạch Cơng ty cho phù hợp với hồn cảnh Nơng trường với mong muốn giảm giá thành sản phẩm Các biện pháp dẩn có hiệu nhiên nhiều vấn đề tồn đọng cần nhanh chóng xác định thay đổi Kết tiêu biểu năm 2012 giá thành giảm so với năm 2011 nhờ vào việc giảm khoản chi phí phân bón, chi phí nhân cơng trực tiếp nhiên khoản phí giảm tạo nên tảng khơng bền vững sau Từ vấn đề nhận q trình phân tích đề xuất số biện pháp nhằm thay đổi góp phần giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm mủ khai thác:  Giảm chi phí DCSX cách khốn dụng cụ sản xuất cho CN quản lí CN hưởng phần chênh lệch thực định mức năm  Gia tăng sản lượng theo hai hướng trồng dặm để tăng mật độ khai thác lên cao áp dụng kỹ thuật kích thích tăng sản lượng như: G-Lex, RrimFlow, Gashtech       5.2 Kiến nghị Nhằm góp phần vào cơng tác nâng cao hoạt động sản xuất nơng trường, phía Nông trường cao su Thanh An cần không ngừng phấn đấu để nâng cao lực sản xuất để ln hồn thành tốt kế hoạch Cơng ty đề Có tác động tích cực để khuyến khích lực sản xuất cơng nhân, nhân viên cán quản lí Nơng trường, giúp cán cơng nhân viên gắn bó với cơng việc, nhiệt huyết trách nhiệm nhiệm vụ Nơng trường cần phối hợp với cơng ty nghiên cứu, hoạch định kế hoạch trồng, chăm sóc khai thác tốt để trì lực cho mủ vườn Tìm hiểu, học hỏi nâng cao kỹ thuật, áp dụng vào đơn vị để góp phần tăng suất, sản lượng Nông trường cần quan tâm đến kế hoạch đề để bổ sung sửa đổi nhằm thu kết tốt Kế hoạch phải bao chặn đường dài, tầm nhìn xa Cán cơng nhân viên cần có ý thức trách nhiệm, gắn bó với vườn Tăng cường thêm cơng tác huấn luyện, bồi dưỡng trình độ, tay nghề kỹ thuật để ngày nâng cao số lượng chất lượng sản phẩm Về phía Cơng ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng cần hỗ trợ tốt cho Nông trường mặt để hồn thành tốt hoạt động sản xuất Khơng ngừng đổi hoàn thiện phương pháp hoạt động khai thác để nâng cao suất sản lượng chất lượng Để tăng tính hiệu sản xuất cao su cần kiện toàn tổ chức máy, xếp nhân lực theo mơ hình mới; bổ sung , điều chỉnh quy chế làm việc, cải cách thủ tục hành chính, lề lối làm việc tinh gọn, hiệu tiến lên cổ phần hóa cơng ty cao su Dầu Tiếng Thực tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm Tổ chức có hiệu việc thu mua mủ cao su tiểu điền địa bàn để sử dụng hết công suất nhà máy chế biến, tăng doanh thu doanh nghiệp Chăm sóc tốt vườn cây, rút ngắn thời gian kiến thiết xuống 3.5 năm Lập thủ tục thuê đất tồn diện tích đất cơng ty quản lý quy định pháp luật, tăng cường kiểm tra việc sử dụng đất tồn cơng ty, giải kịp thời trường hợp lấn chiếm trái phép 60      TÀI LIỆU THAM KHẢO Đào Thanh Sơn (2007), Thực Trạng Giải Pháp Đẩy Mạnh Tiêu Thụ Cao Su Chế Tại Công Ty Cao Su Dầu Tiếng Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nơng Lâm TP.HCM, 2007 Lê Đình Hơn, 2007 Khảo Sát Thực Trạng Khai Thác Phân Tích Một Số Giải Pháp Gia Tăng Sản Lượng Mủ Công Ty Cao Su Dầu Tiếng Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TP.HCM, 2007 Bùi Hữu Tuấn, 2006 Một Số Giải Pháp Nâng Cao Năng Suất Mủ Khai Thác Nhằm Hạ Giá Thành Công Ty Cao Su Lộc Ninh Luận Văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TP.HCM, 2007 Nguyễn Văn Tuyến, 9/2012 Kỹ thuật trồng cao su, NXB Thanh Niên, 56 trang PGS.TS Võ Văn Nhị, 1/2007 Hướng Dẫn Thực Hành Kế Tốn Chi Phí Sản Xuất Tính Giá Thành Sản Phẩm Trong Doanh Nghiệp, NXB Tài Chính, 232 trang Website: Hiệp Hội Cao Su Việt Nam, http://www.vra.com.vn Tổng Cục Thống Kê, http://www.gso.gov.vn Thị Trường Cao Su, http://www.thitruongcaosu.net Tập Đoàn Cao Su Việt Nam, http://www.vngroupco.com/index.php Hiệp Hội Cao Su Thế Giới, http://www.rubberstudy.com Cao Su Thái Lan, http://www.irco.biz Cao su Malaysia, http://www.lgm.gov.my 61      PHỤ LỤC Phụ lục Hình ảnh cao su từ non khai thác số dụng cụ sản xuất Công nhân Phụ lục     Phụ lục Hình ảnh loại miệng cạo úp - ngửa   ... THỦY Tháng 12 năm 2013 Đánh Giá Thực Trạng Hoạt Động Khai Thác Một Số Biện Pháp Hạ Giá Thành Cao Su Khai Thác Nông Trường Cao Su Thanh An – Công Ty TNHH MTV Cao Su Dầu Tiếng NGUYEN THI NGOC... Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận Đánh Giá Thực Trạng Hoạt Động Khai Thác Một Số Biện Pháp Hạ Giá Thành Cao Su Khai Thác Nông Trường Cao Su Thanh An – Công Ty. .. Lạng – Giảng viên trường đại học Nông Lâm Tp HCM, tiến hành thực đề tài: Đánh Giá Thực Trạng Hoạt Động Khai Thác Một Số Biện Pháp Hạ Giá Thành Cao Su Khai Thác Nông Trường Cao Su Thanh An – Công
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP HẠ GIÁ THÀNH CAO SU KHAI THÁC TẠI NÔNG TRƯỜNG CAO SU THANH AN – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG , ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP HẠ GIÁ THÀNH CAO SU KHAI THÁC TẠI NÔNG TRƯỜNG CAO SU THANH AN – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay