Kӂ TOÁN MUA BÁN HÀNG HÓA VÀ XÁC ĈӎNH KӂT QUҦ KINH DOANH TҤI CÔNG TY TNHH SÀI GÒN CO.OP NHIÊU LӜC

117 1 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:46

BӜ GIÁO DӨC ĈÀO TҤO ĈҤI HӐC NÔNG LÂM TP HӖ CHÍ MINH KHOA KINH Tӂ  NGUYӈN THӎ NGA TỐN MUA BÁN HÀNG HĨA XÁC ĈӎNH KӂT QUҦ KINH DOANH TҤI CƠNG TY TNHH SÀI GỊN CO.OP NHIÊU LӜC KHÓA LUҰN TӔT NGHIӊP Ĉӆ NHҰN VĂN BҴNG CӰ NHÂN NGÀNH TỐN Thành phӕ Hӗ Chí Minh Tháng 12/2013 BӜ GIÁO DӨC ĈÀO TҤO ĈҤI HӐC NƠNG LÂM TP HӖ CHÍ MINH KHOA KINH Tӂ  NGUYӈN THӎ NGA TỐN MUA BÁN HÀNG HĨA XÁC ĈӎNH KӂT QUҦ KINH DOANH TҤI CÔNG TY TNHH SÀI GỊN CO.OP NHIÊU LӜC Ngành: KӃ Tốn LUҰN VĂN TӔT NGHIӊP ĈҤI HӐC Ngѭӡi hѭӟng dүn: Th.S TRӎNH ĈӬC TUҨN Thành phӕ Hӗ Chí Minh Tháng 12/2013 Hӝi ÿӗng chҩm báo cáo khóa luұn tӕt nghiӋp ÿҥi hӑc khoa Kinh TӃ, trѭӡng Ĉҥi Hӑc Nông Lâm Thành Phӕ Hӗ Chí Minh xác nhұn khóa luұn “ KӃ Tốn Mua Bán Hàng Hóa Xác Ĉӏnh KӃt Quҧ Kinh Doanh Tҥi Cơng Ty TNHH Sài Gòn Co.op Nhiêu Lӝc” sinh viên NGUYӈN THӎ NGA, sinh viên khóa 36, ngành kӃ tốn, ÿã bҧo vӋ thành cơng trѭӟc hӝi ÿӗng vào ngày _ Th.S TRӎNH ĈӬC TUҨN Ngѭӡi hѭӟng dүn, (Chӳ ký) Ngày tháng năm Chӫ tӏch hӝi ÿӗng chҩm báo cáo Thѭ ký hӝi ÿӗng chҩm báo cáo (Chӳ ký Hӑ tên) (Chӳ ký Hӑ tên) Ngày tháng năm Ngày tháng năm LӠI CҦM TҤ Chuyên ÿӅ ÿánh dҩu sӵ ÿúc kӃt trình hӑc tұp, nghiên cӭu tҥi trѭӡng Ĉҥi Hӑc Nơng Lâm Thành Phӕ Hӗ Chí Minh cӫa em ӭng dөng nhӳng kiӃn thӭc mà em ÿã hӑc vào trình thӵc tұp tҥi Cơng Ty TNHH Sài Gòn CO.OP Nhiê Lӝc Em xin chân thành cҧm ѫn Thҫy Trӏnh Ĉӭc Tuҩn ÿã tұn tình hѭӟng dүn, giúp ÿӥ em q trình hồn thành Báo Cáo Tӕt NghiӋp Ĉӗng thӡi Em xin gӱi ÿӃn ban lãnh ÿҥo, cô anh chӏ Cơng Ty TNHH Sài Gòn CO.OP Nhiêu Lӝc lӡi cҧm ѫn chân thành nhҩt, ÿһt biӋt Chӏ NguyӉn THӏ Thӏ Thu nhàn anh chӏ văn phòng kӃ tốn, ÿã hӃt lòng giúp ÿӥ, ÿóng góp ý kiӃn, cNJng nhѭ tұn tình hѭӟng dүn em q trình thӵc tұp tҥi Cơng ty Vӟi nhӳng kiӃn thӭc ÿã ÿѭӧc trang bӏ vӟi q trình thӵc tұp tҥi cơng ty, bѭӟc ÿҫu em ÿã quen vӟi thӵc tӃ hӑc hӓi thêm rҩt nhiӅu nghiӋp vө chuyên môn, Em sӁ cӕ gҳng vұn dөng không ngӯng hӑc hӓi ÿӇ ngày nâng cao nghiӋp vө chuyên môn cNJng nhѭ kinh nghiӋm công viӋc Mһc dù ÿã cӕ gҳng nhѭng em vүn khơng tránh khӓi nhӳng sai sót thӡi gian tiӃp xúc vӟi thӵc tӃ hҥn chӃ Chính vұy Em kính mong nhұn ÿѭӧc sӵ ÿóng góp ý kiӃn cӫa thҫy (cô), anh (chӏ) bҥn ÿӇ ÿѭӧc hoàn thành tӕt hѫn Cuӕi em xin chúc toàn thӇ thҫy cô, anh chӏ tҥi Công ty TNHH Sài Gòn Co.op Nhiêu Lӝc sӭc khӓe gһt hái nhiӅu thành cơng cuӝc sӕng Tp.H͛ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2013 Sinh viên th͹c hi͏n NguyӉn Thӏ Nga NӜI DUNG TÓM TҲT NGUYӈN THӎ NGA Tháng 12 năm 2013 “KӃ Tốn Mua Bán Hàng Hóa Xác Ĉӏnh KӃt Quҧ Kinh Doanh Tҥi Công Ty TNHH Sài Gòn Co.op Nhiêu Lӝc” NGUYEN THI NGA December 2013 “Accounting for Perchasing and selling Goods Activies and Determine The Bussiness Result At Sai Gon Cop.op Nhieu Loc” Nӝi dung cӫa ÿӅ tài tìm hiӇu thӵc trҥng cơng tác kӃ tốn quy trình hҥch tốn q trình mua bán hàng hóa xác ÿӏnh kӃt quҧ kinh doanh tҥi Cơng Ty TNHH Sai Gòn Co.op Nhiêu Lӝc Qua ÿó so sánh, ÿánh giá tình hình áp dөng cơng tác kӃ toán giӳa thӵc tӃ chӃ ÿӝ quy ÿӏnh hiӋn hành Ĉӗng thӡi ÿӅ tài ÿѭa nhӳng nhұn xét, kiӃn nghӏ nhҵm hoàn thiӋn hӋ thӕng kӃ tốn mӝt sӕ vҩn ÿӅ có liên quan tҥi cơng ty MӨC LӨC DANH MӨC CÁC HÌNH vii DANH MӨC PHӨ LӨC viii CHѬѪNG MӢ ĈҪU 1 1.1 Ĉһt vҩn ÿӅ: 1 1.2 Mөc tiêu nghiên cӭu 2 1.2.1 Mөc tiêu chung 2 1.2.2 Mөc tiêu cө thӇ 2 1.3 Phҥm vi nghiên cӭu cӫa khóa luұn 3 1.4 Cҩu trúc khóa luұn 3 CHѬѪNG TӘNG QUAN 4 2.1 Lӏch sӱ hình thành phát triӇn công ty 4 2.1.1 Giӟi thiӋu 4 2.1.2 Lӏch sӱ hình thành q trình phát triӇn cӫa cơng ty 4 2.2 Chӭc năng, nhiӋm vө, mөc tiêu cӫa công ty 5 2.2.1 Chӭc 5 2.2.2 NhiӋm vө 5 2.2.3 Mөc tiêu 5 2.4 Tә chӭc bӝ máy quҧn lí cӫa công ty 6 2.4.1 Cѫ cҩu cӫa bӝ máy quҧn lí 6 2.4.2 Chӭc năng, nhiӋm vө, quyӅn hҥn cӫa phòng ban 6 2.5 Tә chӭc bӝ máy kӃ tốn tҥi cơng ty 9 2.6 Hình thӭc kӃ tốn công ty áp dөng 11 2.6.1 Chuҭn mӵc kӃ toán áp dөng 11 2.6.2 Hình thӭc ghi sә kӃ tốn 11 2.6.3 HӋ thӕng báo cáo tài tҥi cơng ty 13 2.6.4 Nguyên tҳc kӃ toán tҥi công ty 13 CHѬѪNG NӜI DUNG PHѬѪNG PHÁP NGHIÊN CӬU 14 3.1 Ĉһc ÿiӇm hoҥt ÿӝng kinh doanh thѭѫng mҥi 14 3.2 KӃ tốn mua bán hàng hóa 14 v 3.2.1 KӃ tốn q trình mua hàng 15 3.2.1.1 Khái niӋm: 15 3.1.1.2 Phѭѫng pháp tính giá trӏ hàng nhұp kho: 15 3.1.1.3 KӃ toán mua hàng nѭӟc: 15 3.1.1.4 Tài khoҧn chӭng tӯ sӱ dөng 16 3.1.2 KӃ toán trình bán hàng 19 3.1.2.1 Khái niӋm: 19 3.1.2.2 Phѭѫng pháp tính giá trӏ hàng xuҩt kho 19 3.1.2.3 KӃ toán bán hàng nѭӟc: 20 3.1.2.4 Tài khoҧn chӭng tӯ sӱ dөng 22 3.2 KӃ toán trính hoҥt ÿӝng sҧn xuҩt kinh doanh 24 3.2.1 KӃ toán bán hàng cung cҩp dӏch vө 24 3.2.1.1 TK sӱ dөng: TK 511 “Doanh thu bán hàng cung cҩp dӏch vө” 24 3.2.1.2 KӃt cҩu nӝi dung phҧn ánh: 24 3.2.1.3 Phѭѫng Pháp hҥch toántoán 24 3.2.2 KӃ toán khoҧn giҧm trӯ doanh thu 25 3.2.2.1 ChiӃt khҩu thѭѫng mҥi 25 3.2.2.2 Hàng bán bӏ trҧ 26 3.2.2.3 Giҧm giá hàng bán 27 3.2.3 KӃ toán giá vӕn hàng bán 28 3.2.3.1 Khái niӋm: 28 3.2.3.2 TK sӱ dөng: 28 3.2.3.3 KӃt cҩu nӝi dung phҧn ánh 28 3.2.3.4 Phѭѫng pháp hҥch toán 29 3.2.4 KӃ tốn chi phí bán hàng 30 3.2.4.1 Khái niӋm 30 3.2.4.2 TK sӱ dөng: 30 3.2.4.3 KӃt cҩu nӝi dung phҧn ánh 30 3.2.4.4 Phѭѫng pháp hҥch toán 30 3.2.5 KӃ tốn chi phí quҧn lý doanh nghiӋp 31 3.2.5.1 Khái niӋm 31 vi 3.2.5.2 TK sӱ dөng: 31 3.2.5.3 KӃt cҩu nӝi dung phҧn ánh 31 3.2.5.4 Phѭѫng pháp hҥch toán 31 3.3 KӃ tốn doanh thu hoҥt ÿӝng tài 32 3.3.1 Khái niӋm 32 3.3.2 TK sӱ dөng: 33 3.3.3 KӃt cҩu nӝi dung phҧn ánh: 33 3.3.4 Phѭѫng pháp hҥch toán 33 3.4 KӃ toán thu nhұp chi phí khác 34 3.4.1 Khái niӋm 34 3.4.2 KӃ toán thu nhұp khác 34 3.4.2.1 TK sӱ dөng: 34 3.4.2.2 KӃt cҩu nӝi dung phҧn ánh 34 3.4.2.3 Phѭѫng pháp hҥch toán 35 3.4.3 KӃ tốn chi phí khác 36 3.4.3.1 Tài khoҧn sӱ dөng: 36 3.4.3.2 KӃt cҩu nӝi dung phҧn ánh: 36 3.4.3.3 Phѭѫng pháp hҥch toán 37 3.5 KӃ toán thuӃ thu nhұp doanh nghiӋp 38 3.5.1 Khái niӋm: 38 3.5.2 Tài khoҧn sӱ dөng: 38 3.5.3 KӃt cҩu nӝi dung phҧn ánh 38 3.5.4 Phѭѫng pháp hҥch toán 38 3.6 KӃ toán xác ÿӏnh kӃt quҧ kinh doanh 39 3.6.1 Khái niӋm 39 3.6.2 Tài khoҧn sӱ dөng: 39 3.6.3 KӃt cҩu nӝi dung phҧn ánh 40 3.6.4 Phѭѫng pháp hҥch toán 40 3.7 Phѭѫng pháp nghiên cӭu 41 3.7.1 Phѭѫng pháp thu nhұp: 41 3.7.2 Phѭѫng pháp xӱ lý sӕ liӋu 41 vii 3.7.3 Phѭѫng pháp phӓng vҩn 41 CHѬѪNG KӂT QUҦ NGHIÊN CӬU THҦO LUҰN 42 4.1 Tình hình chung vӅ hoҥt ÿӝng kinh doanh tҥi công ty 42 4.2 KӃ tốn q trình mua hàng 42 4.2.1 Phѭѫng thӭc mua hàng 42 4.2.2 Sә sách chӭng tӯ sӱ dөng 44 4.2.3 Phѭѫng thӭc toán 44 4.2.4 Phѭѫng pháp hҥch toán 46 4.2.4.1 Trѭӡng hӧp mua hàng nhұp kho bình thѭӡng 46 4.2.4.2 Mua hàng phát sinh thӯa, thiӃu, sai quy cách 48 4.3 KӃ tốn q trình bán hàng 50 4.3.1 KӃ toán doanh thu bán hàng cung cҩp dӏch vө 50 4.3.1.1 KӃ toán bán hàng nѭӟc 50 4.4 KӃ tốn giá vӕn hàng hóa 53 4.4.1 Nӝi dung: 53 4.4.2 Chӭng tӯ sӱ dөng 53 4.4.3 Tài khoҧn sӱ dөng 53 4.4.4 Trình tӵ hҥch tốn 54 4.5 KӃ tốn chi phí bán hàng 55 4.5.1 Nӝi dung 55 4.5.2 Chӭng tӯ sӱ dөng 55 4.5.3 Tài khoҧn sӱ dөng 55 4.5.4 Trình tӵ hҥch tốn 56 4.6 KӃ tốn chi phí quҧn lý doanh nghiӋp 58 4.6.1 Nӝi dung 58 4.6.2 Chӭng tӯ sӱ dөng 58 4.6.3 Tài khoҧn sӱ dөng 58 4.6.4 Trình tӵ hҥch tốn 58 4.7 KӃ toán doanh thu hoҥt ÿӝng tài 60 4.7.1 Nӝi dung 60 4.7.2 Chӭng tӯ sӱ dөng 60 viii 4.7.3 Tài khoҧn sӱ dөng 60 4.7.4 Trình tӵ hҥch toán 61 4.8 KӃ toán hoҥt ÿӝng khác 62 4.8.1 KӃ toán thu nhұp khác 62 4.8.1.1 Nӝi dung 62 4.8.1.2 Chӭng tӯ sӱ dөng 62 4.8.1.3 Tài khoҧn sӱ dөng 62 4.8.1.4 Trình tӵ hҥch toán 62 4.8.2 KӃ tốn chi phí khác 64 4.8.2.1 Nӝi dung 64 4.8.2.2 Chӭng tӯ sӱ dөng 64 4.8.2.3 Tài khoҧn sӱ dөng 64 4.8.2.4 Trình tӵ hҥch toán 64 4.9 KӃ tốn chi phí thuӃ thu nhұp doanh nghiӋp 65 4.9.1 Nӝi dung 65 4.9.2 Chӭng tӯ sӱ dөng 65 4.9.3 Tài khoҧn sӱ dөng 65 4.9.4 Trình tӵ hҥch tốn 66 4.10 KӃ toán xác ÿӏnh kӃt quҧ kinh doanh 67 4.10.1 Chӭng tӯ sӱ dөng 67 4.10.2 Tài khoҧn sӱ dөng 67 4.10.3 Trình tӵ hҥch toán 67 CHѬѪNG KӂT LUҰN KIӂN NGHӎ 70 5.1 KӃt luұn 70 5.1.1 Ѭu ÿiӇm 70 5.1.2 Hҥn chӃ 75 5.2 KiӃn nghӏ vӅ kӃ toán mua hàng toán tiӅn hàng cho nhà cung cҩp 75 TÀI LIӊU THAM KHҦO 76 PHӨ LӨC ix PHӨ LӨC Chӭng tӯ trình bán hàng Ví dͭ 5: (1) Hóa ÿѫn GTGT AB/13P-0024103 (2) Hóa ÿѫn GTGT AB/13P-0024104 Ví dͭ 6: (1) Hóa ÿѫn bán (2) Hóa ÿѫn b PHӨ LӨC Chӭng tӯ giá vӕn hàng bán Ví dͭ 7: (1) Biên bҧn hӫy hàng ngành hàng thӵc phҭm công nghӋ PHӨ LӨC (chӭng tӯ chi phí bán hàng) Ví dͭ 8: (1) PhiӃu chi PHӨ LӨC (chӭng tӯ doanh thu hoҥt ÿӝng tài chính) Ví dͭ10: (1) PhiӃu lãi tiӅn gӣi 26/08/13 ÿӃn 25/09/13 ... trӑng cӫa kӃ tốn mua bán hàng hóa xác ÿӏnh kӃt quҧ kinh doanh Em ÿã chӑn ÿӅ tài “ KӃ Tốn Mua Bán Hàng Hóa Và Xác Ĉӏnh KӃt Quҧ Kinh Doanh tҥi Cơng Ty TNHH Sài Gòn Co.op Nhiêu Lӝc làm khóa luұn tӕt... DӨC VÀ ĈÀO TҤO ĈҤI HӐC NÔNG LÂM TP HӖ CHÍ MINH KHOA KINH Tӂ  NGUYӈN THӎ NGA Kӂ TỐN MUA BÁN HÀNG HĨA VÀ XÁC ĈӎNH KӂT QUҦ KINH DOANH TҤI CƠNG TY TNHH SÀI GỊN CO.OP NHIÊU LӜC Ngành: KӃ Toán. .. khóa luұn tӕt nghiӋp ÿҥi hӑc khoa Kinh TӃ, trѭӡng Ĉҥi Hӑc Nơng Lâm Thành Phӕ Hӗ Chí Minh xác nhұn khóa luұn “ KӃ Tốn Mua Bán Hàng Hóa Và Xác Ĉӏnh KӃt Quҧ Kinh Doanh Tҥi Cơng Ty TNHH Sài Gòn Co.op
- Xem thêm -

Xem thêm: Kӂ TOÁN MUA BÁN HÀNG HÓA VÀ XÁC ĈӎNH KӂT QUҦ KINH DOANH TҤI CÔNG TY TNHH SÀI GÒN CO.OP NHIÊU LӜC , Kӂ TOÁN MUA BÁN HÀNG HÓA VÀ XÁC ĈӎNH KӂT QUҦ KINH DOANH TҤI CÔNG TY TNHH SÀI GÒN CO.OP NHIÊU LӜC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay